Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 4, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

£ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï EªÀgÀ PÁgï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ N«Ä¤ PÁgï £ÀA. PÉJ-35 JA-2818 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwªÉÃUï ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ£À« ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ J¯ï.L.¹. D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ ºÁQzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ JZÀÑjPÉ ¨ÉÆÃqïðUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ¸Àé®à ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ ¤®ÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F C¥ÀWÁvÀªÀÅ PÁgï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ GªÉÄñï vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¥Á°Ã±ï §AqÉ PÉ®¸À ¸Á: vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁ¬Äw »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ¢: 04.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 274/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ:04/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Àà,46ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DvÀ£À »jAiÀÄ CtÚ dA§tÚ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ PÀgÉAiÀÄ°®è CAvÁ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà,30ªÀµÀð,eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ,¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ PÀgÉAiÀÄ°®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀÄnUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ gÁªÀÄtÚ£À JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ EµÀÖPÉÌ ©qÀzÉà ºÉÆmÉÖUÉ ªÉÆtSÁ°UÉ, MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Éà EªÀvÀÄÛ ©qÀĪÀ¢®è fêÀ vÉUÉzÀÄ©qÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß ªÀA±À ¤ªÀðA±À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2011 PÀ®A: 323, 324, 504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ;30-11-2011 gÀAzÀÄ DAzÀæzÀ ®Qëöä¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ºÁUÀÆ vÀ£Àß µÀqÀPï «µÀÄÚªÀzsÀð£À gÉrØ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ;02-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ®Qëöä¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄjPÀ¯ï UÉ §AzÀÄ ªÀÄjPÀ¯ï¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ DAzÀæ §¸ï £ÀA§gÀ J¦-28-gÀhÄqï-5728 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ1) MAzÀÆ ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÉèøï C.Q.30,000/- gÀÆ 2) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀgÀ. C.Q.40,000/- gÀÆ 3) CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉAqÉÆÃ¯É C.Q.10,000/- gÀÆ MlÄÖ C.Q.80,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁzÀgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¨ÁåV£À°è ElÄÖ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¹Ãmï £À PɼÀUÀqÉ ElÄÖ ªÀÄ®VzÁݼÀÄ. ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ §¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¹UÉ §AzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÝ vÀªÀÄä ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ²æà ²æÃzsÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¸Á: ªÀÄAd¯Áð vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 96/2011 PÀ®A.379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

²æêÀÄw ¸Á«wæà UÀAqÀ UÀAUÀgÁeï ¥ÉÆ®ªÀiÁj ªÀ: 65, eÁ: PÀªÀiÁä, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ UÀAUÀgÁeï ªÀ: 70, EªÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¸À EzÀÄÝ, vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ C¯ÁägÀzÀ°è EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C¯ÁägÀzÀ°è §mÉÖ §gÉ, ºÀt, ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀºÀ EqÀ¯ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¯ÁPÀgï zÀÄgÀ¹Û EzÀÄÝ, ºÉÆgÀUÉ ©ÃUÀ ºÁPÀ®Ä ¸ÀºÀ §gÀÄwÛgÀ°®è. gÁwæ ªÉÃ¼É C¯ÁägÀ EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, gÁwæ 2-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ n.« £ÉÆÃr ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨ÁUÀ°UÉ M¼ÀUÀqÉ a®PÀºÁQ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑ CzÀgÀ ªÉÄð£À a®PÀ ¨sÀzÀæ¥Àr¹ ºÉÆgÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ JzÀÄÝ ªÀÄÄA¨ÁUÀ°AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ a®PÀ vÉUÉzÀÄ, ¨ÁV®Ä vÀgÉ¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß J©â¹zÁUÀ DPÉ C¯ÁägÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖ, §gÉ PÀzÀ®zÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¹Öïï qÀ©âAiÀÄ°è ElÖAvÀºÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ¨ÁV®Ä a®PÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÁägÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.12.2011 gÀAzÀÄ 96 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಸಾಥಿರವ್ವ ಗಂಡ ದತ್ತಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ವ|| 50 ವರ್ಷ ಉ|| ಒಕ್ಕಲುತನ ಜಾತಿ|| ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ಸಾ|| ಬಳುಂಡಗಿ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನನಗೆ ಈರಮ್ಮಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದು, ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ದತ್ತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಕೋಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ಈತನಿಗೆ ಅದೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೊಲೆಯಾದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಈರಮ್ಮಾ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತವರುರಾದ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಯಾರು ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಸೊನ್ನ ಹಾ|| || ಬಳೂಂಡಗಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಭಿಮರಾಯ ಈತನಿಗೆ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ ಈತನು ಅಫಜಲಪೂರದಲ್ಲಿ ಟೇಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಿಮರಾಯ ಈತನು ಬಳೂಂಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಇವರ ಹೊಲ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಭಿಮರಾಯ ತಳವಾರ ಈತನು ದಿನಾಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಂಟ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೊಗುತಿದ್ದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರುತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ 30.11.2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಭಿಮರಾಯ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡುತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈರಮ್ಮಾ ಇವಳು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಶಿವಕಾಂತಬಾಯಿ ಇವಳು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ದೇವಿಂದ್ರ ಈತನಿಗೆ ಓಲೆ ಊದುವ ಫೊಕಣಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ರಕ್ತ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೊಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಭಿಮರಾಯ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭಿಮರಾಯ ಈತನು ಶಿವಕಾಂತಬಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅವನು ಏನು ನಿನ್ನ ಖಾಸ್ ಅಳಿಯ ಅದಾನ ಅವನು ನಿನ್ನ ರಂಡಿಯ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅದಾನ ಅಂತಾ ಅಂದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಭಿಮರಾಯ ಈತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಶಿವಕಾಂತಬಾಯಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವಳು ಭಿಮರಾಯನಿಗೆ ನೀನು ರಂಡಿ ಮಗಳ ಗಂಡನಗೊಸ್ಕರ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿ ನಿನಗೆ ಏನ ಮಾಡುಸ್ತಿನಿ ನೋಡು ಅಂತಾ ಅಂದಳು ನಂತರ ಅವಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಿಮರಾಯನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಸೋನ್ನ ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಹೋಡೆದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಾನಂದ ಈತನು ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 03/12/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟಗಿಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಜೀತ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡುರಾಯ ಮಾಸ್ತರ ಸಾ|| ಸೋನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಹೊಲದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರು ಭಿಮರಾಯ ಮತ್ತು ಆಳಮಗಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇವರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೊಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೊಲದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಗುತಿದ್ದಾಗ ಬಾಬು ಮುಜಾವರ ಇವರ ಹೊಲದ ದಂಡೆಗೆ ಇರುವ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿಯಿಂದ-ಚಿಕ್ಕ ಅಳ್ಳಗಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿಮರಾಯ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಈತನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನೊಡಲಾಗಿ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಯುಧದಿಂದ ಕೊಯ್ದಿದ್ದು ಎಡ ಎದೆಗೆ ಬಂದುಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುತಿನ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಅದೆ ರೀತಿ ಹೊಂಕಳ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಕ್ತಗಾಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದೆನು. ದಿನಾಂಕ 03/12/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಿಮಾರಾಯ ತಳವಾರ ಈತನು ಶಿವಕಾಂತಬಾಯಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದೇರಡು ಎಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅದೆ ದ್ವೇಶದಿಂದ ಅವಳು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಿ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಳವಾರ, ಶಿವಕಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ತಳವಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ತಳವಾರ, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಬಳೂಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಿಮರಾಯನಿಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಆಯುಧದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 198/11 ಕಲಂ 302 ಸಂ. 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು 25 27 ಐ ಎ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಸಾವು:

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ಹಸೀನಾ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ್ ಜಿಲಾನಿ ವ:35 ಜಾ|| ಮುಸ್ಲೀಂ ಸಾ|| ದಂಡೋತಿ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪುರ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮಹ್ಮದ್ ಜಿಲಾನಿ ಇತನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಸಿ.ಎಫ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೈಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೊಹಮದ ಯುಸೂಪ್ ಖಾನ, ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಇವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಜಿಲಾನಿ ಇತನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಡ ಹಾಕಲು ಹೇಳಿ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನ ಹಾಗು ಬೇಜವಬ್ದಾರಿತನ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.103/2011 ಕಲಂ 304 (ಎ) ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-12-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 222/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ±Á¹Ûç£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ E¹ÛçAiÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÁ°£À qÉÊj ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/4312 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨Á¬ÄUÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ, §®UÀqÉUÉ PÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆmÉÖUÉ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹ & 192(J) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 :-

DgÉÆæ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¤AUÀzÀ, ªÀaiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£ÀÄ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 280 £ÉÃzÀgÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¨É®èzÀ PÁSÁð£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¯ÉÃQÌUÀgÀÄ ªÉÆgÀRAr gÀªÀgÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ zÁAzsÀ¯É ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 02-12-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥Éưøï PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ G½AiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀaiÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¨ÉãÀaAZÉÆý ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: d®¸ÀAV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è £Á°AiÀÄ ¤ÃgÀÄ §gÀ¯ÁgÀzÀAvÉ £Á° ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀiï ¸Á§ ¸Á: d®¸ÀAV FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁAgÁ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 0900 UÀAmÉ E®PÀzÀ°ègÀĪÀ CQÌ [ ªÀĺÁAvÉñÀ ] D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁV E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ DVgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ E®PÀ°èUÉ ¦¹ 413 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ RÄzÁ¨sÉÆÃUÀ¸À 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: ¯Áj £ÀA Dgï.eÉ 20/fJ 5535 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á: PÉÆÃmÁ f¯Áè /vÁ: PÉÆÃmÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝzÀ, CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ qÉæöʪÀgÀ EzÀÄÝ, ªÀÄ»ÃAzÀægÀ¹AUï C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ QèãÀgÀ EgÀĪÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀıÁ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÉÆAnAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ eÉÊ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è zsÀ£ÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV ªÀiÁUÀðªÁV E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½ÃUÉÎ 07.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁgÁt zÁ¨Á zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ v˦üPï vÀAzÉ ¸ÀgÀ¥ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: E¸Áä¬Ä¯ï¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA Dgï.eÉ 02/fJ 1998 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ §AzÁ£ÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à vÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧâ qÉæöʪÀgÀ zsÀ£ÀgÁd¤UÉ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgÀ ªÀÄĸÁÛ¥ï vÀAzÉ gÀ²Ã¢ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ gÀĸÀÄÛgÀ gÀªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CzÉ ªÉüÉUÉ vÀ£Àß »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA Dgï. eÉ 04/UÉ 1257 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤AwzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.JJ¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 309/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 03-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: d§â® UÀÄqÀØ EªÀgÀÄ d§â®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀvÀå¥Àà EªÀgÀ ¯Áj £ÀA§gï: ¹.J.PÉ-849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ d§â®UÀÄqÀØzÀ°è £É®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¯Áj QèãÀgï ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ EzÀÝ£ÀÄ. ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÉ¯Áè ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.f. gÁªÀÄÄ®Ä £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉêÀÄUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁzÀ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ MAzÀÄ VqÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ, vÀÄnAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÀ°èUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¹zÀÝ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ªÀįÉèñÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï: ¹.J.PÉ-849 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÉÆÖÃgï PÁåA¥ï¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¦£À PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ UÁèªÀÄgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J.37 PÀÆå 8099 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆÃtPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. SÁ£ï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA- PÉ.J-26/6831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀgÀ¦ü EvÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀĺÀäzÀgÀ¦üUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ಶೇಖ ವ:45 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಗುತ್ತಿಗೇದಾರ ಸಾ: ಡೆಕೇನ ಕಾಲೂನಿ ಶೇಖ ರೋಜಾ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ 5 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ತಂದೆ ಯವರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯಾದ ಮಹಿಬೂಬಿ ಇವಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಖಾಜಾಸಾಬ. ಅಬ್ಬಾಸ. ಅಯುಬ. ಹಾಗೂ ರಹೀಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ ಪೇಂಟರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ್ಳೊಂದಿಗೆ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಖಾದರಿ ಚೌಕದ ಡೆಕ್ಕನ ಕಾಲೂನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೆವೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ರಹೀಮ ಶೇಖ ಇತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಫಾತಿಮಾ ಹಾಗೂ ತನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶೇಖ ರೋಜಾದ ನಬಿ ಕಾಲೂನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಕೂಡಾ ಕಾರ ಪೇಂಟರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 3/12/2011 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಣದಾಳದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋನ ನಂಬರ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಖಾಜಾ ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ರಹೀಮ ಇತನು ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ರಹೀಮ ಇತನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 2/12/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನಾದ ಖಾಜಾಸಾಬ ಇತನ ಮೊಬೈಲ ತಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೊಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಖಾಜಾಸಾಬ ಇತನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ರಹೀಮ ಇತನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 2/12/2011 ರಂದು ಯಾರೊ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ದುರುದ್ವೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖಣದಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಆರವಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 212/2011 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.