Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 18, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

QgÀÄPÀļÀ ¢AzÀ DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ²æÃzÉë FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁ: G¥ÁàgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ®Æ DgÉÆævÀgÀÄ ²æÃzÉë FPÉUÉ ¤ªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 13-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉëUÉ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ²æÃzÉëUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁªÀÄPÀ: 13-05-13 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èQæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÁUÀ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 17-05-13 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2013 PÀ®A. 498 (J), 306 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁUÀð« ²æõÁ UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¸Á¬Ä UÉÆÃPÀįï PÁåA¥À (§®èlV «¯ÉÃeï) vÁ: ªÀiÁ£À«. ºÁªÀ: ¸ÀÄzsÁ£ï gÁAiÀiï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ R¢æÃAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ Caѧ¥Àà£ÀAiÀÄå AiÀÄ®ªÀiÁn, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á¬Ä UÉÆÃPÀįï PÁåA¥À vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 25-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, 1,00000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ UÀȺÀ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ,ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1,00000/- gÀÆ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , UÀAqÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 23-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ R¢æÃAiÀiÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1,00000/-gÀÆ vÀAzÀgÉ ¸Àj E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.76/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2013 PÀ®A 498(J), 504, 506, 448, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀ.¤ PÁ¬ÄzÉ £ÉÃzsÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 UÀAmÉUÉ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ §UɺÀj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà 22 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄÆägÀ ZÁªÀÄgÁd ¥ÁmÉïï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀA¨sÀPÉÌ PÀnÖ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ J®ègÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃmï QwÛºÁQ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2013 PÀ®A: 143,147,504,323,324,448,342,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 17-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆÃvÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà zÉêÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ: 24 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ UÀĽUÉ vÀgÀ®Ä §A¢zÁÝUÀ 1)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 2)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 3)wªÀÄätÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ PÀrzÀÄ ºÁQzÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁQPÉƼÀÄîvÉÛãɯÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2013 PÀ®A. 341, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2013 gÀAzÀÄ 140 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-05-2013

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ ¨Á§Ä¯Á® ±ÀªÀið gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛÃgÀ ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áå£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ E½eÁgÀÄ wgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¯Áj £ÀA. MH-25/9639 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀÄd vÀAzÉ gÀ¸ÉÆî¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §eÁeï ¥À®ìgï £ÀA. PÉJ-56/E-3207 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ, ¸ÀzÀj §eÁeï ¥À®ìgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¹PÉAzÀgÀ ºÀĨÁâgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ (J¸ï.¹), ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÉüÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹QAzÀgÀ vÀAzÉ PÁwðPÀ ºÀĨÁâgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ (J¸À.¹), ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw M¼ÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà M¼ÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä KPÉ? PÀÄr¢¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16, 17-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀįÁ§ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ®zÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ PÀ©âtzÀ ¸ÀAzÀÆPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀzÀj ¸ÀAzÀÆQ£À Qð MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÄÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt  7000/- gÀÆ, 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 12,000/- gÀÆ, 3) 6 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÆAUÀgÀUÀ¼ÀÄ C.Q 2400/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® C.Q 700/- gÀÆ, 5) MAzÀÄ ¯ÁªÁ ªÉÆèÉÊ® C.Q 500/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 22,600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013, PÀ®A 436 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Áé«Ä ¸Á: C¼ÀA¢ EªÀgÀ ºÉÆmÉ®¢AzÀ 5-6 ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw UÉÆzÁªÀj E§âgÀÄ ºÉÆmÉ®zÀ°è VgÁQ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ©üêÀÄ vÁA¨ÉƼÉ, 2) ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÁªÀgÉ, 3) UÉÆÃgÀR vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼É, 4) ªÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆPÀ §ÄdgÀÄPÀ J®ègÀÄ ¸Á: D¼ÀA¢ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉ®UÉ £ÁµÁÖ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆqÀ VgÁQUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw UÉÆÃzÁªÀj EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ ºÁmÉgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆmÉ®¢AzÀ 5-6 ¥ÉèÃl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CA¢gÀÄvÁÛ¼É, DUÀ UÉÆÃzÁªÀj EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÀÅ £ÁµÁÖ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ JPÉ? F jÃw ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ, ¤ªÀÄUÉ £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÁµÁÖ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JA.JZï-04/JJ¸ï-2559 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ°VgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ CzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è£À J¯Áè ¥sÀ²ð, ºÉÆmÉ°£À CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÁÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀnÖ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°è ¦ÃgÀ zÀUÁðPÉÌ PÀAzÀÄj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ® £ÁªÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: DAiÀÄð£ÀUÀgÀ «.Dgï.J¯ï mÁæ£Àì ¥ÉÆmïð ºÀwÛgÀ £ÉúÀgÀÄ UÀAd UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¹zÀÄÝ, £ÁªÀÄzÁ¸À, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÆÃw ¹AzsÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ NtÂAiÀÄ ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr mÁmÁ UÀÄqïì £ÀA. PÉJ-32/©-9004 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PɸÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ gÉÆr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ EªÀgÀ UÀÄqÀì mÁmÁ mÁæ° £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¹zÀÝt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PɸÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ zÁn ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ wgÀĪÀÅ gÉÆr£À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ DmÉÆ mÁæ° M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ »A¢¤AzÀ mÁæ° PÀqÉUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®PÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/J.AiÀÄÄ-988 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÉÃeÁgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÆwgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ JPÀA¨Á¢AzÀ ªÀdÓgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ DAiÀÄ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉÃqÀ« PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀ QëUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À G©âUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä£ÁxÀ FvÀ£À JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄVæªÀ vÀAzÉ ªÉÆwgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-05-2013

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ ¨Á§Ä¯Á® ±ÀªÀið gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛÃgÀ ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áå£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ E½eÁgÀÄ wgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¯Áj £ÀA. MH-25/9639 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀÄd vÀAzÉ gÀ¸ÉÆî¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §eÁeï ¥À®ìgï £ÀA. PÉJ-56/E-3207 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ, ¸ÀzÀj §eÁeï ¥À®ìgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¹PÉAzÀgÀ ºÀĨÁâgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ (J¸ï.¹), ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÉüÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹QAzÀgÀ vÀAzÉ PÁwðPÀ ºÀĨÁâgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ (J¸À.¹), ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw M¼ÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà M¼ÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä KPÉ? PÀÄr¢¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16, 17-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀįÁ§ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ®zÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ PÀ©âtzÀ ¸ÀAzÀÆPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀzÀj ¸ÀAzÀÆQ£À Qð MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÄÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt  7000/- gÀÆ, 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 12,000/- gÀÆ, 3) 6 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÆAUÀgÀUÀ¼ÀÄ C.Q 2400/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® C.Q 700/- gÀÆ, 5) MAzÀÄ ¯ÁªÁ ªÉÆèÉÊ® C.Q 500/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 22,600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013, PÀ®A 436 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Áé«Ä ¸Á: C¼ÀA¢ EªÀgÀ ºÉÆmÉ®¢AzÀ 5-6 ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw UÉÆzÁªÀj E§âgÀÄ ºÉÆmÉ®zÀ°è VgÁQ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ©üêÀÄ vÁA¨ÉƼÉ, 2) ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÁªÀgÉ, 3) UÉÆÃgÀR vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼É, 4) ªÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆPÀ §ÄdgÀÄPÀ J®ègÀÄ ¸Á: D¼ÀA¢ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉ®UÉ £ÁµÁÖ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆqÀ VgÁQUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw UÉÆÃzÁªÀj EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ ºÁmÉgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆmÉ®¢AzÀ 5-6 ¥ÉèÃl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CA¢gÀÄvÁÛ¼É, DUÀ UÉÆÃzÁªÀj EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÀÅ £ÁµÁÖ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ JPÉ? F jÃw ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ, ¤ªÀÄUÉ £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÁµÁÖ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2013 gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JA.JZï-04/JJ¸ï-2559 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ°VgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ CzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è£À J¯Áè ¥sÀ²ð, ºÉÆmÉ°£À CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÁÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀnÖ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°è ¦ÃgÀ zÀUÁðPÉÌ PÀAzÀÄj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ® £ÁªÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: DAiÀÄð£ÀUÀgÀ «.Dgï.J¯ï mÁæ£Àì ¥ÉÆmïð ºÀwÛgÀ £ÉúÀgÀÄ UÀAd UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¹zÀÄÝ, £ÁªÀÄzÁ¸À, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÆÃw ¹AzsÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ NtÂAiÀÄ ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr mÁmÁ UÀÄqïì £ÀA. PÉJ-32/©-9004 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PɸÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ gÉÆr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ EªÀgÀ UÀÄqÀì mÁmÁ mÁæ° £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¹zÀÝt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PɸÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ zÁn ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ wgÀĪÀÅ gÉÆr£À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ DmÉÆ mÁæ° M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ »A¢¤AzÀ mÁæ° PÀqÉUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®PÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/J.AiÀÄÄ-988 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÉÃeÁgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÆwgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ JPÀA¨Á¢AzÀ ªÀdÓgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ DAiÀÄ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉÃqÀ« PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀ QëUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À G©âUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä£ÁxÀ FvÀ£À JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄVæªÀ vÀAzÉ ªÉÆwgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಜಾತಿ; ಭಜಂತ್ರಿ ಸಾ|| ಚೌಡಾಫೂರ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹಾಂತಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಪಂಚಾತ ಸದಸ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಮೋದ ಮೋರೆ ಇವರಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರುವದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸಭೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ದಿನಾಂಕ:16-05-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೌಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಾಯ ಜಮದಾರ ಸಾ|| ಬಾದನಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಕ ಔಟ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮೂರ ರೇವಣಪ್ಪಾ ವಾಡೇದ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ ಔಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಜಮಾದಾರ ಇತನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ನಾಗಪ್ಪ ಜಮಾದರ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಮೂಕುಂದ ಜಮಾದಾರ ರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳಿರುವಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು. ಆಗ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಇತನು ನಾನು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಚ ಆಗಿರುವೆನು. ನನಗ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಕೇಳತೀಯಾ ಅಂತಾ ಬೈದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ರಾಜುಕಮಾರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ:56/2013 ಕಲಂ 323,324,355,504,506 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ; ಶ್ರೀ, ಉಸ್ಮಾನ ತಂದೆ ಹನೀಫ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ: ಖಾನಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾವನಾದ (ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ) ಖಾಜಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಬಾಷಾಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ವಯಾ: 50 ವರ್ಷ ಸಾ: ಖಾನಾಪೂರ ಇತನು ಶ್ರೀ ಮುಸ್ತಫಾ ತಂದೆ ಬಾಬುಮೀಯಾ ಖುರೇಷಿ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.ದಿನಾಂಕ:16/05/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಆಳಂದ ವಾಗ್ದರಿ ರೋಡಿನ ರಜಾ ಅನ್ಸಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಶವವು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಕಪಗಂಡ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಲಗೈ ಮುರಿದಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ  ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಕೆಎ-32 ಎಂ-4882 ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ  ಸ್ಥಳದಿಂದ 50 ಫೀಟ್ ವರೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:146/2013 ಕಲಂ 279 304 (ಎ)  ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 ಐಎಮ್‌ವಿ ಆಕ್ಟ್‌  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:16/05/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದತ್ತಾ ತಂದೆ ಉಮ್ಮಣ್ಣಾ ಪೂಲಾರಿ,ಇತನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ದತ್ತಾ ಪೂಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಈತನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣ ಪೂಲಾರಿ ರವರು  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈ-ಯಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ.ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಲಾರಿ   ಸಾ:ಹಿರೋಳಿ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 42/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಡಿರುತ್ತಾರೆ.