Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-02-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ¸ÀAUÀ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd NPÀ½, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À zsÁ¨ÁzÀ°è F »AzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ zsÁ¨Á ªÀÄÄaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ¤A¨É VqÀUÀ½AzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¤A¨É ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀ®Ä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁj PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ §¸ÀªÁd£À vÀ¯É, JzÉ, PÉÊ, PÁ®Ä, ºÉÆmÉÖ ¨É£Àß°è ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ.ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À CºÉäzÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À ²ªÁgÀzÀ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 105 £ÉÃzÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ.KeÁd vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À CºÉäzÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£À ºÀwÛgÀ PÉJ-39/2211 £ÀA§j£À MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Àé®à ºÀt §gÀĪÀÅzÀÄ EvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §gÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÀÄ EzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ EqÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀavÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ±ÁR UÀÆqÀĸÁ§ CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CvÁÛgÀUÀ°è, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¥Á±Á ¥Á£ï ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ZÀªÁít eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ, ¸Á: gÁ.ºÉ.£ÀA 9 PÀbÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¯Á D«Ä£À ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À n.¹ ªÀÄvÀÄÛ CAPÀ¥ÀnÖ §UÉÎ KPÉ PÉý¢Ýj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ EgÀÄwÛ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À n.¹ ªÀÄvÀÄÛ CAPÀ¥ÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÉÝ£É K£ï ªÀiÁqÀPÉƼÀÄîwÛ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä £À£Àß «ÄvÀæ¤zÁÝUÀ £ÁªÉãÀÄ CAxÀºÁ PÉlÖ «ZÁgÀUÀ½AzÀ PÀÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è PÀÄAl CAvÁ £À£Àß ±Àlð »rzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¤£Àß PÀÄAlPÁ® ªÀÄÄjw¤ CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 5/2/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃgÀAUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉÆAUÀ¼É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ºÀÄtZÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ºÀÄtZÀ£Á¼À EvÀ£À ºÉÆÃl®£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀĽwzÉÝ C°è £ÀªÀÄÆägÀ ªÉÄÊ£ÉÆâ£À vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ ºÁUÀÄ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ gÁªÀiÁf JPÀ®ÆgÉ EªÀgÀÄ PÀÄqÀ EzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ZÀºÁ PÉÆqÀ®Ä w½¹zÉ CªÀgÀÄ ZÀºÁ PÉÆlÖgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ F ªÉÆÃzÀ®Ä PÉÆnÖzÀ 1000/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉýzÉ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ FUÀ ºÀt E®è ¥ÀÄ£ÀB PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ £À£ÀUÉ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAzÉ CzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt ©qÀĪÀ¢®è CAzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ UÁf£À UÁè¸À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(2)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989 :-
JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÁgÀPÀÆqÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É fæ£À°è ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ fæ£À ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁrgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 5-2-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ© ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ, 2) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå E§âgÀÄ eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉÃAzÀæ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà UÀzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°è vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À«zÀÝ PÁgÀt vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ EArUÉÆ ªÀiÁeÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/©.JPÀì-8692 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÁUÀ PÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ ±ÉòPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Á±À®zsÀj ºÀwÛgÀ gÉÆr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd ºÁUÀÆ ®PÀëöät J®èjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ DV¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, dA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.04.2008 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä£ÀUÀzÀĺÀt, JgÀqÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï, ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ UÀȺÀtÂUÉ 5 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ vÁ½¸ÀgÀ, 5 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ £Á£ï ZÉÊ£ï, 5 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ UÉʺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ VÃvÁ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è E£ÀÄß 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ 10 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ §gÉzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:04.02.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹, £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, vÀPÀët PÀgÉvÀAzÀÄ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:05.02.2011 gÀAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÉëPÁåA¥ï¤ªÁ¹, £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ zÉêÀgÀUÀÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«ÄÃtÄ ¸ÀªÉøÀASÉå: 70 gÀ°è vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå:42-2(G¥À-«vÀgÀt PÁ®ÄªÉ) gÀ ¹Ã¼ÀÄUÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑzÀÄÝ, d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉ £ÀA.1 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ vÀÄ«ðºÁ¼ïgÀªÀgÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃnÃ¸ï ¤ÃrzÀÝgÀÄ £ÉÆÃnøïUÉ C«zsÉÃAiÀÄgÁV ªÀwð¹, PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ PɼÀ¨sÁUÀzÀ gÉÊvÀgÀ d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.02.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® E¯ÁSÉ £ÀA.1 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ vÀÄ«ðºÁ¼ïgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:04.02.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ 22 ªÀµÀðzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ°è §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ, J¼ÉzÁr vÀ£ÉÆßA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ DºÁ餹zÀÄÝ, ¤gÁPÀj¹zÀ UÀȺÀtÂUÉ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢:04-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄlUÀªÀÄj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ GMPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á PÀAzÀPÀÆgÀ EªÀgÀÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37/8926 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ PÀĵÀÖV zÁn D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä DZÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »zÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ºÀªÀiÁ®gÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ PÁ婤£À°èzÀÝ QèãÀgï ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CqÀUÀqÉ ¨ÁV®Ä MªÉÄä¯Éà vÉgÉzÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï 3-30 ¦.JA.PÉÌ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.7/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÉæñÀ, ¸Á: UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ CtÚ G¥À¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: DgÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸À¥ÀÛVj ±Á¯É ºÀwÛgÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6-35 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉà ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2011 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä, UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï zÉÆrØ ¯Éà OmïzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸Á: UÀAUÁªÀw ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢Ý, ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2011 PÀ®A 145, 146 ¹Dg惡

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¥ï §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ KjAiÀiÁzÀ°è ¥Áèmï £ÀA. 06 ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/J «¹ÛÃtð ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀÄ 40 Cr, GvÀÛgÀ-zÀQëÃt 50 Cr MlÄÖ C¼ÀvÉ 2000 ZÀzÀgÀ Cr, EzÀgÀ ZÉPï §A¢ ¥ÀƪÀðPÉÌ : gÁZÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqï. ¥À²ÑªÀÄPÉÌ :- C£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥Áèmï. GvÀÛgÀPÉÌ : NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëÃtPÉÌ ªÉÄÃzÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ ²æêÀÄw ¥À®è« @ PÀ«vÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨Éë£Á¼À ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÄÝ. CzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/6 20 X 60 MlÄÖ C¼ÀvÉ 1,200 ZÀzÀgÀ Cr, EzÀgÀ ZÉPï §A¢ : ¥ÀƪÀðPÉÌ :- ZÀAzÀæªÀÄä vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà EªÀgÀ ¥Áèmï. ¥À²ÑªÀÄPÉÌ C£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥Áèmï. GvÀÛgÀPÉÌ :- ¯Éà Omï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëÃtPÉÌ ªÉÄÃzÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ ²æà ±ÉÃSï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ. ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥Á¯ï £ÀA. 3-1-103/J £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¥À®è« @ PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ° ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀA. £À¸ÀUÀA/¥Áæ.¥Àæ/ 28/2010-11, ¢£ÁAPÀ 04-10-2010 gÀAzÀÄ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ¼À¥ÁAiÀÄ ºÁPÀ®Ä PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀPÉÌ ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/6 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà ±ÉÃSï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ eÁUÉ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÉÝAzÀÄ DPÉëÃ¥À ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Áèmï £ÀA. 3-1-103/J ªÀÄvÀÄÛ 3-1-103/6 £ÉÃzÀÝgÀªÀÅ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ MlÄÖ «¹ÛÃtð 6600 ZÀzÀÄgÀ Cr, DzÀgÉ C°è ¤RgÀªÁV ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀÄ 50 Cr, zÀQëÃt-GvÀÛgÀPÉÌ 38 Cr EzÀÄÝ MlÄÖ «¹Ûtð 1900 Cr G¼ÀîzÁÝVzÀÄÝ, EzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¥ÁèmïUÀ¼ÀÄ vÀªÀääzÉAzÀÄ ºÀPÀÄÌ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀgÀ ¸Áé¢üãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §®¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ«gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁèmïUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ §®¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÀPÀÌ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ®A. 145, 146 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2011 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ:05-02-2011 gÀAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæɬÄAzÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ZÀAqÀÆgÀÄ-UÁªÀgÁ¼À £ÀqÀÄªÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀævÀÛPÀë ¸ÁQëzÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà VgÀrØ ¸Á:CgÀPÉÃj EªÀgÀ ºÉýÃPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß 10-30 J.JA ¢AzÀ 11-15 J.JA zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 5-02-2011 gÀAzÀÄ 8-20 JJA PÉÌ CgÀPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ J¸ï.J¥sï.J¸ï ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J-37/8859 gÀ°è PÀÆræ¹¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CmÉÆÃzÀ°è PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ZÀAqÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ZÀAqÀÆgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ UÀÆqÀ¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37 J¯ï-7524 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ PÀnÖPÉÆAqÀ PÀaÃð¥sï PÀtÂÚUÉ CqÀØ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà CmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ E§âgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqɬĹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CmÉÆÃzÀ°èAiÀÄ ¨Á®PÀ dA§gÀrØ ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà JªÀiï ¸ÀgÀqÀV ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀÄ, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è NqÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀÄAqÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀå©üZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ¼É C®èzÉ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À CtÚ ²ªÀ°AUÀ, UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ºÀÄAqÉPÁgÀ ¸Á|| dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À, 6 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆ°, ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀĪÀÅ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 50,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 1,04,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÄUÀæAiÀÄå ¸Á|| dAiÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) 1.5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ eÉqÀgÀ ªÀÄt £ÀPÉè¸ï 2) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ eÉqÀgÀ ªÀÄt 2 §¼ÉUÀ¼ÀÄ 3) 2 vÉÆ¯É ºÀªÀ¼À ªÀÄÄwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,000/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ CQ. gÀÆ1,53,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.            

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀA¢ªÀĤ ¸Á|| PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ ¥Áèl £ÀA. 215 gÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀĪÁ¸É EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢: 02-02-11 gÀAzÀÄ ¦ügÉÆd¨ÁzÀ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢: 04-02-11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¯ÁQl, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.