Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 31, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀtÚ FgÀtÚ vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀ«UÀmÁÖ vÁ: ªÀiÁ£À«.ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAV ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà E§âgÀÄ UÀ«UÀmÁÖ ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8 UÀAmÉUÉ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 62/2 «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ1) ¨ÁµÁ vÀAzÉ DºÀäzï¸Á§2)D£ÀégÀ¥Á±Á vÀAzÉ DºÀäzï¸Á§ 3) gÁeÁ vÀAzÉ DºÀäzï ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É F ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ ¤ÃªÉÃPÉ ºÀ®PÉÌ §A¢ÃgÀ¯Éà CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ EzÀÄ £À£Àß ºÉÆ® £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/13 PÀ®A 447, 504, 323, 324 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

:¢£ÁAPÀ:31-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-§¥ÀÆàgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ zÉêÀgÀUÀÄr PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁeï vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ G¥ÁàgÀ ªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀ zÀ£ÀUÀ¼À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀmÉÖAiÀÄ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ M§â£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ Qð£À ºÀwÛgÀ PÀqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ C°èAzÀ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.172/2012 , PÀ®A.326 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-30/07/13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 07:30 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ zÉøÁ¬Ä 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¨ÉÆA¨Á¬Ä2]gÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À 3] ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ gÉqÉØ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ ªÀÄÆgÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À ¨ÉAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ F jÃw £ÀªÀÄä ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢gÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÊ¥ï ºÁQ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ J£À¯É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è JzÀÄgÀÄ §AzÀgÉ ¤£Àß ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀAvÉ ¤Ã£ÀUÉ PÀrAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÉÆqÀØ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÝjAzÀ CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄĵÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2013. PÀ®A.447,323,427,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 qÀ§Æèöå 7818 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 qÀ§Æèöå 7818 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà «±ÀéPÀªÀÄð, PÁ¥ÉðAlgÀ ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ PÀªÀiÁ£ÀºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl zÉêÉAzÀæ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, §®UÁ®¥ÁzÀPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ®è dPÀAUÉÆArªÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-07-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013, PÀ®A 397 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ §A§Æ¼ÀUÉ ¸Á: fÃUÁð (©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ §A§Æ¼ÀUÉ, «oÀ® vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR, C°¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§, PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Áà J®ègÀÆ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è Hl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁH C°¸Á§, PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À°ègÀĪÀ CqÀÄUÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ CAzÁdÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® EªÀgÀÄ agÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÀÄ°UÉ PÉÆÃgÀgÀÄ, ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® EªÀjUÉ zÁ£À ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÁzÀ Qð ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉý M§â£ÀÄ ²ªÀgÁd£À §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄß «oÀ® EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «oÀ® ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd EªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀÄA¥Á ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£É ªÀåQÛ Nr §AzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr C°¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ EªÀgÀÄ ºÉzÀj Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÀÄ°UÉ PÉÆÃgÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä UÀÄA¥ÁzÀ ©ÃUÀ MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C¯Áäj MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ JgÀqÀÄ zÁ£À ¥ÉnÖUÉ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÁQzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ zÉÆÃagÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀ ¥Á£À ©ÃqÁ qÀ¨Áâ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀt CAzÁdÄ MlÄÖ 2000/- zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ EªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀĺÁ¹¤ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨sÉÆâü ªÀÈPÀë rVæ PÁ¯ÉÃf£À°è CAwªÀÄ ©.J. C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è lÆåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ, C®èzÉà PÀA¥ÀÆålgÀ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ, EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è, CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CA©PÁ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃvÁ EªÀjUÉ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀĺÁ¹Ã¤ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¹QÌzÀݼÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÁt¸À°®è JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÉıÉÃRgÀ ºÁUÀÆ Hj£À PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 29-07-2013 gÀªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ ¸ÀĺÁ¹¤AiÀÄ §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛ°®è, ºÁUÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀjUɯÁè ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ CxÀªÁ ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀĺÁ¹¤ EPÉAiÀÄ JvÀÛgÀ 5 ¦üÃl 3 EAZï, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ©½ ªÉÄÊ §tÚ, zÉÆqÀØ ºÀuÉ, zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, Q«AiÀÄ°è ¸ÀtÚ §AUÁgÀ UÀÄAr ¨ÉAqÉÆð, ªÀÄÆV£À°è MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ jAUï EzÀÄÝ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÉÌöʧÆèöå ¸ÀÌlð ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ ±Àlð EgÀÄvÀÛzÉ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013, PÀ®A 420, 342, 384, 506(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) U˸ÀĢݣï vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ, 2) C¦üæ£ï vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ, 3) vÀªÀÄPÁ£Àvï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: UÉƯÉÃSÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺À©Ã§Ä¤ß¸Áì ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÉĺÀvÁ¨ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÀjÃ¨ï ¸ÀªÀÄzÁ¤ PÁ¯ÉÆä, C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ £ÀA©¹ MAzÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ 2,50,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F ºÀtzÀ°è 1,70,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß½zÀ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2013, PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಲಿಕಾಬಾಯಿ @ ರಾಧಿಕಾ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಸಾ: ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ತುಕಾರಾಮ, ಅತ್ತೆ ಕಮಳಾಬಾಯಿ, ಮಾವ ಲPÀëöät, ಅತ್ತೆಯ ತಂಗಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಪಾತರಪಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರು ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನು ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ತಕ್ಕವ¼À¯Áè ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತರುವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೆಡ ಅಂತ ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುvÁÛ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ºÁUÀÆ ದಿನಾಂPÀ 29-07-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಅವಳ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರು ಕೋಣಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತgÀÄವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೆಡ ಅಂತ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2013, PÀ®A 395, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÀw «ÄãÁQë eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄA¥ÁzÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É £ÉÆÃqÉÆÃt CAvÀ UÀÄA¥ÁUÉ §AzÀÄ wgÀÄUÁr ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¹UÀzÀ PÁgÀt ¸ÀĸÁÛV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀÄA¥ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ §½ ¤AvÁUÀ DmÉÆà £ÀA. DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5467 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄ £ÉÆÃr DmÉÆà ¤°è¹, J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄA¥ÁzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¨ÉPÁVvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÁUÀ DmÉÆÃzÀ°è E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¸ÀeÁÓzÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ¯É ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É CªÀiÁ¯Á¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀqÀÄªÉ ¤°è¹ DgÉÆæ ¸ÀeÁÓzÀ EvÀ£ÀÄ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §½ §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀqÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAzÁUÀ ¸ÀeÁÓzÀ EvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ vÉJUÀzÀÄ J gÁAqÀ ZÀÄ¥ï ¨ÉÊmï eÁzÁ ºÀĵÁj PÀgÉvÉÆà eÁ£À¸É RvÀA PÀgÀvÀÄ ¨ÉzÀjzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉzÀj ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DmÉÆë£À »AzÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ E£ÀÄß 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹QAzÀgÀ, 2) gÉʸÀ, 3) dªÀiÁ® EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-13/eÉ-2251 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ CqÀ«AiÀÄ°è ¸Àé®à zÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ E½¹ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ«zÀÝ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ J gÁAqÀ vÉÃgÁ ¥Á¸À ¥ÉʸÁ QvÀ£Á ºÉÊ OgÀ vÀĪÀiÁgÉ ¥Á¸ÀPÁ ¸ÉÆãÁ QvÀ£Á ºÉÊ ¤PÁ¯ÉÆà CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §½EzÀÝ ¥À¸Àð QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°zÀÝ 900/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, ¨É½î PÁ®Ä GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÁQë ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¤Ã½ §tÚzÀ ¥À¸Àð PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è£À 600/- gÀÆ QvÀÛPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ C°èAzÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2013, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 30-07-2013 ರಂದು ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಚವಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಚಾಟೆ  ಎಂಬುವವನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಚವಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಚವಡಿಯಲ್ಲಿ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ZÁmÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZËrUÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಚಿಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ DvÀ£À ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರ 1) 800/- ನಗದು ºÀt, 2) ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್, 3) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ, 4) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಜ¦Û ಮಾಡಿಕೊAqÀÄ, ಸದರಿ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd.J¸ï.EAUÀ¼É ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÉÄʸÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zsÀ£ÀÆßgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÄʸÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zsÀ£ÀÆßgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀÆgÁAiÀÄ  ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4 d£À ¸Á: ªÉÄʸÀ®UÁ, 5) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×® aAvÁ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀ®ÆgÀ ªÁr ºÁUÀÆ 6) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: CA§®UÁ EªÀgÉ®ègÀÆ  zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÉ®ègÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2760/- gÀÆ¥Á¬Ä, 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 6 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2013, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆæ zÀÄUÀð¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Áà mÉÃPÉƽ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ¨Á¼À¸ÀAvÀgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ FUÀ CAzÁdÄ 3 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨ÁeÉÆüÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¨Á¼À¸ÀAvÀgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¥ÉÆZÀªÀiÁä FvÀ½UÉ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝ£É ¥ÉÆZÀªÀÄä FvÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ zÀÄUÀ¥Áà EvÀ¤UÉ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÀÄUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ ZÁPÀÄ¢AzÀ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ZÁPÀÄ¢AzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà mÉÃPÉƽ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¨Á¼À¸ÀAvÀgÀ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ  EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ wPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ:  ದಿನಾಂಕ 29-07-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ:ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ ಸಾ: ಹೂವಿನ ಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಸಿಂಧಗಿ ಹಾ:ವ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 26 ಮಾಕಾ ಲೇ ಔಟ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೆಗಣಿಯ ಬಾಣತನ ಮಾಡಲು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮಾಕಾಲೇಔಟದ ನನ್ನ ಮೈದುನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29-07-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದುನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬಾಬಿ, ಬಾಬಿ ಎಂದು ಕರೆದರು ಆಗ ನಾನು ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಗೇಟ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಂದೂವರೆ ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀಡ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ .  ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 35,000/- ರೂ ಇರಬಹುದು.ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ  ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು 20 ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ ಹುಡುಗರ ತರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡುಹೋಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 110/2013 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:  ದಿನಾಂಕ 29.07.2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯ್ಯದಾ ವಾಜೀದಾ ಮುಬೀನ್ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ ವಯ;26 ವರ್ಷ ಉ;ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ; ಬಿಜಾಪೂರ ಹಾ;ವ; ಮನೆ ನಂ 11-1067/ಎ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01.03.2013 ರಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಬಿಜಾಪೂರದ ಸೈಯ್ಯದ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರನಿಗೆ ವರದಕ್ಷೀಣೆ ವರೋಪಚಾರ ಅಂತಾ 25.000/-ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 7 ವರೆ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ,ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗ್ರಹಪಯೋಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ, ಅತ್ತೆ ಗೌಸಿಯಾಬೇಗಂ, ಮಾವ ಸೈಯ್ಯದ ಮೈನೋದ್ದೀನ್, ನಾದಿನಿಯರಾದ ವಾಜೀದಾ ತಬಸುಮ, ರೇಷ್ಮಾಬೇಗಂ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಇವಳ ಗಂಡನಾದ ಮನೋವರ್ ಪಾಷಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ  ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 24.04.2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ ಅತ್ತೆ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ಮಾವ ಸೈಯ್ಯದ ಮೈನೋದ್ದೀನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವಿಯಾ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಾವ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ.ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವರ ಮೆಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 48/2013 ಕಲಂ 498(ಎ).323.504.506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.sಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಘೋರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಿ,ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.