Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 13, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-04-2016
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-04-2016


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/16 PÀ®A 341, 115, 506, 447 L¦¹ eÉÆvÉ PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ¯ÁåAqÀgÀì DPÀÖ PÀ®A 3, 4, 5 :-

¢£ÁAPÀ;12/04/2016 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀ ²æà R°Ã® vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤¸Á¨ï ZËzÀj ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 1 DgÉÆæ C¥sÀd®«ÄAiÀiÁå EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀzÀ CqÀZÀuÉ ¸À®ÄªÁV 4 ®PÀë gÀÆ. ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ D ¸Á®PÉÌ £À£Àß ¨sÁ°Ì d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.17 MlÄÖ 3 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£À°è ¨ÉüÉzÀ ¨ÉÃ¼É §rØAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀiÁvÁVvÀÄÛ. FUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸Á® 4 ®PÀë gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛ£É £À£Àß d«ÄãÀÄ £À£ÀUÉ ©lÄÖ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýPÉÆAqÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr 4 ®PÀëPÉÌ 8 ®PÀë gÀÆ. PÉÆlÄÖ vÀPÀgÁgÀÄ §UɺÀj¹PÉƽîj CAvÀ w½ ºÉý MAzÀÄ PÁUÀzÀ §gÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ C¥sÀd®«ÄAiÀiÁå £ÁªÀÅ £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÁUÀ £À£ÀUÉ ºÉÆ®PÉÌ §gÀ®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁr £À£Àß d«ÄãÀ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr U˸ÉÆâÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ gÀ»ªÉÆâÝãï gÀªÀjAzÀ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁrzÀgÀÄ. 4 ®PÀëPÉÌ 12 ®PÀë gÀÆ. PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èzÉ ºÉÆÃzÀgÉ £À£À£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß & ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ ¸À°ªÉƢݣÀ ZËzsÀj EªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ªÀiÁrzÀ CzÀgÀAvÉ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀAzÉ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ dA©AiÀiÁ PÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/16 PÀ®A PÀ®A 279.337 L,¦,¹ eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï,« DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ;12/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠼ÀÄ ²æà ¸ÀAdAiÀiï vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ;J¸ï¹ [ªÀiÁ¢UÀ] G; UÀÄwÛUÉzÁgÀ ¸Á; ®AdªÁqÀ. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ «±Á® vÀAzÉ ²gÁd ¨sÁvÀA¨Éæ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß »ÃgÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ®AdªÁqÀ ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀºÁgÁ ¥Áèmï [©æeï] ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ»ÃAzÁæ  UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «±Á® E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©¢ÝzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ £À£Àß §®PÁ®Ä ¦Aræ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. «±Á® FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DV¯Áè. £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï £ÉÆÃrzÀÄÝ, JªÀiïJZï-24 J©-5517 EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.