Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 28, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

¢£ÁAPÀ 27-01-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®P¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ E®PÀ¯ï ¤AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ gÁªÀiÁf£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÀæóµÀÚ¥Àà£ÁAiÀÄÌ 33 ªÀµÀð ®A¨Át UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: bÀvÀæ gÉÆÃqï vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ,¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36-JPÀì 9335 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀÆ®UÉÃj 45 ªÀóµÀð PÉJ-29-Cgï-8452 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: UÉÆãÁ¼À (PÀAzÀUÀ®è) vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-29-Cgï-8452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÀÆgÀl gÁªÀiÁf £ÁAiÀÄÌ FvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ lPÀÌgï PÀÆlÖzÀÝjAzÀ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ZËqÀªÀÄä E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ gÁªÀiÁf £ÁAiÀÄ̤UÉ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâÃgÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð PÀmÁÖVzÀÄÝ §®UÉÊUÉ ªÉÄÃ¼É vÀjazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZËqÀªÀÄä FPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ gÁªÀiÁf £ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/12 PÀ®A.279, 337.338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀ: 50, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 25 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà£À SÁ¸À CtÚ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà£ÀÄ »jAiÀÄgÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀiÁr¹gÀĪÁUÀ »jAiÀÄgÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà£À ¥ÀgÀªÁV ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÉýzÀÝjAzÀ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 31-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ PÉ. ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 25 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ PɼÀUÉ £ÀÆQ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2012vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 9/2012 PÀ®A. 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27-1-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ UËqÀ£À¨sÁ« ªÀ: 26, eÁ: ZɮĪÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, JzÀÄjUÉ §AzÀ «gÀÄ¥Á vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ «ÃgÀÄ¥ÁQëAiÀÄ ºÀwÛgÀ 550-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ «gÀÄ¥Á ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «ÃgÀÄ¥ÁQë gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 08/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 26-01-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÆgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÉÆ®è£ÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀħâ¼ÉîÃgÀ 22 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á|| ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀUÀÄÎvÉÆÃr ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁQ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀªÀÄä CªÀjUÉ ZÀ£ÁßVgÀĪÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß ºÁQj ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ºÁQj CAvÁ ºÉ½îzÀÝPÉÌ CªÀgÀ°è ¸ÀÆgÀ£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ¤Ã¤ E£ÀÄß HgÀ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄwÛ K£ÀÄ ¤Ã£Éß ¤£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀƼÀÄî PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢Ý« CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁr« CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄvÉÛ KzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ K£À¯Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸ÉÃgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ HgÀÄ ©lÄÖ Nr¸ÀÄvÉÛªÉ E®èAzÉæ fêÀAvÀ ¸ÀªÀiÁ¢ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 27.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Àß £ÀA§gÀ 09/12 PÀ®A 143.147.323.504.355.354.506. ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÀ®A 3 (1) (11) J¸ï.¹, J¸ï,n AiÀiÁPÀÖ.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀ: 26 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ CwêÀ PÀÄrAiÀÄÄ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, DUÁUÀ »gÀAiÀÄgÀÄ PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ EAUÀ ¸ÀtÚ ªÀAiÀĹì£À°è EµÀÄÖ PÀÄrzÀgÉ KAUÀ ¤£Àß ºÉAqÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢:26/01/2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÉ¥ÀàgÀzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢:28/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ,22 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,G:PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 01-03-2007 gÀAzÀÄ vÀªÀÄUÉ DAd£ÉÃAiÀÄ £ÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄzsÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁzÀ 03 wAUÀ¼ÀzÀ ªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr «Ã£Á PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ DVzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁvÁ£Ár¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ ©nÖgÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ " K¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄ " CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÁQ " ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉà ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè "CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ F ¢ªÀ¸À ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 498 (J) 323,504,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 28-01-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, E§âgÀÆ PÀÆr G¥Àà¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ f¤ß£À UÁzÉ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ G¥Àà¼É¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀ¢®è CAwÃj K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012 PÀ®A. 323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2012 gÀAzÀÄ 203 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 44,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:

ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಯದ್ ಅಲಿಉಲ್ಲಾ ತಮದೆ ಸಯದ್ ಖುದ್ರತುಲ್ಲಾ ಸಾ:ಮ.ನಂ.11-1041/49/74 ಖದೀರ ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:28.01.2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1240 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 50,000/- ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿನ ಇಂಧನ ಸೋರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ನನ್ನ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವಿರುವ ಕೆಂಪು & ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.9/2012 ಕಲಂ.379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-01-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2012 PÀ®A 279, 337, 504 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ²æêÀÄAqÀ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á dªÀÄV EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ dªÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ §¸À £ÀA PÉJ 38/J¥sÀ 785 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ §¸ï E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸À ZÁ®PÀ DgÉÆæ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹ §¸À £ÀA PÉJ 38/J¥sÀ-785 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ §¸ï »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 143. 147. 323. 504. 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-01-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÀºÁét ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: ¯ÉçgÀUÀ¼À UÀÄvÉÛÃzÁgï ¸Á: GªÀÄgÀeï xÁAqÁ vÁ: PÀAzÀºÁgÀ f: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¯ÉçgÀUÀ¼À ªÀÄÄRzÀݪÀÄ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-01-2012 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï 29 - 8400 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA§®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¯ÉçgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CwªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ E½¹ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ¤lÄÖgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ¯Áj vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ PÀ§ÄâUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÉçgÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ PÀ§Äâ KPÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀ§Äâ ¯Áj vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ ¨sÀwðAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè £Á¼É ¨É¼ÀUÉÎ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ¯Áj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ zÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è 7-8 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÉçgÀUÀ¼À UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¯ÉçgÀUÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 286, 338 L¦¹ eÉÆvÉ ¸ÉÆàÃlPÀ PÁAiÉÄÝ PÀ®A. 3 ¸À§¸ÀÖöå£ïì CPïÖ 1908 :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉÄÃWÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ R¼ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ 1440 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ Cw zÉÆqÀØ ±À§Ý PÉý §AvÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¦üÃAiÀiÁð¢ UÁ§jAiÀiÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è £É®zÀ°è ¹rªÀÄzÀÄÝ ºÁQ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀUÀÄÎ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ d«Ää£À°è ¹rªÀÄzÀÄÝ ºÁQ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀzÉà EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄä¯É ¸ÀzÀj £É®zÀ°è ºÁQ ªÀÄÄaÑlÖ ¹rªÀĢݣÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ©¢ÝzÀjAzÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 63, 65 £ÀPÀ®Ä PÁAiÉÄÝ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/01/2012 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ j² vÀAzÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ :46 G: L¦Dgï ªÀÄÄRå¸ÀÜ ¸Á J-204 UÉÆ®Ø °Ã¥sï C¥ÁlðªÉÄAmïì ªÁPÀqï ¥ÀÄ£É (JªÀiï.J¸ï)EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÄãï gÉÆrUÉ UÀ®ìð ºÉʸÀÆÌ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀaãÀ J¯ÉQÖçÃPÀ®ì CAUÀrAiÀÄ°è ¦üãÉƯÉPïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÊgï£ÀÄß £ÀPÀ° PÀA¥À¤ ºÉ¸ÀgÀÄ §¼À¹ £ÀPÀ° ªÉÊgï£ÀÄß C¸À° ªÉÊgÀ JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-1-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.f.¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ©.JA.UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 50 eÁw Qæ²Ñ£À G ; J¥sï.r.J f¯Áè PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ ¸Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA.10-1-74 ¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĸÁä EªÀ¼ÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÉÃd ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ a¯Áè¥À°è CVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É C®ªÀiÁgÁzÀ ¯ÁPÀgÀ M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 2 vÉÆ¯É C.Q. 50,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆgÀAr EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 21/© £ÉÃzÀgÀ°è 9 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è 5 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁeÁæ £À¢UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 170 «ÄÃlgÀ 3 ¥sÉøÀ 5.5 JA.JA PÉç® ªÁ¬ÄgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ 1] AiÀıÀéAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 2] «¯Á¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 3] ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ©gÁzÁgÀ 4] ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 5] ²ªÀ±ÀqsÀnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 6] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ «ÄÃZÉð 7] gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ PÁA§¼É 8] C¤Ã® vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ SÉÆAqÉ gÀªÀgÀ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÉç® ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-27/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ, 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: fgÁ¼ÀPÀ®ÄÎr EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ PÀA¦è, 28 ªÀµÀð ¸Á: fgÁ¼À PÀ®ÄÎr FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀªÁ¸ÀQ £ÀA§gï PÉ.J-16/ºÉZï-3891 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fgÁ¼À PÀ®ÄÎr ¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ. UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¦£À°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀħzÀgÁV ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÄð£À vÀÄn ºÀjzÀÄ JgÀqÀĺÀ®Äè ªÉÄïÁâUÀzÀªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£ÀUÉ JqÀPÉ£ÉßUÉ §®UÁ°£À ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÉUÉ ªÀÄÄjzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ 26 ªÀµÀð ¸Á: 20 £Éà ªÁqÀð ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ D ¨ÉÊPÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ C£Àégï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ UÀÄqÀÄUÀÄgÀQ 22 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÆVUÉ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÉÄîÄnUÉ ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ AiÀĪÀĺÀ °§gÉÆà £ÀA: PÉ.J-35/PÀÆå-1581 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dRA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.