Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 15, 2014

Raichur District Reported Crimes

.     

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 14-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ PÉÆlgÉrØ, 39 ªÀµÀð, gÉrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀ£Áßj PÁæ¸ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀ£Áßj PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉ n«J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA. PÉJ-35-eÉ-9026 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£Áßj PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À 6-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ »A¢¤AzÀ ªÀÄĤgï¥ÁµÀ vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ¸Á§, PÁgÀ £ÀA. PÉJ-35-n¦-5711 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-35-n¦-5711 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ü n«.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV, ¨sÀÄdPÉÌ, mÉÆAPÀPÉÌ, JqÀ¥ÁzÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2014 PÀ®A.279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 14-07-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀರಾಪೂರು ಸೀಮಾಂತರದ ಹಳ್ಳದ ಮೋರೆ ಹತ್ತಿರ ಮೀರಾಪೂರುದಿಂದ ಇಡಪನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರೂಬೆನ್ ವಯ: 19 ಜಾ: ಮಾದಿಗ : ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ಗಾಣದಾಳ ತಾ: ಜಿ: ರಾಯಚೂರು  FvÀ¤ಗೆ 1) ಆನಂದ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವಯ: 50 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರೆ  10 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಗಾಣದಾಳ   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಗುಂಪು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  73/2014 PÀ®A 143.147.148.323.324.341.504.506 gÉ/« 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2014 gÀAzÀÄ   44  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    12,400 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-07-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-07-2014

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2014, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÉµÁgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: «¯Á¸À¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ ±ÉµÁgÁªÀ ªÀiÁ£Áf ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: «¯Á¸À¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäj£À D£ÀAzÀ vÀAzÉ UÉÆA«AzÀgÁªÀ ªÀÄÆ®UÉ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-13/JªÀiï-6091 £ÉÃzÀgÀ  ªÉÄÃ¯É vÉÆUÀgÉ ©ÃdvÀgÀ¯ÉAzÀÄ CªÀÄzÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ ¥ÉmÉÆÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-724 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß »rvÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄzÀ£À EªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EvÀ£À UÀÄzÀzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ ¨sÀPÀ½ ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgɪÀiÁr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, E§âjUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzsÀå d»gÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÀ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2014, PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ 1955 :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁAeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C.¥À.¥ÀæzÉñÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd£À°ègÀĪÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÀ VæÃ£ï ªÀÄZÀðAmï CAUÀr »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÆUÉÃj, 2) CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zsÀĪÀiï¸Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §eÁd DmÉÆà mÁæ° ¸ÀA. PÉJ-38/1645 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹lÖ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ wæªÀUÀðzÀÀ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 50 PÉ.f vÀÆPÀzÀ 24 CQÌ UÉÆt aî, 50 PÉf vÀÆPÀzÀ 7 UÉÆt UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 15 PÉéAl¯ï 50 PÉ.f DºÁgÀ zsÁ£Àå  ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâüAiÀÄ MlÄÖ C.Q 15,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014, PÀ®A 420, 406 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2014 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAdÄgÉrØ vÀAzÉ UÀAUÁgÉrØ UÉÆqÁr ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ J¸ï.©.JZï ¨ÁåAPÀ J.n.JªÀÄ ¢AzÀ 10,000/- gÀÆ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀAZÀ£ÉªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß M¦à¸ÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£À M°¹ «±Áé¸À WÁvÀªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁr 10,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Koppal District CrimesPÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2014 PÀ®A:  PÀ®A: 457,380 IPC
AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ £ÀÆå UÉÆîأÀ ¨ÉÃPÀj CAUÀr ±Él¸Àð ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ PÁåµï PËAlgÀ PɼÀV£À PÀ¨ÁqÀð PÀ¥Án£À°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1,10,000=00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. 
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2014 PÀ®A: 379 IPC
¯ÉÆÃPÉñÀ @ ¯ÉÆÃQ vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀi˽, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ±Àmï¥ÀAdgï  ¸Á: gÁeÁ¸Á§ PÁ¯ÉÆä ºÉÆ£Áß½ gÉÆÃqï, UÀÄUÀÎgÀºÀnÖ, §¼Áîj. ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀgÀÄ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÉÆÃ. £ÀA. PÉ.J 37 J¯ï 9243 £ÉãzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2014 PÀ®A 279, 337  IPC
lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸À£Éß ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ¸À¢æ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §® ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ vÉVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸À¢æ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA : 124/2014 PÀ®A : ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  
vÀ£Àß M§â CtÚ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀºÀ£Á¼ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 6 wAUÀ½¤AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 06-07-2014 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ lÆåµÀ£ï ºÉüÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è DvÀ£À£ÀÄßJ¯Áè PÀqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÀÄqÀPÁl ªÀiÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è.
PÁgÀlV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2014 PÀ®A:143, 147, 323, 324, 447, 504, 506 R/W 149 IPC 
ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ 121 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಜಮೀನಿನ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಇರುವ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟಾಟರ್ನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈರಮ್ಮ , ಚಿನ್ನೋರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಜಡಿಯಪ್ಪ ತಂದಿ ಚಿನ್ನೋರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಹೊಲ ನಮ್ಮದು ಅಂತಾ ಅಂದು ಅವಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
PÁgÀlV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 202/2014 PÀ®A:279, 337, 338, L.¦.¹. 
vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ  PÀÆr vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA : J.¦.-21 /qÀ§Äè- 5884 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®PÀvÁÛ¢AzÀ  ¸Éèöʸï (vÀA¥ÀÄ¥Á¤AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ) ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆêÁPÉÌ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀiÁºÁ®Qëöäà gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÉÎ ¢£ÁAPÀ :14-07-2014 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ JªÉÄäUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉà jÃwAiÀiÁV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA :J.¦- 24 /n.J- 7666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄÄ vÀA¢ ªÉAPÀtÚ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ vÀA¥ÀÄ¥Á¤AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRA DVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛWÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CPÀæªÀĨÁµÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, ªÀÄÄSPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ gÁªÀÄÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ £ÁUÀgÁd EvÀ¤UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ  UÀA©üÃgÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Gulbarga District Reported Crimes

ವರದಕ್ಷಣಿ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಅವಿನಾಶ ರಾಗಿ ಸಾಃ ಓಕಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ಮದುವೆಯು ದಿನಾಂಕಃ 26/12/2013 ರಂದು ಅವಿನಾಶ ರಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಫೀಸರ್ ಸೇಡಂ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 11 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಂಡೆ ಭಾಂಡೆ, ಕೂಲರ್, ಗಾದಿ, ಪಲಂಗ್, ಅಲೆಮಾರಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯವರು 5-6 ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆಳುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅತ್ತೆಯಾದ ಅಯಿಲಾಬಾಯಿ, ನಾದನಿ ಸ್ವಾತಿ, ಮಾವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಚೆಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು, ತುಳಿಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏ ರಂಡಿ ಮಗಳೇ, ಸೂಳ್ಯಾ ಮಗಳೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಮಹರಾಣಿಯಾಗಿ ಇರಲು ತಂದಿಲ್ಲ. ಜೀತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಿನಗೆ ಸಾಯಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಸಿ ತೆಗೆದು ಹೂಳಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಲು ಅವರು ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವರು ಬರುವಾಗ 05 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, 02 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತರಲು ಹೇಳು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕಃ 14/05/2014 ರಂದು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇರಲು ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ಬೈದು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ತೀಪ್ಪಣ್ಣಾ ವಡ್ಡರ ಸಾ:ಬಣಮಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 14-07-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಇವನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಯಿಸಿ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇವಳು ಸಾಯಾಂಕಾಲ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು, ನಾನು ಮುನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುನ್ನಪ್ಪನು ಅದೇ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾನು ಮುನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ಏ ಮುನ್ನಪ್ಪ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಹಾಯಿಸಿ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿದ್ದಿ ಕೆಡವಿದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೆಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಪ್ಪನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದವನಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ್ಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12-06-2014 ರಂದು 10-00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಬಿ 5853 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೇಹರು ಗಂಜ ದಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದರುಗಡೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಿ ಅಂದಾಜು 15-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ನನ್ನಾ ಕಾರ್ಯಧರ್ಶಿಗಳು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 11/07/14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ ನಂದ್ಯಾಲ ಸಾ : ಬೇಳಕೋಟ ಹಾಗು ತನ್ನ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ ತಮ್ಮ ಉಮೇಶ ಅಣ್ಣ ಜಗನಾಥ ಇವರೆಲ್ಲರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮೂರಿನ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕಡಗಂಚಿ ಇವರು ಕೂಡಾ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ನನಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಕೆಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಉಮೇಶ ಇತನು  ಜಗಳ ತೆಗೆದು  ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೆಳುತ್ತಿಯಾ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಬಾರಕೋಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ಜಗನ್ನಾಥ ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕಡಗಂಚಿ ಇತನು ಕೂಡಾ ಸೂಳಿ ಮಗನೆ ಸಾಲ ಕೋಡು ಪಾಲು ತೊಗೊ ಅಂತಾ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು ಗಾಯಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಹೇಬ ಬೀ ಗಂಢ ಶಾಬೋದ್ದೀನ್ ಬೋರಾಳ  ಸಾ; ಓಕಳಿ  ತಾ;ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇವಳು  ಶ್ರೀಮತಿ. ವೈಜಂತಾ  ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ  ನವಲೆ  ಸಾ; ಕಮಲಾಫೂರ  ಇವರಿಂದ ಕಮಲಾಫೂರ ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆನಂ:372/1 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆಭೂಮಿಯನ್ನು  ಖರೀದಿಸಿದ್ದು,ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ  ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 10-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು  ತಾನು  ಖರೀದಿಸಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 372/1 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ  1. ವೈಜಂತಾ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ  ನವಲೆ 2. ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನವಲೆ 3. ದಿಲೀಪ್  ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನವಲೆ 4. ದಾಮೋದರ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನವಲೆ  ಮತ್ತು 5. ಸುರೇಶ ಘಾಟಗೆ  ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಲಾಪೂರ  ಇವರುಗಳು  ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು  ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ   ಬೈಯುತ್ತಾ ಈ ಹೊಲ ನೀನು  ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ  ಈ ಹೊಲದ  ಕಡೆಗೆ  ಬಂದರೆ  ನಿನಗೆ  ಜೀವ  ಸಹಿತ  ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ  ಜೀವದ  ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ  ಕೈಗಳಿಂದ  ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖಾಪತ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.