Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 4, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :
ಕೊಂಚಾವರಂ ಠಾಣೆ :
ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಅಡಿವೆಪ್ಪಾ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಸಾ|| ಕೊಂಚಾವರಂ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಪ್ಯಾರು ಇವರ ಜೋತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹತತ್ಇರ ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತಾ ಗೋತತ್ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ತಾಂಡೂರ ಜಹಿರಬಾ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ಪಕ್ಕದ ಕಂಟಿ ಹತ್ತಿರ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತ ದೇಹ ಬೇತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.,ಡಿ. ಅರ್ ನಂ: 12/2011 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಅರ್.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ : 5 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು, ಸಾದಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು, ದುಂಡು ಮುಖ, ನೀಟಾದ ಮೂಗು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಇರುತ್ತವೆ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಲ್ಲಿ ಕೊಂಚಾವರಂ ಠಾಣೆಗೆ 08475204001 ಅಥವಾ 9480803590 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂರ್ಪಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:03/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ dPÉ̪ÀÄqÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄAiÀÄå zÀAr£ï UÉÆîègï ¸Á: dPÉ̪ÀÄqÀÄ UÉÆ®ègÀºÀnÖ ,bÀvÀÛgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉAPÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉ CAiÀÄå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 13 d£ÀÄgÀÄ ¸Á; ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ UÉÆ®ègÀ ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ bÀvÀÛgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ºÀÄrVUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä wAr §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ.£ÀA.168/2011.PÀ®A.143.147,148,324,323,447,504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-3-11-2011 gÀAzÀÄ 21;30 UÀAmÉUÉ © UÀuÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz°è UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà Z˺Àt,¯ÁªÀiÁt ¸Á;- ªÀÄÆPÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (© UÀuÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ) FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÁAqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ GªÀiÁ¥ÀwAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °fUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ
ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀÝ¥Àà ¯ÁªÀiÁt ¸Á;- ¦ÃgÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ ( © UÀuÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ ] FvÀ£ÀÄ D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ °fUÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ UÀAUÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 2-3 ¸À® dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DzÉ jÃwAiÀiÁV ¤£Éß gÁwæ UÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ vÁªÀÅ °fUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Æ ºÉÆzÁUÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °fUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ªÀÄvÀÄÛ F ºÉÆ®PÉÌ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/ 2011 PÀ®A- 324 504 506 s L¦¹ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ

¢: 02-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 07.30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ zÁgÀĪÁ® ¸ÉÖÃrAiÀÄA ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆÃ¥sÁ ¸Él£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÉÆ¥sÁ ¸Ém£ÀÄß JµÀÖPÉÌ PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÆ¥sÁ¸ÉlUÉ 6500/- gÉÆ. DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ M¦àPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆ¥sÁ ¸ÉlUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ 500/- gÉÆ. ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÉÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 5 £ÉÆÃmÉÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 500/- gÉÆ. ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ C¸À° £ÉÆÃlÄUÀ½zÀÄÝ, ¸Á«gÀ gÉÆ¥Á¬Ä 5 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° £ÉÆÃlÄUÀ½zÀÄÝ £À£ÀUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÉÆ¥sÁ¸Émï vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß »AzÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆÃ¥sÁ ¸ÉlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¥sÁ ¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ EªÀÅ £ÀPÀ° £ÉÆÃlUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆ¥sÁ ¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆrgÉAzÀÄ PÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ E¯Áè D £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ gÉÆ¥Á¬Ä C¸À° £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƽîj JAzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £ÀPÀ° £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÆ¥sÁ ¸ÉlUÀ¼À£ÀÄß PÉÆrj JAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀiÁgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÉÆ¥sÁ¸Émï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ M§â ªÉAPÉÆèÁ G¥Áàg E£ÀÆߧâ UÉÆëAzÀgÁd ¸Á: ºÀnÖ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ CAvÁ £ÁUÀgÁd£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2011 PÀ®A: 420.489(J). ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ: 03-11-11 ªÀÄzsÁåºÀß 13.45 UÀAmÉUÉ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á-C¹ÌºÁ¼ÀFvÀ£ÀÄ C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÉÆÃqï£À ªÉÄÃ¯É ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÀ£À®Qëöä vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà 5 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ±Á¯ÉAiÀÄPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÉ£Àߧ¸Àì¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉJ¸ïDgï §¸ï £ÀA PÉJ-29/J¥sï-874 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, E®PÀ¯ï r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ zsÀ£À®QëöäUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ DPÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/11 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 02-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-55 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì - PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛ ¦°è gÁªÀÄgÁªÀ EªÀgÀ gÉʸÀ «Ä¯ï ªÀÄÄAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà, ªÀiÁ¼ÀV, zÉêÁAUÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÀAvÉ §eÁgÀ ªÀĹÌFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/qÀ§Æè-9186 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CfÓ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹Ìqï DVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀV, ªÀ:40, zÉêÁAUÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÀAvÉ §eÁgÀ ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/11 PÀ®A.279,337,338 L,¦,¹¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: CA©UÉÃgÀ, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ FvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 02-11-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀÄgÉñÀ@§¥Àà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµï eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ 2000/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÁ J©â¹ PÉýzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EzÉà jÃw ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/11 PÀ®A. 504, 324, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.03-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ bÀvÀæ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà £ÀAzÁå¼À 45 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.bÀvÀæ.FPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ C¢üPÀªÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀvÀÛPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ UÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄAV MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.04-11-2011 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á.bÀvÀæ. FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 31/2011 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 04-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½V£À 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¸ÁèA¥ÁµÀ vÀAzÉ ¸Á©ÃgÀºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð eÁwB ªÀÄĹèA GB MPÀÌ®vÀ£À / f.¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸Á©ÃgÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹gÀªÁgÀ -gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ dPÀÌ®¢¤ß PÁåA¦£À ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÁÝA ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ ¯Áj £ÀA J.¦. 16/ ªÁAiÀiï- 3712 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦. 16/ ªÁAiÀiï- 3712 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwzÀÝ ºÉÆAqÁ AiÀiÁQÖÃªï ¸ÀÆÌlgï £ÀA PÉJ -36/Cgï 7162 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸Á©ÃgÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ C¸ÁèA¥ÁµÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2011 PÀ®AB 279, 304(J) L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 03-11-11 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆÃPÀÄ®¸Á¨ïÀ vÀA/ £À©¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ÀÄì ªÀUÉÊgÁ E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄîÌAqÀ ªÀåQÛ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À vÁ¨ÁzÀ°è EzÀÝ 39 Njf£À¯ï ZÉÆÃAiÀÄì ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß C.Q.gÀÆ 1597-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁnèUÀ¼£ÀÄß ºÁUÀÆ 1320=00 gÀÆ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2011 PÀ®A, 32,34 PÉ.E. DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dA¨sÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ°è §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 55 eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 460/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt ¤AUÀ¥Àà ¸Á;PÁgÀlV EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/11 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ: 03-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ªÀĺÀä¢ÃAiÀÄ ªÀĹâ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀĸÉãï«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀAiÀiÁ: 40, eÁw: ªÀÄĹèA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¬ÄAzÀ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÉÄîÌAqÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.450/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 251/2011 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 29-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ £ÉÃvÁf gÉÆÃqïzÀ°è ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgï dåªÉî¸ïð CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀĺÀäzï C¸ÀèªÀiï ¥ÁµÀ ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: ªÀÄĹèA G: ¨É½î D¨sÀgÀt CAUÀr ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 4-5-120 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgï ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ: 36/-J¯ï 2027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÉ EgÀĪÀ PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA: PÉJ-36/J¯ï- 2027 C:Q: 30.000/- gÀÆ ¨É¯¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2011 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2011 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:- 01-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀzÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3 UÀAmɬÄAzÀ 3.10 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, 28ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁV, G: ¯É§gï PÉ®¸À, ¸Á: CgÀ¶tÂV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ §eÁeï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 25,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA.252/2011 PÀ®A- 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2011 gÀAzÀÄ 85 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-11-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RAiÀÄÄåªÀiï vÀAzÉ ªÀÄRÆâ¯ï «ÄAiÀiÁå CwªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄRÆ⮫ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ J¸Áìgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉƼÀî®Ä ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝj ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß §eÁd JªÀiï.J.n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36/ºÉZï-9428 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DgÉÆæ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-12/©«í-6150 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÀUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨Á§ÄgÁªÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄRÆâ¯ï «ÄAiÀiÁå E§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aÃQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Æå¯É£ÀìzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aÃQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02.11.2011 gÀAzÀÄ J£ïJZï-09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÀvÁ§ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ±À¦ü ¥ÀmÉïï, ¸Á: vÀqÉÆüÁ EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ ºÁUÀÆ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃRj¹ ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÁ EPÉAiÀÄÄ PÀvÀÛ®zÀ°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹ ElÖ 26 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. gÀÆ 1065.22 ¥ÉÊ¸É EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ ¨Ál® ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ºÀj eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨ÉÆAw vÁAqÁ EvÀ£À vÀAzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À «zÀÄåvÀ PÀA§ªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CgÀ«AzÀÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨ÉÆAw vÀAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÀA¨sÀ AiÀiÁPÉ vÉÃUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚ£À §®¨sÁUÀzÀ ºÀÄ©âUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 1/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ vÁAqÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸ÁUÀªÁ¤ VqÀUÀ¼ÀÄ PÀr¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è£À vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĹzÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ G©âzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 143, 147, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¨ÉÆAw vÁAqÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ PÀgÉAl PÀA§ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀj vÀAzÉ gÀÆ¥À¯Á eÁzsÀªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨ÉÆAw vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ Q¼À°èPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀmÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À EvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlªÁV §AzÀÄ zÉëzÁ¸À EªÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©qÀ¸À°PÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà d¯ÉÝ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ºÀ®§UÁð¢AzÀ - ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀ®Ä ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-32/881 £ÉÃzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¤°è¹ CzÀgÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¥ÁåUÉÆà DmÉÆë£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ §¹ìUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆlÄÖ ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß DmÉÆà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ªÉÄð£À vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à CmÉÆà ºÉÆgÀr ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಮಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾ||ಹೈಯಾಳ ರವರು ಸೇಡಂ ರವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.32.ಟಿ.2891, 2892 ನೇದ್ದು ಚಾಲಕನಾದ ವೆಂಕಟಿ ತಂದೆ ಪೆಂಟಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಹೈಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಸೇಡಂ. ಈತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸೆಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಡಿಸೆಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಾಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಹುಣಸಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ತರಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸಕ್ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ದೋತರ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ32.ಟಿ.2891 ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ನಂ.2892 ಅದರ ಇಂಜನ್ ನಂ.ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.4321 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.4321 ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ 2001 ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮಾದರಿ 40 ಹೆಚ್.ಪಿ, ಕ್ಷಮತೆವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂ.ಕಿ '3 ' ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.194/2011 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಮಹೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಚವ್ಹಾಣ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಚವ್ಹಾಣಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 28-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವವಾಗ ಲಾಹೋಟಿ ಶೋ ರೂಮ್ ಮುಂದಿನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಯು 7701 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 67/2011 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ & 187 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ :

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ @ ಪಿರೋಜ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಅಂಗಡಿ ನಂ 5-784 ನ್ಯಾಷನ್‌ಲ ಇಂಜಿನೇಯರ ವರ್ಕ್ಸ ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪಿ.ಸಿ.ನಂ.461/11 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಪಿನೋಮ್ಯಾಟಿಕ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋರವೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ ಮೋಟಾರ್ಸ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ ವರ್ಕ್ಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನದು ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 03-04-10, 05-04-2010, 20-04-2011 ರಂದು ಬಿಲ್ಲ ನಂ. 040, 043, 046 ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 8,13,680/- ರೂ. ಮಾಲನ್ನು ಆಪಾದಿತರ ನವೀತ್ರಾ ಎಂಟರಪ್ರೆಸಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡದೇ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ ಕಟ್ಟದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 325/2011 ಕಲಂ.420, 406, 468 471 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.