Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 27, 2013

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 26-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ   ¦üAiÀiÁð¢ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಯೇಸುಬ್, 25 ವರ್ಷ, ಜಾ-ಮಾದಿಗ, ಉ-ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಗ್ರಾಮ FPÉAiÀÄÄ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಡಾಸಿಗೆ ತಮ್ಮೂರ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ನೀತಿರಾಜ ತಂದೆ ಬೇಲ್ದಾರ ರತ್ನಪ್ಪ, ಜಾ-ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಗಟ್ಟುಬಿಚ್ಚಾಲಿ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದವನೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದಾಗ ಆಕೆಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಆಕೆಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ನೀನು ಚೀರಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಆಕೆಯ ಜಂಪರ ಹರಿದು, ಆಕೆಯ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಒಳಲಂಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಚೀರಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಭಾವನಾದ ಪೇತ್ರಪ್ಪ, ಹಾಗೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಇಸಾಕ್ ತಂದೆ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಇವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಾರ್ಚ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅವನು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದನು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಜಂಪರ ಹರಿದಿದ್ದು,  ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ರಟ್ಟಿಗೆ ಚೂಟಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದುಟಿಗೆ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ £ÀA 223/2013 ಕಲಂ 323, 506, 376, ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ¢£ÁAPÀ: 26-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĦüAiÀiÁ£ï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀºÁ¨ï ¥ÀmÉïï , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, G:PÀÆ° , ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) J.AiÀÄƸÀÆ¥sïSÁ£ï , 2) CªÀiÁ£ÀįÁè vÀAzÉ J.AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï E§âgÀÄ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÀÄUÀ ®UÀߪÁV ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ UÀÄrPÉÆÃmÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀ£ÀÄß vÀ£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆä£À°è zsÀªÀÄQ ºÁQzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:23-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉUÀnÖ ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆqÉUÉ MzÀÄÝ , J°èUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.265/2013 , PÀ®A.341 , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 26/12/2013 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ KgÀmÉïï mÁªÀgï  PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV   DgÉÆævÀgÁzÀ 1).§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÁªÀqÀ±ÉÃnÖ 39 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, 2).PÀ°è£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ 43 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ,  3).²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®UËqÀ PÉÆ¥ÀàgÀzÀ 44 ªÀµÀð,eÁ;-zÉêÁAUï. 4).«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀqÀPÀ¯ï 38 ªÀµÀð,  5).UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ GªÀiÁ¥ÀvÉ¥Àà UËqÀ 40 ªÀµÀð,eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ, 6).¥ÀA¥ÀtÚ @ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ²ªÀgÉqÉØ¥Àà ZɼÀÆîgÀÄ 38 ªÀµÀð,J®ègÀÆ  ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ.  EªÀgÀ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ UÀÆr E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6-d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2695/-gÀÆ¥Á¬Ä, 4--ºÁUÀÄ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.224/2013. PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 26.12.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄtZÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤d ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ «zÀÄåvÀ PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è MAzÀÄ lªÁ®Ä ºÁ¹PÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁVPÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï §ºÁgï dÆeÁlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 4 d£À ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]  ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪಗೌಡ 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ರೇಕಲಮರ್ಡಿ ತಾ: ದೇವದುರ್ಗ      2] ಪಿಡ್ಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ  ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹುಣಚೇಡ   3] ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ 40 ವರ್ಷ  ಜಾತಿ:ವೈಶ್ಯರು ಉ:ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ  ಸಾ:ನವಲಕಲ್    4] ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಹರಿಜನ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಹುಣಚೇಡ         5] ಶರಣಪ್ಪ ಗೌಡ    6] ಮೌನೇಶ  7]  ಮುದೇತ  ಸಾ: ಹುಣಚೇಡ  EzÀgÀ°è 3 d£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ,(DgÉÆæ 1 jAzÀ 4 ) gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ   5640/- gÀÆ. E¸ÀÖ¥Éà dÆeÁlzÀ ºÀt E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß lªÀ®£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £À A 207/13 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ. 
¢£ÁAPÀ: 26-12-2013 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gËqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ  DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ avÁæUÁgÀ ¨Á¼À¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà 1 gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ §A¢®è CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2610/- UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß  324/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.12.2013 gÀAzÀÄ   137 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,000  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2013

 

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2013, PÀ®A 295 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¨ÉîÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ÀÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀw¬ÄAzÀ Qæ¸ÀªÀĸÀì ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ, AiÉÄøÀÄ Qæ¹Û£À ¨sÁªÀavÀæ ºÉÆA¢zÀ ºÁUÀÆ ZÀað£À ¥sÁ¸ÀÖgï, qÉðUÉÃmï ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ, ¯ÉãÀ«Ä£À ¸Áé«ÄzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ R°Ã®«ÄAiÀiÁå EªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÀżÀî 8*12 Cr PÀmËmï ¢£ÁAPÀ 24-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁPÀð vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄlÖgÁeï vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 25,26-12-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è “AiÉÄøÀÄQæ¹Û£À“ ¨sÁªÀavÀæªÀżÀî PÀmËmï ªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 312/2013, PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ, ¸ÀzÀå: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9923671126 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À «dAiÀÄ £ÁAiÀÄÄÝ FvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 08149583626 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ M¼ÉîAiÀÄ fêÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀºÀªÁ¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ, DUÀ DvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ CAzÀgÉ vÀĪÀiï EzÀgï DAiÉÄ vÉÆà zÉR®ÄAUÁ, vÀĪÀÄPÉÆà £À» bÉÆÃqÀÄAUÁ CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÉPÀÄ RvÀªÀiï PÀgÀÄAUÁ ¨sÉÆøÀrPÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯï£À°è F J¯Áè «µÀAiÀÄ jPÁrðAUï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DvÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ  ಹನುಮನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಾನ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-12-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 07-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉದಯ ತಂದೆ ಶಣ್ಮಕಪ್ಪ ಸ್ಥಾವರೇ ಮಠ ವ-35 ವರ್ಷಎಂಬುವವನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ  ನಡೆಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕದವರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಸ್. ಪಿ. ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಯು. ಶರಣಪ್ಪ.  ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಸಿ ಜನರಾದ ಶಿವಯೋಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ಅಂಬರಾಯ, ಅಣ್ಣರಾಯ, ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ಇವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.  ರವರಾದ ಹರಿಬಾ, ಹಾಗೂ ಶರಣಪ್ಪ. ಪಿ.ಸಿ, ಕೂಡಿಕೊಂಡು   ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನಾನಾದ ಉದಯ  ತಂದೆ ಶಣ್ಮಕಪ್ಪ ಸ್ಥಾವರ ಮಠ ಇತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಮಟಕಾ ನಂ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು  ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 26,930 ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುರ್ದ  ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ಸಾ : ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಇಲಿಯಾಸ್ ಭಾಗವಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಕೊಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೆಜದಲ್ಲಿಯ ಗ್ಯಾಸ ಲಿಕೇಜ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ ಲಿಕೇಜ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಓಣಿಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೆ ಕಾಂತಾ ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 26-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳೆಯ ಡಿ.ಸಿ.ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಕೆ.ಕಾಂತಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಅಸ್ಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ 3 ಜನರು ಕೂಡಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಇದೆ ವೇಳೆಗೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಭಾಗವಾನ ಈತನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ತನ್ನ 2 ಜನ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದವನೇ ನಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಬೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾ ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೇಸ್ ಮೀಟ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಎಸ್.ಕೆ.ಕಾಂತಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಇಲಿಯಾಸ್ ಭಾಗವಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ತಂ ಭರಮಯ್ಯಾ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಸಾ|| ಅಂಬಲಗಾ ತಾ|| ಆಳಂದ ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-12-2013 ರಂದು  6 ಎ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಅಂಬಲಗಾದಿಂದ  ತಾನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೂರಿನವನಾದ ಗೌತಮರಾವ  ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ನೀಲಕಂಠ ತಂ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಸಾ||ಶಹಾ ಹುಸೇನಿ ಚಿಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32-ಇಡಿ-1638 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ನಂದೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಅರೋಪಿತನು  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅಪಘಾತ ಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಬಲಕಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ತರುಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಗೌತಮರಾವ ಇತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.