Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 25, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 19-12-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎತ್ತುಗಳು ಮೈಸೆಲೆಂದು ಹೋಸ ಊರು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೋಲಕ್ಕೆ  ಹೋಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲೆಂದು ಹೋಗಿ, ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವನಾದ  ರಮೇಶ ತಂದೆ ಹನಮಂತ ವಡ್ಡರ ಎಂಬುವವನು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾಲೆಯೋಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡುವಿ ಜಭರಿ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಜಭರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಡಾಕಳಿಗಿ  ಸಾ|| ಗಡಿನಿಂಗದಳ್ಳಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ:25-12-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13-00 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:134/2012 ಕಲಂ 341, 376 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


                ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, 30 ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢, G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Éå, ¸Á:eÁ°¨ÉAa. FPÉAiÀÄÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¼ÁVzÀÄÝ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ DPÁAPÉë¬ÄzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÁªÀðvɪÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ©üêÀĪÀé UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà, EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ ¤vÁå£ÀAzÁ gÉrØ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÉrØ, 35 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G- UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: ªÀÄAd¯Áð  FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë¼À£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ vÀ£Àß PÁj£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAd¯ÁðzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ, DPÉUÉ  ¨ÁåUÀgï eÁwAiÀĪÀ¼ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ CzsÀåPÀë¼ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÃUÉ C»¸À° CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ vÀ£Àß zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ºÉArPÀ¸ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£À  ªÀģɬÄAzÀ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2012 PÀ®A. 363, 343, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) (15) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989£ÉÃzÀÝgÀ°è  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                         ¢£ÁAPÀ:-23-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢: 24-12-2012 gÀ ¨É¼ÀVΣÀ 8-00 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÆ¥sÀC° eÁVgÀzsÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀC° eÁVgÀzsÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁågÉÃeï PÉ®¸À ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ  £Áå±À£À¯ï UÁågÉÃeï ±ÉÃlÖjUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÁågÉÃeï£À°è EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ vÀÄPÀÌrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆïïÖ£ÀlÄÖ ºÁUÀÆ 6 PÁèA¥ïUÀ¼ÀÄ C.Q 15.000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA.289/12 PÀ®A.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  25.12.2012 gÀAzÀÄ  123  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-12-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2012, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-12-2012 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ£ÉÆçâ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄwgÀ°®è, CzÀPÉÌ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆvÁÛUÀ°®è, DzÀPÉÌ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¹Üw UÀw £ÉÆÃr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ qÁ|| EAzÀæfÃvÀ ZÀAzsÁ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr §gÀĪÀAvÉ DzÉñÀ ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® gÀºÀÄ¥sï vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: D¸ÀàvÉæ ªÀ¸ÀÄw UÀȺÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß  ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr §A¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À C° ¸Á: DªÀįÁ¥ÀÆgÀ  ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁªÀÄĤ PÀ®Æè£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ ¹AzsÉÆïï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ amÁÖ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ amÁÖ gÉÆÃrUÉ zÀvÀÛVj ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-04/ªÁAiÀiï-8948 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ ¸ÉÆAlzÀ°è, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ  ºÁUÀÆ §® ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©.ºÉZï.J¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2012, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ gÁd PÀªÀiÁ® ºÉÆmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÀĪÉÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀ, ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ ¨sÁf ªÀiÁPÉÃðl ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁªÀÄ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/n.ªÁAiÀiï-9242 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁªÀÄ EªÀgÀ ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ mÁmÁ J¹ UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-56/ 0809 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2012, PÀ®A 447, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: PÀoÀ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ MAzÉÃgÀqÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼À« ºÀÄ°è£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÉ¼ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉ¼ÀÆgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ºÀtPÀÄt EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ PÀ¼À« ºÀÄ°è£À°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖ¢ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀædÕ vÀ¦à ¨ÉúÀĵÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ C¥sÉÃPÀì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 300/2012, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® C¥sÀ£Á£À vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀĪÀiÁ£À vÀAzÉ C§Äݯï PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6947 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉE© gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É L.JªÀiï.J ºÁ® ºÀwÛgÀzÀ ¥sÁgÉøÀÖ D¦ü¸ï JzÀÄj£À gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ n¥ÀàgÀUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 24-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀÄtÂPÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆ«£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J-37/ JA- 5076 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ UÀuÉñÀ ¸Á: ºÀÆ«£Á¼À gÉÆÃqï, PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ D¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£Àäß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ n.«í.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÉÆÃ¥sÉqï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå : PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1961 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ UÀuÉñÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA¢ PÀAvÁå¥Àà PÉÆlV ªÀAiÀiÁ : 43 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,. ¢£ÁAPÀ 23-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À QArAiÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï ªÀÄt¹ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ E½zÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000=00 2) 10 ¥ÁQÃmï «ªÀįï UÀÄlPÁ CA.Q- 830=00 gÀÆ. 3) 15 ¸ÁÖgï UÀÄlPÁ ¥ÁQÃmï CA.Q- 1395=00 gÀÆ., 4) 10 ªÀÄzsÀÄ PÉʤ ¥ÁQÃmï CA.Q-800=00 gÀÆ. 5) MAzÀÄ §AqÀ¯ï ©æ¸ÀÖ¯ï ¹UÀgÉÃmï CA.Q-1650=00 gÀÆ. 6) MAzÀÄ §AqÀ¯ï UÉÆîإÁèPï ¹UÀgÉÃmï CA.Q-2300=00 gÀÆ. J¯Áè ¸ÉÃjzÀAvÉ »ÃUÉ MlÄÖ- 21,975=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 21,975=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2012 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ PÀ£ÀPÁZÀ¯ï mÁQÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ JA.J¸ï.L.J¯ï. ªÀÄzsÀåzÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 23-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÀÆr ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ a®ègÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¯ÁPÀj£À°è ElÄÖ ©ÃUÀ ºÁQ, £ÀAvÀgÀ ©°èAUïUÁV EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï£ÀÄß mÉç¯ï qÁæzÀ°è ElÄÖ CAUÀrAiÀÄ ±Élæ¸ï J¼ÉzÀÄ ©ÃUÀ ºÁQ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 23-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24-12-2012  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ JA.J¸ï.L.J¯ï (ªÉÄʸÀÆgÀ ¸Éïïì EAlgÀ £ÁåµÀ£À¯ï °«ÄmÉqÀ ) ªÀÄzÀåzÀ CAUÀrAiÀÄ ±Élæ¸ï ¨ÉAqï ªÀiÁr JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ 2700 ¹ ªÉÆèÉʯï CA.Q.gÀÆ: 3,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2012 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÆÃnºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄzsÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÀÄPÀªÀÄĤ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÀÄrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ GnÖzÀÝ CAV¬ÄAzÀ ªÀÄÄaÑPÉƼÀÄîvÁÛ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀÄvÁÛ C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀºÀwÛzÀÄÝ, DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÀzÉ C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ºÉüÀÄvÁÛ C¸ÀàµÀÖªÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ¥ÀÄ£ÀB¥ÀÄ£ÀB CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.zÉÆÃnºÁ¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ZÀ®£ÀªÀ®£À £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಇಶ್ರಾತ ಪರ್ವೀನ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ಫಾರೂಕ ಉ:ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾ|| ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ ಪಹಾಡವಾಲೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಳೆಯ ಮೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಿಜಗುರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:23/12/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ  5 ತೊಲಿಯ ಬಂಗಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾನಿಟಿ  ಬ್ಯಾಗ್  ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ  ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ  7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾಗ ನೋಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನನ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ 5 ತೊಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅ||ಕಿ||1,25,000/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.90/2012 ಕಲಂ. 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.