Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2011
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ ²PÁj zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Áà PÀƼÀÄîgÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ C¸ÉA©è PÀmÉÖ vÉÆüÉzÀÄ, gÀhÄAqÁ ºÀļÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉýzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ CAzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀÈ¥ÁÚ @ UÀÄAqÀÄ ¸Á: £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAdzÀ°èzÀÝ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ, £ÀªÀÄä ¨ÉPÀÌ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV aQvÉì ªÀiÁr¯Áè, DzÀÝjAzÀ CzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, C¯Éè EzÀÝ ¹PÀÆåjn UÁqÀð ªÀÄfÃzÀ SÁ£ï EªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, CAzÁdÄ 25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ D¹Û ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ¨ÉÆÃAiÀÄgÀ, 33 ªÀµÀð G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆæÃ. & ªÀÄÄRå «ºÉZïrrL¹, ¸Á: ªÉÃlgÀ£Àj PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 353, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 26/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄAzÁQ¤ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹, G: ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ, ¸Á: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄÄ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¤«ÄvÀå ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät EPÀAiÀÄÄ §AzÀÄ ¤£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý, CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É KPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ®PÀëöät ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj ».¥Áæ.±Á¯É ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤rgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2011
UÁA¢üUÀAd ¥ÉưñÀð oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ ²PÁj zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Áà PÀƼÀÄîgÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ C¸ÉA©è PÀmÉÖ vÉÆüÉzÀÄ, gÀhÄAqÁ ºÀļÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉýzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ CAzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưñÀð oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀÈ¥ÁÚ @ UÀÄAqÀÄ ¸Á: £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAdzÀ°èzÀÝ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ, £ÀªÀÄä ¨ÉPÀÌ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV aQvÉì ªÀiÁr¯Áè, DzÀÝjAzÀ CzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, C¯Éè EzÀÝ ¹PÀÆåjn UÁqÀð ªÀÄfÃzÀ SÁ£ï EªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, CAzÁdÄ 25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ D¹Û ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ¨ÉÆÃAiÀÄgÀ, 33 ªÀµÀð G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆæÃ. & ªÀÄÄRå «ºÉZïrrL¹, ¸Á: ªÉÃlgÀ£Àj PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 353, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄAzÁQ¤ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹, G: ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ, ¸Á: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄÄ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¤«ÄvÀå ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät EPÀAiÀÄÄ §AzÀÄ ¤£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý, CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É KPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ®PÀëöät ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj ».¥Áæ.±Á¯É ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤rgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨É¼ÀUÀÄQð UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÛvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° reÉÊ£ï ®ÄAV, ºÁ¥sï ©½ §Ä±Àlð zsÀj¹zÀÄÝ, 5 Cr JvÀÛgÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ EAZÀÄ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.25,J.3908 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¦qÀ§ÆèöårPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄ°èPï¸Á¨ï 45 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãï¦ÃgÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzïºÀĸÉãï 30 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV, ¯ÁjAiÀÄÄ UÀmÁgïzÀ°è ¤AwzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÁzÀZÁjUÀ½§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁUÀ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀĺÀäzï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄ°èPï¸Á¨ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÀĸÉãï¦ÃgÁ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-aÃPÀ®¥À«ð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï mÁªÀgï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 13 ªÀµÀð, ¸Á:PÁvÀgÀQ gÉÆÃqÀ ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À JqÀUÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ aÃPÀ®¥À«ð UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.01.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,8241 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ-vÀ®ªÀiÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ «ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á:«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀÄtÚ ¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á:¥ÀZÁÑgÀÄ ªÀiÁåPÀ®¥À°è AiÀiÁqÀQ ªÀÄAqÀ®, vÁ:vÁqÀ¥Àwæ f¯Áè:C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.02, qÀ§Æèöå.5405 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£À¹zÀ ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀPÁðj GzÀÄð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹.CzsÀåPÀë£ÁVzÀÝ JPÁâ¯ï vÀAzÉ d«Äïï CºÀäzï ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ, ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, E¢ÃUÀ JPÁâ¯ï£À£ÀÄß CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À¢AzÀ gÀzÀÄÝUÉƽ¹, ºÉƸÀzÁV CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÁVzÀÝjAzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ JPÁâ¯ï¤UÉ ²æêÀÄw fãÀvï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üÃeï ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ, ¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀªÁVzÀÝ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀ PÉÆÃuÉUɧAzÀ JPÁâ¯ï£ÀÄ FªÉÆzÀ®Ä ±Á¸ÀPÀgÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß CzsÀåPÀë£À£ÁßV £ÉêÀÄPÀªÀiÁrzÀÝgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉý, ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£Àvï ªÀiÁr¸ÀÄªÉ £À£Àß ¥ÀªÀgï K£ÉAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄªÉ CAvÁ KPÀZÀ£ÀzÀ°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ JqÀUÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝPÉÌ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ £ÉÆêÁVzÀÄÝ, mÉç¯ï ªÉÄðzÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄr ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¹, PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw fãÀvï¨ÉÃUÀA ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzsÁåAiÀÄgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ n£ï±ÀqïUÀ¼À£ÀÄß QwÛºÁQ, UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀ«zÀÝ®èzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÃAUÁ ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÝ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À-PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥ï¸ÉmïzÀ ªÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À£ÀÄß QwÛ ¥ÀA¥ï¸Émï£ÀÄß ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÉÆ®ègÀzÉÆrØUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä E§âgÀƸÉÃj, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¥ÀªÁgï EªÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ MqÀÄØ PÀnÖ¸ÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè vÀÆ©¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¸Á:zÉëPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀ«, gÁdÄ, ªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ£À ¥Àwß ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÀgÀAr PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ, E°è ZÀgÀAr PÀlÖ¨ÉÃrj CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÉêÀgÀUÀÄr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀw¬ÄAzÀ zÉëPÁåA¥ï£À°è CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á:zÉëPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ZÀgÀAr ¤«Äð¸À®Ä UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀÅ¢®è CªÀjUÉ PÉ®¸ÀzÀ UÀÄwÛUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, PÁ¤ºÁ¼À DzÉ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, zÀÄUÀΪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï£À°è §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀAa£Á¼ï 34 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV C±ÀPÀÛ£ÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆArzÀÄÝ ºÀUÀÎ PÀvÀÛj¹zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©¢ÝzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß zÁåªÀĪÀé PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ E®ÆègÀÄ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ PÁèxï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ »A¨ÁV°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:1,66,900/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, zÉÆÃwUÀ¼ÀÄ, gÉrªÉÄÃqï qÉæ¸ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:25.01.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà PÀrªÉÃgï ¸Á: £ÁUÀgÁ¼ïUÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zsÀÄåvï ±Ál¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ zÀªÀ¸ÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:15000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:52,200/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀ£ÀߪÀÄä ¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄAzÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ PÀmÁªï ªÀiÁr ºÁQzÀÝ vÉÆUÀj¨É¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄtÂUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÁªÀÄt ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, C.Q.gÀÆ:60,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²ªÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:25.01.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J¯ÉPÀÆqÀèV UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á:J¯ÉPÀÆqÀèV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1550/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà Ct«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸Á|| ºÀ¼É ºÉ¨Áâ¼À vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¥À®ìgÀ UÁr £ÀA: PÉJ-34 PÀÆå-9275 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®è¨É£ÀÆßgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ : ²æÃ. gÀªÀÄeÁ£À±Á vÀAzÉ ªÉÆ¢£À¸Á§ ¸Á|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆâ£À¸Á§ ªÀÄPÁ£ÁzÁgÀ ¸Á|| D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ D¼ÀAzÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ §½AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¢éZÀPÀæ ªÁ.£ÀA. PÉ.J-32 JPÀì-4154 ZÁ®PÀ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ ¸Á|| D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÀÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¹AUÉ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ UÁågÉÃd ªÀPÀð ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃqÀgÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ UÁr £ÀA. PÉ.J-32 Dgï-5565 C||Q|| 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d°Ã¯ï ¨ÉPÀjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.