Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 30, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-05-2018

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 117/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21, 22 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV 3 d£À ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ 3 G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-05-2018 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è eÁÕ£ÉñÀégÀ PÁgÀ¨Áj gɪɣÀÆå E£Àì¥ÉÃPÀÖgï ¨sÁ°Ì, wgÀÄ¥Àw Z˺Át «.J UÉÆÃgÀaAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß fÃ¥À ZÁ®PÀ C¥ÁàgÁªÀ J®ègÀÄ UÉÆÃgÀaAZÉÆýUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ ¸Á¬Ä ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqɬÄAzÀ 3 mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀjUÉ G¸ÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÁR¯Áw CxÀªÁ gÁd zsÀ£À vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯Áw EzÉAiÉÄà CAvÁ PÉüÀ¯ÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, F §UÉÎ C¯Éè ¸Á¬Ä ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 3 mÁæöåPÀÖgï UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ, 3 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ, F §UÉÎ £Á£ÀÄ M¨ÉÆâçâjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) £ÁUÉñï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÀÄÝ CzÀÄ JZï.JªÀiï.n mÁæöåPÀÖgï £ÀA. J¦-36/JJZï-4006 EgÀÄvÀÛzÉ, 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå §AvÀ¯É ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÀÄÝ CzÀÄ eÁ£ï rAiÀÄgï mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36/n.©-51 CAvÁ EzÀÄÝ EAf£ï £ÀA. ¦.ªÉÊ.30290239091 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA ¦.L5038.JPÀì.009475 EgÀÄvÀÛzÉ, 3) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¨sÉÆøÉè ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÀÄÝ CzÀÄ JZï.JªÀiï.n mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-3227 EgÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæw mÁæöåPÀÖÖgï zÀ°è£À G¸ÀÄQ£À C.Q 20 jAzÀ 30 ¸Á«gÀ DUÀ§ºÀÄzÀÄ, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀjUÉ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢¢Ýj CAvÁ PÉüÀ¯ÁV vÁªÀÅ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß UÉÆÃgÀaAZÉÆý ºÀ¼Àî¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £Á£ÀÄ 3 d£À DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÆ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, F §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-05-2018 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmɬÄAzÀ 1045 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, 3 d£À ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ 3 G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 73/2018, PÀ®A. 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿಲಿಪ ರಾಠೋಡ ವಯ 21 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಂಬಾಣಿ, ಸಾ: ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾ ರವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾದ ಶಂಕರ ರವರ ಮಗನಾದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಠೋಡ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮದುವೆ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ತಿರ ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಬಿಣಿಯಾದಾಗ ಗಂಡ ದಿಲೀಪ್ ತಂದೆ ಶಂಕರ, ಮಾವ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಟೊಪಾಜಿ, ಅತ್ತೆ ಸರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ, ನಾದಿನಿ ಗಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಪ್ಪು ಹಾಗು ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಪಪ್ಪು ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ಆವಾರಾ ಇದ್ದಿ ಬೆರೆಯವರ ಜೋತೆ  ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ನೀನು ಯಾರ ಜೋತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಿ ಅವನ ಜೋತೆ ಹೊಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ರವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೆ ಎಕಲಾರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಇವಳು ಬೇರೆಯವರ ಜೋತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 24-03-2018  ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂತಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಣ್ಣನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ನೊಡಲು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ, ತಂದೆ ಮಾರುತಿ, ಅಣ್ಣನಾದ ಸಂತೋಷ ರವರೊಂದಿಗೆನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ದಿಲೀಪ್ ತಂದೆ ಶಂಕರ, ಮಾವ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಟೊಪಾಜಿ, ಅತ್ತೆ ಸರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ, ನಾದಿನಿ ಗಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಪ್ಪು ಹಾಗು ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಪಪ್ಪು ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ಆವಾರಾ ಇದ್ದಿ ಬೆರೆಯವರ ಜೋತೆ  ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಗು ಇಲ್ಲಾ ನಾವು ನಿನಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜಿಂಜಾಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿ ನೀನು ಯಾರ ಜೋತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅವನ ಜೋತೆ ಹೊಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೂಕಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರ ಘಟನೆಯು ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಜನರು ನೊಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 29-05-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.