Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14/09/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 259/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C®ÆègÀ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ DgÉÆæ MªÉÄä¯É §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ SÁ° ªÀiÁr¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 260/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13,14/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉÃAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÁfzÀ vÀAzÉ E¸Á«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ crzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/-, 2) 12 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ C.Q 12000/-, 3) 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À ¨ÉAqÉÆ° C.Q. 1000/-, 4) 5 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄ PÁ°£À PÀqÀUÀ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ C. Q. 1000/-, 5) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÁ¬Ä¯ï 1100 C.Q. 500/- »ÃUÉ MlÄÖ 24,500/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ vÀUÀgÀSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À vÀªÀÄä «¯Á¸À E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä AiÀĪÀiÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É PÀmïÖ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÉÃgÀÆgÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀAeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ¯ÉÆÃqïªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ E°è ºÉÆ®zÀ°è ºÀ¹ E¢ÝzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ vÀUÀÄÎ EzÀÝjAzÀ ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MªÉÄä¯É DPÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ ¯Áj ªÉÄðAzÀ »qÀvÀ vÀ¦à ¯Áj gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV vÀVΣÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ¥À°Ö¬ÄAzÀ DgÉÆæUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr C°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£ÀUÉ CAvÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼É£ÀÆ DV¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¯Áj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¸ÉÖÃjAUï ºÀwÛ M¼ÀUÁAiÀĪÁV §ºÀ¼À vÁæ¸ÀAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝ ªÀÄÆvÀæªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²æêÀÄAqÀ¯ï, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà UÁAiÀÄ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ, EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà UÁAiÀÄ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ, EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw @ PÀ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà UÁAiÀÄ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¢£Á®Ä ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 323, 504, 506, 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧dgÀAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ§uÁÚ vÀªÀÄUÉÆAqÁ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ [¦] EvÀ£ÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DªÀgÀtzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánïï, 2)«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánïï E§âgÀÄ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 324, 504, 506, 499 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «Ä£Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ U˸ï, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ eÉÃgÉƸɰAiÀÄA PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è DgÉÆæ gÀhÄgÉ¥Áà EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀhÄgÉ¥Áà, 2) ¸ÀĤ®vÁ UÀAqÀ gÀhÄgÉ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-1-27/1 eÉgÉÆøÀ®A PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) £ÁgÁAiÀÄt ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç® UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 3-7-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-9-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ eÁQÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) DdªÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï, 2) ªÀÄwãÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, 3) ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ ±Àj¥sÉÆâݣÀ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä CuÁÚ ªÀĺÀäzÀ £À¬ÄªÀÄ J°èzÁÝ£É CAvÁ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ JPÉ PÉüÀÄwÛ¢j CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-9-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±À©âgÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨sÁ¯ÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CºÀäzÀ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) RÄzÀÄݸÀ ¸Á: ºÁ¹ä PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà dPÀÌ¯ï ¸Á: dPÉèÃgÀzÉÆrØ EªÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁ:±ÀgÀtUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀgÉ gÉÆÃVUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤£ÀUÉ ¤ÃgÀÄ E®èzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ RÄaðAiÀÄ£ÀÄß JwÛ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¸ÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ qÁ:±ÀgÀtUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.09.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁåAmï ±Àlð zsÀj¹zÀÝ CAzÁdÄ 25 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JA.f.¸ÀPÀð¯ï¤AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà gÁ宥ÁqÀÄ 53 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgɨÁ¼ïPÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤®è®Ä w½¹, ¤Ã£ÀÄ PÀ¼Àî¤¢Ý PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr¢Ý £Á£ÀÄ ¥Éưøï EzÉÝÃ£É oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt ¤£Àß ºÀwÛgÀ gÉÆPÀÌ JµÀÄÖ CzÁªÀ CAvÁ PÉý ±Àlð »rzÀÄ ¸Àé¥Áß ¨ÁæAr ±Á¥ï ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:2630/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ lªÉ¯ï£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©.vÁAiÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,Dgï.2943 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà dPÉèÃgï ¸Á: dPÉèÃgï zÉÆrØ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ »gÉà ºÀ¼Àî¢AzÀ MAzÀÄ Q.«ÄêÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ mÉAqÀgï EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ ¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁd£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n©.1760, mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,n©.1761 £ÉÃzÀÝgÀ°è, ¨Á®¥Àà£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n.1774 £ÉÃzÀÝgÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï EgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ°è ºÁUÀÆ mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° JgÀqÀPÀÆÌ £ÀA§gÀ¥ÉèÃmï EgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ »gÉúÀ¼Àî¢AzÀ ¤µÉâüvÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÁå¦Û¬ÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ZÁ®PÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀgÉÃUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ°è DºÁgÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ CªÀÄgÀAiÀÄå£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ DºÁgÀ E¯ÁSÉUÉ Cfð PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DºÁgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀgÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è Cfð «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà£ÀÄ ¥ÀrvÀgÀ aÃn E®èzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀrvÀgÀ aÃn ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ PÀrªÉÄ EzÁÝgÉ CªÀjUÉ ¨ÉÃ¥Àðr¹, ¥ÀrvÀgÀ aÃn ºÉÆA¢zÀªÀjUÉ «ZÁj¹j CAvÁ CªÀÄgÀAiÀÄå£ÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀÄZÀÑ¥Àà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄätÚ, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀUÉä ¦ÃPÀ®UÀnÖ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀĤ°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀAiÀÄå ¸Á: PÀgÉÃUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉêÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀgÉÃUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ°è DºÁgÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ CªÀÄgÀAiÀÄå£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:PÀgÉÃUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ DºÁgÀ E¯ÁSÉUÉ Cfð PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DºÁgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀgÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà£ÀÄ C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ªÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà eÁ£ÉÃPÀ¯ï, wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà eÁ£ÉÃPÀ¯ï, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ¨Á®AiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀÄZÀÑ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà eÁ£ÉÃPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀPÀmÉ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß gÉÃtÄPÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §UÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ 60 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ:10.09.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ ZÀPÀæ§AzÀÄ eÉÆðºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: UÁgÀ®¢¤ß EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï PÉlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ zÀ±Àð£ï ºÉÆÃl¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÀ§Æ§ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÉƨÉʯï j¥ÉÃj ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£ÀUÉ J¯ÉPÀë£ï LqÉAnn PÁqÀð£À gÀhÄgÁPïì¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ J¯ÉPÀë£ï LqÉAnn PÁqÀð£À gÀhÄgÁPïì ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀĺÀ§Æ§£À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J¸ï.J¸ï.¨ÉÃPÀjAiÀÄ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß J¯ÉPÀë£ï LqÉAnn PÁqÀð£À gÀhÄgÁPïì ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁjUÉÆà ¹ªÀiï ªÀiÁgÁl ªÀiÁr CªÀÄgï JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¹ªÀiï DåQÖªÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ 1) C§ÄÝ¯ï ªÁ»ÃzÀ J¸À.J¸ï. ¨ÉÃPÀj ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2)SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï C«ÄÃgÀ JAlgÀ ¥Éæ¸À¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3) ªÀĺɧƧ ªÉƨÉÊ® j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ C¥ÀjavÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw qÉæ¸À¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ dAiÀÄzÉêï EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆãïªÀiÁr C²èîªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ C²èî ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹, £À£Àß J¯ÉPÀë£ï LqÉAnn PÁqÀð£À gÀhÄgÁPïì ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.09.2010 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-09-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀÄgÀĸÀAUÀAiÀÄå £ÀAzÀ§ArªÀÄoÀ ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-26/PÉ-22 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV PÀªÀ®ÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄuÁÚUÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 EªÀ¤UÉ zÉúÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ, £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½É QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½îAiÀÄ zÀÄUÁÎt zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ D ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.09/2010 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ £ÀjAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ, CªÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ºÀÄ©â£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ »gÉà ¹AzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, ªÁ¥Á¸ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, DUÁUÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ UÀÄt PÁtzÉ ¢£ÁAPÀ: 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.110/2010 PÀ®A: 306 L¦¹.

DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀÄzsÁ EªÀ½UÉ ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ DUÁUÀ J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹vÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉýgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãï£À°è J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉ, £À£ÀߣÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©Ãr, ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï £À°è ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/2010 PÀ®A: 110 (E) (f) ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 13-9-10 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀuÉñÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ¤«ÄvÀå HgÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÉÆèÁ£ÀzÀ, ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ "AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. Erà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £À£ÀßzÉà EzÉ £Á£ÀÄ ©eɦ °ÃqÀgï C¢Ã¤ ªÉÆ£Éß J¯Áè ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹, £À£ÀUÉ ¥Éưøï PÀqɬÄAzÀ eÉÊ°£À°è ºÁQ¹gÀÄvÁÛgÉ EªÀvÀÄÛ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÉÝãÉ.,AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ FUÀ M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀÄÄAzÉ F HgÀ°è £Á£ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ E¯Áè D ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ" CAvÁ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦¹-58 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄqÀÄQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ¯Á¯ïgÀ NtÂAiÀÄ ¸ÀA¢UÉÆA¢AiÀÄ°è NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹UÀzÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr UÀÄ£Éß dgÀÄV¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¸ÀéAvÀ ¦gÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ£ÀÄß Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ Nd£À¼Éî¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EvÀ¤UÉ ®UÀߪÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ FUÀ 3 ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ¼À UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ §rAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ¢£ÀUÀ½AzÀ §rAiÀÄĪÀzÀÄ eÁ¹ÛªÀiÁrzÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ C0u®± vw¯0N®: 13-09-2010 gÀ0zÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 3:30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬Ä C¼ÀîªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr CªÀ¼À Md£ÀºÀ½îAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ ¸ÉAmï PÉüÀÄwÛ¯Éà ¤£Àß vÀAV E°è E¯Áè J°è ºÉÆÃVzÁÝ¼É CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¸À®Ä £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä vÀAV UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝ¼É JAzÀÄ w½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁåPÉ ºÉÆÃV¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀߣÀÄ PÉqÀ« ºÁQ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ §®UÀ®èzÀ PɼÀUÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀr¢zÀÄÝ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ §® ¨É£Àß»AzÉ ºÁUÀÆ §®¨É£Àß PɼÀUÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÀj§âgÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.190/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢:13-09-2010 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉƦ zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J-37 PÀÆå-8761 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ »gɪÀÄ£ÁߥÀÆgÀ PÀqÉUÉ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »gɪÀÄ£ÁߥÀÆÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÀqÀ«zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.146/2010 PÀ®A 143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ ªÀÄÆw𠫸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä mÁæPÀÖgÀ£À°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwð CªÀgÀ »AzÉ «¸Àdð£ÉÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ zÁj©Ãr CAvÁ zÁj «µÀAiÀĪÁV DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ ¨É½PÀnÖ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 22 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°, ¸Á; §ÆzÀUÀÄA¥Á gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉPÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ UÀtQÃPÀgÀt ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹& 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ. 13-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d§Î®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ ¯Áj £ÀA. n.J£ï. 52/J.6657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÉÊUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²Ã ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁPÀƧ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ¸Á§ ªÀÄZÀðAl ¸Á:ªÀÄfÃzÀ ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ²æà C§Äâ¯ï gÀ»ªÀÄ ºÁUÀÆ ©üêÀıÁ eÉÆvÉ ªÀÄfÓÃzÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, C§Äâ¯ï UÀ¤ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1. ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ 2. ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢ÃPï 3. ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃªÀiï 4. ªÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æÃ
SÁeÁ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÉÄùÛç ¸Á|| SÁ£À PÁ®¤ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°èzÀÝ CzÀð vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 97,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.