Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 1, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ವಠಾರ ವ|| 44, ಉ|| ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ, ಸಾ|| ಕೆರಿ ಭೋಸಗಾ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ||ವ|| ಜೆ.ಆರ್ ನಗರ ಅಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 28-09-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಎಸ್-3502 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೆನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:71/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರೇವೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ದಾಡಿ ಸಾ:ಚಿಂಚನಸೂರ ಹಾವ:ಮುಂಬೈ ರವರು ನಾನು ದಿ:30/09/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ  ದಾವಲಮಲಿಕ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುರು ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇತನು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಳತಾರ ನೋಡು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಗುರು ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ,ಮೋದಿನ ತಂದೆ ಬಾವಾಸಾಬ ಕಾನಳ್ಳಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ಖಂಡೆಕರ, ಸೋಮುಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಪ್ಪ ಜಮದಿ ಇಬ್ಬರು ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ, ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಅಳ್ಳಗಿ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸುತಾರ, ದತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಗರ, ಸಿದ್ದಾರಾಮ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣ ಸಾಗರ, ರವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 90/12 ಕಲಂ 143,147,341,323,324,504 ಸಂ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 (1)  (10) ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್,.ಟಿ ಪಿ,ಎ ಆಕ್ಟ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁåUÀ°Ã EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ  CzÉà UÁæªÀÄzÀ 1] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ 60 ªÀµÀð 2] ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà 56 ªÀµÀð 3] ²ªÀtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð4] ±ÉÃRgï vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 22 ªÀµÀð J¯ÁègÀÆ eÁ-PÀ¨ÉâÃgï EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼À CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀgÀAr ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ ¸ÀA§A¨sÀªÁV CUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ zÉà «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ: 29.09.2012 gÀAzÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁåUÀ°Ã FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁ®Ä vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¤ÃgÀÄ ZÀgÀArAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ J¯Éà ªÀÄÄ¢Q E°è PÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ vÉÆýAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr C°èAiÉÄ EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A-323.324.504 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÁzsÁPÀȵÀÚ D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ SPLENDER PLUS M/C NO KA-01 / EM-3955 , Cheassis No-MBLHA10EJ9HG35895 , Engine No-HA10EA9HG80611. Worth Rs 30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.10.2012 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.221/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
               PÀ¯Áåt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆmÉÃgÀ 45 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀĹÌ. ªÀÄvÀÄÛ 1] UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄAiÀÄå PÉÆmÉÃgÀ 26 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À2] PÀoÉêÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà PÉÆmÉÃgÀ 40 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À E§âgÀÄ PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ FUÉÎ 3-4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ UÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ  ªÀÄ£É ©¢ÝzÀÄÝ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ®Äè. ªÀÄtÄÚ. PÀnÖUÉ PÀ¯Áåt¥Àà£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ §AzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV DvÀ¤UÉ  wgÀÄUÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ ¤ªÀÄä PÀ®Äè ªÀÄtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ DvÀ£ÀÄ  UÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀoÉêÀÄä½UÉ  ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ  PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/12 PÀ®A 504.323.324.341.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ :30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀÄgÀqÀªÀÄä£À §UÀr ºÀwÛgÀ gÀªÉÄñÀ ¹¦¹-139 ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ zÁn 2 QÃ, «Äà £ÀAvÀgÀ PÀÄgÀÄqÀªÀÄä£À §UÀr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ E½eÁj£À°è ¯Áj £ÀA: ºÉZïDgï-38 f-8553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2012 PÀ®A. : 279, L¦¹ 187 LJªÀiï« £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.10.2012 gÀAzÀÄ 63 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-10-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-10-2012
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 230/2012 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 30-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀgÁªÀ °AUÀ§±ÉÃmÉÖ, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î(PÉ) CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ zÀ±Àð£À ªÀÄƪÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆâAzÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥Á¥ÀqÉ ¹ªÉÄÃAl CAUÀr ºÀwÛgÀ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ £Á£À gÉÆÃqÀ zÁn ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw £À£Àß ªÀÄUÀ zÀ±Àð£À EªÀgÀÄ »A¢¤AzÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 38 JA 1777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ rQÌ ºÉÆqÀzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉArw PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ©lÖgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀºÀ£À ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ºÀAqÀwUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀuÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÀÄnÖ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¼ÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA; 153/2012 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ :-
¢: 30/09/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²Ã£ÁxÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃmÉÖ¥Áà ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(PÉ) E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAUÉÆüÀV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂ¥Áà ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J-14 J¯ï-5998 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁ²Ã£ÁxÀ  EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀPÉÌ JqÀ UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀjAzÀ aQvÉìUÁV SÁ±ÀV ªÁºÁ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀ×gÀ°è 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 135/2012 PÀ®A: 32.34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30/09/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÀ J£ï.JZï.-9 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ ªÀiÁUÀðªÁV J£ï.JZï.-9 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèPÉÌ ºÉÆÃV C°è L.©. JzÀÄjUÉ fÃ¥ï ¤°è¹ J®ègÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â£ÀÄ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è K£ÉÆ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «PÁ¸À vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 22 eÁw J¸ï.¹. (zÀ°vÀ) G/ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ PÉÊaîzÀ°è K¤zÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä PÉÊaî vÉgÉzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä M¼ÀUÀqÉ 180. JA.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì MlÄÖ 30 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ vÀ¯Á MAzÀÄ ¨Ál°£À QªÀÄävÀÄÛ 43.39 ¥ÉÊ¸É EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ §UÉÎ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

²æà PÉ. ¥Àæ¸ÁzsÀ vÀAzÉ PÉ. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï 20 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÁgÀ¥ÉAlgï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÀÄZÁj 24 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ UÀt¥Àw ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®§ÄdPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀߣÀÄß J©â¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉZï.Dgï-55/¹-0268 CAvÁ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÉgÀĪÀiÁ¼À gÀrØ ¸Á: vÀ«Ä¼À£ÁqÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹ 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 45, eÁ. F½UÉÃgÀ »gÉ qsÀtPÀ£ÀPÀ¯ï vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä PÀ¥ÀÄðgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¤ßPÀnÖ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆäj£À azÁ£ÀAzÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÁj£À UÁ° ºÀwÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ.¨sÉÆë G.UËArPÉ®¸À ¸ÁPÀÄgÀħ£Á¼À vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ D£ÀAzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ£À §eÁd ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/ºÉZï-8569 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄgÀħ£Á¼À ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ gÁ¶ÖçAiÀÄ ºÉzÁÝgÀ-50 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÁUÉAiÉÄà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zÉêÀgÁd¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ D£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À ºÀwÛgÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÀå ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.