Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 7, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               
       ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಈತನ ಮಗ£ÁzÀ ªÀÄÆvÉð¥Àà ತಂದೆ CAiÀÄå¥Àà 35 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ಒಕ್ಕಲುತನ ¸Á;UÉÆãÁégÀ  ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ¤UÉ  ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫೀಡ್ಸ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆಯಿಂದ ನರಳುತಿದ್ದು ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮಾನಸೀಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ-06/11/2014 ರಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ರೀಮಿನಾಷಕ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ  ²æà CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ 60 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ಹೊಲಮನಿಕೆಲಸ ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 28/2014.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
       
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 06/11/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ಅವಟಿ, 44ವರ್ಷ, ಗಾಣಿಗೇರ, ಕಾರ್ ಚಾಲಕ, ಸಾ.ಕಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಿಳಗಿ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಕಾರ್ ನಂ. ಕೆಎ-29/ಎಮ್-6216 ನೇದ್ದನ್ನು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುದಗಲ್-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿ ನಂತರ ಕಾರ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ನ್ನು ಪಲ್ಟಿಗೊಳಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಎಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
  
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2014 gÀAzÀÄ 181 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-11-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-11-2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 29/2014, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: ¤ÃgÀUÀÄr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ 11 ªÀÄPÀ̼À°è 5 £Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥À¥ÀÄà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆèQ£À ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¹AzÉ EªÀ¼À eÉÆvÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁA¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¥À¥ÀÄà EvÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ C½AiÀÄ CAvÀ ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀgÀªÀnÖ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ©ÃUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹AzÉ EvÀ¤UÉ ®PÀªÁ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É gÉÃtÄPÁ EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄUÀ & ¸ÉÆ¸É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 06-11-2014 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨Á¼ÀÄ ¥Ánî EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ‘¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ¥À¥ÀÄà EªÀ£ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CªÀ¤UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Äå¯ÉãïìzÀ°è vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ’ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ & UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÉÆÃ¥ÀuÁÚ PÁA§¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ §AzsÀÄ «ÄvÀægÀÄ C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°lÖ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä zÉúÀ ¥À¥ÀÄà EªÀ£ÀzÉà EgÀĪÀzÁV £ÉÆÃr UÀÄwð¹ ‘ªÀÄUÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀtÚ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀUÀÎzÀ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ EzÀÄÝ ¥À¥ÀÄà EvÀ£ÀÄ ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è CªÀ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¹ªÉÄAl ¥ÀvÀæzÀ PɼÀUÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ EAUÉèÃjUÉ ¥Áè¹ÖÃl ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÆ¸É gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬Ä ±ÁA¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ¹AzÉ EªÀgÉà PÁgÀt EgÀĪÀzÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2014, PÀ®A 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ 1955 :-
¢£ÁAPÀ 06-11-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¥ÀrÃvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ C£À¢üÃPÀȪÁV PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ «±Àé£ÁxÀ ºÀÆUÁgÀ J.J¸ï.L UÁA¢ UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸Á: ±ÀºÀUÀAºÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ¨ÁågÉ® ¹ÃªÉÄJuÉÚ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è 2 DmÉÆà mÁæ°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ DmÉÆà mÁæ° £ÀA. J¦-16/«-2461 £ÉÃzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¨ÁågÀ®UÀ¼À°è 400 °Ã. ¥ÀrÃvÀgÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚ EgÀÄvÀÛzÉ, E£ÉÆßAzÀÄ £ÀA§j®èzÀ mÁæ°AiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¨ÁågÀ® EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 140 °Ã. ¹ÃªÉÄJuÉÚ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃUÉ MlÄÖ 540 °Ã. ¹ÃªÉÄJuÉÚ C.Q 10,800/- gÀÆ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ DmÉÆà mÁæ°UÀ¼ÀÄ C.Q 5,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 125/2014 ಕಲಂ. 279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:.
¢£ÁAPÀ 06-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ²æà zÁåªÀätÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á : UËj¥ÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV ºÉýPÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-11-2014 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.¸ÁÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/«-4215 gÀ°è ¨ÉÊ®PÀÌA¥ÀÄgÀÄ¢AzÀ UËj¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UËj¥ÀÄgÀ E£ÀÆß 1 QÃ.«Äà EgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ UËj¥ÀÄgÀ ¢AzÀ PÀææµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-37/J-3695 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Á : ¸ÁuÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, §®UàqÉ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ 2 PÁ®ÄUÀ½UÉ §®UÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.125/2014 PÀ®A 279 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«,.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 132/2014 ಕಲಂ 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್
¢£ÁAPÀ: 06-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð- ¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÄgÀªÀ PÀÄqÀUÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Àà gÁåªÀtQ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA 01 EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-26/PÉ-2199 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÉêÀÇgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA: 02 EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36/AiÀÄÄ-4215 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¨ÉêÀÇgÀÄ PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä,vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊqÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA 02 EvÀ£À §® ºÀuÉUÉ, §®UÀqÉ §ÄdzÀ »AzÉ, §®UÁ® ªÉÆÃtUÁ°UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA: 01 EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 132/2014 ಕಲಂ 279, 338 .ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
3) ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 187/2014 ಕಲಂ 279,336 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ದಿನಾಂಕ 06-11-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರು ಒಂದು ವರದಿ ವಾಹನ ಜಪ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ ಕೆಎ 37/ಜಿ-292 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಾಲಕ ಶಿವಕುಮರ ಎ.ಪಿ.ಸಿ 38 ಮತ್ತು ಹೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹೆಚ್.ಸಿ 108 ರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್  ಮಾಡುತ್ತಾ  ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ  ನಮೂದಿಸಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕ್ರಷರ್ ತೂಪಾನ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ -22/ಎನ್-4418 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 15-20 ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪುಟ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ 4-5 ಜನರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಾಹನ ಸಮೇತ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಯಮನೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕುನೇರಿ ವಯ: 22 ಜಾ: ಮುಚಿಗೇರ ಉ: ಡ್ರೈವರ ಸಾ: ಹನಮಸಾಗರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ ಹನಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಳವಾರ ವಯ: 46 ಜಾ: ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ಮತ್ತು ಬಸವರಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗಂಗನಾಳ ವಯ: 45 ಜಾ: ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ರವರನ್ನು ಬರಮಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂಜೆ 5-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆರೊಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರುಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 187/2014 ಕಲಂ 279,336 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.
4) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 291/2014 ಕಲಂ 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

¢£ÁAPÀ:- 06/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:15 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CAzÁ£À¥Àà ªÀÄÄzÉÆüÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¸ÀAUÀªÀiï gÉʸï«Ä¯ï£À°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä-±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 06-11-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À¢AzÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆÃl¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ.  DUÀ £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ. DUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®QëöäÃUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.  EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ C°èzÀÝ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà, ±Á§Ä¢Ýãï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ®QëöäÃUÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ. JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. PÉÊUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ §¸ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-34/ J¥sï-1079 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd §¼Áîj r¥ÉÆà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj §¸ï §¼Áîj¬ÄAzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆgÀnvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ §¸ï £ÀA§gï: PÉ.J-34/ J¥sï-1079 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.  . CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 06-11-2014 ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಹದ್ದಿಯ ಕಲಬುರಗಿ-ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದೇವು ಬಾದಾ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಖುಲ್ಲಾ ಹೊಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ. ಹಸೇನ ಬಾಷಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ನಾಗಭೂಷಣ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಅಶೋಕ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ 551, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ 288, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ 253, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ 825, ಸಂತೋಷ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ 935, ರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1) ನಂದ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನಾಯಿಕೋಡಿ, 2) ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ನಂದು ರಾಠೊಡ, 3) ಸಂಜು ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ, 4) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಕಾಳನುರ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ  ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು 9130/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲ್ಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ದೇವೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಕ್ಷತ್ರಿ ಸಾ: ಸರಸಂಬಾ ರವರು  ದಿನಾಂಕ: 05/11/2014 ರಂದು ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿ ಯವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಗದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಬಟ್ಟಿ ಸಿಂದಿ ಕುಡಿದು ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 05:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ (ವಿಷ) ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯ ವರಸಿನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಕ್ಷತ್ರಿ ಇವರು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಾಗದರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಳಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:06/11/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 01:30 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ  ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರಾತ್ರಿ 02:30 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಸೋಮಲು ರಾಠೋಡ ಸಾ||ಹೀರೂ ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ರವರು   ಗೌರ (ಬಿ) ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ  ಫೀರ್ಯಾದಿ ಹೊಲ ಇದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 05/11/2014 ರಂದು 4 .00 ಪಿಎಮ್  ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದಾಗ ಬಾಳು ರಾಠೋಡ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪೈಪುಗಳು ಕಂಡವು ಸದರಿ ಪೈಪುಗಳು ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನದೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೇಳುತಿದ್ದಾಗ ಬಾಳು ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿದ್ದ ಬಾರಕೋಲ ಗುಣಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಬಾಳು ಇತನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಮೂರು ಜನ ಕುಡಿ ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.