Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 1, 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ;
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕಃ 01/08/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಜು ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿನಕೇರಿ ಸಂಗಡ 6 ಜನರು  ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮ ದವರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 995/- ರೂ. ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ
C£ÀégÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀA§A¢UÀ½zÀÄÝ vÁAiÀĪÀÄä¼À C£ÀégÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀÀ°è PÉÃ¸ï £ÀqÉzÀÄ wÃ¥ÀÄð vÁAiÀĪÀÄä¼À ¥ÀgÀªÁV §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ :30.07.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁAiÀĪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆßA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgï ¤AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á: C£ÀégÀ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀj§âgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÁAiÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¥ÀÄvÀæ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:31.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ
D£ÉºÉƸÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, 48 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À EªÀ¼ÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦ümïìgÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 31.7.2011 gÀAzÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E¯Áè CAvÁ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ J©â¸À®Ä ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É ¦ümïì ¨ÉÃ£É §AzÀAvÉ DV ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÉmÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ©½zÀæªÀ §A¢zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr 17.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²ªÀªÀÄä¼À ¥Àw ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¨ÉƪÀÄä£À½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, wªÀÄäªÀÄä -gÀAUÀAiÀÄå C®PÀnÖ zÀA¥ÀwUÀ¼À 13 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ PÀÄ. ¤ÃgÀUÀ£ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CPÀÌ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.07.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ QæëģÁ±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß eÁ®ºÀ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä wªÀÄäªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.07.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆPÁæt UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀgÁªÀÅ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, §¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, CAiÀÄå¥Àà vÀAzsÉ §¸Àì¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, dPÀÌ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà, gÀUÀqÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆPÁæt EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:3115/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:31.07.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DªÀÄ¢ºÁ¼À ¸ÀPÁðj ±Á¯É ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ, RavÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÆgÀ£Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À°è ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zsÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉÆqÀØ gÁªÀÄtÚ Z˺Át, ¸Á: §UÀrvÁAqÀ EªÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ½AzÀ C.Q.gÀÆ.300/- ªÀiË®åzÀ 8 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 258/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2011 gÀAzÀÄ 200 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 40,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 01-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01-08-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁºÉÃgÁ© UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀÄÆeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ®ªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÄÝ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ DqÀĪÀÅzÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæ DzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸À §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ CªÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛ°¯Áè. GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ªÉÄÊPÀlÄÖ vÀ¼ÀîUÉ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ±Àlð, DPÁ±À §tÚzÀ fãÀì ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 31/07/2011 gÀAzÀÄ 0910 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj FgÀªÀiÁä vÀAzÉ UÀt¥Àw aAZÉÆýPÀgÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁw zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀ£ÀPÀmÁÖPÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁmÁ J.¹.E UÀÄqÀì ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-39-6446 £ÉãzÀÄ ºÀÄ®UÀÄwÛUÉ §A¢zÀÄÝ EªÀgÀÄ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à MªÉÄäïÉà §®§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ PÀĪÀiÁj ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ CQð ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-7-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ EªÀgÀÄ PÀÄ. ²¯Áà vÀAzÉ £ÀAd¥Áà eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: §¸ï ¤ªÁð»Q £ÀA. 1240 ©ÃzÀgÀ §¸À r¥ÀÆ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §¸ï £ÀA.PÉ.J.38 J¥sï.501 £ÉÃzÀ£ÀÄß §¸À ZÁ®PÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: §¸À ZÁ®PÀ ¦.©.£ÀA.369 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ï r¥ÉÆ¢AzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1445 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä §¸À ©ÃzÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ CVzÀÝjAzÀ C°è ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PɼÀUÉ E½¹ ¥ÀAPÀÑgÀ CzÀ mÉÊgÀ£ÀÄß ZÁ®PÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ï WÀlPÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉÃgÉ ºÉƸÀ mÉÊgÀ vÀAzÀÄ PÀÆr¸ÀĪÁUÀ CªÁUÀ CAzÁdÄ 1545 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¹ì£À JqÀ¨sÁUÀzÀ JgÀqÀ£É ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¯ÉzÀgÀ ¨ÁåUÀ CzÀgÀ°è MAzÀÄ J.n.JA. nPÉmï ªÀÄ²Ã£ï £ÀA. 48103665 EzÀgÀ C.Q. 10,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è 2,724=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ nPÉÃlUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ElÄÖ §¹ì£À PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ §¸À£À°è EnÖzÀ ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 272 ,284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 49 gÀ G¥ÀPÀ®A 28 prevantion of food adultration rules 1955 :-
¢£ÁAPÀ : 31-07-2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ²¸Éð vÀºÀ²®ízÁgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä ¥ÁªÀð EªÀ£ÀÄ ¥ÁªÀðw ¤ªÁ¸À ¹zÀÞgÀÆqsÀ ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥ÁåPÉÃeï PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À WÀlPÀ ©J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ LJ¸ïL ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 31/07/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀC°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á; ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CmÉÆà £ÀA. PÉJ38/5752 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ Z˨ÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ38/1721 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉʯÁ¸À FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®¨sÁUÀzÀ JzÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÆ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮೋಸದ ಪ್ರರಕಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಳಜಾರಾಮ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ ಇ-8 3207 ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಬಂದಿಯಾದ ಸುಮಿತ್ರಾಭಾಯಿ ಢೋಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎ. ಎ.ಎಟಿ.ಎಮ್. ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಕಾರ್ಡನ ರಹಸ್ಯ ನಂಬರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನ ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23-07-11 ರಂದು 1315 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 10,000=00 ರೂ ಹಾಗೂ 1320 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1,900=00 ರೂಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 11,9000=00 ರೂಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮೀತ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಬಡಿಗೇರ ಸಾಃಕಲ್ಮೂಡ ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 30,31,/07/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯಕ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ, ತುಕಾರಾಮ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮುರುಮ ಹಾಕಿ ನಾಲೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗ ಮೌನೇಶ, ಸೊಸೆ ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಗಳು ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತುಕರಾಮ, ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕ, ಮೌನೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು, ತುಕಾರಾಮ ಇತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮುರುಮ ಹಾಕಿದಲ್ಲದೇ ನಾಲೆ ಕೂಡಾ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಳೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿವೆ. ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ನೀನು ಬಂದು ಮಾಡಿರುವ ನಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನೀರು ನಾಲೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ತುಕಾರಾಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವರೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡುವಿ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸೊಸೆ, ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಶಾರಾದಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಪ್ರಕರಣ:

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 31-07-2011 ರಂದು ಹಾಗರಗಾ ರೋಡ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರು ಅಂಬಾರಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೆಶಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ: ಹಗರಗಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ್ ತಂದೆ ಸತ್ತರ ಪಟೇಲ ಸಾ: ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮ ರವರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗವನನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಪರಾದ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ @ ಮಹ್ಮದ ಫಿರೋಜ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲನಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ಸ್ ಗ್ರೀಡಿಂಗ ಮೊಟಾರ್ಸ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ ವರ್ಕ್ಸ ಸಪ್ಲಾಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ದಿನಾಂಕ 1-2-2009 ರಂದು ಅನೀಶ ಉಲ್‌ ಹಕ್‌ ತಂದೆ ವಾಹೀದ ಉಲ್‌ -ಹಕ್‌ ಸಾ: ಹಜಾರ ಎಂಟರಪ್ರ್ಐಜ್ಸ್‌ ನಂ 45 ವಿಕಾಸ ಟವರ್‌ ಇಂದ್ರಾ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್‌‌ ಎ.ಬಿ ರೋಡ ಇಂದೋರ ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಎಮ್‌ಅಯಾಜ-ಉಲ್‌ -ಹಕ್‌ ಹತ್ತರ ಮಿನಾ ಹೊಟೇಲ ಬಾಲನಗರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನೇದ್ದವರು ನೀವು ಸಪ್ಲಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದೋರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರೀ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ ಸಾಮಾನುಗಳ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದೋರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನೀಸ ಉಲ್ಲ ಹಕ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ಎಜಾಜ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 7-02-2009 ರಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ ಮುಖಾಂತರ ಹಾನಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳು ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಚೆಕ್ಕ ನಂಬರ 685381, 382, 385, 387, 388, 393, 394 ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ನಂತರ ಶೋ ರೂಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾನಿ ವಿವರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೇವಲ್ 4,53,000/- ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ನನಗೆ 5,68,000 ಮತ್ತು 1,50,500 ರೂ. ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ನನಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೇ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.