Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 2, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-04-2011


OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 1-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ OgÁzÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄ UÀqÉ UÀuÉñÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆæ ZÁAzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀ ¸Á§ ±ÉR ¸Á: ¥ÀoÁtUÀ°è OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 5320/- gÀÆ¥ÁÄ ªÀÄvÀÄ MazÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉÃ£ï ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2011 gÀAzÀÄ OgÁzÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA. J¦-16/qÀ§Æè-8275 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉjÃPÁgÀ ¸Á: UÁzÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt (¹) UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è gÉÆÃr£À JqÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ ºÉÆîzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ n¥ÀàgÀ¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ DgÉÆæUÉ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. £ÀÄêÀiï vÀAzÉ JA.r. ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (¹), vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£À ºÉ½PÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 395 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvï vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªï PÁ½, ¸Á. ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, 5-6 d£À C¥ÀjZÀvÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q. 3,10,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ §rUÉÄAzÀ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆArzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹QÌgÀ°®è CªÀgÀ°è M§â ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï E¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀA. J¦-09/Pɹ-1362 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CdÄð£ï vÀAzÉ w¥ÀàtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ(¦) ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉʲæà UÀAqÀ eÉmÉ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆPÀgÁt(©) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ eÉmÉ¥Áà EªÀ£ÀÄ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:31.03.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á:¨ÁzÀ°ð UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ «£Á:PÁgÀt ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà£ÀÄ C¥Àà¤UÉ «£Á:PÁgÀt AiÀiÁPÉ §rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ §ÄzÀÄÝ ºÉüÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉïï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ 15.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÉÆÃrAUï-C£ï ¯ÉÆÃrAUï ¤µÉÃzsÀ«zÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ DzÉñÀ G®èAX¹,¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɬÄAzÀ 19.00 UÀAmÉ AiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉïï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ JA.£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¯Áj¸ÀASÉå:JAºÉZï.06,PÉ.3192 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ µÀtÄäUÀA mÉæÃqÀ¸Àð ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrªÀÄÄAzÉ ¯Áj¸ÀASÉå: nJ£ï.23,ªÉÊ.0736 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁr¹zÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ²æà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:31.03.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CA§æ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà 22 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®è¥Àà 20 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ zÉêÀvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉæñÀ @ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:98/J £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ ºÀwۨɼÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀĪÁV PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĹ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ:60,000/- £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ CA¨ÉæñÀ @ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.03.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®ZÀªÀĪÀé UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, ¸Á:AiÀÄ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÀªÀÄä½UÉ PÁ®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPÀì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:31.03.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀĤªÁ¹, ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ d£ÀvÁªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°è PÀnÖzÀÝ 4 ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ JªÉÄä ¸ÀwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:60,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀAUÀtÚ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ ¸Á: ¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,8209 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄĤì¥Á°ÖAiÀÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¤°è¹, ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĹâAiÀÄ°è ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ¨Áålj¬ÄAzÀ ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV EAd£ï ºÁUÀÆ Kgï QèãÀgïUÉ ¨ÉAQvÀUÀÄ° ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß r¸ïPÀ£ÉPïÖ ªÀiÁr, C°èzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, Kgï QèãÀgï, røÀ¯ï¥ÀA¥ï, ªÉÊjAUï ºÁUÀÆ ¨Áålj ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:50,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C§ÄݯïªÀÄfÃzï PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, G¥À¼É¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, C¼Àî¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, ¥Á®AiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, PÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃR¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 3 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:830/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É :«µÀ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸Á|| dUÀvï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É DUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® SÁ¸ÀV OµÀzsÀ PÀÆr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. ¢:01-04-11 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «ÃgÉñÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É ºÉý ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtÄ EªÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄ,Ý G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÁBqÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁBf|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢ :31-03-11 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¸À¥Àà¼ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 5-6 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ CAvÁ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §¸À¥Áà MqÀØ£ÀPÉÃj J®ègÀÆ JzÀÄÝ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ Nr §A¢zÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÄ. ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 1) 4 UÁæA. §AUÁgÀzÀ Q«UÉ ºÁPÀĪÀ ªÀiÁn 2) 4 UÁæA zÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 3) 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÉÆgÀ¼À°è£À WÀAl¸Á® ¸ÀgÀ 4). 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÀƹ£À ªÀÄÄgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,00,000-00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀt¥Àw PÉÆgɪÉgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäèÁ¬Ä vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÁ UÁ§jUÉÆAqÀÄ Nr §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVªÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀt¥Àw PÉÆgÀªÉgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ®QëöäèÁ¬Ä vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÉmÉÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄt 2) 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄQ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 5-6 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ dUÀ¯ÉèÃ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸Á|| ¸ÉÆ£Àß gÀªÀgÀÄ,¢: 31-3-11 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðvÉUÉzÀÄ læAPÀ£À°èzÀÝ 1) 1 §AUÁgÀzÀ ¨sÉÆÃgÀªÀļÀ 1 vÉÆ° 2) CzsÀð vÉÆïÉAiÀÄ fgÀªÀÄt ¸ÀgÀ 3) CzsÀð vÉÆïÉAiÀÄ nPÉÌ ¸ÀgÀ 4) 46,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 77000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.