Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 14/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14-02-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2011 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¨ÉlÖzÀ, 31 ªÀµÀð ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²Ã®ªÀAvÀ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ38PÉ1204 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©zÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆr£À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ jAUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹èÃ¥À ªÀiÁrzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 13-02-2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¹ÃªÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄÆåªÀÄ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ªÀiï ©ÃzÀgÀ EvÀ£À PÁPÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £ÀfgÉÆâݣÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ©æqÀÓ£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ UÉÆvÁÛV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ©æqÀÓ£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀfÃgÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ©æqÀÓ£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è gÉhÆ° ºÉÆV »AzÀPÉÌ ©¢ÝzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉ PɼÀUÉ ªÀiÁr ©¢ÝzÀjAzÀ J¼À®Ä §gÀzÉ C°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ©æqÀÓ£À°è »AzÉ PÀ©âtzÀ eÁ° EzÀÄÝ F PÀqÉ PÀmÉÖ EzÀÄÝ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ©zÀÝjAzÀ J¼À®Ä §gÀzÉ £À±ÉAiÀÄ°è C°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀĺÀäzÀ £ÀfÃgÉƢݣÀ gÀªÀgÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è 0500 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÁlgÀªÀiÁ£À, ¸Á: vÀgÀ£À½î. EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄÃAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁgÀt ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£À¹ì£À°è £ÉÆAzÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸Á«vÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ , ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.39/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 324, 506, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ®PÀëöät PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ºÀjd£À ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸ÀAUÉÆýΠ2) ¥Àæ¢Ã¥À @ ZÀÄPÁÌ vÀAzÉ CqÉ¥Áà 3) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸ÀAUÉÆýΠ4) C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀAUÉÆýΠJ®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì 5) ¸ÀAvÉÆõÀ ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀªÁr EªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »ÃrzÀÄ JPÉÆÃzÉñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.40/2011, PÀ®A 341, 504, 323, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ CqÉ¥Áà ¸ÀAUÉÆýΠªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁA§¼É ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ JPÉ agÁqÀÄwÛ¢ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ JAzÀÄ agÁrgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀªÀää£ÉÉ JPÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É C¥ÀªÁzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA¸À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2011, PÀ®A279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠵ÀtÄäR vÀAzÉ ªÀÄgÀUÀuÁÚ ¨ÉÆPÉÌ 60 ªÀµÀð,eÁw:PÉƽ ¸Á:wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÉÆAmÁ¼À ¥sÉÆÃlÄ ¸ÀÆÖöårAiÉÆ PÀqɬÄAzÀ DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀqÉUÉ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀAiÀiÁå vÉ®AUÀ 25 ªÀµÀð, eÁw:vÉ®AUÀ, G:fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/ JA- 152 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á :¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆAiÀÄÝAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉêÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: zÉêÀVj (©) EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀĺÉAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄß ¥ÀªÁgÀ 2) ¥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ JA§ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀªÀÄäªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆQÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ C¸À§å ªÀvÀð£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀĺÉAzÀæ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¯ÁzÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ £ÉÆÃr CªÀj§âgÀÄ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥Àæ¯ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉAzÀægÀªÀgÀ QgÀPÀƼÀ ºÁUÀÄ CªÀªÀiÁ£À vÁ¼ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 13/2/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÁAqÉAiÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ ®UÀßzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°ègÀĪÀzÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. F «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ gÁzÀ ¥Àæ¯ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉAzÀæªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/02/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄU¤UÉÀ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ AiÀiÁPÉ ºÉÆV¢Ý EvÀgÀºÀ MqÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ vÁQvÀÄ ªÀiÁr UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¹AzÉ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Àƽ, gÀAr ¤Ã£ÀÄ gÉÆõÀ£À EvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÁUÀÆ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ CzÉ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/02/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄ£ÀĸÀ vÀAzÉ JA.r. ¸ÀvÁÛgÀ 20 ªÀµÀð, G:ªÉÄÃPÁå¤PÀ ªÀÄĹèA eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/ 3197 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ CmÉÆ£ÀUÀgÀ §AUÁè¢AzÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉƪÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:13.02.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.2020 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ-UÉÆãÁégÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆãÁégï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 65 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆãÁégï & E£ÉÆߧâ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ¥ÁzÁZÁjUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄtÚ ¢£ÁAPÀ:14.02.2011 gÀAzÀÄ 02.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:12.02.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀĹÌvÁAqÁ EªÀ£ÀÄ CzÉ vÁAqÁzÀ PÀªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÀªÀÄ®¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀªÀÄ®¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.02.2011 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:12.02.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á:ªÀĹÌvÁAqÁ EªÀ£ÀÄ CzÉ vÁAqÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì vÁAqÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀgÉà E§âgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.02.2011 gÀAzÀÄ zÉêÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:13.02.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀÄrð UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 23 ªÀµÀð EªÀ£À ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ CªÀÄgÉñÀ JgÀqÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¹nÖUɧAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ±ÉÆÃPÉøïUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁè¸ï MqÉzÀÄ ZÀÆgÁVzÀÄÝ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀÄgÉñÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ:12.02.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:13.02.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄAdļÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á:ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ ºÁ:ªÀ: dA§®¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ §®èlV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀÆUÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 64 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ:10.02.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£ÀÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:13.02.2011 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ §¸ÀªÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:12.02.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà UËqÀgÀ ¸Á:UÉÆ®ègÀºÀnÖ (PÀĪÀiÁgÀSÉÃqï) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, UÀÄr¸À®°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:5000/- gÀÆ¥Á¬Ä, JgÀqÀÄ vÉÆ° a£ÁߨsÀgÀt, §mÉÖUÀ¼ÀÄ, 8 aî vÉÆUÀj, 8 aî ¸ÀeÉÓ, ºÉÆ®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ, C.Q.gÀÆ:84,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ, ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UËqÀgï EªÀgÀ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, UÀÄr¸À®°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆ° a£ÁߨsÀgÀt, §mÉÖUÀ¼ÀÄ, 12 aî vÉÆUÀj, 12 aî ¸ÀeÉÓ, ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ, C.Q.gÀÆ:1,21,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:2,05,000/- £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ wªÀÄätÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:12.02.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«Ää£À°ègÀĪÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, UÀÄr¸À®°èzÀÝ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÄ«£À PÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, MAzÀÄ ºÀ¼É ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj.C.Q.gÀÆ:11.500/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:13.02.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:12/13.02.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¤ÃgÀzÉÆrØ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¨Á§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ qÉÆAVæ¸Á§ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á:ªÁå¸À£ÀA¢ºÁ¼ï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄvÀÄÛ PÉÆArªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ C®ägÁzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 21’ EAZï «rAiÉÆÃPÁ£ï n« J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:23,300/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.02.2011 gÀAzÀÄ ¨Á§Ä¸Á¨ï ²PÀëPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÉÆ£Á¼À ¸Á|| ²gÉÆýî vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÃqÀAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ ªÀÄgÀ½ ²gÉÆýîUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1)²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÉÊgÁªÀÄqÀV 2) ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀįÉèò 3) gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà 4) C¤Ã® ®A¨Ár J®ègÀÆ ¸Á|| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £À£Àß Q«AiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 6 UÁæA.£À ªÀÄÄgÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.