Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 13, 2015

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                 
£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 18.01.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. FUÁUÀ¯Éà CºÀð D£ï¯ÉÊ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊl¤AzÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn ¥Á¸À¥ÉÆlð/qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì/¥Áå£ï PÁqÀð/¸À«ð¸ï Lr PÁqÀð/¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï/E¯ÉPÀë£ï ¥sÉÆmÉÆ Lr PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ En/¦J¸ïn ¥Á¸ÁzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ¥ÀàzÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è £ÉÆÃl§ÄPï, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï, PÁå®PÀÆå¯Élgï E¤ßvÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¯ï £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉAiÉÄAzÀÄ ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁeï, ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

1) J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï : gÀÆ¯ï £ÀA. 5230001 jAzÀ 5230647 gÀªÀgÉUÉ

(J¯ï.«í.r. rVæ PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀt) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
¢£ÁAPÀ:13.01.2015.   
                                  
 ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ JA.«.²æäªÁ¸À vÀAzÉ JA.ªÉAPÀlgÀªÀÄt ªÀAiÀÄ:37ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÁl£ï RjâzÁgÀ PÁl£ï PÁ¥ÉÆðgÉõÀ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸Á: ¨Á§Ä¯Á¯ï EAqÀ¹ÖçÃeï ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. ªÉÆ.£ÀA: 9480068856 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ vÁªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÁl£ï PÁ¥ÉÆðgÉõÀ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ dÆå¤AiÀÄgï PÁl£ï RjâzÁgÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÁV, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 10-01-2015 ªÀÄvÀÄÛ 12-01-2015 gÀAzÀÄ gÉÊvÀjAzÀ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹, gÁAiÀÄZÀÆj£À ¨sÀUÀªÁ£ï PÁl£ï f£Àßgïì gÀ°è ¸ÁÖPï ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1245 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀgÀªÀjUÉ w½¹, CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1666 QéAmÁ¯ï ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ, CA.Q.gÀÆ: 72,00,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ºÀwÛ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA 02/2015 ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 12-01-2015 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¦£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ. ನಂ.1 ¯Áj £ÀA. PÉJ 36 - 121 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢®è] ಈತನು vÀ£Àß ಲಾರಿ AiÀÄ£ÀÄß ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕದೇ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 12-01-2015 ರಂದು 7-10 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¦.«.J¸ï.£ÁUÉñÀégÀgÁªÀ 29 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 34 DgÀ 7715 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ಈತನು vÀ£Àß ಮೋಟಾರ ಸೈಕ¯ï ನೆದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಚೇತನ  ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ ಲಾರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಮೇಶ ಈ(ತನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕದ 8-15 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಚೇತನ ಈತನು ಬಲಭಾಗ ಉಬ್ಬಿಗೆ , ಬಲಭಾಗದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಕೆಳ ದವಡಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøïoÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2015 PÀ®A. 283,279,338,304(J)  L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ : 13/01/15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾನವಿ-ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಲ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಯ ರಂಗಣ್ಣ  ಹೆಚ್.ಸಿ. 190 ಮತ್ತು ಆರ್ ಲೋಕೇಶ ಪಿ.ಸಿ. 558 ಇಬ್ಬರು ಠಾಣೆಯಿಮದ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟಗೆ ಚೀಕಪರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ನೇದ್ದವನು ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್-34 ಎಬಿ-3735 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೋನಾಪೂರುಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಟಿಪ್ಪರ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ನೇದ್ದವನಿಗೆ  ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತೀರಿವಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಮಾಲಿಕರಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ  ಇವು ಮದ್ಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತರಲು ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಮದ್ಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ತರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.  ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕನು ಮದ್ಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಂದ ಮರಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1  ನೇದ್ದವನನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-45 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು,  ಕಾರಣ ಕೂಡಲೇ ಪಂಚರನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಲಾಪೂರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳು ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರ್ ನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಪ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಸಿ. 190 ರಂಗಣ್ಣ ಇವರ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.9/15  ಕಲಂ  3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ ರೂಲ್ಸ 1994 ಹಾಗೂ 4,4(1-ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್ 1957  & 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2015 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,700 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-01-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-01-2015

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2015 gÀAzÀÄ C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ°è KgïmÉî lªÀgÀzÀ §½AiÀÄ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ N§â ªÀåQÛ £À¢üPÀÈvÀªÁV gÁeÁgÉÆõÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀArvï. «. ¸ÀUÀgÀ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÀÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV «ÃQë¸ÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ËUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C¸ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÁeÁgÉƵÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aî ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî«zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1) Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì 90 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî MlÄÖ 56 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1960/- gÀÆ., £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EzÉ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÊ£À±Á¥À CAUÀrUÀ½AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ªÀÄÄeÁ¦üÃgÀ vÀAzÉ JA.r.RĶðzÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 10-3-69 ¥sÉÊd¥ÀÄgÁ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃmÉ®£À°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-2187 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀzÀ PÀ£ÀßqÁA¨É ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-34/J-5995 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀ, JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Raichur District Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                  ¢£ÁAPÀ: 18.01.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. FUÁUÀ¯Éà CºÀð D£ï¯ÉÊ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊl¤AzÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn ¥Á¸À¥ÉÆlð/qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì/¥Áå£ï PÁqÀð/¸À«ð¸ï Lr PÁqÀð/¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï/E¯ÉPÀë£ï ¥sÉÆmÉÆ Lr PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ En/¦J¸ïn ¥Á¸ÁzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ  ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ¥ÀàzÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ)  C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è £ÉÆÃl§ÄPï, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï, PÁå®PÀÆå¯Élgï E¤ßvÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¯ï £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉAiÉÄAzÀÄ ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁeï, ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

1) J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï     : gÀÆ¯ï £ÀA. 5230001 jAzÀ 5230647 gÀªÀgÉUÉ
   (J¯ï.«í.r. rVæ PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀt)
    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
                                                       
 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 11.01.2015 ರಂದು 7.30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸೇಡಂ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಮಶಾನ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ ಎ 32. ವಿ  8979 ನೇದ್ದನ್ನು ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕಡೆಯಿಂದ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶರತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಒಂಟಿ  ಸಾ, ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೊನಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 32. ಇಬಿ 5453 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೋಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಗು ಹಣೇಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ ನಿರಡಿ  ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 85 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ  ರವರು ಟಾಟಾ ಎಸ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ 32-ಎ-9256 ಚಸ್ಸಿ ನಂ.445051ಜಿಆರಝೆಡವಿ40943 ಇಂಜಿನ ನಂ. 275ಐಡಿಐ05ಜಿಆರ್‌ಜೆಡ್‌ಎಸ್‌39993 ನೇದ್ದನ್ನು ಖರಿದಿಸಿದ್ದು ವಿಜಯಕುಮಾರ ರವರಿಗೆ ಚಾಲಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಅವನು ವಾಹನವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ  ದಿನಾಂಕ 11/01/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ವಾಹನವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಹನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2-50 ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು.4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಡ್ರೈವರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗಿದ್ದ ಸಾಜೀದನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
             ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015 gÀAzÀÄ 01.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀ|| 52 ªÀµÀð G|| ¥ÀvÀæPÀvÀð eÁ|| ¨ÁæºÀät ¸Á|| gÁAiÀÄgÀUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉʧgÀºÀ¢AzÀ §gÉzÀ Cfð zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ¥ÀwßAiÀiÁzÀ GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 11.00 J.JªÀiï PÉÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §A¢zÉÝ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¥Àwß GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ 12.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃl Qð ºÁQzÀÄÝ EzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV£À ¨Éqï gÀƪÀiï£À°èzÀÝ C®ªÀiÁj, ¥ÉnÖUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÆlPÉøï vÉgÉ¢zÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰è DVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1996 E¹«AiÀÄ°è Rjâ¹zÀÝ 2 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ, 2 §AUÁgÀzÀ dĪÀÄÄQ ºÁUÀÆ 1 UÁæA. 2-3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ PÀ¼ÀĪÀÅ DVªÉ. ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À ªÀiË®å 23,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £À£Àß ¥Àwß GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr w½¹zÀ¼ÀÄ.
           ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 J.JªÀiï ¢AzÀ 12.15 ¦.JªÀiï zÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2015 PÀ®A: 454,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ (AiÀÄÄ.r.Dgï)
                 ¢£ÁAPÀ; 12/01/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ¤dUÀÄt¥Àà PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ UÀuÉñÀ ªÀÄÄAqÁ¸À J£ÀÄߪÀªÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß °Ãd ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀ ©wÛzÉÝÃ£É eÉÆüÀzÀ ¨É¼É EzÉ. £Á£ÀÄ DUÁ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½UÉƪÉÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 11/01/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ªÀÄ»¼É vÀ£Àß ¹ÃgɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀArvÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ½zÁÝ¼É VqÀzÀ PɼÀUÉ MAzÀÄ ZÀzÁgÀ MAzÀÄ mÁªÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ §»zÉøÉUÉ vÀAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï ZÀA§Ä EzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÆ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 11/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 JJªÀiï ¢AzÀ 7-00 JJªÀiï CªÀ¢üAiÀÄ°è §»zÉð¸ÉUÉ §AzÀÄ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ¦Ãmï JvÀÛgÀ«zÀÄÝ CzÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GlÖ ¹ÃgɬÄAzÀ¯Éà vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ DPÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÁUÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ K£ÀÆ w½AiÀÄzÀAvÁV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼É AiÀiÁgÉAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛV®è CªÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.01/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
         ದಿನಾಂಕ 12/01/2015  ರಂದು 7 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಕೂಡಲೂರ ಜಾ|| ಗಾಣಿಗ ಉ|| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾ||ಸಗರ ಹಾ.ವ|| ಬಾಪುಗೌಡ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಅಜರ್ಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 10/01/2015 ರಂದು 6-30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಹಾಗು ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಳೆಮನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-33 ಆರ್- 4554 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಗೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು  ರಮೇಶರವರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ರಮೇಶ ಇವರು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪೂರದ ಪರಿವಾರ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರನಿಂದ  ಒಬ್ಬ  ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಮೇಶ ಇವರಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಗೆ ತೀವ್ರಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಲಮುಂಗೈ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಡ ಮೊಳಕಾಲು ಮುರಿದ್ದಿದ್ದು , ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಅಜರ್ಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 06/2015 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು