Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 10, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á:±Á§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ mÉÆÃAiÀiÁmÉÆà PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.04, JA©.7745 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è PÀȵÀÚªÀÄÆwð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ªÀ£ÀeÁQë UÀAqÀ J£ï.¥Àæ¸Ázï 38 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 33 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á:CªÀÄgÉñÀégÀPÁåA¥ï EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß CzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð J£ï.²æäªÁ¸ï vÀAzÉ a£Àß«ÃgÀgÁdÄ ¸Á:CªÀÄgÉñÀégÀPÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸Á:UÉÆãÁ¼ï EªÀ£ÀÄ, DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 8927 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ªÉÄÃWÁ ¨Ágï ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 65 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆ®ègÀºÀnÖ EªÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ªÉAPÉÆç PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÆwð (¥À®èQÌ DZÁgï) ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ªÀgÀ¥ï ¸Á:PÉÆÃmÉ §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉtÄÚ PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄð¯Á EªÀ½UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉPÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧrªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆðºÉÆÃV KgïPÀÆ®gï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ªÀÄð¯Á gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ¸Á:PÀ£Áß¼ï EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è PÀ£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ dAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁAwªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ C°è AiÀiÁPÉ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ J®ègÀÆ PÀÆqÀÄvÁÛgÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà Dr£ï EªÀ£ÀÄ ºÁUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÉ CªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¤UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ ²ªÀUÁå£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á:eÁ£ÉÃPÀ¯ï ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹, CA§ªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 25 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ZÀ°èzÀÝgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ±ÉÃRgÀ¥Àà£ÀÄ CA§ªÀÄä¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ¸Á:eÁ£ÉÃPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀægÁzÀ ªÀiÁgÉñÀ, «gÉñÀ, UÀuÉñÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ZÀ°èzÀÝgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, «gÉñÀ£ÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà §rUÉÃgï 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß ®°vÁ 24 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ JgÀqÀĪÀµÀðUÀ¼À PÁ® C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CvÉÛ ºÀ£ÀĪÀÄAw ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ¢£ÁAPÀ:16.04.2011 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¹AUÁ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 24 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ:08.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 20 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CA§ªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦ümïì ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á:UÀtªÀÄÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ï UÁæªÀĤªÁ¹, dA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CA§ªÀÄä - ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁUÀgÁ¼ï zÀA¥ÀwUÀ¼À 15 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄwæ gÉÃtÄPÁ ¢£ÁAPÀ:02.06.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆgÉèÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è §mÉÖvÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä CA§ªÀÄä ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.06.2011 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DvÀÆÌgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §¸ï£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §Ar fAzÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 35 ªÀµÀð ¸Á:AiÀiÁ¥À®¢¤ß EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ: 360/- ªÀiË®åzÀ 8 £ÁPïOmï ©Ãgï ¨Ál¯ï, C.Q.gÀÆ:1966/-ªÀiË®åzÀ 180 JAJ¯ï£À 48 ¨Ál¯ï ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:575/- ªÀiË®åzÀ 12 Nn PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:2901/-ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.06.2011 gÀAzÀÄ 121 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä:24,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£À jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-06-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁf JA.J¯ï.J. ²æà ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj fÃ¥ï £ÀA-JA.ºÉZï-24/¹-7086 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛÃgÀ ¨sÁ°Ì, EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 08/06/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ §§¯É ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ZÁ®PÀ£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ dRAªÁV ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ UÁdÄ MqÉzÀÄ ¨ÉÊ£ÉÃmï, §A¥Àgï dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ, M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-9434 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ C.Q. 30000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 09/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¨ÉÆÃvÀVÃPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, ºÀtPÀÄt gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÀ ªÀÄƪÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä E½¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/E-7988 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä E½¹PÉÆAqÀÄ aîzÀ°è vÀÄA© DmÉÆÃzÀ°è ªÀiÁ«£À PÁ¬ÄUÀ¼À aî ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÄ CªÀÄgÀ E§âgÀÆ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ CtÚ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ alUÀÄ¥Áà ºÀÄqÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà ¤Ãj£À mÁåAPÀ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ ºÀÄqÀÄV PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/4356 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ£À vÀ¯É ªÉÄïÉ, ºÀuÉ ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¹Ã½zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 147, 302, 201 dMvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ w¥ÀáuÁÚ ºÉüÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀĪÀ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ºÉüÀĪÁ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À, EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ FUÀ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 8-6-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ºÉüÀĪÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁr, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¨Á« ¤Ãj£À°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 341, 447, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 08/06/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉʧuÁÚ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¥ÀAUÀqÉ ¸Á: eÉÆÃUɪÁr EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀAqÀUÉ ¸Á: eÉÆÃUɪÁr EvÀ£ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆ® ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/06/11 gÀAzÀÄ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzsÉ ªÀĺÁzÉêÀgÁAiÀÄ ¥Ánî ºÁUÀÄ E£ÉÆßç⠸Á: ¯ÁqÀªÀAw EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠫İAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁnÃPÀgÀ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢ªÀ¸À dUÀ¼À DrgÀÄwÛj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/06/2011 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁeÉÆÃ¼É E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀArV EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Éàmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆdmÁ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 307/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 457, 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 5,6,7,08-06-2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¸Á: ¦.qÀ§Æè.r ªÀgÀ¢ UÀȺÀ £ÀA 8-6-09 d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ MlÄÖ 2240 UÁæA ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 22,400/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶ್ರಿಮಂತ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಪಟ್ಟೇದಾರ ಹಾವ|| ಪಿ.ಡಬ್ಲು.ಡಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿ: 08-06-11 ರಂದು ಅಮರನಾಥ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ) ಕಛೇರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಂಗಡ 15-20 ಜನರು ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು, ಕರೆದರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಮೇಡಂ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ತಿಳಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ನೀನು ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದಾಗ ನಿವೇನು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಾ ಸರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಗ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ 15-20 ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಕುಮ್ಲಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಸಾ|| ಕುಮ್ಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚೆನ್ನೂರ ರವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪುನಿಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಕುಮ್ಲಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ, ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುದ್ದಿದ್ದಾಗ ಬಾಜು ಹೋಲದವರಾದ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮುಸ್ತರಿ , ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ವೀಠ್ಠಲ್ ಮುಸ್ತರಿ, ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀಠ್ಠಲ್ ಮುಸ್ತರಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಪ್ಪಾ ಮುಸ್ತರಿ, ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಪುಂಡಲೀಕ ಮುಸ್ತರಿ, ಹಾಗೂ ರೇಣುಖಾ ಗಂಡ ವೈಜೇಪ್ಪಾ ಮುಸ್ತರಿ ಈ ಆರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಎತ್ತುಗಳು ನನ್ನ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಬಂದಿವೆ? ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದ ಅಂಜುನಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೂ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.ಮಾಬುಸಾಬ ತಂದೆ ಗೋಕುಲಸಾಬ ಅರಗಂಜಿ ಸಾ|| ಮುದುಗಲ್ ತಾ;ಲಿಂಗಸೂರ ಜಿ:ರಾಯಚೂರ ಹಾವ. ಜಾಗೃತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ.ರವರು, ದಿ: 28-05-11 ರಂದು ಸ್ಪಂದನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಫೈನಾನ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ-3 ನೆದ್ದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಗೆ ಸಿಬಾಜಿ ಅನಿಮಿ ಎಂಬುವವರು ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ( ಹೆಚ.ಓ) ಬ್ಯ್ರಾಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಆಗಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದು . ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ.8-6-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಅನೀಲ್ , ಪ್ರಕಾಶ , ಬನದೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬಾಜಿ ಅನಿಮಿ ಇಬ್ಬರು ಲಾಕರ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಲಾಕರ ಚಾವಿಯನ್ನು ಸಿಬಾಜಿ ಅನಿಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಲಾಕರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 2,32,360=50/- ರೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೋಬಾಲ ಅಕಿ.1000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅವನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-
ಚೌಕ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾ: ಮಹಾಂತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಾನು ದಿ: 09-06-11 ರಂದು ನೆಹರು ಗಂಜದ ಹೆಚ್ ಬಿ & ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಒಡೆದು ಕಾರನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 61,550/- ರೂ. ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಪತ್ತೆ :-
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ: ಇಜೇರಿ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು, ಜೇವರ್ಗಿ – ಶಹಾಪುರ ರೋಡಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಸೀಮೇಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶವವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಮೈಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಚೌಕಡಿಯ ಗೆರೆಯಿದ್ದ ಪಾಲಿಸ್ಟರ ಸೀರೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಜಂಪರ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲಂಗಾ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 40 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳಿರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.