Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 20, 2014

Raichur District Special Press Note

                                 «±ÉõÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

     :: ¢£ÁAPÀ: 18.04.2014 jAzÀ 20.04.2014 gÀªÀgÉUÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ««zÀ PÀqÉUÀ¼À°è QëÃ¥Àæ zÁ½ £Àqɹ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ «ªÀgÀ::
         
         1] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ ¥ÀmÉïï UÀAeïzÀ°è ¸ÉÆãÁ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1] Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÀ®è¨sÀzÁ¸À ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÄ (¥ÀmÉïï) G:§¼ÀÄî½î ªÁå¥Áj ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA: 11-12-177 ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  L¦J¯ï. QæPÉÃmï gÁd¸ÁÜ£À «/J¸ï. ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÀ®è¨sÀzÁ¸À ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÄ (¥ÀmÉïï) G:§¼ÀÄî½î ªÁå¥Áj ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA: 11-12-177 ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2]  £ÁUÀgÁd 3] ¥ÀAPÀeï gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.28.650/-2] MAzÀÄ L¦J¯ï. ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉzÀ C¯ÁÖçmÉPï ¹ªÉÄAmï£À J¹ÖªÉÄAmï ¥ÀĸÀÛPÀ C.Q.gÀÆ. E¯Áè.  3] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥À£ÀÄß C.Q.gÀÆ.E 4] JgÀqÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ,. 2000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¯ÁªÁ PÀA¥À¤ ªÉÆèÉʯï C.Q.gÀÆ. 500/-£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
        2] ¢£ÁAPÀ: 19.04.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 2] §ÄµÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 3] £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr «µÀ¥ÀÆjvÀ 60 ¯ÉÃlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ: 600/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ  ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
        3] ¢£ÁAPÀ: 20.04.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è 1] ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ¸Á: AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. 2] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸À¥Àà, ¸Á: 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. 3] £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. 4] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, 5] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ,  6]  gÀªÀiïeÁ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á¯É¸Á¨ï, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ 7] gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ fAzÀ¥Àà, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 16,550/ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

           »ÃUÉ J¯Áè ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è MlÄÖ 48,325/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 14 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       
        ¢£ÁAPÀ: 19.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät 26 ªÀµÀð eÁ :J¸ï.¹.(ªÀiÁ¢UÀ) ¸Á :-ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18.04.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁVgÀy UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-7/129 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2014 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ «ªÀgÀ
01
ºÉ¸ÀgÀÄ
²æêÀÄw ¨sÁVgÀy UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà
02
ªÀAiÀĸÀÄì
21 ªÀµÀð
03
eÁw
 J¸ï.¹ [ªÀiÁ¢UÀ]
04
JvÀÛgÀ
5 Cr 4 EAZÀÄ
05
¨ÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ, »A¢.vÉ®UÀÄ
06
§tÚ
PÉA¥ÀÄ §tÚ,
07
DPÁgÀ
¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É CªÀÄä CAvÁ ºÀZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ
08
«zÁå¨sÁå¸À
¦.AiÀÄÄ.¹
09
§mÉÖUÀ¼ÀÄ
PÉA¥ÀÄ ©½ r¸ÉÊ£ï £ÉÊn zsÀj¹zÁݼÉ
                 PÁgÀt F ªÉÄð£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉUÉ ºÉÆðPÉAiÀiÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ±ÀªÀzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 279, 304[J] L¦¹ zÁR¯ÁVzÀÝ°è F PɼÀV£À ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

1]±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¥ÉưøïoÁuÉ£ÀA:08532-246133.
2]¦.J¸ï.L±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¥ÉưøïoÁuÉ.-9480803868.
3]gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï £ÀA: 08532-235635.                                   


DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámïð¸ÀPÀÆåðmï C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 18-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà zÉøÁ¬Ä eÁ: £ÁAiÀÄPÀG: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÁQzÀ §t廃 ªÉÄÃ¯É DAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï vÀAwUÀ½AzÀ UÁ½UÉ ¸Àà±ÀðUÉÆAqÀÄ Qr ºÁj §tªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qr ©zÀÄÝ, DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ 1) MAzÀÄ ºÀÄ°è£À §t廃 C,,Q,, 15000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §t廃 C,,Q,, 15000/- gÀÆ 3) MAzÀÄ JwÛ£À §Ar C,,Q,, 10,000/-gÀÆ FUÉÎ J¯Áè MlÄÖ 40,000/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámïð¸ÀPÀÆåðmï C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 03/2014 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ; 19.04.2014 gÀAzÀÄ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಂಬಣ್ಣ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ 45 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ;-ಗೋನಾಳ  ,ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಆಕಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಕ್ರಗೌಡ ಇವರ ಎಮ್ಮೆ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ಯಲು ಹೋಗಿರುವಾಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಇಬಿ ವಿದ್ಯುತ್ತ ತಂತಿಯು ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಹರಿದು ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಾಟದಿಂದ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಗುಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ.1-ಜರ್ಸಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕಳು ಅಂ.ಕಿ.45,000/-.1-ಎಮ್ಮೆ 2-ಸೂಲಿನದು ಅಂ.ಕಿ.50,000/-ಬೆಲೆಬಾಳುವವು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು ಸರಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೊಡಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತ ನಂಬರ್  01/2014 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:19-04-2014 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:54 ªÀµÀð eÁ:¹Ã½ PÁåvÀgï G:¨ÁAqÉ ªÁå¥Áj ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:12-7-253/207 ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] §ÄµÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:PÉÆgÀªÀgÀ G:MAmÉwÛ£À §Ar Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛ ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:54 ªÀµÀð eÁ:¹Ã½ PÁåvÀgï  G:¨ÁAqÉ ªÁå¥Áj ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:12-7-253/207 ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á§       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] §ÄµÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:PÉÆgÀªÀgÀ   G:MAmÉwÛ£À §Ar Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ    3] £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Äæ¹è vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà @ ªÀiÁgÉ¥Àà 30 ªÀµÀð  PÉÆgÀªÀgï ¸Á:-ªÉÄʯÁgï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ( DgÉÆæ £ÀA:   1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 3 ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ  2 ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è 60 °Ã. «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.600/- 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.25/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
       ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Äæ¹è vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà @ ªÀiÁgÉ¥Àà 30 ªÀµÀð PÉÆgÀªÀgï ¸Á:-ªÉÄʯÁgï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌ vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2014 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ  ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ದಿಡ್ಡಿ, ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು,ವಯ-35ವರ್ಷ,  :ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಕುರಕುಂದಾ  FvÀ£ÀÄ  ಈಗ್ಗೆ 4 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಡಿನ ಟಿನ್ ಶೀಟುಗಳು ಕಿತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಮಾನು ಮಳೆಯ ನೀರಿಗೆ ತೋಯ್ದು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆಂದುತಾ:18-04-2014ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಕಿತ್ತಿದ ಟಿನ್ ಶೀಟ ಗಳನ್ನು ಪುನ: ಹಾಕುವದನ್ನು ನೋಡಿದ 1] ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ [2] ರಾಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ [3] ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ  4] ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪ [5] ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ    [6] ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ   7] ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು ಸಾ:ಕುರುಕುಂದಾ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದು ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಆ ಸೂಳೇ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಾನ ಬಿಡಬ್ಯಾಡರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದೆಯಿರಿ ಸೂಳೆ ಮಗನ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೈತೆಲೆ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮನಗನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA: 107-2014 ಕಲಂ;143,147.341,323,504,ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ದಿನಾಂಕ:19-04-2014ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಹೊಸೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರಮನೆ ವಯ:35ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ಹರಿಜನ,ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ,ಸಾ:ಹಳ್ಳಿಹೊಸೂರು FvÀ£ÀÄ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಕೂಲಿ ಹಣ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ 1] ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಮಾನಸಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ       2] ರಾಮೇಶ ತಂದೆ ಅಮರೇಶ       3] ದೊಡ್ಡಮುದಿಯಾ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ   4] ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ    5] ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾನಸಪ್ಪ      ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಹರಿಜನ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಾಜಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಜಗಳ ತಗೆದು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು,ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA: 108-2014 ಕಲಂ; 143,147,323,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 18-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ : UÉÆ®ègï G: ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è CrUÉ PÉ®¸À ¸Á: PÀA§¼ÀwÛ UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ತಿಮ್ಮಗುರು ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ eÁ: UÉÆ®ègï ¸Á : PÀA§¼ÀwÛ UÁæªÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆತ್ತೀ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯಾಲೋ ಬಾಡಕೋ ಸೂಳೆ ಮನಗೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆತನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತ್ತೀ ಇಲ್ಲಾ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಜೋರಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲಾ ಎನು ಅಂತಾ ಅಂದು ಸೂಳೆ ಬಾರಲೇ ಮಲಗಲು ಅಂತಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಸೀರೆ ಎಳೆದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ಮಗ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗ ಆರೋಪಿತನು ಲೇ ಸೂಳೆ ಈಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಿಗು ಅಂತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೈದು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19-04-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ನಿನ್ನ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ.  ಕಾರಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನ  ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.114/14 ಕಲಂ504, 354, 323, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
              ದಿ19-04-2014 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-40 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಹೊಸೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಮಾನಶಪ್ಪ ವಯ-50ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ,ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ,ಸಾ:ಹಳ್ಳಿಹೊಸೂರುಕ್ಯಾಂಪು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ  ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 1] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ [2] ಲಂಕೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಸಾ:ಹಳ್ಳಿಹೋಸೂರುEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2014 ಕಲಂ: 341,323,504,355,506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¦ügÁå¢ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸ÀAf ªÀAiÀiÁ: 51 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á«ÄÃzï¸Á¨ï EªÀgÀ ¨ÁåAr±Á¥ïUÉ r.J¸ï.¦ «¹Ì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, JA.Dgï.¦VAvÀ ºÉaÑUÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉà ºÉaÑUÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝÃ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ©¯ï ºÁQPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  DgÉÆæ £ÀA 1 ¨Á§tÚ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, SÁ° ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀÆQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ £ÀA 2 ¨Á§tÚ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ [À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è] FvÀ£ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀÄ   fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2014 PÀ®A: 504. 324. 323. 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ UÀÄAmÉÃ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ  FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 10.04.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ ಭೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 20.04.2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಜು    ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ ²æêÀÄw £ÁUÉÃAzªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀvÉå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀƪÀÄð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2014 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2014 gÀAzÀÄ  35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.