Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 17, 2011

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದಿಗಂಬರ ಅವರಾದೆ ದಿನಾಂಕ 16-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ್.25-ಬಿ. 7878 ನೇದ್ದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿ ಅರ್ದ ಕೀ.ಮಿ. ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ರೋಡಿನ ಸೈಡಿಗೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 29.ಹೆಚ್.9250. ನೇದ್ದರ  ಚಾಲಕ ಚಿದಾನಂದ ಹಿರೆಮಠ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ದಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯನಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¸À£ï-2003 £Éà ¸Á°£À°è PÉÆüÀ¨Á¼À gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà f£Àßzï ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä 1-vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃr ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ 6-ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¤AUÀªÀÄä½UÉ §ºÀ¼À PÉÀ®¸À ºÀaÑ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr gÁªÀÄtÚ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AUÀªÀÄä½UÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ ºÀwÛzÀÄÝ, ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ-wAUÀ¼À°è ¤AUÀªÀÄä½UÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CAvÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ , ªÀiÁªÀ. £ÁUÀ¥Àà CvÉÛ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà .ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÉÆÃV CªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý §A¢zÀÝgÀÆ ¸Àº¢£ÁAPÀ:-01/09/2011. gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ , ªÀiÁªÀ. £ÁUÀ¥Àà CvÉÛ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà . ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ °AUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á;-gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ:-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ .ºÁUÀÆ .ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð.¸Á:-¥ÀgÀ¸À¥ÀÆgÀÄ vÁ;-ªÀiÁ¤é. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¤AUÀªÀÄä¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ E¯Éè EgÀÄªÉ CAvÁ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤AUÀªÀÄä¼À ¢£ÁAPÀ: 16.09.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 16-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ, PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉ¢zÀÝgÀ §UÉÎ §¸À¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ §¸À¥Àà£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®zÀ°è §ArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PÉüÀÄwÛÃAiÉÄ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸À¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À avÁæ° UÁæªÀÄzÀ . ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §eÁgÀ ©ÃªÀÄ¥Àà ªÀ;38 ªÀµÀð eÁ;£ÁAiÀÄPÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀPÀgÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:-15/09/2011. gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¨sÁzÉvÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ÀPÁ®PÉÌ aQvÉì¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà CAzÉà gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw FgÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.

¢£ÁAPÀ:-16/09/2011. gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀ¸ÀäPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀ;26 ªÀµÀð ZÀ®ÄªÁ¢ FPÉAiÀÄÄ ºÀ¸ÀäPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ »AzÉ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è §mÉÖAiÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ PÁ®ÄªÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢ü zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà ªÀ;28 ªÀµÀð eÁ;ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á;ºÀ¸ÀäPÀ¯ï ºÁ;ªÀ;PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄzÀ ægÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÁªÀtÚ ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ ¢.17-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¦AeÁgÀ ªÀiË®¸Á§£À ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AeÁgÀ ªÀiË®¸Á§£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÉÄA§gÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ NtÂAiÀÄ°è zÁj ªÀiÁqÀĪÀ®ègÀÄ ªÉÄA§gÀ ºÉAqÀA¢gÀ£ÀÄß ºÀqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀiË®¸Á§¤UÉ AiÀiÁåPÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÉÄA§gÀ£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀĸÉå EzÀÝgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÉÆÃV PÉüÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä DvÀ£ÀÄ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ £À©gÀ¸ÀÆ¯ï ±ÀjÃ¥À vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§ , ºÀ¸Éä vÀAzÉ gÁd¥Àà , ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§, gÀªÀÄeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§, ºÁUÀÆ n¥ÀÄà vÀAzÉ CqÀØvÀ¯É ªÀĺÀäzÀ¸Á§ J®ègÀÆ ¸ÉÃj §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-09-2011

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2011 PÀ®A 380, 406 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÆìzÀ ZÀAzÁ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ªÀÄ£ÁߣÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ J.d¨ÁâgÀ SÁ£À vÀAzÉ CPÀâgÀ SÁ£À ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 446/2 (J) £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀÝ E.¦.¹ ¥sÁåPÀÖj £ÉÃzÀÝgÀ ¥Á®ÄzÁgÀjzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ¥sÁåPÀÖjAiÉƼÀUÉ §gÀ¨ÉÃrj CAvÀ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥sÁåPÀÖj PÀqÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢¯Áè »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/09/11 gÀAzÀÄ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ J¯ÉQÖPÀ¯ï PÉç¯ï ªÉÊgÀ, ZÉÃgÀ, ¹ªÉÄAl «AqÉÆ, EvÁå¢ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè DgÉÆæAiÀÄÄ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À J. CfÃd SÁ£À vÀAzÉ CPÀâgÀ SÁ£À ¸Á: ©ÃzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è F J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 366(J), 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà fÃgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, 7 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀzÀ dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÆ ¥Á°mÉÃQßPï PÁ¯ÉÃf£À°è 3 £Éà ¸ÉëĸÀÖgÀ£À°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è, CªÀ¼À UɼÀwAiÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉý «ZÁj¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ £ÀqÉAiÀÄ°®è, ¢£ÁAPÀ 16/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á EªÀ½UÉ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd MqÉAiÀÄgÀ, eÁw: ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, zÀĪÀiÁðUÀðPÉÌ ¥ÉæÃgɦ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀ¹jPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà, ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ VÃj±À vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd J®ègÀÆ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¥ÀjuÁªÀĪÁV M¼À¸ÀAZÀÄ C£ÀĸÀj¹ EªÀgÉ®ègÀ £ÉÃgÀ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄtVgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄtVgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ L.n.L. ªÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¥ÉæöÊ. PÀA¥À¤AiÀÄ°è 2 ªÀµÀð PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß Hj£À°èAiÉÄà MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ JµÀÄÖ ¢£À CAvÁ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ N¢ «zÁåªÀAvÀ E¢Ý ¹nAiÀÄ°è £ËPÀj ªÀiÁqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ £ËPÀj ªÀiÁrzÀgÉ QªÀÄävÀÄÛ EgÀÄvÀÛzÉ, EªÀvÀÛ-£Á¼É ºÉtÄÚ PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ £ËPÀj PÉüÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ D¬ÄvÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¹nÖ¤AzÀ CAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ JzÀÄÝ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 3-4 UÀAmÉ AiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ HgÀ°è ºÀqÀÄPÁr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛà ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV £ËPÀj ªÀiÁqÀ®Ä EµÀÖ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಅಳಿಯನಿಂದ ಮಾವನ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ :-
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಹಸಿನೂದ್ದಿನ್ ರವರು, ಲಾಲಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಾಜ್ ತಂದೆ ರಸೀದ ಬೇಗ್ ಈತನು ಆಗಾಗ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ನಾನು ಹಣ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ವೈಶಮ್ಯದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 16-09-11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಹ್ಮದಿ ಚೌಕ್ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಿರಾಜ್ ತಂದೆ ರಸೀದ ಬೇಗ್ ಈತನು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿ, ಒಂದು ಜಂಬೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಲಿಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ  ಸಾ:ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಬಾಸುಮೀಯಾ ಮತ್ತು  ಅಜಗರ ಕೂಡಿ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆ  ಅಲಿಸಾಬ ಇನಾಮದಾರ ಇವರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀನು ಸಹಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದು ಬಾಸುಮೀಯಾ ಇತನು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದನು ಮತ್ತು ಅಜಗರ ಇತನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದರಿಂದ ನನಗೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎದುರಿನ ಹಲ್ಲು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ: ದಾಖಲಾಗಿದೆ.