Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 26, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 


ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÁzsɱÁªÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ   gÀªÀರು ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದು ಸದರಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ಯ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕುರಿತು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À ¥ÀæPÁ±À ¸ÀºÀAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ  ¯ÁåAqï D«Äð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ 4,52,000/- ರೂ. ಚೆಕ್ ನಂ-09529 ದಿನಾಂಕ 09-02-2015 ರಂದು ಪಡೆದು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಬಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ¨ÉÃPÉAzÀÄ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಾ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸದೇ ಮಂಜೂರ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೇ  ತಾನು ಒಬ್ಬ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರನಿದ್ದು ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು  ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ದ್ವಿ..ಸಹಯಕರು ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರ ಇವರು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:70/2015  PÀ®A. 406, 420,  L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
           ದಿನಾಂಕ 14/03/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರಯ್ಯ ತಂದೆ ನಂದಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ.ಕುರುಬರ ,:ಒಕ್ಕಲುತನ ,ಸಾ.ಕನ್ನಾಪೂರಹಟ್ಟಿ FvÀ ಮಗಳಾದ   ಪಾರ್ವತಿಯು ಬರ್ಹಿದೆಸೆಗೆಂದು  ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನುಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è .ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
  PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ
                        
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ                                                           ಕಂಪು ಬಣ್ಣ 4 ಪೂಟ್ 5 ಇಂಚು, ಎತ್ತರ ವಿದ್ದು;ದುಂಡ ಮುಖದವಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಲಂಗಾ  ಹಾಗೂ ಹಸರು ಬಣ್ಣದ ಜಂಪರ (ಬ್ಲವಜ್) ಧರಿಸಿದ್ದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಚಪ್ಪಲಿಹಾಕಿರುತ್ತಾಳೆ,ಹಾಗೂ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ.
* ¸À¢æ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ಸಿPÀÌgÉ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå UÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
* ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 08537 280536,
* ¦.J¸ï.L ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9480803857,   
* ¹¦L ªÀĹÌ, ªÀÈvÀÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9480803854,
* r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9480803821   
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಮೃತ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ VjAiÀÄ¥Àà ªÀ: 28, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 3 AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì ºÀje£ï  ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತು ಅದೆ. ದ್ವೇಷದಿಂದ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ನೇದ್ದವನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 UÀAUÀ¥Àà ºÀjd£ï ಮತ್ತು 2 ±ÀgÀt¥Àà ºÀjd£ï ನೇದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:-24-3-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 7ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜಿನಾಳಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಾವನಾದ ಯಂಕಪ್ಪ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ಗಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ಎದೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎದೆಗೆ ಬಲಪಕ್ಕಡಿಗೆ, ಬಲಚಪ್ಪಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2015 ಕಲಂ. 302, 109 gÉ/« 34 ಐ ಪಿ ಸಿ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                      
ªÀgÀzÀPÀ¶uÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೃತಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ವಯಸ್ಸು 24 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಗೊಲ್ಲರ್ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪೂರು, ಹಾ:: ಮ ನಂ.02 ಕಾಲೋನಿ ಕವಿತಾಳ ತಾ:ಮಾನವಿ EªÀ¼ÀÄ ದಿನಾಂಕ 16-05-2009 ರಂದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಸಂಬಂದಿ ಶಿವರಾಜನನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವರನ ಸ್ವ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವರನಿಗೆ 10 ಲೊಲೆ ಬಂಗಾರ 1.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನಂತರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ದಿನಾಲು ಮಾನಸಿಕ & ದೈಹಿಕ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಗಂಡನು ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಎಣ್ಣೆ  ತಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು  ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ  ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾವನು ಸಹ ವಿಷದ ಡಬ್ಬೆಯನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಡಿದು ಸಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಅವರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ತನ್ನ  ತವರು  ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು,   ನಂತರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ ಪುನ :ದಿನಾಂಕ 10-03-2015 ರಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಹೋದಾಗ 1) ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಲರಾಮ (ಗಂಡ) 2) ಬಲರಾಮ ತಂದೆ ಅಂಜನಯ್ಯ ( ಮಾವ ) 3) ರಾಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಲರಾಮ (ಅತ್ತೆ) 4) ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ಅಂಜನಯ್ಯ ( ಸಣ್ಣ ಮಾವ 5) ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ      ( ಸಣ್ಣ ಅತ್ತೆ) 6) ಚಿನ್ನೆರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಅಂಜನಯ್ಯ ( ಸಣ್ಣ ಮಾವ ) 7) ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಚಿನ್ನರೆಡ್ಡಿ ( ಸಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ) ಸಾ: ಎಲ್ಲಾರೂ ಗೊಲ್ಲರ ಜನಾಂಗ   ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು. ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಹೊಂದಿ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಎಲೇ ಸೂಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ ಅಂತ ಧಿಮಾಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೇನು ಅಂತಾ ತನಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಬೈದಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ನೀವು ಸಂಬಂದಿಕರು  ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವರದಕ್ಷಣೆ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ವರದಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಯಾವದಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿದ್ದು ನಾವು  ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ತೆಗದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಮುಂದೆಯೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ 2,00,000/-ರೂ.ನಗದು ಹಾಗೂ 10 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಿತಾರ್ಜಿತ ಅಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ  ತರಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕು, ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶಿವರಾಜನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇ ವೆಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 30/2015 ಕಲಂ; 143.147.498(),.504.506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 3 ಹಾಗೂ 4 ವರದಕ್ಷಣೆ  ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           DmÉÆà £ÀA§gï PÉ.J-36-9793 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀ¢®è.) FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಆಟೋ ನಂ ಕೆ.-36-9793 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 6-7 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ¢£ÁAPÀ: 25-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ಆನಾಹೊಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ CqÀ«¨Á«-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À QgÀĤÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ AiÉÆÃd£É WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ ಆಟೋವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇತರರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆ ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/15 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 25.03.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯದಿ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ «. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L ªÀÄzÀÄUÀ¯ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಹಟ್ಟಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ-124, ಪಿಸಿ-612, 169 ರವರೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮುದಗಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿರುಪಾದಿಶ್ವರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆಎ-36/ಟಿ.ಸಿ-2877 ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಟಿ.-3066 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ, ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂದಾಯಮಾಡದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳುಇಲ್ಲದೆಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಜೀಪ್ ನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆಂದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಜಪ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:52/2015 PÀ®A 379 L¦¹. & 4(1), 4(J) 21, KMMDR Act,15  ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ -1986  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿzÉ.

        ದಿನಾಂಕ 26-03-2015 ರಂದು 6-30 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ SÁeÁ¥ÁµÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀ¸Á§ ¸Á: ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¥ï mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J.36 n.¹.732 mÁæ°UÉ £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ-36-ಟಿ-732 ಮತ್ತು ZÉ¹ì £ÀA§gï 49/2000 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ  ºÀ¼ÀîzÀ°è ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಉಸುಕನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï, G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2015  U/S. 43  KARNATAKA MINOR MINERAL  CONSISTENT RULE 1994,  &   379 I P C ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 25.03.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 18.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರೇಲ್ಲರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಹಳೇ ಸ್ವೇಷದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುಬೆಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1] ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮೋಡಿಕಾರ 35 ವರ್ಷ 2] ಕೀರಲಿಂಗ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 25 ವರ್ಷ 3] ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 20 ವರ್ಷ 4] ಸಣ್ಣ ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ21 ವರ್ಷ 5] ರಮೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 20 ವರ್ಷ 6] ದೊಡ್ಡದುರಗಪ್ಪತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 22 ವರ್ಷ 7] ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೇಪ್ಪ 20 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರು ಕುಂಚೆಕೊರವರ್ ಸಾ. ಮಸ್ಕಿ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮಸ್ಕಿಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೊಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ಟಿಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಳೇ ಸುಳೇ ಮಗನೇ ಬೆರೆ ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಸುತ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುತ್ತಾ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಲ್ಲುಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರೇಲ್ಲರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಟಿ.ವಿ, ಅಲ್ಮಾರ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ, ಕೊಡಪಾನ, ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀĹÌಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 33/15 ಕಲಂ 341.143.147.504.324.307.448.427.506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
  ದಿನಾಂಕ 25.03.2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 1)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀÄ2)zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà 45 ªÀµÀð PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀÄ3)²ªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 22 ªÀµÀð PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀÄ4)±ÀgÀt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 25 ªÀµÀð 5)¢zÀÝV gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ 28 ªÀµÀð ¸ÁBJ®ègÀÆ ªÀÄ¹Ì ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂಜಾನೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ ªÀAiÀÄB 28 ªÀµÀð eÁwBPÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ  GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄ  ಮೈದುನಾ ಅಮರೇಶ ಆರೋಪಿ ಶಿವರಾಜ ಇವರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಹೊರೆಗೆ ಕರೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗುದ್ದಿ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ  ನಂತರ  ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಾ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 34/15 ಕಲಂ 143,147,323,324,354,504,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2015 gÀAzÀÄ            87 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.