Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 8, 2011

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ©.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÉZï.ªÀĺÉÃAzÀægÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¥sÀnð¯ÉÊdgï CAUÀr ElÄÖ PÉÆArzÁÝUÀ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸Á®PÉÆlÖªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ºÀt ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:24.03.2011 gÀAzÀÄ 04.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §Ä¯Émï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,7919 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½îUÀ¼À°è ¨ÁQªÀ¸ÀÆ°UÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ F¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹ªÉÄAmï PÀ®gï±Àlð, ¯ÉÊlVæãï fãïì¥ÁåAmï ©½AiÀÄ ±ÁAqÉÆà §¤AiÀÄ£ï, ¥sÀįï eÁAUÁ, zsÀj¹zÀÄÝ, 5'-9" JvÀÛgÀ vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, JuÉÚPÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, PÉÆîĪÀÄÄR, GzÀݪÀÄÆUÀÄ, JqÀUÀtÄÚ ªÉļÉîUÀtÄÚ, JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:08.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ.¥ÉÆÃ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.PÉ.¦.gÀÄzÉæÃ±ï ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀqÀªÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, GªÀiÁ¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:05.04.2011 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀqÀªÀnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ GªÀÄätÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ GªÀÄätÚ£À 23 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á JAzÀÄ PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹, E°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃUÀÄ CAvÁ eÉÆÃgÁV ¨ÉzÀj¹zÀgÀÆ PÉüÀzÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢zÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£À ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢AiÀįÁè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ £ÀAvÀgÀ ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.05.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄĪÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:06.05.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀA¢è ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ £ÀA¢è »gÉà °AUÀ¥Àà EªÀgÀ mÁæPÀÖgï£À mÁæ°AiÀÄ UÁ° gÁdÄ £ÁqÀUËqÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ »gÉà ºÀ¼ÀîzÀ°è ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÄÝ, ¥ÀAPÀÑgï eÉÆÃr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå PÉÆAvÀ£ÀÆgÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á:£ÀAdÄAqÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ©ZÀÑ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ºÀ¼ÀîzÀ G¸ÀÄQ£À°è eÁPï ºÀaÑ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ©ZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁPï ºÀ¼ÀîzÀ G¸ÀÄQ£À°è ¤®èzÉ GgÀĽ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ mÁæ°AiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ PÉ.«gÉñÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÉUÉ £ÀA¢è ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ £ÀA¢è »gÉà °AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîzÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÉ.D£ÀAzÀ PÉ.JªÀiï.J¥sïzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:08.05.2011 gÀAzÀÄ 06.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁµÀð¯ï fÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.36, J£ï.1150 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀqÉØ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ dA§tÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á:ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:25,565=28 ªÀiË®åzÀ 624 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì PÁélðgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:2160/- ªÀiË®åzÀ 48 £ÁPËmï ©ÃAiÀÄgï n£ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ, §®gÁªÀÄ PÀqÀUÀªÀiïzÉÆrØ, dA§£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄà¥Àà PÀqÀUÀªÀiï zÉÆrØ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è PÉÆlÄÖ §gÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀÄnÖ¤AzÀ ªÀÄÆQAiÀiÁVgÀĪÀ PÀĪÀiÁj UÀAUÀªÀÄä @ ªÀÄÆPÀªÀÄä 24 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£ÁAPÀ:13.03.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ DmÉÆÃzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV D ¢£À¢AzÀ M§â¼É PÀÆqÀĪÀzÀÄ, AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁzÀªÀ¼ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:28.04.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.00 UÀAmÉAiÀĪÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¹gÀÄ ¹ÃgÉ, PÉA¥ÀÄ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹zÀÄÝ, 5'-1'' JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉA¥ÀĪÉÄʧtÚ, JqÀ§ÄdPÉÌ ºÀ¼É UÁAiÀÄzÀPÀ¯É, ¸ÀtÚQ«, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄUÀÄ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ºÉÆA¢zÀÄÝ ªÀÄÆQ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:07.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ²æà J£ï. ±À²PÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ.¥ÉÆÃ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼É ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

      ¢£ÁAPÀ: 08.05.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d»ÃgÁ¨Ázï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁlPÉÌ §A¢zÀÝ ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß, GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä £ÉÆÃr Rjâü¸À®Ä PÉýzÀÄÝ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁUÀzÀÝjAzÀ ©nÖzÀÄÝ, D ¨ÁågÀ¯ï£ÀÄß CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ®Qëöä UÀAqÀ QæµÀÖ¥Àà 45 ªÀµÀð C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: d»ÃgÁ¨Ázï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ Rjâ¹zÀÝjAzÀ GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §ÄdÓªÀÄä E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ D ¨ÁågÀ¯ï vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ®QëöäÃAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ®QäÃAiÀÄ ¥ÀÄwæUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 08/05/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08/05/2011

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤Ã±À PÉ.Dgï.PÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.1203 EA¢æzÀªÀiï ©°ØAUï ºÉÊmÉPï ¹n ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è d® ¤ªÀÄð® AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÀgÉzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁf£À PÁªÀÄUÁjAiÀÄ mÉAqÀgÀUÉ §ÄPÀ¯ÉÃl£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¤®PÀAoÀgÁªÀ ªÀlUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 44 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©). EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è SÁgÁ, D¹Ãqï ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ, PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀ°, §rUÉ, PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ²ªÁ£ÀAzÀ RrPÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EªÀgÀ£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄqÁØ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è d® ¤ªÀÄð® AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr JgÀqÀĪÀgÉ PÉÆÃn gÀÆ¥ÁÄUÀ¼À mÉAqÀgÀ PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÉAqÀgÀ£À°è §ÄPÀ¯ÉÃl£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÀiÁªÀ ²æà UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁPÀuÉ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ ¸Á: ZÁPÀÆgÀ vÁ: ¯ÁvÀÆgÀ(JAJ¸ï) gÀªÀgÀÄ PÀÆr mÉAqÀgÀ£À°è §ÄPÀ¯ÉÃl£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦ 10/JºÉZï456 £ÉÃzÀ°è PÀĽvÀ DgÉÆæ gÀd¤Ã±À PÉ.Dgï.PÀȵÀÚ gÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 17 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ gÀd¤Ã±À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÉÊÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ CAvÀ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæºÉÆvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ DgÉÆæ PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÉªÀıÉÃgÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛgÀ «zÀÝ 100 PÉ « ¥ÀjªÀvÀðPÀ ( n ¹) zÀ°è£À mÁæ£Àì¥sÁgÀägÀ DÄ¯ï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 °ÃlgÀzÀµÀÄÖ C:Q: 4,000 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ n ¹ PÀmËl vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ±ÁSÁ¢üPÁj CA¨sɸÁAUÀ« eɸÁÌA ¨sÁ°Ì G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.3/2011, PÀ®A 366(J)448, 109 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/4/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¨Á®gÉrØ gÁeÉÆüÀ G: PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹ £ËPÀgÀ «¼Á¸À, eÁ: gÉrØ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¦æAiÀiÁAPÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ, G: «zÁåyÃð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°¸À®Ä mÉîjAUÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÀ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «oÀÖ® ªÉAPÀn EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.J¦-9 -1277 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÁÄ E§âgÀÆ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :-
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಣವಿರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ದಸ್ತಾಪೂರ ಸಾ|| ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿ:06/05/11 ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಭಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ವ:19 ವರ್ಷ ಇವಳೊಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದಳು ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಾದ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಳಸಂಗ ಇತನು ಪ್ಯಾಶನ ಪ್ಲಸ್‌ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಎಸ್‌-2299 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಳಸಂಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಶಂಕರ ವಳಸಂಗ ಇವರುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¨Á®Q PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw ¥Á¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ C¢üPÀëPÀgÀÄ ¸Á|| ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 5-5-11 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¥ÁæxÀð£Á vÀAzÉ ¸ÀA¢Ã¥ï ¸Á: eÉêÀVð f:UÀÄ®§UÁð ºÁ:ªÀ: ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ D¼ÀAzÀgÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð. EªÀ¼ÀÄ ¢: 20-04-11 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ¢: 27-4-11 gÀAzÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀ AiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. gÀPÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄw. PÀ«vÁ w½¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÁ¹UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÉÆÃUÀzÀAvÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¤ªÁ¹AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¸ÀwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ C°è E°è ©üPÉë ¨ÉÃr EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. F «µÀAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ JzÀÄjUÉ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è G½¢zÀÄÝ. ¢: 5-5-11 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À §UÉÎ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Á.è PÁgÀt vÁªÀÅ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.