Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 1, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


                 ದಿನಾಂಕ 30.11.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ Dgï.ªÀÄrØPÀgï, 28 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, Pɦ¹AiÀÄ°è ¹ªÉÄAmï ¸ÉƸÉÊn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï,  ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-36/ಕೆ-4885 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರುಗೆ ಹೋಗುವಾಗ  ರಾಯಚೂರು –ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ದುರುಗಡೆಯಿಂದ ರೋಪಿ ¸À¥ÁߪÉÄÊw  ¸Á: §zÀðªÁ£ï, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À.Fತನು ಲಾರಿ ನಂ: ಡಬ್ಯ್ಲೂ.ಬಿ-41/ಇ-9642 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಸಗ್ನಲ್ ಮಾಡದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೊಣ ಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  125/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

              ¢£ÁAPÀ 30.11.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆäAiÀÄ dAiÀĪÀAvÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖUÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ DAfãÀAiÀÄå vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖUÁæªÀÄ Fತನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಮೇತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2014 PÀ®A : 324, 504, 506, 308 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

 


         F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀ avÀæzÀ°ègÀĪÀ  ºÀÄqÀÄV ¢: 16-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00   gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ  ºÀÄqÀÄV  ªÀÄAdļÀ vÀªÀÄzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-18 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ  EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ   ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀÆå ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ-50 eÁw-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ ¢: 30-11-2014 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 330/14 PÀ®A. ªÀÄ»¼Á PÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÀÄAdļÁ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà
«¼Á¸À
¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀìAiÀÄ
ºÀÄqÀÄV 18 ªÀµÀð,
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
5 Cr 6 EAZÀÄ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ
ªÉÄÊ §tÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR,
PÀÄzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä 
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀ, ¨sÁµÉ  ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
 ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ r¸Á¬Ä£À ®AUÀ  UÀįÁ© §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À
UÀÄgÀÄvÀÄ

    
F ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄ»¼É PÀAqÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ         ¹¦L   °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ              r.J¸ï.¦  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ
    08537-257227                     08537-258333              0835-257228
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ:-30-11-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಉಚ್ಚಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ: ¨sÀdAwæ   G: ¨sÁf¨sÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ  FvÀನು ಹಾಗು ಗಾಯಾಳು ಇತರರೂ ಸೇರಿ ಉಚ್ಚಾಯ ಮುಂದೆ ಬಾಜೀ ಭಾರಿಸುತ್ತಾ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ 1] zÉêÁ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà £ÀPÀÄÌA¢. 2] ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà .  3] ºÉÆüɥÀà vÀAzÉ DzÉÃ¥Àà 4) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà  5) gÁªÀiÁ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 6) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ.       EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ಕೊಂಡು ಬಾಜೀ ಭಾರಿಸುವವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಭಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಾಡಿ ಜಗಳ ತೆಗದು ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಹಾಗು ಇತರರ ಬಾಜಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಲುಕ್ಸಾನ ಗೊಳಿಸಿ ಅವಾಶ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2014 PÀ®AB 143. 147. 148, 341, 323. 324, 504. 506. 427, gÉ.« 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.            

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2014 gÀAzÀÄ  97 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,100-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Koppal Dist press release.// ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ //

                        ¢£ÁAPÀ 01-12-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÁàgÀ Nt »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: G¥ÁàgÀ Nt  »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw EvÀ¤UÉ  01]      ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄAoÀAiÀÄå¸Áé«Ä. 02] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà.  03] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà.  04] «gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà. 05]  ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà.  ºÁUÀÆ ¸À°A vÀAzÉ PÁ¹A¸Á§  ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ aQvÉìUÁV UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 01-12-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 261/14 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 302, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

            £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄAoÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸ÉƦà£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 29 eÁ:dAUÀªÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁéUÀvÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 02] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁéUÀvï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw.  03] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV UÀĪÀiÁ¸ÀÛ  ¸Á: PÀ¤ßPÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéj UÀÄr »AzÀÄUÀqÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw.  04]«gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀ¸ÉgÉrØ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: PÀ¤ßPÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéj UÀÄr »AzÀÄUÀqÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 05] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥sÀèA©AUï PÉ®¸À ¸Á: PÀ¤ßPÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéj UÀÄr »AzÀÄUÀqÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw 06]   ¸À°A vÀAzÉ PÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ¸Á:  PÀ¤ßPÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéj UÀÄr »AzÀÄUÀqÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  01-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¤SÉAiÀÄÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-12-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-12-2014

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 283/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §½gÁªÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: §ÆqÁ ¯Éà Ol ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C½ Hl PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt vÀªÀÄä §ÆqÁ ¯Éà Ol ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr C½ Hl PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ±ÁºÀUÀAdPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CzÉà ¢£À gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ §ÆqÁ ¯Éà OlzÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ PÀÆr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀ gÀÆ«Ä£À C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°èzÀÝ 1) MlÄÖ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, 2) MAzÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ C.Q 1,25,000/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ £ÉÃPÀ¯É¸ï 13 UÁæA §AUÁgÀzÀÄÝ C.Q. 32,500/- gÀÆ., 4) QëAiÀÄ°è£À LjãÀ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀÄÝ C.Q 12,500/- gÀÆ. »ÃUÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ¸ÉÃj MlÄÖ 2,70,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-11-2014 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀUÉƽ¹zÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2014 gÀAzÀÄ NvÀV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zsÁ¨sÁzÀ »AzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ EnÖzÁÝ£ÉAzÀÄ J¯ï.©.CVß ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨sÁ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ¢AzÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA. 1) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®£ÀÄß vÀ£Àß eÉé£À®èlÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹®Ä zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁPÀ£É ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À, FvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä zsÁ¨sÁzÀ »AzÉ EnÖzÀÄÝ VgÁQUÀ¼ÀÄ §AzÀgÉ vÁªÀÅ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CvÀ w½¹ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÖ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ 1) 650 JªÀiïJ¯ï£À 12 PÉJ¥sï ¸ÁÖçAUï  ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1200/- gÀÆ., 2) 180 JªÀiïJ¯ï£À 2 JªÀiï¹ «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 230/- gÀÆ., 3) 90 JªÀiïJ¯ï£À 16 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 384/-gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/2014, PÀ®A 447, 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱À¦üAiÉÆâÝãÀ vÀAzÉ E¸ÁªÉÆâÝãÀ §ÄdÄUÀð ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµï, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ SÁzÀgÀ¸Á§, E¨Áæ»A, ªÀÄfzÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 227 £ÉzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÀqÀvÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁDð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä F ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀ¼ÀQ CAzÁdÄ 2000 ¸Á«gÀ ¸ÀÄqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀqÀvÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀt«Ä ªÀiÁr EnÖzÀÄÝ, MAzÀÄ PÀ¼ÀQ ¸ÀÆr£À zÀgÀ 10/- gÀÆ. EzÀÄÝ, 2000 PÀ¼ÀQ ¸ÀÆr£ÀÀ ¨É¯É 20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 29-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ EgÀĪÀ PÀqÀvÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀzÀ PÀ¼ÀQAiÀÄ ¨sÀt«ÄUÉ DgÉÆæ ¸ÀºÁªÉÆâÝãÀ ªÀÄvÀÄÛ £À¹ÃgÀÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ EªÀj§âgÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¨sÀt«ÄUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¨sÀt«Ä ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢ DVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAzÁdÄ 20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.