Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 25, 2016

Bidar District Daily crime update 25-06-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-06-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/16 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 328, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ. 24-05-2016 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ£À gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¸ÀÄ«Ävï ¸À®Æ£À PÀnAUï CAUÀrAiÀÄ°è  M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁl aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ PÉÆgÉPïì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ²æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.L. r¹© gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀÄ«Ävï ºÉÃgï ¸À®Æ£ï CAUÀrAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÉPïì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁåw ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: 11£Éà PÁæ¸ïì ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢ÃgÀzÀ »A¨ÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä EvÀ£À£ÀÄß §A¢¹ EvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ  1) 100 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 10 PÉÆÃgÉPïì ¨Ál® ¥Àæw PÉÆÃgÉPïì ¨Ál® ¨É¯É 81/- gÀÆ MlÄÖ 10 ¨Ál®UÀ¼À ¨É¯É 810/- gÀÆ , ±Àlð eÉé£À°è ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV 2)  1 ªÀÄlPÁ §gÉzÀ aÃn, 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï, 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3080/- 5) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï C.Q. 1000 ºÁUÀÆ 6) MAzÀÄ ¯É£ÉÆªï ªÉƨÉʯï.Q.3000/- gÀÆ, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/16 PÀ®A 78 (|||) Pɦ JPïÖ, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB  24/05/2016 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.  CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ UÉÆR¯É ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼À GBqÉæöʪÀgÀ ¸ÁBeÉÊ£ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 225/-gÀÆ. 2)JgÀqÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn 3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/16 PÀ®A 78 (|||) Pɦ JPïÖ, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 24/05/2016 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉÃzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼À GBªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBEAzÁæ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 1250/- gÀÆ. 2)£Á®ÄÌ ªÀÄlPÁ aÃn 3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/16 PÀ®A 78 (|||) Pɦ JPïÖ, 420 L¦¹ :-  

¢£ÁAPÀB24/05/2016 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉÃzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ¥ÀPÀÌ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.  zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöätgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸ÀÆtUÁgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ GBªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBZÀAzÀ£ÀºÀ½î vÁBºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 470/- gÀÆ. 2)£Á®ÄÌ ªÀÄlPÁ aÃn 3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.      

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A 379.L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 24/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ  ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ²æà gÁuÉÆÃf J.J¸ï.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.15  UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-101,  E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀgÀÛªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ZÁAzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ «Ã§ÆwºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ  mÁæöåPÀÖgÀ ªÁºÀ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¹ ¥ÀjF²°¸À¯ÁV ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ 735 J¥ï.E ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ EAf£ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖç £ÀA.£ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33 nJ-4332 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄÄävÀÄÛ 50000/- ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ mÁæöå° EzÀÄÝ CA¸zÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ½zÀÄÝ C.Q 1500/- DUÀ§ºÀÄzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀrªÀĤ ¸Á|| ¨É£ÀPÀ½î (eÉ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ vÉUÉzÀÄPÀPÉÆAqÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ SÁzÀgÀºÀĸÉÃ£ï ªÀÄįÁèUÉÆüÀ ¸Á|| UÁA¢ZËPï ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À  «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A 279.337.338.L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/05/2016 gÀAzÀÄ 18-30 ¦.JAPÉÌ ¦gÁå¢ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á|| UÀÄAqÀºÀ½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ 24/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀÄ UÀÄAqÀºÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀqÀ¥Àn  £Á«§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉZÀ.J¥sÀ.rîPïì ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£À ZÉ¹ì £ÀA MBLHA11ATG9A47160 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄïɠ zÀ±Àð£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ J®èªÀÄä zÉëAiÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉAzÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁ¼À¥Àà  FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ AiÀiÁzÀVj  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï PÉãÀ¯ï  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÉ E£ÉÆßA§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ  C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á«§âgÀÆ ©zÉÝêÀÅ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzsÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀlªÀn FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JqÀUÁ°£À ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ wêÀæªÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  »ÃgÉÆà ¸Àà÷èAqÀgÀ L ¸Áälð PÉ.J.-33 J¸ï-7122 CAvÁ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß  «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ VgÉÃ¥Àà ±ÉÃQëA¢ ¸Á|| ¢VÎ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀåQÛUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| ElV(J¸À) vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CvÀ£À JqÀ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ mÉÆAPÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CµÀÖgÀ°èAiÉÄà £ÀªÀÄUÉ ¥ÀrZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà zÉÆÃgÀ£À½î FvÀ£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ C¥sÀWÁvÀªÁVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀqÀªÀn  ¸Á|| UÀÄAqÀºÀ½î FvÀ¤UÉ wêÀæªÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃljUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ±ÉÃQëA¢ ¸Á|| ¢VÎ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2016 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/05/2016 gÀAzÀÄ 12-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ½î-AiÀÄqÀؽî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-7459 £ÉzÀÝ£ÀÄß £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2016 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23/04/2016 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33-J¯ï-7588 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃV C°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆêÀÄqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï DV C¥ÀUÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢ü vÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ, JqÀ¨sÀÆdPÉÌ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀiÁ£Àì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 ¦.JA.PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2016 PÀ®A 324 504, 354 . 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 24/05/2016gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUɲæêÀÄw ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÁd UÀfÓ ¸Á:PÁPÀ®ªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÁPÀ®ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ JA.n ¥À°è ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è ºÉÆ®«zÀÄÝ. ºÉÆzÀ°è PÁ¬Ä¥À®å ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . PÁ¬Ä¥À®åPÉÌ ¤ÃgÀÄ §¼ÀPɪÀiÁqÀ®Ä ¨Á«UÉ n.¹ PÀÆr¹ ¤ÃgÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÉÝêÀÅ. CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQAiÀĪÀgÀÄ QvÀÄÛ ºÁQzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ ¥ÀA¥ï ¸ÉÃmï ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝêÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀA¥À¸ÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß QwÛ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀeÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ , PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½îUÉ RqÀUÀ½AzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà JA§ÄªÀ£ÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Àà JA§ÄªÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ PÀÆqÀ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ


KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಗೌಡ ಕನ್ನೂರ ಸಾ:ಅತನೂರ ತಾ:ಅಫಜಲಪುರ ಹಾವ: ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೈಕೊರ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ದಿನಾಂಕ : 08-05-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳಾದ ಕುಃ ಬಸಮ್ಮ ವಯಾ|| 15ವರ್ಷ ಇವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀರು ತುಂಬಲು ಹೋದಾಗ ಆಪಾದಿತರಾದ 1) ನಾರಾಯಣ 2) ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಸಾ|| ಗಂಗಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರೀಬ್ಬರೂ ಕುಃ ಬಸಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೋ.ಸೈ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋಗನ ಸಾ|| ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾ|| ಆಳಂದ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 24/05/2016 ರಂದು ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಪೂಜಾರಿಕೆ ಚಾಜಾ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುವದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರೇಖಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ಯ ಅಂದಾಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 0230 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಸಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೇಣುಕಾ ವ|| 7 ವರ್ಷ, ರೋಹನ ವ|| 4 ವರ್ಷ, ರೋಹಿತ ವ|| 3 ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ|| 1 ವರ್ಷ ಇವರಷ್ಟೆ ಇದ್ದು, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜ ಸಾಯಂಕಾಲ 0600 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ರೋಹಿತ ವ|| 3 ವರ್ಷ, ಇತನು ಕಾಣದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ, ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ರೋಹಿತ ವ|| 3 ವರ್ಷ, ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ದರ್ಶನಾಪೂರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 24.05.2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ನನ್ನ ಗಳೆಯ ಸಂತೊಷ ರೆಡ್ಡಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ- 28-ಎನ್-0864 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನು ಕಾರನ್ನು ಸಂತೊಷ ರೆಡ್ಡಿ ಇತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.30. ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ್ ಜೇವರಗಿ ಶಹಾಪೂರ ರೊಡ ಮೇಲೆ ಸಂತೊಷನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು  ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಟಯಾರ ಬಸ್ಟಯಾಗಿ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾರ ಚಾಲಕನಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾರ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳಬೇಕು  ಅಂತ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.