Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 8, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-12-2009.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA - 39/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ EgÀgÀªÀiÁä UÀAqÀ: ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á-¸ÉÃqÉÆüÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Áà PÉÆý ªÀAiÀÄ-52ªÀµÀð eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ G-¸ÀtÚ ¤gÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÀ°vÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸Á-¸ÉÃqÉƼÀ.EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/09/2009 jAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ºÀĨÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07/12/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À Q±À£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀvÀÄÛ £ÀªÁ¯ÉÝ EªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è K£ÉÆà ©zÀÝ ºÁUÉ EzÉ CAvÁ £ÉÆrzÁUÀ C°è ±ÀªÀ«zÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆr UÀÄwð¹ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄÈvÀÛ zÉúÀzÀ C¹Ü ¥ÀAdgÀªÀÅ ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄwð¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸Àj EgÀzÀ PÁgÀt F WÀl£É ¸ÀA§«¹zÀÄÝ, ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA-39/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀASÉå 09/09 PÀ®A 174 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÆüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ 40 ¸Á«gÀ ¨ÁQAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£Á®Æ vÀ£Àß UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÆüÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr ¨ÁQ ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É ©nÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®zÀªÀgÉUÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt C±ÉÆÃPÀ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä UÀAqÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄvÀ½¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¸Á® DV¢æAzÀ ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè PÁgÀt PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¤rzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 8/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄAqÀ¥À£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ- 65 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄAqÀ¥À£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬ÄUÉ UÉÆvÁÛVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä C°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ : 06-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CwAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÄÝ ©zÀÄÝ J¼ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ MªÀÄä¯É dlQ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 108 gÀ°è vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ CwAiÀiÁzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ¯ÉÆ CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ¯ÉÆ CxÀªÁ ¦üÃqÀì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ¯ÉÆ ¢£ÁAPÀ: 07-12-09 gÀAzÀÄ 0020 UÀAmÉUÉ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À°è¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 23/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ gÉêÀt¥Áà G¥ÁgÀ G: PÀÄ° PÉ®¸ÀÀ ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ CdÄð£À vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà G¥ÁgÀ G: PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ HIV & TB gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ E¯Ád ªÀiÁrzÀgÀÄ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 07-12-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ 1620 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2009 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-9/2/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀ»ÃzÀ C° vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G-MPÀÄÌ®vÀ£ÀÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ vÁ-¨sÁ°Ì DvÀ£À ºÉAqÀwÛ SÉÊgÀÄ£À ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄĹèA G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ¯É ¸ÀÄwÛ PɼÀUÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÉAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¹QAzÀæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ-13/2/09 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-19/2/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ aPÀ®UÀÄqÁØ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹QAzÀæ¨ÁzÀzÀ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ aPÀ®UÀÄqÁØ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA-118/09 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÁæªÀÄ qÁªÀgÀUÁAªÀ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉUÉ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ J¥sï.L.Dgï. ºÁWÀÆ ªÀÄÈvÀÛ¼À ¦.JªÀiï.E ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀ ªÀĺÁdgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-7/12/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ l¥Á® ªÀÄÆ®PÀ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj J¥sï.L.Dgï ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ gÀhÄgÁPÀì ¥Àæw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-8/09 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/09 PÀ®A. 324 ,307,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 :-
¢£ÁAPÀ : 07/12/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÀÆ«£À CAUÀrUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀAUÁj 25 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á B PÉÆgÀÄgÀ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð eÁ BºÀjd£À ¸Á : PÉÆgÀÄgÀ, «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ §UÀzÀÄgÉ 45 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UËvÀªÀÄ EvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£À vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀÆ«£À CAUÀrUÉ ºÀƪÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªÀ £É®ªÁqÉ 28 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ ¸Á : PÉÆgÀÄgÀ, ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªÀ £É®ªÁqÉ 21 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ ¸Á : PÉÆgÀÄgÀ, ¸Àa£À vÀAzÉ gÀWÀÄ ¸Á : PÉÆgÀÄgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆßç⠧AzÀÄ ºÀƪÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ºÉÆ«£À ºÁgÀ PÀnÖzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä ºÉÆë£À ºÁgÀ PÀlÖ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C£Àß®Ä “K ºÉÆ°AiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÁågÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ vÀ®ªÁgÀ, §rUÉ ºÁUÀÄ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 208/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ LJA« JPïÖ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀB07-12-09 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Ë¨ÁzÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ, £Ë¨ÁzÀ PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À £ÀABPÉJ-38/JA.-1456 mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ jAiÀiÁeï, ¸ÁªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà CA©UÁgÀ, 22 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á PÀªÀÄ®¥ÀÄgÀ vÁf©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀABPÉJ-38/ºÉZï-2617 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À C¯Éèà ©lÄÖ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤rzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 186/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506, 447 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6-12-09 gÀAzÀÄ 2340 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥Àl¥À½î, 38 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÀAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀÆPÀgÁuÉ ¸Á SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ CAVAiÀÄ£ÀÄß »ÃrzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀj ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤rzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 185/09 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2340 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¥Àl¥À½î, 38 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁr ºÉÆÃVwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉÆPÀgÁuÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ” §ºÀ¼À ºÉZÁÑVzÉ £À£Àß JzÀÄjUÉ EAvÀ ªÀÄ£É PÀn֬Ĺ ºÉÃUÉ EgÀÄwÛ £ÉÆr PÉƼÀîvÉªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯ÁègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ vÀ¯É, ªÀÄÄRPÉÌ, Q«UÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ªÉƼÀ PÁ®Ä, JgÀqÀÄ PÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄ£À§AzAvÉÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤rzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 174/2009 PÀ®A 283 L.¦.¹ eÉÆvÉ 109 PÉ.¦.JPÀ :-
¢£ÁAPÀ 07-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀªÉÄñÀ PÁf EªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ zsÀé¤ ªÀzsÀðPÀ §½¹ ºÉaÑ£À ±À§ÝªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ vÉÆAzÀgÉ ºÁUÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀĪÀzÀ®èzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁUÁðªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ºÁUÀÄ ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆæ UÀuÉñÀ ¸ËAqÀ ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2009 PÀ®A. 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-12-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ 38 ¸Á: PÁqÀªÁzÀ ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÉÆÖÃjAiÀiÁå UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ 34 ¸Á: PÁqÀªÁqÀ ¸ÀzsÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀgÀPÁj PÉÆåÃAiÀÄĪÀ ZÁPÀÄ ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ JPÁè¸ï¥ÀÆgÀÄ ¸ÀªÉð¸ÀASÉå: 112/2J, 2¹, «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ ©£ï¸ÉÃwÌ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ²æà PÉ.JªÀiï.gÀAUÀ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ D±ÁgÉrØ ¸Á: »ªÀÄVj PÁA¥ÉèPïì ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2006 gÀAzÀÄ ²æà zÉêÀ«ÄvÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀQîgÀÄ ¸Á: Dgï.Dgï.PÁ¯ÉÆä, D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ Rjâü¹ gÀd¸ÉÖçõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌUÉ ¨É®èA ªÉAPÀl¥Àà gÀªÀgÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 110, 111 EzÀÄÝ CªÀgÀ f.¦.J.ºÉÆîØgï C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ ¤«Äð¹gÀĪÀ ¨É®èA PÁ¯ÉÆä EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è ¥Áèmï¸ÀASÉå:60 «¹ÛÃtð 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.12.2004 gÀAzÀÄ «¨sÀd£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw ºÉÆAzÀzÉ 28 ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É®èA PÁ¯ÉÆä ºÉ¸Àj£À°è ¨ÉÃPÁAiÉÄÝ ¹ÃgÀ 1) eÉ.§¸ÀªÀgÁd ªÀQîgÀÄ, 2) ºÉZï.dUÀ¢Ã±À ªÀQîgÀÄ, 3) £ÀA¢Ã±À ²PÀëPÀgÀÄ, 4) CªÀÄgÉñÀ, 5) §¸ÀªÀgÁd ¹zÁÝgÉrØ PÉÆÃlð PÀèPÀð EªÀjUÉ zÉêÀ«ÄvÀæ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ JPÀgÉ ©£ï±ÉÃwÌ ºÉÆ®zÀ°è 30 40 C¼ÀvÉAiÀÄ 5 ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß eÁUÀ vÉÆÃj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁV vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÁV zÉêÀ«ÄvÀægÀªÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è, vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ d«ÄãÀ£ÀÄß MvÀÄÛªÀjªÀiÁr, ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÀnÖ¹ PÉÆArgÀĪÀ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ zÉêÀ«ÄvÀæ ªÀQîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ :07.12.2009 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀtÚ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA. PÉJ.05, EPÀÆå.1309 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉÆAqÁ DåQÖªï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.6896 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀÄUÀ¼ÀÄ GgÀĽ©zÀÄÝ ºÉÆAqÁ DåQÖªï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§tÚ, PÉʸÀgï vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ï E§âgÀÆ ¸Á: ªÀiÁ£À« & £ÁUÀgÉrØ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ ¸Á:§®èlV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.12.2009 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JA.r.SÁ¹ÃªÀiï C° vÀAzÉ JA.r.CPÀâgïC° ®Áj¸ÀA. PÉJ.36, 7835 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆvÀÛzÉÆrØ-AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÉÆvÀÛzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ UÀÆqïì DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 8011 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ C«ÄãÀ¥Àà ¸Á:G¥Áæ¼ï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ, F±À¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ §rUÉÃgï, E§âgÀÆ ¸Á: G¥Áæ¼ïUÁæªÀÄ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:07.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 07-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà ºÁ®¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¤AUÀ¥Àà ºÁ®¨Á« PÀÆr ªÀiÁAiÀiÁªÀw EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ £ÀªÀÄä ¨Á«UÉ ¤ÃjUÉ §gÀ¨ÁåqÀ CAzÀgÀÄ ¤ÃjUÉ §gÀwÛ K£À¯ÉÃ,CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåªÁUÀ ¸ÀzÀj ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉà §AiÀÄåwÛj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤AUÀ¥Àà¤UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁPÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DgÉÆævÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢.07-12-09 gÀAzÀÄ eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj JzÀÄgÀUÀqÉ ²æà ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÁæ.ªÀÄ ¯ÉÃR¥Á®PÀ UÀAªÁgÀ vÁ:eÉêÀVð ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¥ÀjºÁgÀzÀ ZÉPï §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :¢ 07-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ªÀÄÄPÀæªÀiï vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀÄ PÀÄ£ÀÆßgÀ PÁæ¸À ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1.U˸À vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀiï 2.ªÀÄÄPÀæªÀiï vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀiï ¸ÀAUÀqÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÀå PÁgÁ¼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ CzÉà ªÉʱÀåªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtߤUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtߣÀ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.