Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 18, 2012

Raichur District Reported crimes

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.17-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ° è©üêÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ªÀÄAUÀªÀÄä ªÀiÁzÀgÀ 50 ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á.DzÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 2 aî ¸ÀeÉÓ, 2 aî eÉÆüÀ, 1 ¥ÁQÃmï CQÌ & §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2000/- »ÃUÉ M.Q.gÀÆ.25000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ MAzÀÄ DPÀ½UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ C.¨É.C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 03/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :-17/02/2012 gÀAzÀÄ 1800 jAzÀ © UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd@§¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:48ªÀµÀð, G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:¸ÀÄtÚzÀPÀ¯ï ºÁ.ªÀ §Ä¢Ý¤ß FvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAw vÁ¬Ä gÀAUÀªÀÄä ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ:-40ªÀµÀð eÁw-ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:©.UÀuÉÃPÀ¯ï FPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ--PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄAw PÉýzÀUÁ £À£Àß ¸ÉƸÉUÉ £Á£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁrwä CAvÁ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ , CqÀØ §AzÉgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©ÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAw FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A-354,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà£ÁAiÀÄÌ 64 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÀ.FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw£ÁAiÀÄÌ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ.21-05-2010 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉAiÀiÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà£ÁAiÀÄÌ FvÀ£ÀÄ DPÉUÉ £ËPÀj ©qÀ®Ä w½¹zÁUÀÆå ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ËPÀj ©nÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ DPÉAiÀÄÄ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà£ÁAiÀÄÌ gÀªÀjUÉ DUÁUÉÎ ºÀtPÁÌV MvÁ۬ĸÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀÄ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ.01-02-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà£ÁAiÀÄÌ gÀªÀjUÉ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÖ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÁV ºÉzÀj¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/12 PÀ®A.506.384.384.389.511 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    
 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,500/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 16-2-2012 ರಂದು ತಾಲೂಕಾ ಸಿಂದಗಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ನಂಬರ ಕೆಎ-33 ಎಮ್-2723 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾನು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲತಿಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:45 ಪಿಮ್ ಕ್ಕೆ ಸಿಂದಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾವನೂರ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ ಕೆ ಎ 32 ಬಿ 2344 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದ ಕಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಹೇಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಅಂತಾ ಸುಭಾಶ ಎ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:22/2012 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ: 16/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್, ಎಚ್. 12 ಎಪ್,ಸಿ 7640 ರ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ವಿರೇಶ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ನಾಗಲೇಗಾಂವ ಇತನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಲಾರಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯತ ಕಂಬದ ವೈರಿಗೆ ಲಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವದರಿಂದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ 3 ವಿದ್ಯತ ಕಂಬಗಳು ಮುರುದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 25 ಕೆ,ವಿಎ (ಟಿ,ಸಿ) ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಸುಟ್ಟಿದಲ್ಲದೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೂತ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಗುಡೂರೆ ಜೆಸ್ಕಂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಸಂಬಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 03/2012 ಕಲಂ 279, 427, ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ,ಪಿ,ಡಿ,ಎಲ್, ಎಕ್ಟ -1989 2(ಎ) (ಬಿ) ಸಂಗಡ 187 ಐ,ಎಮೆ್,ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-02-2012

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2012 PÀ®A PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/02/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼ÉªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, G : PÀÆ° PÉ®¸À, eÁ: J¸ï. ¹. ¸Á ¹¹ð (J) UÁæªÀÄ vÁ ©ÃzÀgï EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀgÉ¥Àà£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹. G : PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á ¹¹ð (J) vÁ ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ®PÀëöät, £ÁªÀÄzÉêÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ±À²PÁAvÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-38/J¯ï-189 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ®PÀëöät, £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁUÀÆ eÉÊ©üêÀiï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀizsÀå eÉÊ©üêÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁzÀUÀ G: PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ZÁ®PÀ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ J¸ÀÄ vÀAzÉ «oÀ¯ï ¸Á;£ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 341, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/02/2012 gÀAzÀÄ 17/02/2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀgÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ¸Á; ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è gÁ² EzÀÝ PÁgÀt ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÉÆÃUÀgÉ ¨É¼É gÁ²AiÀiÁzÀ ºÁUÉ aî vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 279, 338, L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2012 gÀAzÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄ®è¨É ¸ÉÆüÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: VøÁrÀ G: VøÁr PÉ®¸ÀÀ ¸Á ¨ÉîÆgï EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA: PÉ J 39/663 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉîÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è 1800 UÀAmÉUÉ DmÉÆâAzÀ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÁ® »ªÀÄär ªÉÄðAzÀ mÉÊgÀ ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀwPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ : 15 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£ï, «zÁåyð, ¸Á gÁAiÀÄ¥À½î ¸ÀzÀå KqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ ¸Áfïï vÀAzÉ ±ÉÃPï d«Äïï EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹é«ÄAUÀ ¥sÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦-13/JPÀì-9756 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£Àð ªÀUÉÊgÉ ºÁPÀzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¸Áfïï EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀPÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ, §® UÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/02/2012 PÀ®A 341, 323, 354, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ CUÀ¹£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĵÁä ºÁUÀÆ C©ü±ÉPÀ E§âgÀÄ HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 279, 337,338, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÁuÉÆÃf £ÁmÉÃPÀgÀ ¸Á zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ f UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ClÆÖgÀ PÁæ¸ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¦à DmÉÆà £ÀA PÉ.J 32-J-5342 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀªÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÀgÀ¸ÀÆgÉ gÀªÀjUÉ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, gÉÆêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÀjUÉ JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁPÀ£ÁzÀ CgÀ«AzÀ¤UÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA PÉÌ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ PÀªÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨Á£Á¥ÀÆgÀ-PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨Á£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¨Á£Á¥ÀÆgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃnÖPÉÆnÖzÀÄÝ, C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖgÀĪÀzÁV w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èAzÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃnAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹zÉ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀªÁqÉ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ DgÉÆævÀ£À PÀæµÀgï mÁæPïì £ÀAPÉ.J-37 JA-2335 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀ£ÀßAvÉ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgï PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À: EªÀgÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Nr¹zÀÝjAzÀ mÁæQì£À §®¨sÁUÀ mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ mÁæQì£À §®¨sÁUÀzÀ ¨Ár ¥ÀÆwð QvÀÄÛ qÁåªÉÄÃd DV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è vÀVΣÀ°è ¤AwzÀÄÝ mÁæQì£À°èzÀÝ ZÁ®PÀ & £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀUÉ ¸ÁzÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÀj¹ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ wêÀÈ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 9-30 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ mÁæPïì ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ E§âgÀÆ vÀ¦àvÀ¸ÀÜjzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ¢.²ªÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁ.ºÀqÀ¥ÀzÀ G.ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á.PÁå¢UÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£Á ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ°è PÁå¢UÀÄ¥Àà PÁæ¸ï£À°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj mÉæîgï £ÀA. PÉ.J.28/J-4165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ CAd£Á FPÉUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj CAd£Á FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ, vÀ¯ÉUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಸಾ:ಕದ್ದರಗಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರೇಣುಕಾ ವಯ:15 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನ್ವರ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ ಪಿಂಜಾರ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ನೀರು ತರಲು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಚುಡಾಯಿಸುವದು, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಅನವರ ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆ ಆದರೆ ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನ ಮಗ ಗಂಡಸು ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು ದಿನಾಂಕ 16-2-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ವರ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮಗ ಲವಕುಶ ವ;12 ವರ್ಷ ದವನು ನೋಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ವರ ಇತನಿಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 17/2012 ಕಲಂ 366 (ಎ), 109, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.