Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 4, 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-03/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¦.¹.134.gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 312/2013.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ UÉÆëÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á:-UÉÆãÁ¼À vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.66 gÀ°è 1-JPÀgÉ 8-UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 30-UÀÄAmÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ,F d«ÄãÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢ügÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀjUÉ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà d«ÄãÀÄ E®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ;-02/08/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwægÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ£À d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ. £ÀA,1 ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ 35 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAz§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA171/2013. PÀ®A.447, 323, 355, 504, 506 L¦¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25.05.2003 gÀAzÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ ¸À£ï 2010 gÀªÀjUÉ ²æêÀÄw ¥ÀÄ¥Áà FPÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CuÁÚgÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀ ¸À£ï 2011 jAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉêÀ® 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆnÖzÀÄÝ FUÀ £À£ÀUÉ PÁj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝ PÁgÀÄ Rjâ¸À®Ä ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÈw JA§Ä§¼ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆægÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÈw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀ©â ±ÀÈw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CuÁÚgÁªï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÉÃzÀÄwÛzÀÝ ¹UÀgÉÃn¤AzÀ JqÀ PÀÄwÛUÉ §® PÀÄwÛUÉUÉ ¸ÀÄnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 137/2013 PÀ®A: 498 (J) 324,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ & 3,4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.09.2013 gÀAzÀÄ 135 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-09-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-09-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 04-09-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾದಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ, ಸಾ: ನಾವದಗಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ನಾವದಗಿ EvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಟೆಂಪೊ ನಂ. ಎಪಿ-1/ಯು-7830 ನೇದರಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿನಿಂದ ಕಾಟುನ ಲೋಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೋಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 9 ರ ಸರದಾರಜಿ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.. ಚೆಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಂಟೆನರ ನಂ. ಕೆಎ-42/4916 ನೇzÀgÀ  ಚಾಲಕ£ÁzÀ  DgÉÆæ  ವಿನೋದಕುಮಾರ  ತಂದೆ  ರಾಮನಾಥ  ಪಾಂಡೆ ಸಾ: ಬಿಛೂರ (ಯುಪಿ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ವಾಹನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮಗನ ಟೆಂಪೊಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ¸ÀzÀj ಅಪಘಾತದಿಂದ gÀªÉÄñÀ EvÀ£À ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು, ಬಲಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ±Á»£Á UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ VgÀtªÁ¯É eÁw: ªÀÄĹèA, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÀzÉÆæâݣÀ VgÀtªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ §UÀzÀ® UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ §UÀzÀ¯ï vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ §UÀzÀ® gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ §UÀzÀ® PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-0670 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ eÉÆÃgÁV £Àqɹ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ vÁAqÁzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ïzÀ°è ºÁQ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï «ÄzÀðAUï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C±Áð¨ÉÃUÀA @ D±Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï «ÄzÀðAUï ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨ÉüÉAiÀÄ°è G¥ÀÄà ºÁPÀ®Ä G¦à£À qÀ©â vÉUÉAiÀÄ®Ä ªÉÄÃ¯É PÉÊ JwÛzÁzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄʪÉÄðzÀÝ NqÀ¤AiÀÄÄ UÁå¸ï M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ DPÉAiÀÄ ±ÉÃmï¸É¯ïªÁgÀªÀgÉUÉ ºÀ©âvÀÄ DUÀ DPÉAiÀÄÄ aÃgÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ JzÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQ PÀÆqÀ¯Éà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁåzsÀPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, UÀÄ®§UÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ      03-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2013, PÀ®A 448, 451, 376 L¦¹ eÉÆvÉ 4 ¥ÉÆæmÉPÀë£ï D¥sï a®Øð£ï ¥sÁæA ¸ÉPÀÄìªÀ¯ï C¥sÉãÉì¸ï DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ 6 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ¥sÀAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ U˸ÉƹzÀÝ ªÀÄzÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£À ªÀÄ£É EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ E§âgÀÄ DUÁUÀ ¨sÉÃnÖ DV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É ºÁUÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀA©¹, ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ Er gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ¯ÉÊAVAPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ, CwÛUÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¨É½UÉÎ CtÚ ºÁUÀÄ CwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀÆ«Ä£À PÉÆAr vÉUÉzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁrgÀÄwÛ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî JAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢®è £Á£ÀÄ CªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÉêÀ® JAeÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, »ÃUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ £ÀA©¹, ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è §®vÁÌgÀªÁV ¯ÉÊAVAPÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà eÁw: PÉÆgÀªÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĤµÁ EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ°è WÁ¼É¥Àà ¨sÀAqÁgÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV C¼ÀÄî vÀgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ°è C¼ÀÄî Rjâ ªÀiÁr vÀAV ªÀĤµÁ¼À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ DPÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹ vÁ£ÀÄ DlPÉÌ CAvÀ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ°è J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr UÁæªÀĸÀÜjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ, aªÀÄPÉÆÃqÀ, aPÀÌ¥ÉÃl, ºÁUÀÆ ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, C°è PÀÆqÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ d»gÁ¨ÁzÀ(J¦), ¨sÁ°Ì, ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, OgÁzÀ(J¸ï), ©ÃzÀgÀzÀ°è EvÁå¢ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ UÁæªÀĸÀÜjUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2013, PÀ®A 143, 147, 447, 295 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 02-09-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ 15 ರಿಂದ 20 ಜನ ಕಿಡಿಗೆಡಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದಂಟಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಧ್ವಜ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಟಕ್ಕೆ ಡಾ|| ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ರವರ ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಉಳ್ಳ ಫೋಟೊವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, ರೇಲ್ವೆ ¤¯ÁÝt ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮೇನ ಗೇಟ ಮುಂದುಗಡೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಂಟ ನೇಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಜಾತಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ r.ªÉÊ/J¸ï.J¸ï SÁ£Á¥ÀÆgÀ dAPÀë£ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶಮೇgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2013, PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: ©ÃgÀzÉêÀ UÀ°è, ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzsÀ «ÄãÁQë ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EPÉUÉ JgÀqÀĪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀÅ EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) ²ÃªÀ @ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà §PÀ£ÉÆÃgÀ, CvÉÛ 2) ¸ÀħªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà §PÀ£ÉÆÃgÀ, ªÀiÁªÀ 3) ªÀÄ®è¥Áà §PÀ£ÉÆÃgÀ J®ègÀÄ ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ «ÄãÁQë EªÀ½UÉ E®è ¸À®èzÀ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁr «£ÁB PÁgÀt vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À°è C½AiÀÄ 1 ¨ÉÊPÀ PÉÆr¹ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀéRĶ¬ÄAzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVgÀ° CAvÀ 1 ¨ÉÊPÀ PÉÆr¹zÀÄÝ EzÉ,  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¢£À C½AiÀÄ «ÄãÁQë EPÀUÉ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ E¢Ýj ¤ÃªÀÅ vÉƼɬÄj £Á£ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAzÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ «ÄãÁQë EPÀUÉ ¨É¯ïÖ¤AzÀ ¨Á¸ÀÄAqÉ §gÀĪÀªÀgÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, EzÉ vÀgÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ «ÄãÁQë EPÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÀÛ §AzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, FUÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Áà FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¤ÃvÁ JA§ÄªÀ¼À£ÀÄß gÀf¸ÀÖgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 26-08-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ «ÄãÁQë EPÉUÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ 2 £Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV «ÄãÁQë EPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, 2 £Éà ªÀÄzÀÄªÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ M¦àUÉ E®èzÉà ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ªÀÄzÀÄªÉ C£ÀÄfðvÀUÉƽ¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀævÉåPÀªÁV MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ PÀÈvÀåPÉÌ zÀĵÉàçgÀuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2013, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ G¥Éà ¹JZï¹-843 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ¸ÀzÀå: rJ¸ï¦ PÀbÉÃj «±ÉõÀ zÀ¼À, ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¹JZï¹-779, GªÀiÁPÁAvÀ ¹¦¹-1519, ±ÀgÀt¥Áà ¹¦¹-906, ¸ÀĨsÁµÀ ¹¦¹-1585 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CgÀÄt C°AiÀiÁ¸À QnÖ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì, 2) gÁd ¸Á: ¨sÁ°Ì, 3) w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ d£ÁPÀµÀðuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ gÁd EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,100/- gÀÆ¥Á¬Ä, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á® ¨ÉãÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹¢ÝPï«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtf UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd PÀqÉAiÀÄAzÀ a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É ªÉÄÃPÁ¤PÀ CAUÀr JzÀÄj£À gÉÆÃr£À rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ a¢æ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6098 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉ, JqÀQ«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರ ಸಾ;  ಶಹಾಬಜಾರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 29-08-2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಳಂದ ಚಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಸಾಗರ ಇತನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾಟೂರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಬಂದರು . ಸಾಗರ ಇತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾಟೂರ ಇತನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ಸಾಗರ ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಇಡಿ 4738 ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾನು ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಚಕ್ಕ ಪೊಸ್ಟದಿಂದ ರಿಂಗರೋಡ ಮೂಲಕ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟಿದ್ದೇವು.ರಿಂಗರೋಡ ಮೂಲಕ ಹೊರಟಾಗ ಹುಸೇನಿ ಗಾರ್ಡನ ಎದರುಗಡೆ ರಿಂಗರೋಡ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸ್ಕಿಡಾಗಿ  ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ನಾವು ಕೂಡಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ  ಸಾಗರನಿಗೆ  ಮುಖಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ,ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಬಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು , ಬಲಗೈ ಮೋಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಿಗೆ ಗದ್ದದ ಕೆಳಗೆ  ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಹೋಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ನಾಗರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ  108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಯುನೈಟೆಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಗರ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆ..32 .ಡಿ 4738 ನೆದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ  ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸವೇಶ್ವರ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನಯ ಗಾಯಾಳು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ  ಸೋಮಣ್ಣಾ ಮಾಟೂರ  ಇತನಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ  ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದನ ಯಶೋಧ  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋಮಾಜಿ ಗುಡಾ ಹೈದ್ರಾಬಾದ  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ. 30-8-2013 ರಂದು 5-45 .ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ:ಬೆಳಗುಂಪಿ ಹಾ:ವ:ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) ಇವರು ದಿನಾಂಕ 01-09-2013 ರಂದು ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌‌) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ  ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ.ನಂ.ಕೆಎ-32,4731 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು, ಎರಡು ಮುಂಗೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ  ವಿರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಕೋರಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ ಈ ಡಬ್ಲೂ .ಎಸ್. 16 ಆರ.ಟಿ.ಓ ಆಫೀಸ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇವರ ಮಗಳಾದ ಪೂಜಾ ವ: 17 ವರ್ಷ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ: 17.08.2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಸಾಯಾಂಕಾಲವಾದರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೂಜಾ ಇವಳ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಲ್ಲಿ  ಹುಡಿಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಹೇಶ @ ಮಹಾದೇವ ದೊರೆ ಸಾ: ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಡಿಕಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.