Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 4, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ ತಡಕಲ್  ಸಾ|| ಎಮ್.ಎಸ್.ಐ ಕಾಲೇಜ ಅಂಟೆಂಡರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 01.05.2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:02.05.2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-20 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರು ನನಗೆ  ಫೊನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ,  ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ನಿಮ್ಮ  ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದಿನಾಂಕ:04.05.2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಕಲರ ಟಿವಿ, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು  ನಗದು ಹಣ 10800/- ರೂ  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಕಿ||23600/-ರೂ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 61/12 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà fgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄtÂ[©] EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà fgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄtÂ[©] EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀ¼ÀQ ¨sÀt«Ä¬ÄAzÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ PÀ¼ÀQ ºÁPÀ®Ä vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ PÀ¼ÀQAiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ ±ÀgÀt¥Áà fgÀUÉ gÀªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ[©] ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ CxÀªÁ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀŢݯÁè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£ï, ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ Hj£À ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹¸ÀðV ºÁUÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èUÀÆAqÀ EªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/n-1582 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÀÆAqÀÄ ªÀUÉÎ gÀªÀgÀ ºÀÆ®PÉÌ £ÉÃV®Ä ºÀÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆ®¥ÀÆgÀ CµÀÆÖgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Hj£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, mÁæöåPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ, mÁæPÀÖgÀ PɼÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁªÀæªÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 143, 147, 148(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ DZÁAiÀÄð ¸Á: eÉÃgÀĸɮA PÁ¯ÉÆä PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAzsÁågÁt EªÀ¼ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 12-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ UÁzÁ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «£ÁB PÁgÀt AiÀiÁªÀÅzÉ DgÉÆÃ¥À ºÉÆgɹ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ, ªÀiÁªÀ ¸ÀA§uÁÚ, vÁ¬Ä PÀªÀįÁ¨Á¬Ä, CPÀÌ gÉÃtÄPÁ, ²æÃzÉë ºÁUÀÆ dUÀzÉë J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀ½UÉ ©.J «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr¸À®Ä ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃfUÉ zÁR°¹zÀjAzÀ CªÀ¼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-05-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 200 UÀAmÉUÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ©lÄÖ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 515 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¤¯ÁA©PÀ PÁ¯ÉÃf£À ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è zÁjAiÀÄ°è DgÉÆægÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢gÀÄwÛ, NzÀÄ §gÉzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ, £ÀqÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ CAvÀ CªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÀzÁ£ÀC° vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ gÁ.ºÉà £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/6549 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁ¹ªÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á§ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄä¯É DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÁUÀ C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

  

Raichur District Reported Crimes


 

»gÉÃPÉÆÃmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨É£ÀPÀ¥Àà ºÀÄt¹ªÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DPÀ¼ÀÄ & JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ DPÀ¸ÀäPÀªÁV JªÉÄäUÀ¼ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀjUÀÆ £ÀªÀÄUÀÆ ªÉʵÀªÀÄå«vÀÄÛ ¢:02.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÉgÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ EAzÀÄ JªÉÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q.gÀÆ: 35,000/- EzÀÄÝ G½zÀ 3 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¥À¸ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®A: 429 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀqÀUÀ°vÁAqÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥Á FPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ: 20.4.2012 gÀAzÀÄ PÀ¯ÁåtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÀÆ¥Á ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ gÀÆ¥Àð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¯Áåt PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ DPÉAiÀÄÄ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ CPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢: 03.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2012 PÀ®A: 143,147,504,506,336 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 04.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï - E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛ ¯Áj ¸ÀA PÉ.J. 36-J-343 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¯Áj £ÀA: J.¦. 03-JPïì-0638 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸À®èªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ £ÀxÀqÀªÁ¯ï gÀªÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ CzÉ C®èzÉ WÀl£ÉAiÀÄ°è ¯Áj QèãÀgï ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2012 PÀ¯ÉÆA: 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ ²æà AiÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: UÉÆãÁ¼À FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ wªÀÄäªÀé¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄtÚ 2 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ¸Ávï ªÉÄÊ¯ï ¢AzÀ UÉÆãÁ¼À ©æeïØ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄäªÀé½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A: 279,338,304 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ CgÀ¼ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ FPÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ DvÀ¤UÉ £À£Àß £ÀA§gï AiÀiÁPÉ PÉüÀÄwÛ CAvÁ d§j¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀ¼ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¦üPÀ¥sï PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ DjêÀÄV AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï PÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀ°®è CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ gÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §ªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ G½zÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2012 PÀ®A: 143,147,355,354,504,506 ¸À»vÀ149 L.¦.¹. & 3(1)10 09 J¸ï.¹/ J¸ï.n.¦.J PÀAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨Éë£ÀVqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï -¨ÁºÀgï J£ÀÄߪÀ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦.°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. ªÀĹÌgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 2030/- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£À£ÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2012 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಶಹಾಬಜಾರ ಶೇಖ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ನಾನು ದಿ:03/05/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಕೆ 4852 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸುಂಟನೂರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೆರೆಬೋಸಗಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌‌‌‌‌ರ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಟಿ-5792 -5793 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌‌ರ ನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 133/2012 ಕಲಂ 279 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐಎಂವಿ ಕ್ಟ್‌‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ:ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 3/5/12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಮಲಾಪೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಮಥ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 29 ಕೆ 4830 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ & ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 134/2012 ಕಲಂ 279 337 338 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.