Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 26, 2008

£ÀPÀ° ªÀÄvÀÄÛ C²èî ¹.r ªÀiÁgÀl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/02 PÀ®A. 292, L.¦.¹. 51, 52
(J), 63, 68(J), PÁ¦ gÉÊmï PÁAiÉÄÝ:.

²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ £ÀPÀ° ¹.rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C²èî avÀæUÀ¼À ¹.rUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ SÁeÁªÀ° vÀAzÉ ªÀ° 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ J¸ï.PÉ. PÁå¸Émï ¸ÉAlgï. EªÀ¤AzÀ 45 £ÀPÀ° ¹.r. PÁå¸Émï. C.Q. 1350/- gÀÆ & 11 C²èî avÀæ PÁå¸ÉÃmï (¹.r) C.Q.330/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A. 323, 326 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü ²æà dAl¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà fÃgÁ¼À 32 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// AiÀÄqÀºÀ½î EªÀgÀ vÀAV ®PÀëöäªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAfêÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ CAUÀ«PÀ¯ÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£ÀÄ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 24/08/2008 gÀAzÀÄ 9.30 PÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ & DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ £À£ÀߣÀÄß JAvÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆlÖ¢Ýj JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀªÀÄä ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA 79/08 PÀ®A 379 L¦¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀªÀÄätÚªÀgÀ ªÀ: 24 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÀ ¸Á: ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 8-8-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ©nÖzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J-.37 J¯ï-4971 CA.Q. gÀÆ 35000-00 gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 211/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà §Ar ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÉÆÃa G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ ¨ÁåqÀÓ £ÀA. 5978 PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÇà ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ, vÁ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24.08.2008 gÀAzÀÄ §¸À £ÀA. PÉ.J 01 J¥sÀ-1196 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, Nd£ÀºÀ½î ªÀiÁUÀðªÁV Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀªÀÄä §¹ìUÉ CqÀدÁV ¤AvÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §¸ÀÄì ªÀÄÄAzÉ ©qÀzÀAvÉ CqÀØUÀnÖ §¹ì£À°ègÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÇeÁg ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: Nd£ÀºÀ½î CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÀæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §ArªÀqÀØgÀ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀPÉÌ C®è°è SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆj¹PÉÆAqÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è. EzÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ «µÀzÀ ºÉ¤£À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄr¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/08/08 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.