Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 10, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 10-12-13 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಂ. ಪದ್ಮಾ ಗಂಡ ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪಿ. ಸ್ರಾವಂತಿ ಗಂಡ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಇವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವಳ ಹಾಗೂ ಇವಳ ಗಂಡನ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ 15/11/2013 ರಂದು ಶ್ರಾವಂತಿಯು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 1 ಘಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಬರ್ಹಿರ್ದೇಸೆಗೆಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು  ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರಾವಂತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿಗದ  ಕಾರಣ ಈ ದಿನ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನನ್ನ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 261/2013 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

:PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ «ªÀgÀ ºÁUÀÆ ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ:
1) ºÉ¸ÀgÀÄ        : ²æêÀÄw ±ÁæªÀAw  
2) UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ       :- gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï                                
3) ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ     :- 24 ªÀµÀð,
4) JvÀÛgÀ             :- 5 ¦üÃmï 2 EAZÀÄ
5) ªÉÄÊPÀlÄÖ       :- ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
6) ªÀÄÄRzÀ ZÀºÀgÉ       : zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR
7) §tÚ              : PÉA¥ÀÄ §tÚ  (vÀ¯ÉAiÀÄ°è 2 ¦üÃlÄ GzÀÝ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ.)
8) ¨ÁµÉ              :- PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.  
9) zÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ   :-  w½ UÀįÁ© §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ (¥ÀAeÁ© qÉæ¸ï)
PÁgÀt vÀªÀÄä oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ ¥sÉÆ£ï £ÀA§gïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¸À®Ä «£ÀAw.
ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ :- 08538-220333      

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¦üAiÀiÁ𢠥sÀºÁð£Á ¨ÉÃUÀA @ ¥À«ð£ï UÀAqÀ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï d©ªÀůÁèSÁ£ï , ªÀAiÀÄ:20ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ 01  E¸Áä¬Ä¯ï d©ªÀůÁèSÁ£ï vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ:   30-09-2013 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß DgÉÆægÁzÀ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï eÉÊ£Á©Ã UÀAqÀ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï gÀ»ªÀiÁ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sï SÁ£ï CªÀÄ£ï vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sï SÁ£ï J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹PÉƼÀîzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ , C°èUÀÆ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ ©lÄÖ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉýPÉÆAqÀÄ DUÁUÀ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAf¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:06-12-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ £ÀªÀiÁdÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÁÝUÀ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £À¤ßAzÀ zÀÆgÀ ªÀiÁr §aÑÃnÖÃj PÀ½¹PÉÆræ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ a®ègï ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ PÉüÁPÀ §A¢¢Ýà ¤£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ PÉüÁPÀ §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.254/2013 , PÀ®A. 498(J) , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬುಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗುತ್ತೇದಾರನೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಸನ್ 2011ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 200=00 ರೂಪಾಯಿ  ಮೊತ್ತದ  ನಕಲಿ ಇ -ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ  ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಆರೋಪಿತನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿರುವ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ವಯ-39ವರ್ಷ,      :ಒಕ್ಕಲುತನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2013 ಕಲಂ: 420, 258, 260, 465, 468, 471, 489[B] IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮುದಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಜಾತಿಃಲಿಂಗಾಯತ ವಯಃ 38 ವರ್ಷ ಉಃಹೊಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾಃಅಂತರಗಂಗಿ FvÀನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ )ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತ 2)ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾಃಇಬ್ಬರೂ ಅಂತರಗಂಗಿgÀªÀgÀÄ  ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಿರುತ್ತದೆ, ಅದೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ  ದಿನಾಂಕ 09.12.2013 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಪಸೇಟ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾಟರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಮಸ್ಕಿ ಮುದಗಲ್ಲ  ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ  ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಪಂಪಸೇಟಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾಟರನ್ನು ಯಾಕೇ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ,ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಆರೋಪಿ 1 ಈತನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಡಕಿವಿಯನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದರಿಂದ  ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತಾಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯು ಕಟ್ಟಾದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 146/13 ಕಲಂ 341,323,325,504,506 ಸಹಿತಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.©.¦.G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA. 36/1gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉƸÀ½îPÁåA¥À-ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀPÁåA¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 28 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 AiÀÄÄ 2692 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ºÉƸÀ½îPÁåA¥À  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 AiÀÄÄ 2692 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §¤ßVqÀzÀ ¥ÉÊ¥À ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ   §®UÀqÉ ªÀÄ®QUÉ, §®UÀqÉ PÀtÄÚ G©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  JgÀqÀÆ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è  dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 307/2013 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ªÀÄÈvÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà, 65 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ   vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¸ÀÛªÀiÁ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ EzÀÝ C¸ÀÛªÀiÁ¢AzÀ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀ¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄr¢zÀÄÝ aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 9-45 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 20 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 52/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.12.2013 gÀAzÀÄ  65¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-12-2013

                                                   

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-12-2013

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013, PÀ®A 363, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï RAiÀÄƪÀiï vÀAzÉ JA.r ¥Á±Á UÉƯÉÃSÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj GªÉÄä CªÀiÁägÁ EPÉAiÀÄÄ ©.J¸À.¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ±Á»Ã£À PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ, ¢£ÁAPÀ 08-12-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ GªÉÄä CªÀiÁägÁ EPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è GqÀÄUÀÄwÛzÀݼÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¼ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ±À§Ý PÉý§AvÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ 1) ªÀiËAn vÀAzÉ ¸ÉʪÀÄ£ï ¸Á: ¥ÁvÁ¼À £ÀUÀj UÉƯÉÃSÁ£À ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è DgÉÆæ 2) «ÃgÉAzÀæ vÀAzÉ PÀȵÀÚ, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EzÀÝ£ÀÄ ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀiËAn £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀÆr¹ »AzÉ «gÉÃAzÀæ PÀĽvÀ£ÀÄ, ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀzÀ°è ©nÖzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ ¹UÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼ÀÄ J°èAiÀÄÄ ¹UÀ°®è, ªÀiËAnAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA. 8095908286, 07795867903 ªÀÄvÀÄÛ 7406246716 EgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 3) ¸ÉʪÀÄ£À vÀAzÉ eÉêÀiïì, 5) QèAl£ï vÀAzÉ ¸ÉʪÀÄ£À, 6) PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉʪÀÄ£À, 7) ¸À¯ÉÆÃ«Ä vÀAzÉ ¸ÉʪÀÄ£À, 8) dqÀ¸À£ï vÀAzÉ ¸Á¯ÉƪÀÄ£ï J®ègÀÄ ¸Á: UÉÆÃ¯É SÁ£Á, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr JzÀgÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦J¸ïL dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸À.L. ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ 3-4 d£À ¤AwzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤AwzÀÝ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ PÉüÀUÉ PÀĽvÀ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) gÁdÄ vÀAzÉ CdÄð£À PÁmÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À PÁmÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ªÀÄvÉÛ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ, CªÀj§âgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1690/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ©½ PÁUÀzÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ°è ºÁQ CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2013, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀj ¦.J¸À.L OgÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ GzÀVÃgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁA¥À¯ÉÃPïì ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄƸÀ ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ ¸ÀļÀÄî £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄPÀ¸ÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ®PÀrªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UËArUÀ°è OgÁzÀ(©) CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀ 1500/- ºÁUÀÆ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£Àß ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CzÀgÀ §UÉÎ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀqɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀäzï PÀ°ªÀÄįÁè vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸À¯ÁªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-9263 £ÉÃzÀÄÝ ZÉ¹ì £ÀA. 03f20¹41997, EAf£ï £ÀA. 03f18r941929, ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA. 2003 £ÉÃzÀÄÝ C.Q 24,500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤°è¹ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ºÁQ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ, d»gÁ¨ÁzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀtªÁV ¢£ÁAPÀ 09-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 09-12-2013 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದಿಪಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಹೇಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಸದರಿ ಸಿದ್ದಿಪಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಸಮಿಪ ಹೋಗಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಲು ಇಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಲೈಟ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ರುಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಂತಾ ದೈವ ಲಿಲೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1. ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಸಾಳೆ ಸಾಃ ಬಾಪು ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ಅವನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3,950/- ರೂ2 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೊಬೈಲ ಅ.ಕಿಃ 1000/- ರೂ ನೆದ್ದವುಗಳು ದೊರೆತವು. ಇನ್ನೊಬನ ಹೆಸರು 2. ಮಹಮ್ಮದ ಯುಸುಫ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಖಾಜಾಸಾಬ ಚುಲಬುಲ ಸಾಃ ಮೆಹೆಬೂಬ ನಗರ ರಿಂಗರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ಅವನಿಂದ 2,070/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೊಬೈಲ ಅ.ಕಿ 1,000/- ರೂ ದೊರೆತವು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 6,020/- ರೂಪಾಯಿ 2 ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ್ನ ಹಾಗೂ 2 ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ನೆದ್ದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ : 
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೈಜುದ್ದಿನ ತಂಧೆ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದಿನ ಜಾಗೀರದಾರ  ಸಾ|| ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ.ವ|| ಅಬುಹಸನತ್ ಕಾಲೂನಿ ಚಂದುಲಾಲ ಬಾರದಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಇವರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ಬಡೆಪೂರ ನೂರ ಬಾಗ ಏರಿಯಾದ ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 30 40 X 70 ನೆದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ. 06-07-2006  ರಂದು ಫೀರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಮಸಿಯುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದಿನ ಇವನು ತಾನೆ ಮೈಜುದ್ದಿನ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಉಪನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಾನಾ ನಫೀಸ್ ಗಂಡ ಅನ್ವರ ಹುಲ್ ಹಕ್ ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎ ಹೊಲ್ಡರಾದ ಅನ್ವರ ಉಲ ಹಕ್ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ  ಕರೆಕ್ಷನ ಡಿಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ. 26-06-2006 ರಂದು ಸದರಿ ಮೈಸುದ್ದಿನ ಇವರು ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಮೈಜೊದ್ದಿನ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಹ್ಮದಿ ಬೇಗಂ ಇವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪನೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಗಿಪ್ಟ ಡಿಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಾಂದ ತಂದೆ ಮಿರಜಾ ಸಾಬ ಮಕಂದಾರ ಸಾ : ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ರವರ ತಮ್ಮನಾದ ಪೈಗಂಬರ ತಂದೆ ಮಿರಜಾ ಸಾಬ ಮಕಂದಾರ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಟಂಟಂ ಅಪ್ಪೆ ಗುಡ್ಸ್ ನೇದ್ದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 09-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ನನಗೆ ನನ್ನ ವಾಹನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೆಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊತಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ರಾಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಟಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಣ್ಣಾ ಚಾರ್ಯಾ ಪುರಾಣಿಕ  ಸಾ: ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 09-12-2013 ರಂದು 12-45  ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೆನೆಯಿಂದ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೇಟ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಸ್ಟ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಅಟೆಂಡರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಡಿ 4040 ನೆದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.