Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 16, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16/09/2010
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A279, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«
¢£ÁAPÀ : 15/09/2010 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉà 9gÀ ªÉÄÃ¯É ²gÁd zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ M§â ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ EgÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁd 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16/09/2010 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 15-9-2010 gÀAzÀÄ 0740 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁA¢üUÀAd£À°è ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C¥sÉÆæÃd vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: ºÉÆÃl® PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¨ÉÆä ¸ÀàµÉÃ¯ï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 48 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/9/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ; 23 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/9/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà PÉƽ ªÀAiÀÄ; 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævgÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PÀgÀAf [PÉ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÁUÀÄ §rUÉÀ¬ÄAzÀÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-09-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ fÃvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆmÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¢UÉ ¸ÀjAiÀÄÄAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀ DgÉÆæ vÀ¥ÀÄà w½zÀÄ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-9-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ ¥Ánïï vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. 15-2-343 gÁªÀÄ¥ÉÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ JZï.¦ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ C.Q. 2000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¹°AqÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 498(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/09/10 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ UÀÄWÁ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ DgÉÆæ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ UÀÄWÁ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀw UÀAqÀ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀÀ UÀÄWÁ ¸Á ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀ¼ÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ «£ÁPÁgÀt GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤Ã£ÀÄ ZÉãÁßV®è ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwzÀݼÀÄ. CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/09/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ Qææ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹gÀÄvÉ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (JPïì) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 15-09-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ bÀvÉæ gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj «µÀvAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆæ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 15/09/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á eÁ£Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ ºÉZï-9945 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄwæ ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32, qÀ§Æè-8574 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 261/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 15/09/2010 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É eÉʨsÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 26ªÀµÀð eÁ: EqÀUÁgÀ G: eÉÊ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 324, 504, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-09-2010 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÀPÉë ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: PÁå¸Émï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. 7-2-27 UÉÆgÀSÁUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ DAiÉÆzÀå UÀuÉñÀ «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛªÁUÀ ¨sÀÆ«UÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä »AzÉ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®à vÀqɬÄj £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVj CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV PÉʬÄAzÀ ¯Án¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÀgÀ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J¸ï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ J¸ï.ªÉAPÀmÉñÀ @ ªÉAPÀtÚ 46 ªÀµÀð ¸Á:©.Dgï.©.ªÀÈvÀÛ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ SÁzÀgÀUÀÄAqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀSÉÃqï ¯ÉÃOmï ¤ªÁ¹, PÀȵÀÖAiÀÄå EªÀ¤UÉ PÉÆlÖ ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀȵÀÖAiÀÄå£À ¥ÀwßUÉ ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£ÉAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ F ¢£À zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¥ÀÄvÀæ «dAiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ£À£ÀÄß PÉʬÄAzÀ zÀ©â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÉʪÀÄÄnÖ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ aÃgÁrzÀÝPÉÌ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßêÀð ¥ÀÄvÀæ PÀ¯Áåt£À£ÀÄß d§gïzÀ¸ïÛ¤AzÀ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©qÀĪÀAvÉ ¨ÁV°UÉ CqÀتÁV ¤AvÁUÀ CªÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄ»¼É ¢£ÁAPÀ:15.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.09.2010 gÀAzÀÄ zÁ«zï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÀÄrð UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl¯ï£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ£ÀÄ ºÉÆÃl¯ï£À°è ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ zÁ«zï£ÀÄ »jAiÀÄ£ÁzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃl¯ï£À°è EzÁÝUÀ ¤Ã£ÁåPÉ §A¢¢Ý zÉÆqÀتÀgÀÄ ¸ÀtÚªÀgÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£É E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ CzÉà zsÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.09.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÁ«zï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀÄ£ÀgÁeï @ UÀÆUÀ vÀAzÉ zÁ«zï ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄvÀÛtÚ£À ªÀÄ£ÉUɧAzÀÄ ªÀÄÄvÀÛtÚ£À vÀAzÉUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ zÉÆqÀتÀgÀÄ ¸ÀtÚªÀgÀÄ C£ÀÄߪÀ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ PÉÆnÖ®è CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.09.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ D±À¥Àà ¸Á:AiÀiÁ¥À®¢¤ß EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.5447 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ D±À¥Àà @ vÁAiÀÄ¥Àà ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß-¥À®ªÀ®zÉÆrØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥À®ªÀ®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀQî ±ÀAPÀæ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV §gÀÄwÛzÀÝ JªÉÄäUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ dUÀ£ÁßxÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dUÀ£ÁßxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁåPÀ¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀ£ÀÄ §eÁeï ¹n.100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: J¦.22, eÉ.5512 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è NªÀð£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ FPÀgÁgÀ¸Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸ï£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J.7272 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ & ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ FgÉñÀ vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà EAqÀƸï lªÀgï mÉQ߶AiÀÄ£ï ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14.09.2010 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æà f.©. gÁªï J.J¸ï.L ¹LJ¸ïJ¥sï AiÀÄĤmï Dgïn¦J¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸É¯Áá KjAiÀiÁ PÀA¥ËAqï ºÀwÛgÀ C.Q.gÀÆ:1500/ ªÀiË®åzÀ 30 PÉf vÀÆPÀzÀ PÀ©âtzÀ JA.J¸ï.¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ CQ. 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸Á«gÀzÉêÀgÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà 38ªÀµÀð, ¸Á:²ªÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:±ÀºÁ¨Ázï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ¢£ÁAPÀ:15.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 14-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-AiÀÄÄ-3671 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÊ£ÁvÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.151/2010 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-9-2010 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¢üÃ¥À ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå-2755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ²æÃzsÀ£À®Qëöä gÉʸï«Ä¯ï¤AzÀ PÁgÀlVUÉ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¯ï.«.n.gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¯Áj £ÀA. J.¦.-37-JPïì-803 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¢üÃ¥À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-PÀÆå- 2755 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.245/2010 PÀ®A: 447, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà eÉêÀĹAUï vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁ°ªÀ¹Û: 10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï£À°è CAzÀgÉ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 157 gÀ°è 3-00 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà £À£Àß CtÚ ¢ªÀAUÀvÀ ZÀAzÀÆ gÁoÉÆÃqï FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÉÆêÀĹAUï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA:114/© «¹ÛÃtð 2-00 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RjâUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁeÉñÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¥ÉÆêÀiï¹AUï£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÆgÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: 10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ DUÁUÉÎ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ CrØ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ gÁeÉñÀ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆ° d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf 2)PÀȵÁÚ EªÀgÉÆA¢UÉ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß «ÄPïì ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÆgÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä d«Ää£À°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ "¯Éà PÀÄAl ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, ¤£Àß vÁ¬Ä£À ºÀqÁ, ¤£Àß ºÉAqÀw£À ºÀqÁ " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß F ºÉÆ®¢AzÀ Nr¸ÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, E°èAiÉÄà ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ C°èzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ°PÁgÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ CªÀ£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ M§âAnAiÀiÁV ¹PÁÌUÀ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-09-2010 gÀAzÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀÄΰ£À°è PÀ®äAV gÀÄzÀæ[¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï ¸Á: qÁPÀÖgï PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå ¸Á: CgÀ½ºÀ½î EªÀj§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J-36/J-866 £Éà CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AwzÀÝ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.247/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä G: ©¹ HlzÀ CqÀÄUÉzÁgÀ¼ÀÄ ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "£Á£ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß C¢üPÁgÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©.N. D¦Ã¹ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ §A¢zÀÄÝ EzÀ£Éßà UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÆß ¸Àé®à PÉ®¸À G½¢zÀÄÝ EzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14:09:2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è EAf¤ÃAiÀÄgÀ §AzÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ «ZÁj¹ gÀÆ«Ä£À PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ EgÀĪÀ 1] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀÄ, 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹¢èAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ£Á¼À 3] ªÉAPÀmÉñÀ ¨sÉÆë 4] §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀlÖqÀªÀ£Éßà «Që¹ M¦àUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ M¦àUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉêÀÅ £ÀAvÀgÀ gÁwæ CAzÁdÄ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ "¯Éà C¯ÁÌ ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À D¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ vÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢¢AiÀiÁ £ÀªÀÄUÉ F PÀlÖqÀzÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ PÀ«ÄõÀ£ï ºÀt §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ DzÀgÉ D ºÀt ¤¤ßAzÀ £ÀªÀÄUÉ vÀ¦à ºÉÆìÄvÀÄ. ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà PÉÆAzÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¹gÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁrzÀgÀÆ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¥Á£ÀªÀÄvÁÛVzÀÝgÀÄ, £Á£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ NrzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á; ºÉƸÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2010 gÀAzÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ J¯Áè WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÉÃ. ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É vÀqÉAiÀįÁgÀzÉà EAzÀÄ vÀqÀªÁV £À£Àß C½AiÀÄ£À eÉÆvÉUÉ §AzÀÄ F °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.248/2010 PÀ®A: 302 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉƧ⠺ÉAUÀ¹£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÁgÀt UÀAqÀ-ºÉAqÀw E§âjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁV CªÀ¼À UÀAqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ, qÁ: ªÀiÁtÂPÀ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ C£ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzɪÀÅ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2010 PÀ®A 174 '¹' ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À ±ÀªÀ vÀ¤SÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀð»¹, «ªÀiïì §¼Áîj ªÉÊzÀåjAzÀ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄÈvÀ¼À «±ÁæªÀ£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ Dgï.J¥sï.J¸ï.J¯ï. UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ «¸Áæ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁV Dgï.J¥sï.J¸ï.J¯ï.¤AzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ qÁ: gÀ«±ÀAPÀgÀ, JA.f., lÆålgï E£ï ¥sÉÆÃgɤìPï ªÀÄr¹£ï, «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ, §¼Áîj EªÀgÀ°è ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ¦.JA.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ°è CAwªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄ.¦.¹. 08 ºÀĸÉãï©Ã EªÀgÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦.JA.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÉÊzÀågÀÄ " FINAL OPINION : After perusal of RFSL Report and Case Sheet I.P. No: 442487/ O.P. No: 217495 and P.M. Report I am of the Opinion that the Causes of Death was due to Respiratory failure as a result of Cervical Spino Injury sustained. " CAvÁ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ " ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÁªÀÅ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. F vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨É£É߮ĩ£Á¼ÀzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É" CAvÁ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À£ÀÄß CªÀ¼À UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á|| gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzsÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÁA§¼É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, §Æ¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-32-J-7807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¨Áâ¸À vÀAzÉ ºÀ¸À£À C° ¸Á|| ªÀļÀSÉÃqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀgÀ mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¹.n §¸À¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, gËr-UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV§gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ zÀĪÀðvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1. ªÀĺÀäzÀ ¥sÀAiÀiÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C°ªÉÆâݣÀ 2. «Ä£ÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀAiÀiÁeÉÆâݣÀ ¸Á|| E§âgÀÆ ºÀ¥ÀÛ UÀÄA§d ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.