Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 2, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 01.05.2013 gÀAzÀÄ ²æà CgÀ«AzÀ ªÉAPÀmÉñÀ eÉÆö PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C¢üPÁj vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁ£À« JA.¹.¹. nêÀiï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 55 ªÀiÁ£À« «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÉëÃvÀæ 55 ªÀµÀð ¸Á:©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ZÀÄ£ÁªÀ£É PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« §¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ §AzÁUÀ §¸ï §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è d£ÀvÁ zÀ¼À ( eÁvÁåwÃvÀ ) ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjzÀ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£ÀªÉÇAzÀÄ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J. 36 J-5706 EzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §dAwæ 28 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á¨Á £ÁAiÀÄPÀ PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁeÁ ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ RZÀÄð ªÉZÀÑzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀzÉà EgÀĪÀ PÁgÀt CªÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CzÉñÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ,PÁgÀt ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀzÀ gÁeÁ ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/13 PÀ®A 171 (ºÉZï), 188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 01.05.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.45 UÀAmÉUÉ1] £ÀÆgï ªÀĺÀäzï eÉ.r.AiÀÄÄ ¥ÀPÀë 2] ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀiÁ¹Ã£ï ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀë 3] wæ«ÄPÀæªÀÄ eÉÆö ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀë 4] £ÀÆgï dºÁ£ï ¹.¦.L.JªÀiï.J¯ï. gÉqï ¸ÁÖgï ¥ÀPÀë 5] ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÀPÉëÃvÀgÀ 6] gÁªÀÄtÚ Dgï.ºÉZï.eÉ. ¯ÉÆÃPÀ¸ÀvÁÛ C¨sÀåyð J®ègÀÄ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁrzÀ RZÀÄð ªÉZÀÑUÀ¼À §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 ºÁUÀÆ 29.04.2013 PÉÌ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ CzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ¢®è PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 30.04.2013 gÀAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ RZÀÄð ªÉZÀÑUÀ¼À §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃnøï eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀÆ EzÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj £ÉÆÃn¹UɸÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢®è. F jÃwAiÀiÁV ªÉÄîÌAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄvÁ oÀgï.©. ¤AUÀ£ÀUËqÀgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 54- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ºÁUÀÆ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2013 PÀ®A: 171 (L) 188 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁå¢ ²æÃ. PÉ £ÁUÀgÁeï vÁ®ÆPÀ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ JªÀiï ¹,¹ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀìgÀÄ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À,gÀªÀgÀÄ . ¢£ÁAPÀ:-01-5-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ°è ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸ÀzÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ; 25 FvÀ£ÀÄ PÉ,f,¦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¹ÖÃPÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ¥Àæ£Á½PÉ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj ¥ÀvÀæ, ¥ÀPÀëzÀ ºÉUÀ®Ä ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁzÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ºÀAazÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EªÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÀ ©wÛ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï). 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

 ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÆgÀw¦è ºÁ.ªÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 8-10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀlªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà PÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ «ÄµÀ£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ CPÉAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 01.05.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÉÎ CAzÁdÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ DvÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2013 PÀ®A: 307 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ --- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß --- d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2013 gÀAzÀÄ 121 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-05-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-05-2013 gÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಸರೀನಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಚಾವುಸ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ EªÀgÀ ಗಂಡನಾದ ªÀÄÈvÀ DgÉÆæ ಮಹ್ಮಮ ಚಾವುಸ ತಂದೆ ಫಕೀರಮಿಯಾ ಚಾವುಸ ವಯ: 42 ªÀµÀð, ಉ: Dಟೊ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ Dಟೊ ನಂ. ಕೆಎ-56/839 £ÉÃzÀ£ÀÄß ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಘೋರವಾಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು §AzÀÄ ಮರಳಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಘೋರವಾಡಿ ಘಾಟಬೋರಾಳ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಘೋರವಾಡಿ ಶೀವಾರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮೇಡಿಯಮ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ DgÉÆæAiÀÄÄ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತನ್ನ Dಟೊ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಹೊಡ್ಡು ಎರಲಾರದೆ ರೋಡಿನ ಬಾಜು ಇರುವ ಬಲಗಡೆಯ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ Dಟೊ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ C°èAzÀ ಎದ್ದು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಬಾಜು ಇರುವ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಿ°ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2013, PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÉÆüÁgÉ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ¥Àæw ¤vÀåzÀAvÉ PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ½ÃUÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ G¥ÁgÀ ¸Á: £ÀUÀÆgÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ ±ÁAvÀªÀiÁä eÉÆÃvÉUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ EnÖPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄ£À M°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀgÀºÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013, PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®AiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: ±ÀªÀıÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÉêÀiÁªÀw UÀAqÀ ¯Á®¥Áà @ ¯Á®AiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀ½UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ 1) ¯Á®¥Áà @ ¯Á®AiÀiÁå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ£ÁzÀ ¯Á®¥Áà @ ¯Á®AiÀiÁå, 2) ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Áà, 3) ªÉÄÊzÀÄ£À gÀvÀߥÁà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ºÁUÀÆ 4) £ÁzÀ¤ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Áà ¸Á: ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉêÀiÁªÀwUÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝÀjAzÀ ºÉêÀiÁªÀw EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 30-04-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :- 
ದಿನಾಂಕ 01-05-2013 ರಂದು ಮುಡಬಿ ಬೋದೇವಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತೀರ ಕೆಲವು ಜನರು E¹àÃmï ಜೂಜಾಟ ಆಡುwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÀgÁd J¸ï EAUÀ¼É ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಮುಡಬಿ ಬೋದೇವಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು DgÉÆævÀgÁzÀ gÁt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÉ®ègÀÆ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು E¹àÃmï ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ £À¹ಬಿನ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುªÁUÀ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದು, CªÀgÀÄ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ §¼À¹zÀ ನಗದು ಹಣ 500/- ರೂ ಮತ್ತು 52 E¹àÃmï ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: C®ÆègÀ EªÀgÀ Hj£À PÁ±É¥Áà gÀrØ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀzÀ°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ Hj£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50-60 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj £ÀA. PÉJ-22/1482 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨ÉÆÃvÀV ²ªÁgÀzÀ°è C®ÆègÀ-¨ÉÆÃvÀV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄî UÀqÉ PÉ.E.© PÀgÉAmï ªÉÊgÀ PɼÀUÀqÉ eÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ d£ÀjUÉ PÀgÉAl vÀUÀÄ° 1) ¸ÀAUÀæªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄnÖzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ, 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ PÀÄwÛUÉ, ºÀuÉUÉ ¸ÀÄnÖzÀ UÁAiÀÄ, 3) gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà EªÀgÀ JqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ¨É£Àß°è ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ, 4) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ §®UÉÊ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄnÖzÀUÁAiÀÄ, 5) ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÉÆ£À ßgÀrØ EªÀgÀ JqÀUÉÊ, ªÉƼÀPÉÊUÉ, ¥ÁzÀPÉÌ, §® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ, 6) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ® vÉÆÃqÉUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ, 7) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÀjÃl EªÀgÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ®, §® ªÉƼÀUÁ½UÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ, 8) CªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, ªÉƼÀPÉÊUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ  zÀ±ÀgÀxÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EªÀgÀÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-1829 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.