Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 10, 2010

Bidar District Daily Crime Update 10-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 10/11/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010, PÀ®A 324,504, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 09/11/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄQAzÀÀ ©vÀgÁzÁgÀ ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁgÀtPÁÌV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀiÁ±ÉnÖ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉÆqÀØ ¨ÁV®Ä PÀlÖ®Ä ¥ÁAiÀiÁ ºÁPÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ @ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ±ÉnÖ ºÁUÀÆ E£ÀÄß M§â E§âgÀÆ ¸Á:a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ¨ÁV¯ÁVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ PÀlÄÖwÛj CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À CvÉÛUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2010, PÀ®A 143, 323, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9-11-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀiÁ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ¨ÁV®Ä EzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ KPÉ PÀlÄÖwÛ¢Ýj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2010, PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 8/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: »ÃgÁ ¨ÉÆÃj vÁ: ¯ÉÆúÁ f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr »ÃgÀ ¨ÉÆÃj vÁAqÁ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 32 ªÀµï eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ²ªÀr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß GgÀĽ¹zÀjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥sÀl£ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ²ªÀr vÁAqÁ vÁ: ¯ÉÆúÁ f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2010, PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. PÁ¸ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd ºÀjd£À gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÉÃgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ 2) E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ¸Á§ 3) ªÀiÁPÀð vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 4) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ 5) ¥ÀÄAqÀ°Pï vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà 6) ¸ÀAUÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ®PÀëöät J®ègÀÄ ¸Á: UÀĪÀiÁä EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2010, PÀ®A 353, 504, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/11/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: CvÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£À°è EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ nPÉÃmï PÉüÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ¥Áà SÉüÀV ¸Á:PÉÆlUÁå¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ nPÉÃl PÉÆqÀĪÀ ªÀIJ£À£ÀÄß »rzÀÄ £ÉîPÉÌ JwÛ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀIJ£ï ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¤vÁ UÀAqÀ ¥ÀAqÀj UËqÁ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UËqÁ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ E®è CAzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C¯Éèà EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀA¥Á ºË¹AUï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è UÁqÀð£ïºÀwÛgÀ C¸À° ªÀdæUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©¹, £ÀPÀ° ªÀdæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄĪÀiÁÛeï eÁVÃgÀzÁgï F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À« WÀlPÀ ¸Á:JA.n.JA avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ, vÀPÀët PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁzÀ ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¦J¸ïL(C«) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ªÀdæ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 30 ªÀµÀð, ¸Á:»gÉúÁ¼ï PÁåA¥ï, vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà, f¯Áè:§¼Áîj, gÁeÉñÀ @ gÁeï vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á:GlPÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á:zÉÆÃvÀgÀ§Ar vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ £ÀPÀ° ªÀdæUÀ¼À£ÀÄß DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ vÀA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À° ªÀdæUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁlªÀiÁr ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C.Q.gÀÆ:1400/- ªÀiË®åzÀ PÉʨÉgÀ¼À GAUÀÄgÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ 7 £ÀPÀ° ªÀdæzÀ ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.11.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀÄgÁeï vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á:eÁ®ºÀ½îEªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.33,PÉ.0665£ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð, ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ªÀĹÌ-eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀzÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ jAzÀ ¨ÉƪÀÄä£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀĤUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.11.2010 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ®ÆègÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ¸Á:UÉÆë£À zÉÆrØ EªÀ£ÀÄ lªÀiï.lªÀiïDmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀzÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÉÆmÉÃPÀ¯ïPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°Ö AiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ FgÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 54 ªÀµÀð, ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸ÀvÀåªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉtÚ J®ègÀÆ ¸Á:UÉÆë£ÀzÉÆrØ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÉ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ ¨Éë£ÀÆgÀÄ ¸Á:UÉÆë£ÀzÉÆrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:08.11.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:ºÀ¼É UÉÆãÁégïUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,939 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ-UÉÆãÁégï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀzÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, UÉÆãÁégï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ UÁ° ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæ D¥ÀgÉÃlgï ¸Á:C£Àégï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.11.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Á:§¼Áîj EªÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹E UÀÆqïì ªÁºÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.34,9882 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-§Æ¢ªÁ¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀzÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.19,5715 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹E UÀÆqïìªÁºÀ£À dRA UÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ w¥Éà¸Áé«Ä vÀAzÉ FgÀtÚ 20 ªÀµÀð ¸Á:§¼Áîj EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀPÉÌ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¯Áj¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrgÀĪÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á:¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ vÁ:UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉ PÁgÀt CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ w¥ÉàøÁé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.11.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DzÉ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:C®§£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CA§AiÀÄå vÀAzÉ ºÀįÉèñÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀįÉèñÀ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ C®ªÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 35 ªÀµÀð EªÀ£À PÉÊwgÀÄ«zÀÝjAzÀ PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EµÀÖPÉÌ ©qÀĪÀÅ¢®è ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ VjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¸ÀÄAPÉñÀégÀvÁAqÁ ¤ªÁ¹, gÀ« vÀAzÉ UÀtÚ¥Àà 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ vÁAqÁzÀ ¤ªÁ¹ gÉrØ vÀAzÉ VqÀØ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉrØAiÀÄ ¥ÀwßAiÀÄÄ gÀ«AiÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅ zÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ gÉrØ gÀ«AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ E¢ÃUÀ ¸Àé-UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉ zsÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.11.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÉrØAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ & ZÀAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀ¥Àw EªÀgÉÆA¢UÉ gÀ«AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ gÀ«AiÀÄ ¥ÀwßUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ MzÀÄÝ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀ« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀ¼ÉUÉÆãÁégïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå EªÀgÀ 14 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.11.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÉüÀÄ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà AiÀÄgÀUÉÃgÁ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÀAqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:09.11.2010 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥ï¤ªÁ¹ dA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ 45 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.11.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¸À«Ãð¸ï ªÉÊgï£ÀÄß PÀ©âtzÀ mÉ°¥sÉÆãï PÀA§PÉÌ PÀlÖ®Ä f.L ªÉÊgï ¸ÀÄwÛzÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV PÀ©âtzÀ PÀA§zÀ°è «zsÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢zÀÄÝ ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝ dA§£ÀUËqÀ£À PÉÊ DPÀ¹äPÀªÁV PÀA§PÉÌ vÁVzÀÝjAzÀ «zsÀÄåvï ¸ÀàµÀðªÁV ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/10 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà ²ªÀtÚªÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ²ªÀtÚªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÉÆUÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀéAvÀ JgÀqÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£À E®èzÀÝjAzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀįÁè¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨ÁæAr PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ «£Á PÁgÀt ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3, 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ "¨Áæ÷åAr PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ Qj Qj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ d£ÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆnÖgÀ°®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤£ÀUÉ ºÀt ¨ÉÃPÁzÀgÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® ªÀiÁr ¨Áæ÷åAr PÀÄr CAvÁ CA¢zÉÝãÀÄ CzÀPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è "¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛïÁè'' CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J. ZÀAzÀæ¥Àà, ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÄʯÁj gÁªï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÉ-5810 (ZÁ¹ì £ÀA: OSC 27F 46549 EAf£ï £ÀA: OSC 27E 44720) CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸À£ï 2005 £Éà ¸Á°£À°è Rjâ¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¥Àæw¤vÀå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. JA¢£ÀAvÉ ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÉݪÀÅ. CzÀgÀ ¸ÉÊqï ¯ÁPï ºÁQgÀ°¯Áè. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:- 08-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 237/C1 ºÁUÀÆ 237/PÀ «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ 1-19 JPÀgÉ d«Ää£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÉ. £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ £ÁUÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ qÀVÎ DAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¥ï. JgÀqÀ£Éà ¥Ánð: 1] F±À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ, E°è wgÀÄUÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¸ÉÛ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ, MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ E°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ gÀ¸ÉÛ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 46/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: qÀuÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 3-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ Cu®Û ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA-PÉ.J.35/eÉ-2858 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ EgÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÉÆÃqï ªÀÄÆSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/10 PÀ®A ªÀÄ»¼É/ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ wªÀÄätÚ CAUÀr ¸Á: ©ÃgÀ®¢¤ß vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 23-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 26, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzsÁ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ©¼ÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÀvÁß EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¹nN D¦üøï PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ J¸ï.Dgï. »gÉêÀÄoÀ ªÀQîgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÉ-1793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ vɯÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀÄÝ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà JqÀ ªÉÆÃtPÉÊUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ¥ÁzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀé EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà zÁåªÀÄ¥Àà ElV EªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁjzÉ E£ÀÄß ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ¼À vÀAzÉ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Àà ElV, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ElV gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ ¸ÁAvÀ¥Àà ElV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¸ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀÄ®è¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ FvÀ£À dUÀ¼À ©r¸À®Ä §gÀÄwÛÃgÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¸ÁAvÀ¥Àà¤UÉ §r¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :²æÃ.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á:¸ÁªÀ¼ÀV PÉ. vÁ:D¼ÀAzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÀƼÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánî ¸Á: aAZÉÆý ZÀAzÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 09.11.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1.²æêÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ »gÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄ:PÀįÁ°è 2.¥Àæ«ÄüÁ UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ¥Ánî ¸Á: ªÉÄʸÀÄ°V ºÁ.ªÀ. UÀÄ®§UÁð 3.®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ £ÉÃUÀf ¸Á:PÉÆÃUÀ£ÀÆgÀ 4.ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: ¯ÁqÀaAZÉÆý 5.±ÀAPÀgÁªï vÀAzÉ ¤AUÀuÁÚ ªÀiÁqÁå¼À ¸Á:UÀÄ®§UÁð 6.¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ºÀªÀÅzÉ ¸Á:zÀÄzÀ¤ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÀƼÀªÀÄä EªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ¨ÉÆüɪÁqÀ, ¸ÁB¥ÀæUÀw PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÁ «±Àé£ÁxÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 32 JªÀiï. 5241 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÀÄåvÀ vÀAw vÀUÀÄ° PÁ«ÄðPÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æà CfÃzÀ vÀA ¨Á§Ä¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á:PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f:UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08.11.10 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀAJ PÉJ-32 6870 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÉ E¨Áæ¬ÄªÀiï vÀA E¸Áä¬Ä¯ï ºÁUÀÆ zsÀªÀÄðtÚ ¥sÀ¸ÀÛ¥ÀÆgÀ ,PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÉÃAUÀmÁPÉÌ §AzÀÄ ¯ÁvÀÄjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÉÃAUÀmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ «zÀÆåvÀ PÀA§zÀ PɼÀUÉ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «zÀÆåvÀ vÀAwAiÀÄÄ »¨Áæ¬ÄªÀiï EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ vÀUÀÄ° MªÀÄä¯É «zÀÆåvÀ ¸ÁàPÀðDV »¨Á滪ÀÄ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. 

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-11-2010 jAzÀ 08-11-2010 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA: ¹PÉf 775 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¨Áålj C.Q. 7933/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æÃ.f ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÁvÁð E¯ÁSÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀgÀÄ EvÁå¢ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.