Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 31, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-03-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-03-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2013 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:30-03-2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÄ.©üªÀÄgÀvÁß ªÀÄ.¦.J¸ï.L-2 §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°èAiÉÄ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄĤgÀSÁ£À ¦±Áj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: vÁd¥ÀÄgÁ §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgï §AUÁè¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-56-E-1435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à «Ä¤«zsÁ ¸ËzsÀzÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ°zÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ PÀqÉتÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ©.PÁA. «zÁåyð AiÀiÁVzÀÄÝ wªÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2013 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ ©üªÀiÁZÁgÀå eÉÆò ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzsÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÀÄZÀgï Qqïì ±Á¯ÉUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀzÀ UÉÆëAzÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 9-15 UÀAmÉUÉ M§â ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ, E£ÉÆߧ⠪ÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆÃgÀ½£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ(UÀAl£ï) 5 vÉÆïÉAiÀÄzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÆÃgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ zÉÆÃZÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ CzsÀðQÌAvÀ ªÉÄîàlÄÖ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »r¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÉÊQ CAzÁdÄ 18 UÁæA. §AUÁgÀ (CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 40,000/- gÀÆ.) ªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §AUÁgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀĪÁUÀ CzÉà NtÂAiÀÄ ²æà ¨Á§±ÉÃnÖ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀiÁ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄ »A¨Á°¹zÀgÀÆ ¹UÀzÉà vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 22 EzÀÄÝ, M§â£ÀÄ GzÀÝ PÀÆzÀ®Ä ©nÖgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ±ÀlÄð ªÀÄvÉÆۧ⠤ð §tÚzÀ ±Àlð vÉÆnÖzÀÝ£ÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
                                                                  
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2013 PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ D¹¥sÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ Dj¥sÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ:28/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw M«Ä¤ ªÁå£À £ÀA PÉJ-02/ JA-8129 £ÉÃzÀÄ ªÀĺÀäzÀ dºÀÄgÀÄ® ºÀPï, ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JA¢£ÀAvÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁå£À 1530 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ¨ÁV®Ä vÉUÉzÁUÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ 1)MAzÀÄ JPÉìöÊqï ZÁA¦AiÀÄ£ï ¨Áålj C.Q1200/-gÀÆ. 2)MAzÀÄ ¦ü°¥ïì mÉÃ¥ï jPÁqÀðgï C.Q-1,000/- gÀÆ. 3)MAzÀÄ PÀ©âtzÀ eÁPï ªÀÄvÀÄÛ gÁqï  C.Q-500/-gÀÆ. 4)MAzÀÄ ¸ÉÖÃ¦ß («í¯ï) C.Q-1000/-gÀÆ. 5)MAzÀÄ ¥Á£Á ¸ÉnÖ£À aî C.Q-200/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q-3,900/-gÀÆ. UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁgÀÄw ªÁ夣À ¨ÁV®zÀ UÁè¸ï ¸Àj¹ M¼ÀUÉ EzÀÝ F ªÉÄð£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013 PÀ®A 379 L¦¹ : -
¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ±É¥Áà WÀÄ¼É ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw// °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á// WÀÄ¼É PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©). gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ  ©Ã½ §tÚ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ºÉÆjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DPÀ¼À CAzÁd Q. 20,000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆjAiÀÄ CAzÁd Q. 25,000 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ °ÃTvÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CgÀ«AzÀ vÀAzÉ CdÄð£À zsÀƪÀiÁ¼É PÉ.E.© eɸÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèµÀzÀ°è §gÉzÀÄPÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-29/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ L© ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉE© PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr qÁåªÉÄÃeï ¥Àr¹ vÀ£À ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013 PÀ®A 279,338. L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/03/2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÝ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ zsÀ£ÀÆßgÉ 23 ªÀµÀð ¸Á|| ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr vÁ|| ¨sÁ°Ì f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ²æà ¤£ÁðvÀ, ±Á°£ÁªÀ ºÁUÀÆ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ«gÁd J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁè¹ÃPÀ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ  rªÁåqÀjUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2013 PÀ®A 379, 380 L¦.¹  :-
¢£ÁAPÀ-30/03/2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ²¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýÃPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥Àæw ±ÀÄPÀæªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÁUÀªÀiÁä zÉë ªÀÄÆwðUÉ ºÀvÀÄÛ UÁæA. £À 4 §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 10 UÁæA. £À 1 §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ¸ÀgÁ zÉëAiÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°è ºÁQ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr zÀ±Àð£ÀPÉÌ §AzÀ ºÁUÀÄ vÉÆÃj¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¨sÀPÀÛjUÉ zÉëAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ-29/3/2013 gÀAzÀÄ PÀÆqÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ zÉëUÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁQ ¨sÀPÀÛjUÉ zÀ±Àð£À PÉÆlÄÖ ªÀÄzsÁåºÀß 1400-1500 UÀAmÉUÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ zÀ±Àð£À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ J¯Áè d£ÀgÀÄ ºÉÆÃzï ªÉÄÃ¯É UÀÄr¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ F ªÉÆzÀ®Ä MAzÉgÀqÀÄ ¸À® §AzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á-ºÀtPÀÄt ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÉÆÃj¹PÉƼÀî®Ä §A¢gÀĪÀÅzÁV «ZÁj¹zÁUÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆÃr CAvÀ PÉýzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ°è N¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ PÀÆrAiÀÄ®Ä PÉÆlÄÖ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ UÀÄrAiÀÄ°è£À 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĨsÁµÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢AiÀÄÄ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ°è ºÉÆÃV zÉëAiÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÀAUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè. J¯Áè ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆÃvÉ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ UÀÄrAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ D 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ£À §UÉÎ w½zÀÄPÀzÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ-30/3/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĨsÁµÀ£À£ÀÄß PÀgɬĹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è §AzÀ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ §AUÁgÀ PÀÆr¸ÀĪÀÅzÁV w½¹ £ÀAvÀgÀ ¥sÉÆãÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁr §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý PÁ® PÀ¼ÉzÀÄ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÀAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj zÉëAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è ºÁQzÀ MlÄÖ 50 UÁæA. £À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q-1,50,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:-30/03/2013.gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-30 UÀAmÉUÉ avÁæ° UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ.ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð, eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: avÁæ° EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁUÀ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ .£ÀUÀzÀĺÀt 9000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2013. PÀ®A. 87. PÉ. ¦. PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


"¹gÀªÁgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ©.J¸ï.Dgï.PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄßvÁ®ÆPÁ CzsÀåPÀë ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï §®èlV EªÀgÀÄ GzÁÏn¹gÀĪÀÅzÁV ¢B29-03-2013gÀ ¥ÀæeÁªÁt ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ-13gÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ PÁgÀt ©.J¸ï.Dgï. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀ CzsÀåPÀë ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï §®èlV EªÀgÀÄ ©.J¸ï.Dgï.PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁj ªÀiÁ£À« «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆvÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÁßUÀ° ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¢B29-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÁ®ÆPÁ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ  ²æà C¯ÁèªÀiÁ£ï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢B30-03-2013 gÀAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2013 PÀ®A: 171 [ºÉZï] L.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ; ¨sÀAUÁå£ÁAiÀÄPï gÁoÉÆÃqï, 36ªÀµÀð, ªÀiÁ¸ÀÖgï ºÉZï.¦.J¸ï ªÁr vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ, ¸Á: ¸ÉÆæü£ÁAiÀÄPï vÁAqÁ ( §AqÉUÀÄqÀØ. )FvÀ£ÀÄ ²PÀëPÀ¤zÀÄÝ FUÉÎ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀåAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀåªÁV gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArwAiÀÄÆ PÀÆqÁ UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw,ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ PÁå¢UÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ, vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÁå¢UÉÃgÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ vÀAzÉ: vÀªÀÄätÚUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è, 1) §¸ÀªÀ vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄåªÀÄÄzÉÝ, 2) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝ3) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀÄÄzÉÝ J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä£ÀzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉÎ 6-7 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »A¢¤AzÀ J£ïDgï Ff¦ AiÉÆÃd£ÉÃAiÀÄ CrAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ PÉ®¸À £ÀqɹzÀÝjAzÀ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ M¥ÀàzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ 6-7 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è, vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀÅ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ MAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, `` J¯Éà ªÀiÁ¸ÀÖgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀgÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ, F »AzÉ PÁå¢UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀtÚ PÉÆ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀiÁV ªÀiÁrzÁÝgÉ CzÉà jÃwAiÀiÁV ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ '' JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÀÆQzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ eÁj ©zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ``EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè '' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A. 341,504,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ CA§tÚ ªÀ: 18, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ1) gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀ: 28, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ2) gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀ: 22, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ3) ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀ: 35, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÁ¸ÀzÀ n£ï ±Éqï£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ®AUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2013 PÀ®A 504, 324, 323, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-


 

CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÁªÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñï FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ vÀ£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀÄä EªÀ¼ÀÄ wÃjPÉÆArzÁÝ¼É §¤ßj CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ CtÚ£ÁzÀ dA§tÚ¤UÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ E§âgÀÄ ¨É½UÉÎ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä dA§tÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ DAiÀÄå¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¹Ìqï DV E§âgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/13 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ºÀĸÉÃ£ï ¦üÃgï ºÉZï.¹.112 ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ oÁuÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36/ºÉZï 6058 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ¸ÀgÀzÀ°è AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¦¤AzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §ÄgÀªÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ºÉƸÀ PÁl£ï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹ÌÃqï CV ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃV C°è E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æà eÉÊ£Á©üà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á: PÀ¸À§°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: PÉJ36 JA6017 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁ½ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®èl PÀqÉUÉ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2013PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                                                               
 

Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ CAzÁdÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÀ PÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀPÉÌ CzÀ£Éà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ,, K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÁAiÀÄ°PÉÌ JµÀÄÖ ¢£ÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄ®UÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè.CAvÀ CAzÀªÀ£Éà DPÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀgÉPÉAiÀÄ£ÀÄß PÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 31.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 43/2013 PÀ®A 323.354.448.504.506 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR° vÀ¥Á¸À£É PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¦ügÁå¢ ¸ÀĪÀiÁ

UÀAqÀ
CªÀÄgÉñÀ
ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð
: ®ªÀiÁtÂ
¸Á: ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀ
vÁAqÀ EªÀgÀ
ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ
FUÉÎ 2 ªÀµÀðzÀ
»AzÉ
DgÉÆæ
CªÀÄgÉñÀ
EªÀ£ÉÆA¢UÉ
DVzÀÄÝ
ªÀÄzÀĪÉ
PÁ®PÉÌ
ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV
MAzÀÄ
vÉƯÉ
§AUÁgÀ
ºÁUÀÆ 40,000/- gÀÆ
UÀ¼À£ÀÄß
PÉÆnÖzÀÄÝ
PÉ®ªÀÅ
¢ªÀ¸ÀUÀ¼À
vÀgÀĪÁAiÀÄ

CªÀÄgÉñÀ
vÀAzÉ
±ÀgÀt¥Àà
,
±ÀgÀt¥Àà
vÀAzÉ
¸ÀtÚ
z猻˴ˈ
ªÀÄvÀÄÛ
AiÀÄAPÀªÀÄä
UÀAqÀ
±ÀgÀt¥Àà
J®ègÀÆ
¸Á: ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀ
vÁAqÀ
¸ÉÃj
CPÉUÉ
E£ÀÆß
ºÉaÑUÉ
ªÀgÀzÀQëuÉ
vÀgÀĪÀAvÉ
ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ
zÉÊ»PÀ
»A¸É
PÉÆnÖzÀÄÝ
¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ
ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ
¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
EgÀĪÁUÀ
DgÉÆæ
CªÀÄgÉñÀ
EªÀ£ÀÄ
ºÉaÑ£À
ªÀgÀzÀQëuÉ
vÀgÀzÀ
«µÀAiÀÄzÀ°è
¦ügÁå¢ü
ªÉÄʪÉÄïÉ
¹ÃªÉÄ JuÉÚ
¸ÀÄgÀÄ«
PÉƯÉ
ªÀiÁqÀ®Ä
¥ÀæAiÀÄwÛ¹zÀÄÝ
¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ
PÀÆVPÉÆAqÁUÀ
d£ÀgÀÄ
§AzÀÄ
©r¹PÉÆArzÀÄÝ
EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2013 PÀ®A.498(J) 323,307,¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3,4,r.¦..PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ    


CPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¦AiÀÄ𢠲æà ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ; zÀÄgÀÄUÀtÚ eÁw; PÀÄA¨sÀPÁgÀ [£ÁAiÀÄPÀ] 30ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À , ¸Á: ;»ÃgÁ ºÁ°ªÀ¹Û «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ .AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÁÝUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¥ÀtwAiÀÄ°è ¢Ã¥À ºÀaÑzÁÝUÀ E°UÀ¼ÀÄ ¢Ã¥ÀzÀ §wÛUÀ¼À£Àß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtwAiÀÄÄ GgÀĽ ©zÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 06-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, UÀÄr¸À®Ä §mÉÖ ,DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæ , MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉåPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ MlÄÖ 1,50,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉ ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ CPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 08/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2013 gÀAzÀÄ 121 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಬಾಪುಗೌಡ ತಂದೆ ಶಾಂತಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ದಂಡ ಸೊಲಾಪೂರ ತಾ: ಸುರಪೂರ ಜಿ: ಯಾದಗಿರ ರವರು ನಾನು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಹಿಬೂಬ ಶೇಖ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಖರೀಸಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:30-3-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೈಹಿಬೂಬ ಇತನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-33 ಕೆ-4094 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 4-30 ಪಿ,ಎಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.218 ರಸ್ತೆಯ ಗಣೇಶ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎ-9380  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸುಭಾಷ ಇತನು  ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಹಿಬೂಬು ಶೇಖ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:40/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣಪ್ಪಾ ಟೆಂಗಳಿ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:30-03-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ  ಕಮಾನದ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಎ 0596 ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು  ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ  ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ 28 ಎಂ 5005 ಚಾಲಕ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಇತನು ತನ್ನ ಜೀಪ ಅತಿವೇಗದಿಂದ  ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ  ಮತ್ತು ಜೀಪಿನ  ಚಾಲಕರು ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ  ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ  ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಿನವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ ಇವರಿಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ವಿಠಲನಿಗೆ ಹೊರೆಗೆ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು  108 ಅಂಬುಲೈನ್ಸದಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖಾ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಜರೂಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ: 164/2013 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.