Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 7, 2008

DAILY CRIME UPDATE BIDAR 07-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-09-2008.

¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ½î ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀ±À

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A-32, 34 PÉ. E. JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 6/9/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ zsÀ£Áf eÁzsÀªÀ ¸Á-£ÁªÀzÀV xÁAqÁ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 110/- gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2008 PÀ®A-32, 34 PÉ. E. JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

«µÀ ¸ÉêÀ£É, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÁªÀÅ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/8/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ qÉÆA¨Á¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á; ¨sÀªÁ¤©d®UÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀAzÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁjUÉ K£ÀÄ, JµÀÄÖ QgÁt PÀqÀÄwÛ¢Ý UÉÆwÛ¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CA¢zÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ JzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV QÃl£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06/09/08 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ JZï.f.-479 GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ [JªÀÄ.J¸À] gÀªÀgÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ÃjUÁV dUÀ¼À gÀPÁÛUÁAiÀÄ :-
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/09/08 ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĨsÀzÁæ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 40 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á/ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃvÀ® EªÀ¼ÀÄ DgÉÆæ ±ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆæ ±ÀPÀĨÁ¬Ä dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉPÀĨÁ¬Ä, VÃvÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, fÃvɱÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀqÀØgÀ, ªÀÄAPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀqÀØgÀ J®ègÀ ¸Á/ d£ÀvÁ PÁ®¤ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes: ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀjd£ÀªÁqÁ §qÁªÀuɤªÁ¹ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2008gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ bÉÃA§gï£À°è ¥ÀæªÉò¹, AiÀiÁgÀzÉÆà «zsÀªÁ ªÉÃvÀ£ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjUÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ w½¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ GzÉæÃPÀUÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, mÉç¯ï ªÉÄðzÀÝ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æà J£ï.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 206/2008 PÀ®A: 353,504 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, FªÀðgÀ ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 06.09.2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¹r qÁ£ï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.35,PÉ.5619 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯Áj ¤°è¹,¹UÀß¯ï ¯ÉÊmïºÁQ ¥ÀAPÀÑgïDVzÀÝ mÉÊgï §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀ¨Á§Ä vÀAzÉ UÀuÉñÀ£ï 21 ªÀµÀð, ¯ÁjZÁ®PÀ, ¸Á: ¨É¼ÀUÀÄQð £ÁªÀÄPÀ¯ï, vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ZÁ®PÀ & mÉÊgï §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀ¨Á§Ä E§âjUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 246/2008 PÀ®A:279, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:06.09.2008 gÀAzÀÄ 1415UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ n«J¸ï JPïìJ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA.PÉJ36,PÉ.4709 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÉÊvÀ¨sÀªÀ£ÀªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¨ÉÊPï GgÀĽ©zÀÄÝ, gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ J¦JA¹ PÁél¸Àð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 98/2008 PÀ®A:279, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅ PÀaÑ, AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ïUÁæªÀĤªÁ¹ gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ 32 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ªÀĸÀgÀPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:06.09.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁCjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß FgÀÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:14/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À : gÀÆ.1102=00 d¦Û:

²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î oÁuÉ &¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀªÀÄ䮢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ZÀAzÀ£ÀPÉÃj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀªÀÄ䮢¤ßUÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯É & £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ: 1102=00 gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½îoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:89/2008 PÀ®A:87PÉ.¦.DåPïÖCr ¥ÀæPÀgÀÀtzÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄ£À«.

PÉʺÉAqÀ/CPÀæªÀĸÉÃA¢ü, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä, £ÀPÀ° ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É CgÉÆÃUÀåPÉÌ vÀÄA¨Á ºÁ¤PÀgÀ EzÀ£ÀÄß ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÈvÀÄå«UÉ DºÁé£À«zÀÝAvÉ, DzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ü, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä, £ÀPÀ° ªÀÄzsÀå vÀAiÀiÁjPÉ/ ªÀiÁgÁl/ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è ²æà r. ²æÃzsÀgÀ, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï C¨ÁÌj eÁjzÀ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÉƨÉʯï¸ÀA: 9980009862 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀiÁ»w ¤Ãrj.

Gulbarga Dist Reported Crimes on 06th Sept 08

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :- zËdð£Àå PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 06/9/08 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÀAqÀ¥Áà vÀA. ªÀÄgÉ¥Áà ¹AzÉ ¸Á: gÀÄzÀæªÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀªÀÄä Hj£À ±ÀªÀıÉÆâݣÀ SÁ£ÀgÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃmÉî ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁUÀ vÀªÀÄÆäj£À ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄÄ®UÉ ºÁUÀÆ ²æãÁxÀ ªÀÄÄ®UÉ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆðAiÀÄgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ¸ÀªÀtÂðAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É DmÁæ¹n PÉøÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ±ÀgÀt¥Àá ªÀÄÄ®UÉ & ²æãÁxÀ ªÀÄÄ®UÉgÀªÀgÀÄ CªÁåZÀ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ²æãÁxÀ ªÀÄÄ®UÉ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÉÇÃzÉÆ MAzÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è ²ªÀ±ÀgÀt PÀÄAlUÉÆüÀ, «zÁå¸ÁUÀgÀ ¹AzÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ²æà zÀAqÀ¥Áà vÀA. ªÀÄgÉ¥Áà ¹AzÉ ¸Á: gÀÄzÀæªÁrgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ : ¢£ÁAPÀ 6/9/08 7-00 J.JA.PÉÌ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁ ¯ÉÃAqÉgÀªÀgÀÄ ¸Á: SÁ¢æ ZËPÀ D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ D¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀzÀݯÉUÁAªÀ PÁA¥ÉèPÀì JzÀÄgÀÄ gÉÆÃr£À°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32 AiÀÄÄ-4127 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁ ¯ÉÃAqÉ ªÀ||66 SÁ¢æ ZËPÀ D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ §UÉÎ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¯ÉÃAqÉ ¸Á| SÁ¢æ ZËPÀ D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹. :

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà r.gÁªÀÄZÀAzÀægÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄtgÁdÄ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ, G: ¨sÀvÀÛzÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉøÀQÌ ºÀAa£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 06/08/2008 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.¢AzÀ 7-30 ¦.JA.zÀ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Drlgï D¦üøÀUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ Drlgï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀzÁÝVgÀĪÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¹®égï §tÚzÀÄÝ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀgÀ mÉA¥ÀgÀªÀj gÀf¸ÀÖgï£ÀA. PÉ.J-34/5426, ZÁ¹ £ÀA. JA.©.J¯ï.ºÉZÀ.J 10 E.eÉ 89 J¥sï 08210 EAd£ï £ÀA. ºÉZÀ. J. 10 E.J 89 J¥sï 36409 CA.Q.gÀÆ. 30,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :

¢£ÁAPÀ 06/09/2008 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) gÁWÀªÉÃAzÀæ. vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¨ÉvÀ¯ï ±Á¯É ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. (2) ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ £ÀzÁ¥sï ¸Á: ºÉZï.Dgï.f. PÁæ¸ï UÀAUÁªÀw. (3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÀgÉÆÃf ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw. (4) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ, »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. (5) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ G¥ÁàgÀ 21 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀvÁߥÀÄgÀ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. (6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÀªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ amï ZÁ¥É ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ, ªÀiÁ£Àå rªÉÊJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,350/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ amï ZÁ¥É ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÆÃQAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Jewragi PS Fire Accident Report

eÉêÀVð oÁuÉ : ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :- ¢:5-9-08 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ. ²æà E¨Áæ»A ¥ÀmÉî vÀAzÉ zÁªÀ® ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ºÁ®UÀqÁègÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr AiÀÄ zÀ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆÃuÉUÉ (ªÀĺÀr ªÉÄïÉ) DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±Álð ¸ÀPÀÄåðmï DV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆÃuÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ, CzÀgÀ°èzÀÝ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ C .Q 50.200/- QªÀÄäwÛ£À QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ²æà ®PÀëöät J.J¸ï.L eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga dist Reported Crimes 06 th Sept 08

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :- ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ :- ¢£ÁAPÀ 06-09-08 gÀAzÀÄ 12.30 ¦.JªÀiï ¦.J¸ï.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ C°è ¸Á§tÚ ¥ÀgÀvÀ¥À°è & E£ÀÄß 6 d£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆÃlºÉÃgÁ & E£ÀÄß 6 d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ zÁj ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd£ÀjPÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è fêÀ ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û ºÁ¤ DUÀĪÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 4 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ:-ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 6/9/08 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ¸ÁB CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀiÁå £ÀUÀgÀ ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV ªÀÄrØ vÁBfB UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß vÀAV ¸Á«wæ EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉÃAzÀæ J£ÀÄߪÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀįÉè ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢.01/09/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.