Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 20, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 19/12/2015 ರಂದು 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ 42 ವರ್ಷ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: .ನಂ.6-1-101 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು. ಇವರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನದು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಳ್ಳ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಅದರ ನಂಬರ ಕೆ..36 .ಎಫ್ 7608 ಇದ್ದು ಇದರ ಚಾಸ್ಸಿ ನಂ. MD2A11CZ2EWH18443, ಇಂಜಿನ ನಂ. DHZWEH54473 ಇದ್ದು ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು 35000 ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಸಾಗರ ಈತನು ಪಟೇಲ್ ರೋಡ್ ದಲ್ಲಿರುವ ಜನವಾದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನು ಅತನೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ 18/08/2015 ರಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಸಾಗರ ಇತನು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಮಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಕಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ತಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ-ಮುತ್ತಾ ಹುಡುಕಾಡಿ ನೋಡಲು ಗಾಡಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ  ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಬಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಯಾರಾದರು ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದವರು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಮೆಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ 280/2015 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.    
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÉÄÃWÁ¬Ä¤ UÀAqÀ ¸ÀĤî ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ:36 ªÀµÀð, eÁ:DgÀå ªÉʱÀå  G:UÀÈ»t  ¸Á:J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  ದಿನಾಂಕ:19/12/2015 ರಂದು  ಲಿಂಗಸೂಗೂರಿನಿಂದ  ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ  ಹೋಗಿ ಬರಲು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ  ತನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನ್ನು ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು   ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು  ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 02-10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಹೊಸಪೇಟೆ  ಬಸ್ಸು ಹತ್ತುವಾಗ  ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಗನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 10  ತೊಲೆ 3 ಗ್ರಾಂ  ತೂಕವಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳ ಒಟ್ಟು  ಅ:ಕಿ:1,97.760/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತವುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಯಾವೋದೋ ಸಹ್ನೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ   ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 326/15 PÀ®A. 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ : 19/12/15 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ sಶ್ರೀಮತಿ ಮೌನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮೌಲಪ್ಪ ವಯಾ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ, : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಗವಿಗಟ್ ತಾ: ಮಾನವಿ ಈಕೆಯು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 17-12-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾರಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ್ಗೆ, 1) ದೇವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 2) ಬಿ.ವೈ ಹನುಮಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ   3) ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ದೇವಪುತ್ರ 4) ಗಂಗಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 5) ಭೀಮವ್ವ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 6) ಮಾಣಿಕೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಗವಿಗಟ್ ತಾ: ಮಾನವಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು '' ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಿಯೆಲ್ಲಾ ಭೋಸುಡಿ '' ಅಂತಾ ಅವ್ಯಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಇವನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ಹರಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಹ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ದುಖಾ:ಪಾತಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.343/2015 ಕಲಂ 143,147,148,504,354,323,324,506,ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.   

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥sÀjÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀA: ªÀÄಹ್ಮದ ºÀ¤Ã¥sï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À, ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä, d£ÀvÁ PÁélgÀì, D±Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉಯು ಆರೋಪಿ ಜಮಶೇರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಂ: ಜಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, : ವರ್ಕಶಾಪನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಹಾಜಿಕಾಲೋನಿ,ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ36 ಇಜಿ 1188 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕರೇಕಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಯಚೂರು ಶಕ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಯರಮರಸ್ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಆರೋಪಿಯು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮೇಲೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಎಡಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಉಂಟಾಗಿ, ಬಲಗೈ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಎಡ ಮೊಣಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಖಾಸಿಫಾಶಾ ಈತನು ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೊ ಒಂಡು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 284/2015 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ 1) CAzÁ£ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ DzÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð, 2) ²æêÀÄw ±ÀgÀ§ªÀÄä UÀAqÀ ¢|| DzÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð, 3) ±ÁAvÀªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ DzÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À& ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð, 4) C£ÀߥÀÆtðªÀÄä UÀAqÀ ¢|| UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À«, 5) ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ¢||DzÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À& ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð. EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ CAzÁ£ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð, ºÁªÀ: UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ G¥ÁàgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 01 EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 02 jAzÀ 04 EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ, ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÀºÁgÀ, QgÁt CAUÀr EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV gÀÆ 1,00,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉÆ¯É §AUÁªÀgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄA¢£À ¨sÀ«µÀåPÁÌV ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV gÀÆ 60,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 04 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArzÀÝPÉÌ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁgÀt ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¢£À UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ ºÀÆ«£ÀºÉqÀV §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÁgÀzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä WÀ£ÀvÉUÉ vÀPÀ̵ÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢®è ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®Ä ªÀiÁgÀĪÀªÀgÀÄ EzÀQÌAvÀ ZÉ£ÁßVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛgÉ ¤ªÀÅ xÀqÀðPÁè¸ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖ¢Ýj CAvÁ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀÄvÁÛ  ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV Hl, §mÉÖ PÉÆqÀzÉÃ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ £ÀA 01 EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ vÀqÀgÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ ElÄÖ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄ CAvÁ MvÁ۬ĹzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À J£ï.f.N zÀ°è £ËPÀjUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀ¼À ¸ÀA§¼ÀzÀ°è 1000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼À RaðUÉ PÉÆlÄÖ E£ÀÆß½zÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, C®èzÉ CªÀ¼ÀÄ gÀeÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ 01 EªÀ£ÀÄ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀzÀAvÉ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ½UÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ C£ï ªÁAmÉqï ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß w¤ß¹ UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉýzÀÝPÉÌ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ £ÉUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÁåAQ£À°è gÀÆ 1,00,000/- ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ PÉÆmÁÖUÀ CªÀ¼À£ÀÄß 02 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ CªÀ½UÉ gÀAqÉ, wPÀ̪À¼ÉÀ, a®ègÀªÀ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉÀ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA. 203/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 246/2015 PÀ®A. 498(J), 307, 313, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
ªÉƸÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ®UÀqÁØ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ CgÀ®UÀqÁØ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ:49ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà.EªÀÀgÀÄ DgÉÆæ Dgï.ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ vÀAzÉ Dgï.gÁWÀªÉrØ ªÀAiÀÄ:54ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¹gÀÄUÀÄ¥Áà. vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà. FvÀ£À ªÀ¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.164/¦-2 PÉëÃvÀæ 4 JPÀgÉ, ¸ÀªÉð £ÀA.153/¦-2/J PÉëÃvÀæ 4 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉ , ¸ÀªÉð £ÀA.164/¦-3 PÉëÃvÀæ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß 18,50,000/- gÀÆ.UÀ½UÉ RjâUÉ ªÀiÁvÁr ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 15,10,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ ºÀt £ÉÆÃAzÀt PÁ®PÉÌ PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ & DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£Éà d«ÄãÀÄUÀ¼À £ÀPÉë vÀAiÀiÁj¹PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj G½zÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀÆqÀÄvÁÛ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆqÀzÉà ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À ºÀtPÁÌV PÀmÁÖ ªÀÄÄgÀĽQæµÁÚ ¸Á:±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ:13-09-2013 gÀAzÀÄ 11-46 J.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆlÄÖ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.214/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.248/2015,PÀ®A.420 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ದಿನಾಂಕ 24-10-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಡೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಸಾ : ದಡೇಸೂಗೂರು ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄÄ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಕರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1) ಹುಸೇನಬೀ ಗಂಡ ಮುಸ್ತಫಾ ಈಕೆಯು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 2) ಆಲಂ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಾ: ದಡೇಸೂಗೂರು ಆಲಂ ಈತನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಆನಂದನಿಗೂ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 345/2015 ಕಲಂ 323, 504, 326 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2015 gÀAzÀÄ 39 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4,500/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.