Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 19, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2016 PÀ®A ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ: 18/08/2016 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀÄå »gɪÀÄoÀ, ªÀ:40, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:¸ÀgÀPÁj £ËPÀj ¸Á:UÉÆAzÀqÀV ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ ¥Àæ¨sÁgÀ C¢üÃPÀëQAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2016 PÀ®A: 3, 4, (2J), 2(©), 2(¹), 5(J), (r) 6 EªÉÆäÃgÀ¯ï mÁæ¦üPï ¦æªÉãÀë£À JPïÖ 1956 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ £ÉÆAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw jãÁ vÀAzÉ gÉÆûvÀ ªÀÄAqÀ¯ï, ªÀ:28, ¸Á:PÀȵÁÚUÀqÀ ±ÁUÀzÁ, f:®Æ¢üAiÀiÁ£À ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ® ºÁ:ªÀ:gÁeÁf £ÀUÀgÀ ²ªÀ£ÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 22/07/2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¹.eÉ.JªÀiï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ vÁvÁÌ°PÀªÁV ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀ¸Àw EgÀ®Ä DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ CA¢¤AzÀ ¸ÀzÀj £ÉÆAzÀ ªÀÄ»¼É jãÁ ªÀÄAqÀ® ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 17/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¨Á® ªÀÄA¢gÀPÉÌ §AzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. ²æêÀÄw jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀÄ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°èAiÉÄà EzÀݼÀÄ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ (¨ÁºÀå ªÀÄÆ®zÀ) gÁwæ ªÀÄ»¼Á gÀPÀëQAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀÄgÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄPÀ̽UÉ J©â¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ²æêÀÄw jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀÄ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°è PÁt°®è. £Á£ÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ PÁtÄwÛ®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ¨Á® ªÀÄA¢gÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ°AUÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃj J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ²æêÀÄw jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ²æêÀÄw jãÁ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ gÉÆûvÀ ªÀÄAqÀ¯ï EªÀ¼ÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17-18/08/2016 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ. JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5’-2”, zÀ¥Àà£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzÁUÀ¥ÀÄà §tÚ, CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÄR, ªÉÆAqÀÄ ªÀÄÆUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄʪÉÄïÉà PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁ½ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2016 PÀ®A: ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2016 PÀ®A. 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 18-08-2016 gÀAzÀÄ 9 J.JªÀiï PÉÌ  ²æà ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄÆ°ªÀĤ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ, M§â DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-08-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7 J.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÀ« ¦¹-269 gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è  ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVjgÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ RavÀ ªÀiÁ»w J£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄzÁß¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ gÀ« ¦¹-269 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹ CªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  C°èAzÀ 7-10 J.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ rVæ PÁ¯ÉÃd  ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄzÁß¼À PÀqɬÄAzÀÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà  ºÀÄqÉÃzÀªÀgÀ eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ¸Á: PÁå¸À¥Àà£À½î vÁ:f: AiÀiÁzÀVj CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CªÀgÉà G¸ÀÄPÀÄ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj G¸ÀÄQUÉ ¸ÀA§A¨sÀü¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-33/n-3854 mÁæAiÀÄ° £ÀA: PÉ.J-33/n-3855 ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ£À C:Q: 1 ®PÀëöå ºÁUÀÆ G¸ÀÄQ£À C:Q: 200-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 7-30 J.JªÀiï ¢AzÀ 8-30 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 18/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-45 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉƬĮÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  JgÀqÀÄ mÁæöåPïÖgïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ   ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgïUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. KA-33. TA-2055 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. KA-33,TA-6563 2) mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. KA-33, TA-3423  ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2016 PÀ®A 279,337 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 18/08/2016 gÀAzÀÄ 7-15  ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥ÁvÉ ªÀ||44 eÁ||°AUÁAiÀÄvÀ G||ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ°èPÁdÄð£À Nt §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/08/2016 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-56-0975 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ® ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀæQ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÁºÀ£ÀPÉÌ Ngï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à  ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ QèãÀgï £ÁUÀgÁd FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2016 PÀ®A.279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 325, 354, 441, 504, 506 ¸ÀA 149 L.¦.¹.:- ¦gÁå¢zÁgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÄgÉÃgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/06/2016gÀAzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ vÀ£Àß d«Ää£À°è eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £ÀA.01£ÉÃzÀªÀgÀÄ ¢:23/06/2016gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CªÀiÁä¥ÀÆgÀ J¸ïPÉ. UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ 9.30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°PÉÃj CªÀiÁä¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀiÁä¥ÀÆgÀ J¸ï.PÉ. UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÉÄÃPÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆÃvÀgÀÄ £ÀA.01 jAzÀ 08£ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ, ZÀ¥Àà°, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £ÀA.01£ÉÃzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ “J¯Éà ¨sÉÆøÀÆr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄä eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÁåqÀ CAwAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” CAzÀªÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃR¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°, PÀnÖUÉ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆæ £ÀA.01,04,06 gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ CªÀ¼À ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ “J¯Éà ¨sÀ¸ÀÆr ªÀÄUÀ£É FUÀ ºÉÆ®PÉÌ ¨Á zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀgÉ C°AiÉÄà fêÀ vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä§âgÀ£ÀÄß vÉUÀÄÎ vÉÆr ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛêɔ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2016  457.380 L.¦¹:- ¢£ÁAPÀ  18/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Àà ªÀiÁPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GB ªÀAiÀiÁ¥ÁgÀ ¸ÁB J¸ï.¤ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-05 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀUÀgÀ £ÁqÀÄ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°ègÀĪÀ “AiÀıÀ¸ï ¥ÉÊ£Á£Àì “ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUï ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀĪÀgÁzÀ FgÀtÚ ZÁgÀSÁ¤ EªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä D¦üÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¥ÉÊ£Á£Àì ºÁUÀÆ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ¥Ánî EªÀgÀ PÀA¥ÀÆålgÀ CAUÀrUÀ¼À ±ÀlgÀ JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÊ£Á¤ìUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV qÁæ mÉç®zÀ°èzÀÝ 600/ gÀÆ¥Á¬Ä EAzÀ 700/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EgÀ°®è ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-05 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÉÊ£Á£Àì£ï ±Àlgï JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ ¢AzÀ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2016 PÀ®A  457 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2016 PÀ®A 457.380.L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 18/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ vÀgÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt RAqÉð ªÁ® ¸Á|| ¨Á¥ÀÄUËqÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ © UÀÄr ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁåªÀÄ ¹gÁ«ÄPïì CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ ¹gÁ«ÄPïì CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÉïïì ªÀÄgÁl ªÀiÁrzÀ 1400/-gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ±ÁåªÀÄ ¹gÁ«ÄPïì CAUÀr mÉç¯ï qÁæzÀ°è ElÄÖ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀĺÉÃAzÀæ ¹AUÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ ªÀÄÄaÑ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ CzÀgÀAvÉ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀĺÉÃAzÀæ ¹AUÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ¹gÁ«ÄPïì CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ£À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ UÁ§jAiÀiÁV ±ÀlgÀ vÉUÉzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覯ÉèÃAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ mÉç® qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ £ÀªÀÄä ¹gÁ«ÄPÀì CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£É §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä ¹gÁ«ÄPÀì CAUÀr ±ÀlgÀ£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1400/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2016 PÀ®A 457.380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2016 PÀ®A 457.380 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ  18/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ZÁgÀSÁ¤ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð ¸ÁB zÉë £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-05 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀUÀgÀ £ÁqÀÄ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°ègÀĪÀ “ZÁgÀSÁ¤ & PÀA¥À¤” vÉjUÉ ¸À®ºÉUÁgÀ D¦üù£ï  ©ÃUï ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ PÀȵÁÚ ºÉÆmÉîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀĢåï JA§ÄªÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä D¦üÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ JgÀqÀÄ CAUÀrUÀ¼À CAUÀrUÀ¼À ±ÀlgÀ JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä D¦üùUÉ  §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV qÁæ mÉç®zÀ°èzÀÝ 500/ gÀÆ¥Á¬Ä EAzÀ 600/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EgÀ°®. è ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-05 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üù£ï ±Àlgï  JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ ¢AzÀ 600/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2016 PÀ®A  457 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2016 PÀ®A 457.380 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ  18/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßöAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀÄ ¸ÁB ºÉƸÀPÉÃgÁ ºÁ°ªÀ¸Àw PÉÃgï/D¥ï £Á£ÁUËqÀ SÁåzÁ¥ÀÆgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV  PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ 20-05 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀÄä  »gÉêÀÄoÀ E§âgÀÆ PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-©üà UÀÄr ªÀÄÄSÉå   gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä »gÉêÀÄoÀ qÀæUï ºË¸ï ªÉÄrPÀ¯ï r¹Öç§ÆålgÀ CAUÀrUÉ ©ÃUï  ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÁQAUï ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ J¸ï.©L ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀUÀgÀ£ÁqÀÄ PÁA¥ÉèÃPÀì£À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAUÀrUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVªÉ CAvÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ  vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV qÁæ mÉç®zÀ°èzÀÝ 700/ gÀÆ¥Á¬Ä EAzÀ 800/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EgÀ°®. è ¢£ÁAPÀ 06/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-05 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üù£ï ±Àlgï  JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- gÀÆ ¢AzÀ 800/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/2016 PÀ®A  457 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ À ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2016 PÀ®A 323.324.447.504.506 ¸ÀAUÀqÀ 34 .L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 18/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-45 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. EzÀÝ §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ C¸ÀàvÉæ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸ÀUÀgÀ  ¸Á|| ZÀlß½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀìªÀÄä E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ ºÉÆîzÀ §¸ÀìtÚ vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÀgÀrØ ¸ÀUÀgÀ EªÀgÀ CPÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É w£ÀÄßwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ, CªÀjUÉ CPÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É wAzÀÄ ºÁ®Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ C°èAiÉÄà EzÀÝ §¸ÀìtÚ ¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹Ã£À¥Àà ¸ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §AzÀªÀgÉà J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CPÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀgÉà K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §¸ÀìtÚ ¸ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ £À£Àß §® ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À ªÀÄUÀ ¹Ã£À¥Àà ¸ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁgÀÄ PÉÆÃ®Ä UÀÄuɬÄAzÀ £À£Àß §® gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀìªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁdÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ J¼ÀªÀgÀ, D±À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà §§¯Á¢ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ §¸ÀìtÚ ¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹Ã£À¥Àà ¸ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤£ÀߣÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2016 PÀ®A 323.324.447.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.