Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 12, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

  ¢£ÁAPÀ:14.10.2011 gÀAzÀÄ ¥ÁUÀÄAl ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:qÉæöʪÀgï ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-11-50/54 EA¢gÁUÁA¢ü J¸ï.¹/J¸ï.n ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¸ÉæöʪÀgï PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀ°®¯Á DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä E°èAiÀÄÆ §A¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2011 PÀ®A: «Ä£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀB11-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-30 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà J.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ E£ÀÆß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆlÄÖ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. DUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀ£ÀÄß J©â¹ PÀÆr¹ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° ¸Á/eÁ°¨ÉAa CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ªÉÄð£À ºÀ®ÄèUÀ½UÉ, ªÉÄîÄÛnUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-ºÉZï-9630 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ f.«ÃgÀtÚ 28 ªÀµÀð ¸Á/ªÀÄrØ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀÄ«UÉ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ n.«.J¸ï ¦üAiÀiÁgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34-PÀÆå-7145 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ±ÀAPÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA . 219/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¢£ÁAPÀ 11-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ« vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà , 26 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgÀÄ , G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/UÁgÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï ZÁA¥ï £ÀA§gï PÉ.J-36-ºÉZï-869 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ V¯Éè¸ÀÄUÀÆgÀÄ¢AzÀ UÁgÀ®¢¤ßUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ V¯Éè¸ÀÄUÀÆgÀÄ-ªÀÄlªÀiÁj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄgÀÄPÀÄ£ÀqÉÆÃt §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄlªÀiÁj PÀqɬÄAzÀ f.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ f.«ÃgÀ£ÀUËqÀ 28 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ªÀÄlªÀiÁjFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåóµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/Cgï-220 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ M§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ«UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ gÀ«AiÀÄ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ f. ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°£À »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. n.«.J¸ï ZÁA¥ï£À ºÉqï ¯ÉÊmï ºÉÆqÉzÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ gÀ«AiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢:12.12.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2011. PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ 11-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ: ªÀÄjzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzÀ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼ÀªÁzÀ ¹nÖ¤AzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ºÉÆmÉÃ¯ï §tfUÀ , ¥Àæ¨sÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ §tfUÀ , ªÀĺÁAvÀ¥Àà §tfUÀ ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà §tfUÀ J¯ÁègÀÆ ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ J¯Éà ¨ÁåqÀgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄjzÉêÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 154/2011 PÀ®A: 504.323.324.506.¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. & ¦.J.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 12/12/11 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ UÀuÉñÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀ¬ÄêÀiï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¹Pï¥Àvï-G¯Áè, 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ±ÉÃRgï ¯Áf¹ÖPÀë ¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ, UÀ£ÁߪÀgÀA ±ÁSÉAiÀÄ mÁmÁ mÉæîgï £ÀA PÉ.J.01/¹-8053 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¥É£ÀߪÀÄ®ÆgÀÄ, ªÀÄAqÀ®A: ¥É£ÀߪÀÄ®ÆgÀÄ f: PÀȵÁÚ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæîgï ¯Áj £ÀA PÉ.J.01/¹-8053 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«UÉ PÀqÉUÉ , E£ÉÆßêÁ PÁgï£ÀA PÉ.J.51/J£ï-7506 £ÉÃzÀÄÝ ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ CqÀتÁV ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj£À°èzÀÝ 5 d£ÀgÀÄ E½zÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ``¤ÃªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ qsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.F.©. PÀA§PÉÌ rüQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀA§ QwÛ ºÉÆÃV §ºÀ¼À ®ÄPÁë£ÀÄ DVzÉ CzÀgÀ RZÀÄð 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ FUÀ ¤ÃªÀÅ ¸Él¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÉÆÃVj'' CAvÁ CAzÁUÀ DUÀ ``PÀA§ ©¢Ý®è UÉÊ-ªÉÊgÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÀj¢zÀÄÝ qsÁ¨sÁzÀªÀgÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÀt PÉüÀ®Ä ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè ºÁUÉãÁzÀgÀÆ zÀAqÀ PÀlÄÖªÀzÁzÀgÉ PÉ.E.© AiÀĪÀjUÉ PÀlÄÖvÉÛêÉ'' CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ``£ÁÀªÀÅ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ w½¢Ãj £ÀªÀÄä PÁj£À gÉhÄAqÁ £ÉÆÃqÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ, £ÁªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀĪÀgÀÄ EzÉÝêÉ, ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ'' CAvÁ ºÉzÀj¹ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä QèãÀgï¤UÉ ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ'' CAvÁ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ QèãÀgï£À PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀªÀÄä PÁgï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ QèãÀgï¤UÉ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ CAvÁ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀ¬ÄêÀiï ¨ÁµÁgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 278/2011 PÀ®A 143,147,323,363,385 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢: 11-12-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 3-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉZï. PÀȵÀÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÉƧâgÀPÀ¯ï-gÀªÀÄPÁåA¥ï PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀ: 48 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÁlªÀĽî vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ° ªÀ¸Àw §AUÁj PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊrUÉ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 36 J 1499 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ §ÄqÀ£ï ¸Á¨ï ¯Áj £ÀA PÉJ 36 J 1499 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ÀªÀ ¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨Ár JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÀÝjAzÀ aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁV §AUÁj PÁåA¦£À°è 4-00 ¦. JA. PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw C£ÀߪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA: 406/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¢£ÁAPÀ:14.10.2011 gÀAzÀÄ ¥ÁUÀÄAl ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:qÉæöʪÀgï ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-11-50/54 EA¢gÁUÁA¢ü J¸ï.¹/J¸ï.n ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¸ÉæöʪÀgï PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀ°®¯Á DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä E°èAiÀÄÆ §A¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 10.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2011 PÀ®A: «Ä£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ: 11.12.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆåÃw FPÉAiÀÄ£ÀÄß 3 £Éà ºÉjUÉ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¹fjAiÀÄ£ï C¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ vÁ£ÀÄ CzÀPÉÌ M¦à ºÀt vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß CPÀÌ FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÀAqÀÄ ªÀÄÄUÀÄ d£À£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¥ÀgÉõÀ£ï xÉÃlgï ¤AzÀ CAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÉÆAqÀgï ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ §lÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛzÀÝ MªÀÄzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ M¼ÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ F ºÉjUÉVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä C¥ÀgÉõÀ£ï xÉÃlgï £À°è E£ÉÆßAzÀÄ ¹djAiÀÄ£ï ºÉjUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÁ£ÀÄ D¸ÀàvÉæ §AzÁUÀ CAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÉÆAqÀgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÁrðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ ªÁrðUÉ ºÉÆÃV §mÉÖAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÀågÉÆA¢UÉ ZÀað¹ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÉà d£À£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ f.«ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ ®ZÀÑtÚ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 10-6-53 ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2011 PÀ®A: 420 L.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2011 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-12-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 11-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà PÁ¼ÉPÀgÀ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-36/J¥sï-937 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wgÀÄ«£À°è ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §¸ïì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É PÀlÖ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹n¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À ¨Á¬ÄUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÉÆãÉñÀégÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï- 2027 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-1875 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÉüÀV£ÀzÉÆrØ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀiÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À »AzÉ PÀĽzÀ ¨sÉÆãɱÀéjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁWÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ «ºÁ¤ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÀªÁr, ¸Á: eÉÊ£À UÀ°è PÁ¯ÉÆä, ¨ÉøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmï, gÁAiÀÄZÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ï £ÀA§gï PÉJ-38/J¥sï-759 £ÉÃzÀÄÝ §¸ï ºÀvÀÄÛªÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁå±À ¨ÁåV£À°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,18,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁåV£À ZÉÊ£À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §¸ï PÀAqÀPÀÖgÀ nPÉÃl£ÀÄß PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁå±ï ¨ÁåUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ºÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 228/2011 PÀ®A 324, 504, 506(2) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¨Á°PÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨É¯Áè¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: ²PÀëQ, ¸Á: ©ÃgÀzɪÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨É¯Áè¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À n.« ¯ÉÊn£À «ÄÃlgÀ NqÉzÀÄ, C®ªÀiÁgÁ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ©¢AiÀÄ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಬೇಕರ್ ಸಾ ಮನೆ ನಂ 13517/1 ಪಿ.ಡಬ್ಲು.ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ ಮುನೀರ ಅಪಾರ್ಟಟ ಮೆಂಟ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ ಪಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೇಜ ರೊಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 19.11.2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕೆಎ 32 ಎಸ್ 6001 ಅಕಿ 25000/- ರೂ ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿ:20.12.2011 ರಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೋಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 210/11 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಪವಾರ ತಂದೆ ಪರುಶುರಾಮ ಪವಾರ ಉ ನ್ಯಾಶನೆಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಷನ ರೊಡ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾ ಮನೆ ನಂ 86 ನಾಗ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿ: 07.12.2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಕಛೇರಿ ಕೇಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ವಿ 9249 ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹೆಚ್.ಡಿ ವಾಹನವನ್ನು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಪೀಸಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ನೊಡಲಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡಕಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ದಿ: 11.12.2011 ರಂದು ನಾನು ಬಂಜಾರ ಕಮುನಿಟಿ ಹಾಲ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅದು ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಮ್ಮದೆ ಅಂತಾ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಬರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ದಿ: 07.12.2011 ರ ಬೆಳಗಿನ 1000 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 11.12.2011 ರ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವೂದೊ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 208/11 ಕಲಂ 435 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಅಸಂಗನಾಳ ಸಾ; ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 10-12-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾ ದಿಂದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೊಸ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಮ್ 6652 ನೇದ್ದವನು ಆಳಂದ ಜೆಕ್ಕಪೊಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 158/11 ಕಲಂ: 279 .337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ: 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ:11/12/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಖುರ್ಷಿದ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಹಾಬಾದದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ ಚೌದರಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಕುಳಿತು ಕ್ಯಾರಂ ಬೋರ್ಡ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಿಐ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 2225/-ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 3 ಕ್ಯಾರಂ ಬೋರ್ಡ ಕ್ವಾಯೀನ್ಸಗಳ ಸಮೇತ ಅ.ಕಿ.6060/ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 192/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
: ಆನಂದ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಪೂಜಾರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 11-12-11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಾಕಾ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಇವರಿಗೆ ಭೇಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಕಡೆ ಚೌಕ ರಿಂಗ ರೋಡದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ಕೆಎ 29 ಎಂ 316 ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಾ ತಿಡ್ಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ ಬದಿ ಹೊರಟ ನನ್ನ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಕಲಿಗೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಗೇ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:366/2011 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 11-12-11 ರಂದು 4-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಹೊಲದ ಬಂದಾರಿಯ ಬೆವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮುನೀರ ತಂದೆ ನಾಸಿರ ಉಲ್ಲಾ , ಮಾಮನ ರಶೀದ ತಂದೆ ಹಾರೂಣ ರಶೀದ ,ಮುಜಾಹಿದೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ, ಅಜರ ತಂದೆ ಇಕ್ಬಾಲ , ಮಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಸಾಬರ ಹುಸೇನ ಸಾ;ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಜಬಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಹಣ. 1940/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 367/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ