Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 8, 2010

Gulbarga District Reported Crimes

¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ C¥ÀWÁvÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á¼ÀAPÉ ¸Á: PÉÆ®ÄègÀ gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«wæ EªÀ½UÉ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀªÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäjUÉ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-04-2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¥sÀgÀvÁ¨Ázï zÁn ¹gÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è gÁ¶ÖçAiÀÄ ºÉzÁÝj 218 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj CA§Ä¯ÉãÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæ£À vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄtPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ «zÁåUÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉlÄÖ UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÉÌ M¼À ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÉÆúÀzÀgÀ CvÉÛAiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄtPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ mÉÆAPÀPÉÌ §® vÉÆqÉUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32-J¸ï-1524 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ªÁ° EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ eÁPÉñÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ G¯Áè¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á: J®ègÀÆ §§¯ÁzÀ (J¸ï) gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁzÀgÀ¸À£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32-JªÀiï-6606 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ¢AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝ jAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ gÁPÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀzÁV zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ G¯Áè¸À EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà £ÁUÀgÁd @ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ PÀnÖªÀĤ ¸Á: §§¯ÁzÀ (J¸ï) vÁ: f: UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀĺÁUÁAªÀ ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁ;f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è CgÀtPÀ® UÁæªÀÄzÀ°è ¸Á«£À ¸ÀÄ¢Ý §A¢zÀÝjAzÀ CAvÀåQæÃAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CA§tÚ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà, FgÀtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå, avÀA§gÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà , ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁnPÁgÀ, ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ £ÁnÃPÁgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À £ÁUÉÃAzÀæ @ £ÁUÀgÁd ªÀqÀØ£ÀPÉÃj FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA.,lA £ÀA: PÉJ-32, ©-938 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CtPÀ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV - §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É CtPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAvÀåQæÃAiÉÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ zÁn J£ïºÉZï 218[F] £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ lA.lA £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÀÆædgï fÃ¥À £ÉÃzÀÝPÉÌ £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ lA.,lA ZÁ®PÀ£ÀÄ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ lA.lA£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À vÀÄA¨É¯Áè ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ lAlA zÀ°è PÀĽvÀ J®èjUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ FgÀtÚ @ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå FvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĤUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆ®è¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 06-04-2010 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 06-04-2010 gÀAzÀÄ ²æà jeÁé£À CºÀäzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À C° ¸Á||PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä MPÀÌ®UÉgÀ UÀÄ®¨UÁð. gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀ ²gÉÆÃeÉÆâݣÀ PÀÆr ¨ÁUÉÆÃr¬ÄAzÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉ.J.32 Dgï. 8926 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ M§â mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. & JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-04-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-04-2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 448,354,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6-4-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¯Á® @ ¥sÁgÉÆÃPÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÀgÁ¥sÀvÀ C° 2) ºÁ²ä vÀAzÉ ±ÀgÁ¥sÀvÀ C° 3) C¨ÉÃzÀ C° vÀAzÉ ±ÀgÁ¥sÀvÀ C° J®ègÀÆ ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄTãÁ vÀ£À«ÃgÀ UÀAqÀ CfÃd C°, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 1000/- gÀÆ¥ÀAiÀÄ ªÉÄ ©QÛ ºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀĪÀÄä£É £À£Àß ªÀiÁwUÉ M¥ÀÄà E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉý ¤£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQ¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÉʺÁQ ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁgÀzÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ 2) gÁdÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ 3) LgÀĪÀPÁ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ MAmÉ£ÉÆÃgÀÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ¸Á: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÉ NtÂAiÀÄ°è CPÀÌ ¥ÀPÀÌ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ £Á° ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸À°PɬÄAzÀ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÉãÁd ¨ÉUÀA UÀAqÀ ¥sÀd G®
gÀºÉêÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: UÉÆgÀSÁUÀ°è PÀĪÉÃvÀ E¸Áè«Ä ªÀÄfÃzÀ, ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ
»jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ 3£Éà ªÀÄUÀ ZÁAzÀ ¥Á±Á EªÀj§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß
1500 UÀAmÉUÉ Dl DqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ DzÀgÉ 3£Éà ªÀÄUÀ ZÁAzÀ ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è «ZÁj¹, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ vÀAzÉ gÀ»ÃªÉÆ¢Ý£ï ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁåw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, EvÀ£À ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ C° EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 9/4/2010 gÀAzÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 6/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄ §AzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¦üÃgÉÆÃd SÁ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀÄßSÁ£ï ¥ÀoÁt ¸Á: PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¨Á CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À eÉÆÃvÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀmÁgÉ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÁt ¤£Àß ºÉAqÀw £ÀqÀvÉUÉlÖªÀ¼ÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ E¯Áè ¸À®èzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÃgÉPÀÄ G®Ö ¨ÉÆ®Û CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀA¢zÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀħgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ EAd£ÀzÀ dgÀ£ÉÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAPÀ C.Q. 15000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 287, 336 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀÆeÁj ªÀ: 28ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀĨ ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀqÁØ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¹ì£À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì rÃ¥ÉÆ EvÀ£ÀÄ EAf£À ºÀwÛgÀ PÀ®gÀ(¥ÉÃAl) qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §¸Àì ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ §¹ì£À EAf£À ©Ã¹AiÀiÁV EAf£À ºÀwÛgÀ M«ÄäzÉÆA«Ä¯É ºÉÆÃUÉ §AzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ HjAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¸Àì£À°è ¥ÁæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ, ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀÆlÖUÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E£ÀÆß 6 d£ÀgÁzÀ (1) ¹ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ®Ä (2) «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ °AUÀªÀÄAiÀiÁå (3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀdÓ¤ (4) ¹gÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® ºÀƸÉãÀ (5) ªÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ CºÀäzÀ (6) gÉñÁä UÀAqÀ ¤Ãw£À zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÉ®ègÀ PÁ®Ä, PÉÊUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 498(J) L¦¹ eÉÆvÉ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À NAPÁgÉ ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ zÉÊ»PÀªÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ EzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄzÀå ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸À¨sÉ PÀgÉzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ EzÉà jÃw ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj ºÀUÀΪÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÉÃtÄ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 2 ®PÀë gÀÆ., 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, eÉÆüÀ ©Ã¸ÀĪÀ VgÀtÂ, SÁgÁ PÀÄlÄÖªÀ VgÀt AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÀ PÀµÀ× PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2010 gÀAzÀÄ 0215 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁåw: PÀgÀħ(UÉÆAqÀ) ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀ ªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀ 3£Éà ªÀÄUÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢ü ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ²æäªÁ¸À ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ²æäªÁ¸À¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ²æà D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÁ w½¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 17.02.2010 gÀAzÀÄ £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉñÀtÚ PÀAqÀPÀÖgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ WÀlPÀ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÀȺÀt G¥À£Áå¸ÀQ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀ §UÉÎ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ E£ÀÄß «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ£À: UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÀÄ J©â¹, ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr EqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÄÝ ¤gÁPÀj¹zÀ ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀ¼ÉªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀĤªÁ¹, dA§tÚ vÀAzÉ f.£ÀgÀ¸À¥Àà EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥Àwß fêÀAvÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå EªÀgÀ 14 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV, ªÀiÁgÀAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆqÀ ¨ÉÃrj CAvÁ PÉýPÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀºÁ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 14 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÉÆA¢UÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¢£ÁAPÀ:01.04.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£ÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉýzÀÝPÉÌ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UÉÆëAzÀ, ºÀĸÉãÀªÀÄä, ªÀiÁgÀAiÀÄå, ®PÀ̪ÀÄä & CdÄð£À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ UÀzÉÝ¥Àà, CªÀÄgÀ¥Àà & ªÀiÁªÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt, zÀªÀ¸ÀzsÁ£Àå vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, UÀȺÀtÂAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀîzÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.04.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁ¹ÃA vÀAzÉ §qÉøÁ§ 31 ªÀµÀð ¸Á: ¢zÀÝV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 31 ªÀµÀðzÀ UÀȺÀtÂAiÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EzÀݪÀ£ÀÄ E¢ÃUÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ°è QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ CªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÊ-PÉʪÀÄÄnÖ C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀiÁvÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀgÀArAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ, ZÀgÀAr vÀÄA©zÀÝjAzÀ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ZÀgÀArUÉ ©qÀ¨ÉÃr CAvÁ gÁeÉÃAzÀæ£À ¥Àwß ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀiÁvÉ¥Àà£À ¥Àwß ®PÀëöäªÀÄä, CvÉÛ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä EªÀgÀÄ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉÃAzÀæ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀiÁvÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°PÉ vÀÆ©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁeÉÃAzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.04.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄzÀQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjzÉë eÁvÉæAiÀÄ ¤«ÄvÀå ¨ÁåAqï ¨Áj¸À®Ä §gÀĪÀAvÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆüÀ¨Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀ 26 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉÄzÀQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ gÀqÉØ¥Àà ¨sÀdAvÀæAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ DUÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ M§â£É EzÉÝÃ£É §gÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÀqÉØ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.04.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄzÀQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjzÉë eÁvÉæAiÀÄ ¤«ÄvÀå ¨ÁåAqï ¨Áj¸À®Ä eÉÆñÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁªÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀÆ:1300/- ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ, eÁvÉæAiÀÄ°è ¨ÁåAqï ¨Áj¸À®Ä §gÀĪÀAvÉ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÉÄzÀQ£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä eÉÆñÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ §gÀÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqïUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,eÉ.7965 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: §®èlV EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,J¯ï.2294 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ & ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á: ¥sÀgÁ PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀARgÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉ.J.J¸ï. ¥ÀæPÁ±ÀgÁªï ¸Á: L© gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,J¯ï.6507 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀA¢ºÁ¼ï ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÉ.¸ÀĨÁâgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ EªÀgÀ 17 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ «zsÁå²æÃAiÀÄÄ ¦AiÀÄĹ ªÉÆzÀ®£É ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ ªÀÄÆ®ªÁå¢üAiÀÄÄ DVzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ M¼ÀV£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:0604.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀÄgÀUÀÄAn 40 ªÀµÀð ¸Á:PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀ¼Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¸ÉÃAUÁ §tªÉAiÀÄ°è ¸ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ºÀ£ÀĪÀĪÀé PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.04.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥À£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀrØ ¸Á: gÁªÀÄgÀrØ PÁåA¥ï ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt:2475/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÀAr£À ¸Á: PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉ ªÉüÉUÉ ªÀÄzÁå£Àí 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÀÄzÀæUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀgÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® vÉƽ£À ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉÃmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà fæ£À°èzÀÝ E£ÀÄß JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-04-10 gÀAzÀÄ 03-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À ºÀwÛgÀ ¯Áj EAd£À £ÀA PÉ.J-34/7700 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J-34/7701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 31 ¹.©-1341 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ¸ÀºÀzÉêÀ¹AUï ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀ£Éà ZÁ®PÀ¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀAiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦ügÁå¢ CzÉ. ²æÃ. zÀÄgÀUÀ¥Àà r. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.