Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 3, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :03/02/2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-02-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.03/2013, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2013 gÀAzÀÄ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃWÁ @ jAPÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÆ£Á¼É, ¸Á: RAqÉæ UÀ°è, ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÉÆ£Á¼É, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ, ¸Á: RAqÉæUÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ºÉZÁÑV PÀÄrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÉîªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UÉÆÃeÉÃUÁAªÀ (JAJ¸ï0) ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ C°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ªÀiÁw£À ¸À®ÄªÁV ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.02/2013, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà gÁeÉÆüÀPÀgï, ¸ÁB 65 ªÀµÀð, eÁB zÀ°vÀ, GB ¤ªÀÈvÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ, ¸ÁB PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ  ªÀAiÀÄB 25 ªÀµÀð, ¸ÁB PÀgÀPÀ£À½î EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÝgÀjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.04/2013, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAR 01/02/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÉÊzÀ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Dgï) EvÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉÊzÀ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Dgï) EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÊzÀ£ÉÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è HlPÉÌ ªÀÄÈvÀ ¨sÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀvÀÛ®°è zÁj PÁtzÉ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/02/2013 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¨sÁ«zÉÆrØ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÉÆA¢UÉ EzÀÝ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ «£ÁPÁgÀt PÉøÀ ªÀiÁqÀÄwAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ K¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆût UÀAqÀ CdAiÀÄ ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: Qæ±ÀÑ£À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J-38/J¯ï-1397 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà gÁdVÃgÉ, »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊ®PÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: »Ã¯Á®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C«£Á±À EªÀ¤UÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ EzÀÝ ¸ÉÆä EªÀ½UÀÄ PÀÆqÁ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/02/2013 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦.Dgï. zsÀ¨Á°, ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ ²ªÁf ²ªÀgÁªÀÄf gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄ UÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ ¥ÀgÉ® JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ gÉÆûzÁ¸À ¹¦¹-1219, eÁÕ£ÉñÀégÀ ¹¦¹-1636, GªÀiÁPÁAvÀ ¹¦¹-1480, ªÀiÁgÀÄw gÉrØ ¹¦¹-1060, ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1078 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1638 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ²ªÀgÁªÀÄf, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÁ®½î 2) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ zsÀ£Áf ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÁ®½î EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÉî £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ PÀqÁfgÁªÀ 2) ¨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ¸ 3) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ, 4) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ, 5) ¨Á¯Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ, 6) ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, 7) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÉÆAr¨Á, 8) d°Ã®«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§, 9) ¥ÀAqsÀj vÀAzÉ ²ªÁf, 10) fêÀ£À vÀAzÉ DvÁägÁªÀÄ, J®ègÀÄ ¸Á: ºÁ®½î ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 5140/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 13-1-1236/263 ªÀÄÄeÁzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«zÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® CºÁzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ J®ègÀÆ PÀÆr CdÄÓ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±À«ÄAiÀÄå FvÀ£À PÁgÀ £ÀA.J¦-09/n«-6893 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¤AzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÁAiÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CdÄÓ vÀAzÉ ªÀĺÀÝ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À zÁn ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨Á®ªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄð£À ©æqÀÓUÉ §®ªÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ vÉƽ£À ªÀÄzsÀå gÀmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®UÀqÉ UÀ®èzÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¥sÀ¸À°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ eÁ«ÃzÀUÉ JqÀUÉÊAiÀÄ PÀj ¨ÉgÀ¼ÀÄ GAUÀgÀ ¨É½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, C§ÄÝ® DºÁzÀ FvÀ¤UÉ JqÀ¨sÁUÀ ¥sÀ¸À°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠱À©âÃgÀ C° vÀAzÉ gÀÄPÉÆä¢Ý£ï ±ÀºÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §PÀZËr, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄįÁÛ¤  vÀAzÉ gÀÄPÉÆä¢Ý£ï ±ÀºÁ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï PÀqɬÄAzÀ §PÀZËrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¢ééZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-5455 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆüÁgÀ (PÉ) §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÄÝ, CzÀPÉÌ vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ªÁlgï ¸À¥ÉèöÊUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÀ ¹ªÉÄAmï ¥ÉÊ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ªÀÄįÁÛ¤ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄįÁÛ¤ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ ¤T¯ï D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ DgÁªÀÄ DUÀzÉà ¥Àj¹Üw UÀA©ügÀ CVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ¤UÉ §PÀZËr UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ದರ್ಮು ಪವಾರ ಸಾ:ಭೋಗನಿಂಗದಳ್ಳಿ  ತಾಂಡಾತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 02-02-2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ನಂ 008008799 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಟಿ06008602411 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ರಾಜು ಎಂಬುವವನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ  ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ  ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಮಗ ಶಾಮರಾವ್  ವಯಾ|| 2 ವರ್ಷ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಮಗು  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ . ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ದರ್ಮು ಪವಾರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ:17/2013 ಕಲಂ.279304(ಎ)ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ.187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಜೀವಣಗಿ ಸಾ:ಕುಮಸಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ:19/01/2013 ರಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಟದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಗಾಡಿ ನಂ-ಕೆಎ32 ವೈ-8476 ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್‌‌ ಎಕ್ಸ್‌‌‌‌‌‌‌‌‌ಲ್‌ ಹೆಚ್‌‌ಡಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ, ಇಂಜಿನ ನಂಬರ:OD1GB1395590,ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ:MD621BO1582G81733 ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ . ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 20,000/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೋಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:73/2013 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

EzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ ¦üAiÀiÁðzï EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ¥Àà @ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÀA¢UÉÆÃ¯ï ªÀ: 63, ¤ªÀÈwÛ ²PÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀ, PÀjAiÀĪÀÄäzÉë ¯Éà Nmï UÀzÀUï gÀªÀgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 8/JJ £ÉÃzÀÝgÀ°è 2 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß 1973 £Éà ¸Á°£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è Rjâ¹ E°èAiÀĪÀgÉUÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ, ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ 1) §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ªÀ: 48, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀ: 38, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À4) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀlUÀ¯ï¥Àà ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 5) ¸ÀAUÀ¥Àà §ÄPÀÌ£ÀnÖ vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è ªÀ: 55, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À R¨ÉÓAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠨ɼÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A 323, 504, 395, 506 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü¥ÀæPÀgÀtzÀªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ vÁ : ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 43/01 gÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPï vÀAzɩêÀÄ¥Àà54ªÀµÀðMPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:¥ÀÆ®¢¤ß 2) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÁ°ºÁ¼ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ3) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÁ°ºÁ¼ï vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr. vÁªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀ Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀȶֹPÉÆAqÀ £ÀPÉë DzsÁgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ²ªÀ£À¥Àà¤UÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß vÀªÀÄäzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß d«ÄãÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉý d«Ää£À R¨ÁÓªÀ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ ©r¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ. CªÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉ¢zÀÝPÉÌ C¥Á¢vÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CAVAiÀÄ PÉÆgÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr §rzÀÄ ¸À¢æ d«Ää£À ¸Áé¢Ã£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. PÀ¥Á¼PÉÌ ºÉÆmÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 16/2013 PÀ®A; 166.167.323.420.464.468.441.506 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¸ÀÄ°UÉ¥ÀæPÀgÀtzÀªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 2-2-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉ.J 36 /JPÀì 2423 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ«ðºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÆ° ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁrUÉ ºÀt E¸ÀÄzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß HgÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ZÀAzÀæ§AqÁzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¥sÁgɸïÖ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄgÁfð ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CqÀØ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 4 d£ÀgÀÄ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÀ¥ÀÄà §mÉÖ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½UÉ PÀ¥ÀÄà ¸ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆArzÀÄÝ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ dAUÀ¯ï CqÀ«AiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÀÆ 9340/- UÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2013PÀ®A: 392  L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.02.2013 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕೊಲೆಗೆ  ಪ್ರಯತ್ನ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ :ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ @ ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ವಯಾ:35 ವರ್ಷ ಜಾ:ಇಳಿಗೇರ ಸಾ:ಅಶೋಕ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ಹಾ:ವ:ಎಸ್.ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ನನ್ನ  ಹೆಂಡತಿ ಬಸಮ್ಮಾ @ ರೇಖಾ ಇವಳಿಗೆ ಬಾಜು ಮನೆಯ ರಾಹುಲ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ:-02/02/2013 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 7:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ರಾಹುಲ ಇತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೈಯ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಆಪಾದತ ರಾಹುಲ ಇತನು ಬಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ  ಹೆಂಡತಿ ಬೀಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಅವಳಿಗು ಕೂಡಾ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂಗಿ ಜಗದೇವಿ @ ತ್ರೀವೇಣಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಬಸಮ್ಮಾಳಿಗೆ ಮಾನ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೇ ಬಡೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ರಾಹುಲು ಇತನು ಜಂಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು  ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೈ ಅಡ್ಡ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜಂಬೆಯ ಹಿಡಿಕೆ ಏಟು ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 70/2013 ಕಲಂ 323 324 354 504 307 504 506 (2) ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.