Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 24, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-01-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-2016 gÀAzÀÄ gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ«£ÀºÀ½îPÀgï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (zÀ°vÀ), ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ PÀıÁ® vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ«£ÀºÀ½îPÀgï, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (zÀ°vÀ), ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ ¥À©èPÀ ¸ÀÆÌ®£À°è UÁåzÀjAUï qÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆvÀ櫸Àðd£ÉUÉ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ eÉî ªÀ¸Àw UÀȺÀ DªÀgÀtzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è PÀvÀÛ¯Éà EzÀÄzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ 23-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ £ÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉéÃvÁgÁt vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉñÀégÀ r.Er PÁ¯ÉÃd£À°è PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¥Á¸ÁVgÀÄvÁÛ¼É, PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄV¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛ¼É, ±ÉéÃvÁgÁtÂUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÄ ¥À®è« CAvÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 17-01-2016 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ½UÉ dégÀ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÊzÁå¢ÃPÁjAiÀĪÀjUÉ vÉÆÃj¹ C°è ªÉÄÃrPÀ¯ïzÀ°è ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt UÀAUÁ ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ vÁ£ÀÄ UÀAUÁ ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉAqÀw ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÉéÃvÁgÁt EªÀ¼ÀÄ E¯Áè CªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÁ«¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉAqÀw C¼ÀÄvÁÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀÄaÃvÀ FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ CPÀÌ ±ÉéÃvÁgÁt EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À §mÉÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀÄUÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ 4 ¦üÃl 6 EAZÀ, GzÀÝ£É ªÀÄÄR, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¤Ã° §tÚzÀ M¼ÀUÀqÉ ©½ ºÀƪÀżÀî ZÀÆr ¥ÉÊeÁªÀiÁ zsÀj¹zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛªÉ, CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-01-2016 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2016 gÀAzÀÄ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015, PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-01-2016 gÀAzÀÄ ¹AzÉÆî vÁAqÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£Àß½ PÀqÉUÉ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ ²æÃPÁAvÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄ£Àß½ ¯ÉÃzÀgÀ ¥sÁåPÀÖj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¹AzÉÆ® vÁAqÁ PÀqɬÄAzÀ ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¹AzÉÆ® vÁAqÁ EPÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr NqÀĪÁUÀ CªÀ½UÉ C¯Éè »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÁå£ïzÀ°è K¤zÉ? CAvÁ PÉüÀ®Ä CªÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁ夣À qsÀPÀÌ£ï vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁå£ïzÀ°è ªÀUÀæ ºÀĽ ªÁ¸À£ÉªÀżÀî PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁå£ÀzÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ C.Q 500/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚf vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ UÀĪÀiÁä¼À ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÄgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1082, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀÄ.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.f.8.f.J¯ï.09709, EAf£À £ÀA. ºÉZÀ.J.10.E.©.8.f.J¯ï.16134, C.Q 15,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-01-2015 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.