Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 5, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 3.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. ¸À¨ï ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ D«ÄµÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁE »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,000/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁEAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝÝjAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013 PÀ®A. 171(ºÉZï) 188 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 04-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ-ªÀĮ̪ÀÄ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄ£ÀºÉÆ°¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr zÀÄqÀÄØ ºÀÀAZÀÄwzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà D£ÀAzÀ ªÀ¸ÀAvÀ lPÀÌtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®A £ÀA 7 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd ªÀÄlè 2) £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ 3) AiÀÄAPÉÆèÁ ªÀÄlè 4) zÀ¸ÀÛVj ¸Á§ 5) AiÀiÁ¹Ã£ï 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ SÁ£É 7) §¸ÀªÀgÁd FgÉrØ 8) ¨Á®zÀAqÀ ªÀÄlè 9) PÉAZÀtÚ ¥ÀÆeÁj 10) ²ªÀgÁd PÁå¢UÉÃgÀ 11) £ÀgÀ¸ÀtÚ UÀÄdÄ¥ÀÄ 12) ©üêÀÄtÚ ¨ÉÆë 13) £ÀgÀ¸ÀtÚ ¥ÀÆeÁj 14) ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄlè 15 ) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄgÁd UÀÄdÄ¥ÀÄ 16) f.AiÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÁd 17) ¦qÀØAiÀÄå UÀÄdÄ¥ÀÄ 18) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ fãÀ¥ÀàUËqÀ 19) ¨Á®UËqÀ ªÉÄ®PÀ® 20) ºÉêÀÄgÁd UÀÄdÄ¥ÀÄ 21) ¥Á®AiÀÄå PÁ£É 22) AiÀÄAPÉÆèÁ SÁ£É ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀÄ NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ DUÀ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÉãÀÄ PÉ®¸À ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃVj CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ. DUÀ ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj E°èAzÀ ºÉÆÃV ©rj CAvÁ ºÉüÀ®Ä CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯ÁnAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »rzÁUÀ CªÀgÀÄ ¯ÁnAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀgÀÄ. C®èzÉ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MVzÁUÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ FvÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ PÀ®Äè ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DUÀ ºÉÆêÀiï UÁqÀ𠹧âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉzÀgÀÄ. DUÀ PÀ®Äè ¥ÀA¥Á¥ÀwUÉ JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀUÀÄ° UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.É. DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀªÀgÁVzÀÄÝ, sssDUÀ J¯ÁègÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛÃj ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÉÃUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄwÛÃj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀtÂQÃPÀÈvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2013 PÀ®A.143,147,148,341,188, 324,353,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦ügÁå¢ ²æÃ. Dgï. ©. ¤AUÀ£À UËqÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁegÁV °TÃvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 41 d£ÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 WÉÆõÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, 53 gÁAiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄAvÀgÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä C¥Á¢vÀjUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹ eÁj ªÀiÁrzÁUÀÆå PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2013 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä J¯ï.«.r. PÁ¯ÉÃeï ºÁdgÁUÀzÉà PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgï ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013 PÀ®A. 134 DgÀ.¦. PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 188 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢.05-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄAdÆgÀÄ ¥Á±Á FvÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ PÉ.eÉ.¦ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ©æeÉñÀ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ J£À¯Éà ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ M¢ÝwÛªÀ¯É vÀÄgÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ E§âgÀÆ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 94/2013 PÀ®AB 323,324,504,506 gÉÀ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.05-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ zÉêÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ¸ÁB¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©æeÉñÀ¥Ánïï EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄAdÆgÀÄ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀĪÀ®è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ©æeÉñÀ ¥ÁnïïjUÉ, ¤ªÀÄä »AzÀÆ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼ÁUÉzÀ¯É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 95/2013 PÀ®AB 341,323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.05-05-2013gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀðPÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀæµÀgÀ fÃ¥ÀÄ £ÀAB PÉJ-36/JA-9745 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ CrªÉAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á°ªÀÄoÀ eÁwBdAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð GB PÀæµÀgÀ fÃ¥ÀÄ £ÀABPÉJ-36/5306 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB£ÀÄUÀÄqÉÆÃt ºÉÆøÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÁnðUÉ ¸ÉÃjzÀªÀÅ J£À߯ÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÁºÀ£À UÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPï GB¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ ªÀiÁ£À«, ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èl ºÉÆç½ ªÀiÁ£À« «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ-55 ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÉèöʬÄAUÀ¸ÁÌ÷éqï. M¦à¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013 PÀ®A:133 Dgï.¦.AiÀiÁPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 188 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ.05.05.13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Á.vÀÄgÀÄqÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄgÀÄqÀ¤zÀÄÝzÀjAzÀ, DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå.221 vÀÄgÀÄqÀV £ÉÃzÀÝPÉÌ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §A¢zÀÄÝ, AiÀÄAPÀ¥Àà£À ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ WÉÆõÀuÉ ¥ÀvÀæzÀ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ CªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉà £ÉÃgÀªÁV ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀÅ dRAUÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ¨ÉÃgÉ ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Á«wæ PÀȵÀÚ CzsÀåPÁë¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀA.221 vÀÄgÀÄqÀV ¸Á.zÉêÀzÀÄUÀð ¸É¯ï.£ÀA.9902232319 gÀªÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/13 PÀ®A.132, 136 Dgï.¦.PÁAiÉÄÝ & 427 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05-05-13 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁå£ï ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üÃzÁgÀ¤UÉ eÉ.r.J¸ï.C¨ÁåyðUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¥Àæw¨sÀn¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013 PÀ®A. 341, 504, 506 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÁd±ÉÃRgÀ «Ä²æPÉÆÃmÉ 54-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ¥sÉèöÊAUï ¸ÁÌqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ UÀAeï ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ ¥ÀÆtÂðªÀiÁ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ¸Á. ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ©eɦ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ wæ«PÀæªÀÄ eÉÆö FvÀ£À ¨sÁªÀ avÀæAiÀÄļÀî ªÀÄvÀzÁgÀgÀ aÃnªÀżÀî MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ, ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀaÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦ügÁå¢ ¤Ãw ¸ÀA»w G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013 PÀ®A. 171 ºÉZï, 188 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

²æà ±ÉõÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà J¸ï.r.J. £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ï T¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 64 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀUÀmÉÖ C¢üPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀ ºÁdgÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁ墪ÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.203 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013 PÀ®A. 134 ¥ÀæeÁ ¥Áæw ¤zsÀå PÁAiÀÄðzÉ 1951 Representative Of People Act 1951 ºÁUÀÆ 188 L¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-05-2013

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013 PÀ®A 98 PÉ.¦ JPÀÖ & 171[E][J¥sï] L¦¹:-
¢£ÁAPÀ-04/05/2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ E.N ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸ÉÃPÀÖgï C¢üPÁj ¨sÁ°Ì  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨ÁeÉÆüÀUÁ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ºÉÆÃmÉî ªÀÄÄAzÉ £Á¼É ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ºÀt ºÀAZÀ®Ä ¤AwPÉÆArgÀĪÀ C¥Á¢vÀ£À ªÉÄï ¢£ÁAPÀ-4/5/13 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹A§¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà zsÀÆ¼É ªÀAiÀÄ-34 eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-zÁqÀV CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. C®èzÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀ ºÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯É ªÀÄvÀÄÛ J°èAzÀ qÁæ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀ°è PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤rgÀĪÀÅ¢¯Á. EvÀ¤AzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013 PÀ®A 448 324.504eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04-05-2013 ರಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿತನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಾಂಶವನೆದರೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಂದು ಹೊರಸ್ಸಿನ  ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜೋತೆ  ಹೋಲದ ಸಂಬಂದ ಕೋರ್ಟ ಪೇಸಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಗೆ ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುಣಾ  ಮಾತಾನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ  ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಪೈಕಿ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ . ಮನೋಹರ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಜಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮಂತೆ  ತಿರ್ಪು ಆಗಿದೆ  ಕೊರ್ಟ ಕಛೇರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೀರಿ  ಅಂತ ಅಂದವನೆ ಅಂಬಾರಾಯ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಹಾಗೂ ಮನೋಹರ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಪೋತೆ ಇವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ  ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬರಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೋಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA 01/2013
¢£ÁAPÀ: 04-05-2013  gÀAzÀÄ 13:00  UÀAmÉUÉ  ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ ²æà ¤¯ÉñÀ vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á® 42 ªÀµÀð G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀð¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃrUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀÄzÀvÀÛ ºÉ¸Àj£À ¸Á-«Ä¯ï  £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛªÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ gÁwæ Û  ¢£ÁAPÀ:04-05-2013 gÀAzÀÄ 01:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄzÀvÀÛ ¸Á «Ä¯ï UÉ «zÀÄåvÀ ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¤AzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¸Á«Ä¯ïzÀ°è£À ªÉÆÃlgÀUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀnÖUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ C®èzÉ £ÀªÀÄä ¸Á «Ä¯ïUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ C®èzÉ CgÀtå ºÁUÀÆ «zÀÄåvï EvÁå¢ E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. ¸Á-«Ä¯ï ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ  CAzÁdÄ 18,00000=00 £ÉÃzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA  01/2013 £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2013 PÀ®A 126 j¥Éæ¸ÉAmÉõÀ£ï D¥sï ¢ü ¦¥À¯ï AiÀiÁPÀÖ 1951 :-
¢£ÁAPÀ : 03/05/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÈvÀÛ ¨sÁ°Ì  ¨sÁ°Ì «zsÁ£À ¸À¨sÉ  ZÀÄuÁªÀuÉ 51 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 03/05/2013 gÀAzÀÄ 1715 UÀAAmÉUÉ  PÀ£ÁðlPÀ  «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄuÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¥ÀæPÁ±À RAqÉæ  ºÁUÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ  CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä PÉÆgÀ¼À°è ©.f.¦ ¥ÀPÀëzÀ a£Éí EgÀĪÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ ¥ÀnÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ ZÀªÀr¬ÄAzÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÉÆãÁgÀ §eÁgÀ EvÁå¢ PÀqÉUÀ¼À°è dAiÀÄ WÉÆõÀzÉÆA¢UÉ PÁ®ßrUÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013 PÀ®A 448, 323, 504, eÉÆvÉ 34  L¦¹
¢£ÁAPÀ 04/05/2013 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÁAqÉñÀégÉ ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħÄgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¨Á®ÆgÀ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ OgÁzÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CAPÀıÀ¤UÉ vÀªÀÄÆäj£À ±ÉõÁgÁªÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÊUÉ PÀaÑzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è »jAiÀÄjUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04/05/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ±ÉµÁgÁªÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ Hj£À eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ±ÉõÁgÁªÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ CAPÀıÀ EªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¸ÀÄwÛ’’ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ PÉüÀ vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CAPÀıÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÁzsÀÄ ºÉÆgÀAqÉ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ AiÀıÉÆÃzsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¦gÀ¥Áà ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀßJSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2013 PÀ®A 171(f), 500 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-05-2013 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀAdAiÀÄ SÉÃt ¨ÉA§°UÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀPÀë gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ  ZËPÀ ºÀwÛgÀ C¨ÁæºÁA n.eÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÁºÀ£À £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå AP-21 F-552  £ÉÃzÀgÀ°è ²æà C±ÉÆÃPÀ SÉÃt ©ÃzÀgÀ zÀQët PÉÃvÀæzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ‘’PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀPÀëzÀ’’ C¨sÁåyð gÀªÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£À DUÀĪÀAvÉ ©üwÛ ¥ÀvÀæ ºÀAZÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¨ÉA§°UÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAvÉÆÃóµÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ºÀ½îSÉqÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁºÉç EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©üwÛ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è “²æà C±ÉÆÃPÀ SÉÃt gÀªÀgÀÄ 420 L.¦.¹ PÀ®A Cr ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£ÉUÉ ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀUÀ½ªÉ EzÀgÀ §UÉÎ £À£Àß §½ zÁR¯ÉUÀ½ªÉ ªÀÄvÀÄÛ 1998 gÀ°è 13,871 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ºÁUÀÄ EvÀgÉ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ CªÀiÁAiÀÄPÀ gÉÊvÀjUÉ PÉ.DAiÀiï.Jr.© M¥ÀàAzÀzÀ £ÀAvÀgÀ 15 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀ ¹UÀzÉ PÁAiÀÄĪÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ gÁdåPÀÄÌ  ºÁUÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀPÀÄÌ ¸ÀºÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ CªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À CªÀiÁAiÀÄPÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ ªÉÆøÀzÀ AiÉÆd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. CzÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ£À AiÀÄĪÀ d£ÀvÉUÉ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄĪÀ d£ÀvÉ EªÀgÀ F ¥ÉƼÀÄî ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÉ ªÀiÁgÀĺÉÆÃV vÀªÀÄä PÀÄAlÄA§zÉÆA¢UÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¸À®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉ. ¤ÃªÀÅ MAzÀÄ ¸À® ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ JgÀqÀÄ ¸À® ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ ºÉÆUÀĪÀÅzÀ£Éß ¤°è¸À§ºÀÄzÀÄ AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ zÉñÀzÀ°èAiÉÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°èzÀÝgÉ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÊ°£À°è PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ RArvÀ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤ÃªÀÅ ²æà C±ÉÆÃPÀ SÉÃt gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ CªÉÄÃjPÁzÀ°è£À zÁR¯ÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ PÉ. SÉÃtÂUÉ  ºÁQzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EvÁå¢ CªÀºÉüÀ£À ©üw ¥ÀvÀæ ªÀÄÄ¢æ¹ d£ÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ  C¨ÁæºÁA n.eÉ. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2013 PÀ®A 283 L¦¹ eÉÆvÉ 177 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2013 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ rJ¸ï¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀeÉÕ£ÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/05/2013 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ZÀÄ£Á§ªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ rJ¸ï¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À £ÀA 1) PÉ.J-39/5093 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ 2) PÉ.J-31 JPÀì- 5387 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ 3) PÉ.J-32 JA.-6892 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV PÁAiÀÄÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝjAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀZÀuÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CjvÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀUÀ¼À£ÀÄ NrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2013 PÀ®A 323, 504, 506, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-05-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÁgÀPÉ 30 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: §UÀzÀ® UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV, ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/05/2013 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà mÉîgï CAUÀr ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 40 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á/ §UÀzÀ®  EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ UÀ°èAiÀÄ°è §ºÀ¼À °ÃqÀgÀQ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý, §ºÀ¼À zÉÆqÀتÁV¢Ý, £ÁªÀAzÀgÉ ¤ªÀÄäUÉ QªÀÄäwÛ¯Áè, £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ ¤ÃªÉïÁè PɼÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÉ ¨ÉÊAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ K£À¯Éà ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÀjzÀĺÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉîPÉÌ PÉqÀ« ªÉÄÃ¯É PÀÄAvÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.