Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 29, 2010

¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉ ºÉAqÀw PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀ®è±ÉÃnÖ CVÎ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ ¸ÉÃqÀAgÀªÀgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ CVzÀÄÝ 2£Éà ºÉAqÀw EgÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀªÀgÁd vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ CUÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¤£Éß gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ©üêÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQ Cj¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃqÀA D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. WÀl£ÉUÉ ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀĪÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w-29/03/2010
aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ-27/3/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á-zÁqÀV EvÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ±ÉÆèÁªÀw UÀAqÀ ¢°Ã¥À ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁw ¸Áé«Ä G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-zÁqÀV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-26/3/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄĪÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-27/3/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2010 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 379 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀgÀt zsÀÆ¼É ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-zÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀ ªÉÆmÁgÀ PÉç¯ï ªÉÊgÀ£ÀÄß CAzÁdÄ 45 ¦üÃl C.Q-1575/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä eÁzsÀªÀ ¸Á: UÁAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ aPÀ°(eÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝ ©¹JA ºÁ¸ÀÖ¯ïzÀ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è MzÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ C¤Ã®UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ªÀqÀUÁAªÀ ©¹JA ºÁ¸ÉÖîUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ºÁ¸ÀÖ®zÀ°è E¢¯Áè DUÀ C°è CªÀ£À UɼÉAiÀÄ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤Ã® EvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄQ PÀÆqÀ¨ÉÃPÁV CAvÁ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ®¸ÀÌgï DqÉ ªÀAiÀÄ;55 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ªÀiÁ£ÀÆgÀ [PÉ] vÁAqÁ EªÀjUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ UÀdÄ vÀAzÉ gÁdÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á; ªÀiÁ£ÀÆgÀ [PÉ] vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 295, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á : dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ dªÀÄV PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¥sÉÆÃlÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ZÀrØ £ÉÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà §qÀUÉÃgÀ 32 ªÀµÀð ¸Á ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CvÀ£À£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¤Ã£ÁågÀÆ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄzÁ¸À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ ¸Á;£ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ¸ÀzÀå dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀ ¢AzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ CzÀ MAzÀÄ §tÚzÀ n.«. ºÁUÀÆ 5 ¥Áè¹ÖPÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ ¤ÃªÀÅ JPÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà zÀ°vÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á;ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 72/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆÃPɱÀvÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÉÆÃgÉ ªÀ 22 ªÀµÀð G qÉʪÀÄAqÀ PÁ¯ÉÃd£À°è CmÉAqÀgÀ ¸Á «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvÉñÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-1615 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/39 ºÉZï./9812 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ E§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ²ªÀ¥ÀÆeÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/5207 PÁj£À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀ£À§¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÉÆøÀªÀÄ vÁ; ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¨sÀªÁ¤ ©d®UÁAªÀ gÉÆÃr£À qÁA§jÃPÀgÀt PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÝjAzÀ Ö PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½UÉ ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÉÄä §A¢zÀjAzÀ ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÁUÀ PÁgÀÄ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉʼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 504.506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà RUÉð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¤qÉÆÃzÀ eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«¯Áè ºÉÆÃUÀÄ CAzÁUÀ DgÉƦ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/10 PÀ®A 498(J), 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄdÓªÀiÁä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ LºÉÆÃ½î ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-J¸ï¹ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á (ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ) EªÀ½UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgï 2) gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgï 3) ¥ÉæêÀÄ®vÁ UÀAqÀ gÀ«ZÀAzÀæ dA§VPÀgï 4) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dA§VPÀgÀ K®ègÀÆ eÁ-ºÀjd£À ¸Á-ªÁAfæ PÀÄA¨ÁgÀPÀÄAn ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ZÀAzÀæPÀ¯Á EvÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ AiÀiÁgÀÄ KµÀÄÖ w½ ºÉ½zÀgÀÄ DgÉƦvÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀqÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ wý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £ÉAljUÉ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉüÀĪÀµÀÄÖ vÁPÀvÀ §A¢zÉà K£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀjUÉ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr KgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr zÉÊ»PÀ »A¸É ºÁUÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ó¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀjAzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EvÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉʯÉé mÁæPÀ ºÀwÛgÀzÀ C§ÄÝ® ±ÀÄPÀÄgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉãÀzÀ VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀÄð¢ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 65/2010 PÀ®A 323, 354, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ zsÀ£ÀªÉ ªÀaiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ZÉÆArªÀÄÄSÉÃqÀ vÁ; OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄ, R£ÁmÉ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ZÉÆArªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀjUÉ PÀ¸À JPÉ ºÁPÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁl CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ±ÀAPÀgÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ¼É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ (PÁå¢UÉÃgÁ) UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ dAd¥Àà ®ªÀiÁt EªÀ£ÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß CªÀÄgÀªÀÄä fêÀAvÀ EzÀÝgÀÆ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 2£Éà ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ E§âgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀ£À ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀAzÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝjAzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£À ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FUÉÎ 6 wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25.03.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀ¼À vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ®èªÉAzÀÄ d£ÀgÀªÀÄÄAzÉ ºÉýPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ¼À vÀAzÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 15.50UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃtzÀ ¹zÁÝgÁªÉÄñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀAiÀÄå ¸Á:¸ÀUÀgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ fÃ¥À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-35 AiÀÄÄ nCgï 9028 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ºÀnÖ ºÁ.ªÀ. ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ ²æà ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á: ªÀiÁ«£À¨sÁ« EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV, CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄäªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §A¢¢Ý ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉAiÀÄ°è KPÉ dUÀ¼ÁªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ« CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ EªÀjUÀÆ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§ªÀÄä ªÀiÁ«£À¨Á« ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æäªÁ¸À PÁåA¥ïzÀ°èAiÀÄ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ²æÃzÉÆqÀØ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁzsÀ@¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æÃzÉÆqÀØ ºÀĸÉãÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÀÄQðºÀ½î ¸Á: §Ä¢Ý¤ßUÁæªÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á ªÀiÁr, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAiÀÄåtÚ ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ¸Á: §Ä¢Ý¤ßUÁæªÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀªÀiÁ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ eÁ°VqÀ ¨É¼É¢gÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, £ÀqÀ¦ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀÄ°UÉ¥Àà, gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀqÀ¦ £ÀgÀ¸À¥Àà ¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.03.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ J.J¸ï.L ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr ,DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100/- gÀÆ ºÁUÀÆ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 11/2010 PÀ®A 174 (¹) ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: a£ÁߥÀÆgÀÄ. (ªÉÄnæ ºÀwÛgÀ) vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä JA§ PÀÄgÀħgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀA§AzsÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄnæ a£ÁߥÀÆgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. ¢:-26-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀįÉèñÀ¥Àà£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀeÉÓ PÉƬÄå¸À°PÉÌ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:-28-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁuÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà£À ±ÀªÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀgÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÛgÀÄ JA§ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÀÆ®APÀĵÀªÁV ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¤£Àß vÀAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° qÁ¨Á ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ M§â ¹é¥sïÖ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤£Àß vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉÀ »A¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜãwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹é¥sïÖ PÁgï £ÀA: PÉÉ.J-37/JA-3977 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F. vÀAzÉ ªÁ£À§zÀæ¥Àà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr CzÀgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ vÀPÀët UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¹é¥sïÖ PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F. vÀAzÉ ªÁ£À§zÀæ¥Àà EªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JA. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ ºÉƸÀzÁV PÀnÖ¸ÀĪÁUÀ ªÁ¸ÀÄÛ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ£É PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£ÀUÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ 1] JA. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, 2]    JA. ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, 3] JA. ±ÉõÀVj vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, 4] PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀªÀiÁä ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, CªÀgÀ°è ®QëöäãÁgÁAiÀÄt£ÀÄ £À£ÀUÉ " K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CªÀjªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¤Ã£ÀÄ ¸Àé®à eÁUÉ PÉÆqÀ°¯Áè" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. DUÀ «. gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ©. £ÁUÉñÀégÀ gÁªï EªÀgÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ " J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ¤£ÀߣÀÄß ©nÖzÉÝêÉ, E£ÉÆߪÉÄä ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛêÉ" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ªÀÄÄvÀÄðeÁSÁ£ï @ ªÀÄÄ£Áß FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ L.¹.L.¹. ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀªÀÄä zÀ¯Áè° CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ PÁgï £ÀA. PÉJ-37/3014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À gɦàUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, §® vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉà §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §® ¥ÀPÀÌrUÉ ¸ÀºÀB M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A. 279, 337, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr 10.30 J.JA PÉÌ UÀÄAd½îAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 36 / AiÀÄÄ. 746 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 Q.«Äà ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ ¸Àé®à wgÀĪÀÅ EzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ 01.30 ¦.JA PÉÌ JzÀÄjUÉ mÁ.mÁ J.¹ UÁr £ÀA. PÉ.J 26 / 6759 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 42/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ.C. PÁAiÉÄÝ

¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 180 JA.J¯ï. £À vÀÄA©zÀ 48 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì C.Q 1440/- gÀÆ. ¨ÉÉ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛÛ ªÀiÁr, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

7] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. gÉ/«
187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á|| ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1702 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁuÁ ¥ÀævÁ¥À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ°UÉ, UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ gÀmÉÖUÉ, JzÉUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.