Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 20, 2014

Raichur District Reported Crimes

     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 15-03-2014 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ 1) ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರ 40ವರ್ಷ,ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£À ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಃ ಗೋಮರ್ಸಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಗೋಮರ್ಸಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ  ಹರಿಜನ ಕೆರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿವಪ್ಪ ತಾಯಿ ನರಸಮ್ಮ 47ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಸಾಃ ಗೋಮರ್ಸಿ ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ¤UÉ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ G½zÀ 12 d£Àರಿಗೆ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು   ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ  ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2014 PÀ®A.143,147,148,504,354, 323,324,355, 506 ರೆ.ವಿ. 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10)(11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಪಿ.ಎ.ಯ್ಯಾಕ್ಟ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ.18-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦gÁå¢ü ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà UÀdð£Á¼À ªÀAiÀÄ:50 eÁw:PÀÄgÀ§gÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÉÃAUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ¯Éà ºÉÆnÖ£À §tªÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj §tªÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ C.Q.gÀÆ.10,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ±ÉÃAUÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ¯Éà §tªÉAiÀÄ ºÉÆlÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå:01/2014 CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¦ügÁå¢ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¥ÀæeÁj 75 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-UÁuÁzsÁ¼À FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀªÁV FUÉÎ 3-4 ¸À® dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÁV  ¢£ÁAPÀ-16/03/2014 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ , ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉà £ÉÆÃqÀÄwÛ CAvÁ «ZÁj¹ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2014 PÀ®A-341.323.504.506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆÃArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ:-20-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 04-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶಶಿಮಹಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಶಕೀನಾಬೀ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ RTO,BRB,ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ 22 ವರ್ಷ ,ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ್ :ಅಟೋ ಚಾಲಕ  ಸಾ:ಊಟ್ಕೂರು ಹಾ.:ತುಂಟಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮಹೇಂದ್ರಾ ALFA PLUS AUTO NO.KA-36/A-7384ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಟೋದ ಹಿಂದೆ ಪಾಟಾಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತ್ತಿದ್ದ ನರಸಿಂಹಲು,ನಾಗಪ್ಪ ,ಸಮೇಲಪ್ಪ ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನರಸಿಂಹಲುನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಾವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತರರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದುದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2014 PÀ®A:279 ,337.304[] L¦¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

    PÀ¼ÀÄ«£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 20-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉ.   EªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï¸ÁÖAqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CzÉ ªÉüÉUÉ C°èUÉ §AzÀ PÉæöʪÀiï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr ªÉÄîÌAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀjd£À 22ªÀµÀð ¸Á- AiÀĪÀÄ£Á¼À  vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ C«¤UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À°è zÉÆgÉvÀ £Á®ÄÌ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ïUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀPÀÆÌ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ MlÄÖ £Á®ÄÌ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 5,600/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è  ²æà £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) ¸ÁåªÀĸÁAUï PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q 2000/-2) ¸ÁåªÀĸÁAUï PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q 2500/-3) ¸ÁåªÀĸÁAUï j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q 600/-4) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q 500/-ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2014 PÀ®A. 41 r 102 ¹Dg惡.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

                                                              - E¯Áè -
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  25 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 06 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2014 gÀAzÀÄ   75  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-03-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-03-2014

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ PÀgÀPÀ£Àß½î eÁvÁæ §/§ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ J¸ï.ºÉZï.N ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÁ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ «oÀ®¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁV ªÀÄUÀ¤UÉ vÀAzÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ EªÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉý D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀÛ £ÀgÉÃAzÀæ EªÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀÛ £ÀgÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀ¤UÉ D¹ÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ EªÀ¤UÉ  ¢£Á®Ä ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ E¸ÉàÃmï Dr ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£ÀUÉ J£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ J£ÁzÀgÀÆ PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-03-2014 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀ£ÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ EªÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀUÉ ºÉÆ® PÉÆlÖgÉ ¤Ã£ÀÄ E¸ÉàÃmï Dr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ  ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ  CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ  £ÀgÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɬÄw £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ £ÀÆQ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  £ÀgÉÃAzÀæ EªÀ£À  §®¨sÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2014 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« .JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zÀAr£ï ªÀAiÀÄB 42 ªÀµÀð eÁB PÀÄgÀħ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB GqÀĪÀÄ£À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀgÀPÀ£À½î §PÀÌ ¥Àæ¨sÀÄ eÁvÁæ EzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CfÓUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄÆägÀ ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÀ CmÉÆà £ÀA PÉ.J.-39 -4387 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CdªÀÄvï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¥sÀQÃgÀ, ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ C¨ÁægÀ ºÀĸÉãÀ ¸ÉÃjPÁgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ - ¨sÀAUÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ ©üªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆ ZÁ®PÀ ºÁªÀ¥Áà£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆzÀ »rvÀvÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄB 20 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÁAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ªÀÄÄjzÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÁßK¼ÀSÉý D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉ 1618 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ CPÀæªÀĤUÉ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CzÉPÁ½£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CdªÀÄvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀÜzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ  Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ¼ÀPÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆjPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 06/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 19-03-2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36  ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà EªÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 17 gÀ°è 5 JPÀÌgÉ 2 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 3 ªÀµÀð¢AzÀ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ eÉÆüÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀDQzÀzÀÄ PÀ©â£À PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ MAzÀÄ JPÀÌgÉ d«ÄãÀzÀ°è ªÉÄPÉÌ eÉÆïÁ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨É¼ÉAiÀÄÄ Cr ºÀA¢ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀAVUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀÄDqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä vÀAw ¨Éð ©VzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À gÁwæ ¸ÀzÀj vÀAwUÉ PÀgÉAl ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 19/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÄPÉÌ eÉƼÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÀÆqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj vÀAwUÉ PÀgÉAl ©nÖzÀÄÝ §AzÀ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄgÉvÀÄ vÀAw ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl vÀAw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ vÀUÀ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2014 PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 25-02-2014 ರಂದು 1430 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw vÉd¸À«¤ @ ²æÃzÉë UÀAqÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಂಶವನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತವರೂರು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಜೈಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭರತ ಸಾಗರ ಎಂಬುವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಯಾದ ನಂತರ 8-10 ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ಮದರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೆಂಗಳೂರನಿಂದ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮದರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು 5-6 ದಿವಸಗಳು ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಹೋದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಾವ ಭರತ ಹಾಗು ಅತ್ತೆ ತೆಂಗೆಮ್ಮಾ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಅಡುಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಷಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತನ್ನ ಗಂಡ ಬೆಂಗಳೂರನಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಸಹ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರ ಮಾತು ಕೇಳೀ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಆದರು ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೇನು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗರ್ಭಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೆ ಹೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಣ್ಣು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇರಿಗೆಯಾದ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ  ಮನೆಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮದರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೋಟ್ಟಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪುನಃ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಹಾಗು ಮೈದೂನ ಶಿವಕುಮಾರ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ನೀನು ನೋಡಲು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಷಯ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದರು ಸಹ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವುದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮೈದೂನ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ  ದಿನಾಂಕ 05-02-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಪಿ.ಎಮ. ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮದರಗಾಂವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಹ ದಿನಾಂಕ 06-02-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದಾಜು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದರಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳ ಮಗಳಾದ ಸ್ನೇಹ ಇವಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು ನಾನು ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ G: CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄ vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÁwæ ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ n.«.J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÄ¥ÀàgÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EzÀPÉÌ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè EªÀgÀ Zɹì. £ÀA. JAr621©r14r1¸À68338 ªÀÄvÀÄÛ EAf£À £ÀA. Mr1¹1r1806109 C.Q 25000=00 ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃl® ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ®ªÉÊ¬Ä PÁA¥ÉèÃPÀì ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ºÉÆV ¤°è¹ C¯Éè QgÁt Rjâ¸À®Ä QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°è ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè.  PÀÆqÀ¯É F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃl® ªÀiÁ°PÀ C§ÄÝ® SÁ¯ÉÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;C£ÀªÀÄÆ® ºÉÆÃl® ªÀiÁ°PÀ ¸Á;ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ PÀÆqÁ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÆ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁrgÀÄvÉÛêÉ.  CzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                         
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2014 PÀ®A 32, 38(eÉ) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ-1965 :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2014 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ²æà PÀȵÀÚPÀĪÀÄgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ a¢æ ºÀwÛgÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ°è  DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ 45 ªÀµÀð G|| ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ°è  ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á|| PËqÀUÁAªÀ vÁ|| OgÁzÀ(©) ¸ÀzÀå  a¢æ ©ÃzÀgÀ 2) PÀȵÁÚ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ ªÀiÁ°PÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÉÆ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥qÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹 vÀªÀÄä  ¯Á¨sÀUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è  ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 15 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ (MAzÀÄ ¨Ál® ±ÁåA¥À¯ï ¸À»vÀ) C|| Q|| 900/- 2) 650 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 13 QAUÀ ¦ü±Àgï ©AiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ (MAzÀÄ ¨Ál® ±ÁåA¥À¯ï ¸À»vÀ)  C|| Q|| 1560/- gÀÆ CªÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2014 gÀAzÀÄ 0615 UÀAlUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀÄ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨ÁåUÀgÀ ¸Á|| zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß  ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ Hj£À ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ºÉÆ® C¼ÀvÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ zÁj¬ÄAzÀ ¨sÀAr MAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¤£Éß gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸Àƽ, gÀAr. ¨sÀAr AiÀiÁPÉ MAiÀÄå¨ÉÃqÀ CAvÀ C£ÀÄßw¢ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀZÀÒªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ UÉÆÃ¥Á® ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀzÁä EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ²æêÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀUÉqÀ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                     

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2014 gÀAzÀÄ 1430 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÊ£ÉÆÃgÀ ¸Á|| zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  vÀ£Àß  ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ Hj£À vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨ÁåUÀgÀ E§âgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 18/3/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨ÁåUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨ÁåUÀgÀ gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÁmÁå ¨sÁqÀÄ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄw¢Ýj CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ   ¨ÁåUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ¸Àƽ  ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ HgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr £ÀªÀÄÄägÀ gÁªÀÄ®Æ vÀAzÉ ¨Á§uÁÚ ªÀÄvÀÄÛ zË®¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ¢£ÁAPÀ 18/3/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ vÀÄPÁgÀªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DVgÀÄvÀÛzÉ  UÁæªÀÄzÀ°è£À ¥ÀæªÀÄÄRjUÉ «ZÁj¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÄgÀÄ PÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2014 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 19-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁZÀð vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ PÁ±ÉA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 28 Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 455 ZÀZÀð ºÀwÛgÀ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä C§æºÀA EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Ë¨Ázï ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¸ÉÖÃ¥sÀ£ï FvÀ¤UÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÉ KPÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ E¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÉÆà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EgÀĪÀ MAzÀÄ »rUÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CµÀÖgÀ°è ¸ÉÖÃ¥sÀ£ï£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ a£ÀߪÀiÁä EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄ D ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C§æºÀA ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà EzÀÝ Q±ÉÆÃgï vÀAzÉ vÁ£Áf, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: £Ë¨Ázï, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ DzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ £ÉÆÃr C§æºÀA FvÀ£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2014 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2014 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «¯Á¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÉƤßPÉÃj ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw C£ÀĵÁ w½¹zÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ºÁ®UÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw C£ÀĵÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ ºÁ®UÀgÀ EªÀjUÉ vÀUÀqÀ £ÀªÀÄä UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JPÉ ºÁQ¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ £ÁUÀuÁÚ, DPÉAiÀÄ ºÉAqÀw UÁAiÀiÁ¨Á¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AzÁUÀ £ÁªÀÅ £ÁUÀtÚ¤UÉ JPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀ ºÁQ¢ CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÁUÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ ¤Ã AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ C¯Éè EzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw UÁAiÀiÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ½UÉ ºÉÆqɬÄj ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉUÉ CAvÁ CAzÁUÀ UÁAiÀiÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀqÀa¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄ §®UÀqÉ ¥sÀPÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. DUÀ C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw C£ÀĵÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ §AqÉÃ¥Áà eÉÆvÀUÉÆAqÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2014 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2014 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¢AzÀ MAzÀÄ JªÀiï,J¯ï,¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀ®UÀgÀ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 18/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10;30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÁAiÀiÁ¨Á¬Ä E§âgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ ºÉƤßÃPÉj, C£ÀĵÁ UÀAqÀ «¯Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆ£ÀA UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «¯Á¸À EªÀ¤UÉ »ÃUÉÃPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ aÃgÁqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ CAzÁUÀ «¯Á¸À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’ K £ÁUÁå ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä vÀUÀqÀ KPÉà ºÁQ¢Ý vÉÃV CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «¯Á¸À EªÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ »ÃUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÁUÀ £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛ gÀAr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÁÛAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÁAiÀiÁ¨Á¬Ä dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ »r¬Äj gÀArUÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §gÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ C¯Éè EzÀÝ C£ÀĵÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀAUÉ ºÉýzÁUÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ MwÛ »rzÁUÀ «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB CzÉà PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ eÉÆÃgÁV JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ G©âzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ MwÛ »rzÀ C£ÀĵÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆ£ÀA E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý §AqÉÃ¥Áà eÉÆvÀUÉÆAqÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£À §AzÁWÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÉÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2014 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 19/03/2014 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ²æÃ, ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ¥Àj²µÀÖ eÁw (J¹ì), G: MPÀÌ®ÆvÀ£À, ¸Á: CvÁè¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 19/03/2014 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÀæPÁ±À PÁA§¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 56, G: ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: ¥Àj²µÀ× eÁw, 2. gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 60, G: PÀÆ° PÉ®¸À, eÁ: ¥Àj²µÀ× eÁw. 3. ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 25, G: PÀÆ° PÉ®¸À, eÁ: ¥Àj²µÀ× eÁw. J®ègÀÆ ¸Á: CvÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2014 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 19/03/2014 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ²æÃ, ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 56, eÁ: ¥Àj²µÀÖ eÁw (J¹ì), G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: CvÁè¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 19/03/2014 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÀæPÁ±À PÁA§¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 35, G: MPÀÌ®ÆvÀ£À, eÁ: ¥Àj²µÀ× eÁw. 2) ®ªÀPÀıÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 27, G: PÀÆ°PÉ®¸À, eÁ: ¥Àj²µÀ× eÁw 3) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 30, G: ¸ÉAljAUï PÉ®¸À, eÁ: ¥Àj²µÀ× eÁw, J®ègÀÆ ¸Á: CvÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ¤£Éß KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ PɽzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSɽ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ  ªÀÄ£ÁßKSɽ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¥ÉæªÀĹAUÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄB 26 ªÀµÀð eÁB ®A¨Át GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB zÉêÀVj vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ºÀgÀQ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉƺÀ£À ¸ÁB «ÄgÀeÁ¥À°è vÁAqÁ gÀªÀgÀ PÉÊ G©âzÀjAzÀ ªÀgɹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÉÆ«AzÀ vÁAqÁPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÁgÁzÀ ¥ÀAqÁj£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ  £ÀA PÉ.J-38PÉ-6076 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀQ¨Á¬Ä zɪÀVj vÁAqÁ¢AzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃgÀ ªÉÆ/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀÄß  CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-03-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀVj vÁAqÁ -§zÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀÄgÀPÉÌ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAqÀj£ÁvÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁXgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀQ¨Á¬ÄUÉ JqÀUÀqÉ ªÉÄ®QUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ J©â¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/03/2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdAiÀÄ vÀAzÉ UÀuÉñÀ ¨sÀÆ¬Ä ªÀ/ 12 ªÀµÀð  ¸Á,gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ  OgÁzÀ EªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UɼÉAiÀÄ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38 6200 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw ¦æAiÀiÁAPÀ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÁWÀªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-amÁÖ(PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ«Ãt ªÀAiÀÄ-3 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ §¢UÉ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÄAzÉ DlªÁqÀÄwÛzÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® UÁ° ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® zÉÆA¢UÉ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 19/03/2014 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÀªÁ¤ zÉë UÀAqÀ ¢:C±ÉÆÃPÀ ¥ÁAqÉ, ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁåw gÀd¥ÀÆvÀ, GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ ºÁ° ªÁ¸À J¯ï.L.f-87 ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ38eÉ8446 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A§¢ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ (¦Aræ) ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-19/03/2014 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨sÀgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹«Ä £ÁUÀuÁÚ PÁæ¹£À ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ zÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ¥Á¸ÁV gÉÆÃr£À §¢UÉ MªÉÄä¯Éè ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ §® PÀtÂÚUÉ ºÀÄ©â£À PɼÀUÉ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® UÀ®èPÉÌ PÀZÁÑzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® zÀªÀrUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2014 PÀ®A 279, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ¨sÁ.ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2014 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiïºÉZï01-9967 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä gÉʯÉéà UÉÃl PÀqɬÄAzÀ a¢æ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä gÉʯÉéà UÉÃl ¸À«ÄÃ¥À a¢æ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Dgï.n.N D¦üøï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀÄgÀ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¢: ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÀÄwãï, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ2495 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA©ü«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ, §® ªÉƼÀPÁ®Ä - ¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ¤°è¸ÀzÀAvÉ ªÀiÁr PÁgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JA§ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2014 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ wæêÀÄÄR UÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÉüÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «¯Á¸À zsÁ¨Á ºÉÆÃmÉî JzÀÄgÀÄUÀqÉ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ UÀmÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀļÀPÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rüQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 19-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À«£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ªÀAiÀÄB 25 ªÀµÀð eÁB PÀ§â°UÁ ¸ÁB ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀÄPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀ£ÀPÀ, ²æà ±ÉÊ® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÉÊgÀ£À½î ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà OgÁzÀ J®ègÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ CmÉÆà £ÀA: PÉJ-32 ©-4728 £ÉÃzÀgÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀgÀPÀ£À½î §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ GqÀĪÀÄ£À½î -PÀgÀPÀ£À½î gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É GqÀĪÀÄ£À½î ²ªÁgÀ ©æeï ºÀwÛgÀ PÀgÀPÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ UÀÆqÀì DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃzÀ §®ªÀÄUÀΰUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß §®ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj DmÉÆÃUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ gÀªÀgÀzÀÄÝ CmÉÆ £ÀA  PÉ.J-39-7710 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014 PÀ®A 306 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2345 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ದೌಲಪ್ಪಾ EªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೌಲಪ್ಪಾ EªÀgÀÄ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರದಾರ ಅಲಿ ರೈತ ಇತನ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೌಕರಿ ಇದ್ದು ಇತನಿಗೆ ಸರದಾರ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ದಿನಾಂಕ 15-03-2014 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕಿಟನಾಸಕ ಔಷದಿ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯಬೆಕೆಂದು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ದಿನಾಂಕ 19-03-2014 ರಂದು 1730 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದಾರೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ತಂದೆಯವರು ತಿರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಸರದಾರಅಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ºÉÆಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರ ವಿರುಧ್ಧ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ®Ä ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬಗದಲ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊ¼Àî¯ÁVzÉ.