Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 5, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-12-2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄAqÁ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀÄ ¹Ãn£À §mÉÖ PÀªÀgÀ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ ¸ÁåAqÉÆà (vÉƽ®èzÀ) £ÉÊn EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EAVèõÀzÀ°è ®ªï CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ZÁPÀÄ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©¸ÁrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÉƬÄzÀ UÁAiÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 ªÀµÀð EzÀÄÝ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ zÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ J¯ÉÆèà PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄPÀÈvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®UÀÄ AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: AiÀiÁzÀªÀ UÉÆ®è, G: PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-43/AiÀÄÄ-7515 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: zË®vÀ¨ÁzÀ, vÁ: ¸ÀzÀgÀ, GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå EvÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨Á¬Ä PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/5510 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAmÉãÀgÀ »AzÉ §®UÀqÉ §¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è EzÀÝ QèãÀgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÊ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: ¯Áj £ÀA PÉJ-38/5510 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸Á: PÀĪÀĹªÁr. vÁ: D¼ÀAzÀ, f: UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¹AzsÉÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-38/795 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §®UÁ® »A§rAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÁ®Ä ªÀÄÆ® PÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-10 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Áèl £ÀA. 99 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ JA.r ªÀ¹ASÁ£À vÀAzÉ JA.r AiÀÄĸÀÄ¥sÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¥À£À¸Á® vÁ°A ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸ÀPÀrØ ¸À¥sÁ¬Ä ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ²ÃzÀ, 2) JA.r ¸À°ÃªÀÄ, 3) ±ÉÃPÀ ºÁfÃ, 4) «ÄgÁd J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, §®UÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EvÀ£À ¨sÁªÀ£À 407 mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¸ÀzÀj ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ MPÀÌ°UÀgÉ®ègÀÆ vÁªÀÅ ¨É¼ÉzÀAvÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß GzÀVÃgÀ CqÀvÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr CzÉà mÉA¥ÉÆzÀ°è ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸Àì §gÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¤¸ÀUÁð zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ J®ègÀÆ Hl ªÀiÁqÀ®Ä E½zÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀgÉ®ègÀÆ rQÌAiÀiÁVzÉ CAvÁ agÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj £ÁªÉ®ègÀÆ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÉºÀgÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Áà PÀvÉÛ EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ªÀiÁr MrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è £ÉºÀgÀÄgÀªÀjUÉ ºÀuÉUÉ, ªÉÄð£À vÀÄnUÉ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀAvÀVj vÀAzÉ £ÀgÉÃAzÀæ UÉÆøÁé«Ä ¸Á: ¤gÀUÀÆr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¤gÀUÀÆr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¤gÀUÀÆr EvÀ£ÀÄ F »AzÉ ºÀ¼É ªÉʱÀªÀÄå¬ÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆUÀ¸ÀÆj£À C¢ §¸ÀªÉñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:04.12.2010gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ »A¢gÀĪÀ gÉÆnÖ ªÀiÁqÀĪÀ ±Émï£À ºÀwÛgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wgÀÄ¥Àw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw N«Äß PÁgï £ÀA. PÉJ 36/5826£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¤°è¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉà vÀ£Àß PÁjUÉ ¹°AqÀgÀ vÀÄA§ÄªÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà¤UÉ ºÉýzÀÝjAzÀ UÁå¸ï ¹°AqÀgï¤AzÀ PÁjUÉ UÁå¸ï vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ UÁå¸ï °ÃPï CV MªÉÄäÃ¯É ¨ÉÀAQ ºÀwÛ PÁgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉà UÁå¸ï vÀÄA§ÄwÛzÀÝ zÉêÀgÁd£À ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ:4.12.10gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸Àì¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ36/J141 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÁ£Éà UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¸ï.J¯ï.« ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ CzÀgÀ PɼÀUÉ ¹QÌ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÀ §UÉÎ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÀAqÀ£ÀUËqÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ:4.12.10gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊ.J¸ï.Cgï. ±Á¯Á «zÁåyð 07 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ vÀgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï¤AzÀ ªÉÊJ¸ïCgï ±Á¯Á ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁWÀĪÀgÉrØgÀªÀgÀ zÀ£À PÀlÄÖªÀ ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ vÀgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ E½zÀÄ PÀȵÀÚgÉrØAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À 7 Cgï PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃqï zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ CgÉÆæ «dAiÀĨsÁ¸ÀÌgï ªÀĺÉÃAzÀæ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå¨ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ28/4554£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁ°AiÀÄÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÝjAzÀ ¨Á®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV ²æêÀÄw ®vÁ UÀAqÀ gÀWÀĸÁé«Ä gÉrØgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ:4.12.2010gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ EAqÉãÀ UÁå¸ï ¸À«Ãð¸ï ±ÉÆà gÀƪÀiïUÉ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03.00 jAzÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÁV CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ LzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ¹¦AiÀÄÄ, MAzÀÄ n«, MAzÀÄ ¯Áå¥ïmÁå¥ï, JgÀqÀÄ ¦æAlgï, JgÀqÀÄ ¸ÁÌöå£ï eÉgÁPïì, MAzÀÄ J.¹, LzÀÄ ¥Áå£ï, ¥sÀ¤ðZÀgï, ¸ÉÆÖà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÊjAUï, gÉUÀÄå¯ÉÃlgÀ, ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ C¦üùUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ.8.00 ®PÀëUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ £ÉmïPÀ¯ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        FUÉÎ 12 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà, 32 ªÀµÀð ¸Á: LzÀ¨Á« FPÉUÉ EwÛÃZÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV C®è°è SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁrzÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.12.2010gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 jAzÀ gÁwæ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢gÀĪÀ VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV ²æà zÉÆqÀØ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

        ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAUÀqÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀªÀgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¹ìzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:4.12.2010gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ªÀÄPÀ§Æ® SÁ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ SÁ£ï 72 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C½AiÀÄ CjÃ¥sï£ÉÆA¢UÉ PÀĽvÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉAqÀw ²æêÀÄw ºÀ¹Ã£À ¨ÉÃUÀA, ªÀÄUÀ ¦ügÉÆÃd SÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢üAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÁV f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²æà ªÀÄPÀ§Æ® SÁ£ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ¹AzsÀ£ÀÆj£À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ 25 ªÀµÀðzÀ ²æêÀÄw ¸ÀvÀåªÀw UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ UÀļÉÃzÀ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ UÀAqÀºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:30.11.10gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ËÖªï ºÀaÑ ªÉÄïÉzÀÄÝ ¨ÉÆÃUÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÉÆnÖzÀÝ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ §¼Áîj «ªÀiïì C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:3.12.10gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¦. w¥ÀàtÚ vÀAzÉ vÉÆêÁf a¯Áè¼À ¸Á:CzÉÆä, f:PÀ£ÀÆð¯ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¸Á|| zÀÄvÀÛgÀUÁ vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß ¹.n 100 §eÁd ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 PÀÆå 4702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ CzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ` 86,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ElÄÖ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À°è ºÉ¯Éäl ªÀÄgÉvÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆÃV ºÉ¯Éäl vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÉÄà rQÌAiÀÄ°èzÀÝ ` 86,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà UÀįÁ§ZÀAzÀ ZÀªÁít gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀzÀ PÀA§UÀ½UÉ ºÁQzÀ vÁªÀÄæzÀ ªÁAiÀÄgï CAzÁdÄ 25 PÉ.f CAzÁdÄ ` 7500/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ PÉ.E.© vÁªÀÄæzÀ ªÁAiÀÄgï ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.