Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 27, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-07-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-07-2016

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2016, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-07-2016 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ C¤ªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ E¸Áä¬Ä® ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉÆüÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CtÚ-vÀªÀÄäQÌAiÀiÁzÀ ¸À«ÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ £ÀfgÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀÄ PÀgÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 296 £ÉÃzÀgÀ ¥Àr©zÀÝ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¤ÃªÀÅ §¤ß CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â¼ÀÄ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 28 jAzÀ 32 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¼À JqÀUÀqÉ CzsÀð ªÀÄÄR ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ MAzÀÄ ®AUÀ MAzÀÄ ¨Ëèeï CzsÀðªÀÄzsÀð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ¢£ÁAPÀ 25-07-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-072016 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀÄr vÁªÀÅ PÉÆ¯É ªÀÄrzÀÄÝ UÉÆvÀÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ ºÁQ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀÄÄR ¸ÀÄlÄÖ ¸ÁQë £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 25-07-2016 ರಂದು 2300 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26-07-2016 ರಂದು 0600 ಗಂಟೆ ಮದ್ಯಾವಧಿಯ ನಿರ್ಜನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಟೇಬಲ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಕಿಟಿಕಿಯ ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು ಮಣಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಲ್ಮಾರಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಲಾಕರ ಕೀ ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಾಕರ ಇದ್ದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಾಕರ ಕೊಣೆಯ ಕೀಲಿಯ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೀಗಳಿಂದ ಲಾಕರ ತೆರೆದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ 1,53,529/-ರೂ ಗಳು ಹಣ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮುರಳಿಧರ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರರಾವ ಖುರದಾಳ ಸಾ: ನಿಡೋದಾ, ಉ: ಕಾರ್ಯದಶಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಎಕಂಬಾ ರವರ ದೂರಿನ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2016 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ Hj£À ¸ÉªÀAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj vÀAzÉ ªÀĵÁÚ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr gÀªÀgÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zɪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAzÀÄPÀzÀ°ènÖzÀÝ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 50,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-07-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.