Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 10, 2012

Raichur District Reported Crimes


¢£ÁAPÀ:- 09--06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ UËgÀA¥ÉmÉAiÀÄ ªÉÆÃw ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤Ãj £À¼ÀPÉÌ ²æêÀÄw ªÀÄĪÀÄvÁd UÀAqÀ SÁ¹A,20ªÀµÀð,ªÀÄĹèÃA,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á-UËgÀA ¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ vÀAV ¤ÃgÀÄ »rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀAvÉ gÀ¸ÀÆ¯ï © FPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ªÀÄĪÀÄvÁd¼À vÁ¬Ä gÀ¸ÀÆ¯ï © UÉ ¤£Àß ¥Á¼É ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ »r¢zÀÝ®èzÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ zÀ¨Á¬Ä¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÀƯï©Ã UÀAqÀd»gÀÄ¢Ýãï,¸Á-UËgÀA ¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ J®ègÀÆ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÉ ¤£ÀßzÉ£À¯Éà CAvÁ ' DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PɼÀUÀqÉ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ®è ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2012 PÀ®A,341,504,323, L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 04.00 UÀAmÉUÉ £ÁgÀ§AqÀ vÁAqÀzÀ ²æà PɪÀÄtÚ vÀAzÉ ²£Á¥Àà eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁgÀ§AqÀ vÁAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Ét«UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ GjzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£É CPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 10/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.

£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ£ÀÆgÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁAiÀĪÀÄä FPÉUÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÄlÄÖ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀUÀÆå UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 09-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁAiÀĪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É¼ÉUÉ MqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ 11-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 15/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà UÀ¢Ý, ªÀAiÀiÁ: 39, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀÄwÛUÉzÁgÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÀ¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ¤UÉ FUÉÎ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀĹÌAiÀÄ°è ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ D¢§¸À¥Àà JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ 500/- gÀÆ £ÉÆÃlÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÊZÀ¼ÀPÀ¢AzÀ 500/- gÀÆUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÀA© ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ DvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ C«ÄÃgÀSÁ£ï£À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ PÀgɬĹ ©üêÀÄtÚ¤UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄÝ, MAzÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÀt ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹zÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ 3,00,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ D ºÀtPÉÌ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zÀæªÀ ¹A¥Àr¹CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà E£ÀÄ쮯ÉõÀ£ï mÉÃ¥ï£ÀÄß ¸ÀÄwÛ DvÀ£À UÀªÀÄPÉÌ ¨ÁgÀzÀAvÉ D ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß°èlÄÖPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ £ÉÆÃn£À PÀAvÉAiÀÄAwgÀÄ PÀ¥ÀÄà ¥ÉÃ¥Àj£À §AqÀ¯ïUÉ ZÁeïðªÀiÁqÀĪÀzÁV ºÉý CzÀPÉÌ «zÀÄåvï ªÉÊgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÉPÀë£ï ªÀiÁrzÀAvÉ ªÀiÁr ¨É¼ÀV£À 4-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀÄgÀÄ D¢§¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀtPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÀtªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉ C°èAiÀĪÀgÉUÉ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½¹ vÀªÀÄä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄUÉ £ÀA©¹ ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉà jÃw ¤£Éß ¥ÀÄ£ÀB ¨ÉÃgÉ £ÀA§j¤AzÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr¹ PÀgɬĹ C«ÄÃgÀ SÁ£ï vÀAzÉ PÀjÃASÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: ZÁ®PÀ ªÀÄĹèA ¸Á: E¸ÁèA £ÀUÀgÀ ªÀiÁ¤é FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 132/12 PÀ®A. 406, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉÃ±ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄÄgÁðf zÉøÁ¬Ä ºÁ¸ÀÖ®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á: aªÀiÁè¥ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÉ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ «¥ÀjÃvÀ dégÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2012 gÀAzÀÄ PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀzÀ°è EAeÉÃPÀë£ï ªÀiÁr¹PÉƪÀÄqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÉà £ÀªÀÄÆägÁzÀ aªÀiÁè¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀÄvÀ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢.08-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢.09-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°èAiÀÄ ¸À°ÃªÀÄ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃRºÀĸÉãÀ vÀA¨ÁPÀ ¸Á.Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. EªÀgÀ ¸ÉÖõÀ£Àj CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ£Áß PÉÆgÉzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ qÁæ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.20,000/- ºÁUÀÄ 4-5 ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.3000/- »ÃUÉ M.C.Q.gÀÆ.23,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/12 PÀ®A.457.380 L¦¹.jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2012 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-06-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-06-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀĵÀ¥ÀàªÀÄä ZÁj ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: £É®UÉÆAqÀ [J.¦] EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ »gÉêÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀ¼ÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ DPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02/06/2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀÛgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 07/026/2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 09/06/25012 gÀAzÀÄ 0820 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà UÀÄAzÀV ªÀAiÀÄ: 67  ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÉÆgÀA©, ¸ÀzÀå: »gÉêÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08,09-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è D®ÆgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ¨sÁªÀavÀæ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà QrUÉrUÀ¼ÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ WÀƹ¬ÄAzÀ PÉÃqÀ« PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß zÀéA¸ÀUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ±ÉÊ¯É ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ 050 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨Á«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀå²Ã® vÀAzÉ CA§uÁÚ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: ¨ÉÃtaAZÉƽ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨ÉãÀaAZÉƽ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08,09/06/2012 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆèÉÊ® CArAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19,800/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆèÉÊ® ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2012 PÀ®A 279, 427 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 09/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ gÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ ±ÉÃjPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥Àæ«uÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ QÃvÀð£Á eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2038 £ÉÃzÀgÀ°è PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÁ½PÁzÉë ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ-UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ EgÀĪÀ «zÀÄåvÀ PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ fÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ GµÁ UÀAqÀ C£ÀgÁd ªÀUÉΠ ªÀaiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-05-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C£ÀgÁd vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀUÉÎ ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁVgÀzÉ dUÀ¼ÀªÁr ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ §qÀªÀgÀÄ J°èAzÀ ºÀt vÀgÀ° JAzÁUÀ DgÉÆæ ¨sÁªÀ ºÁUÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆ®ÄèvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉãzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯É CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ºÁUÉà §j UÉÊAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ §AzÀgÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛêÉAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀ¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà GqÀªÀÄ£À½î ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ºÉÆ£Àßr, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆ£Àßr UÁæªÀÄ¢AzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-39/3345 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÉÄÃzÀPÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄzÀĪÀÄPÀ̼À eÉÆÃvÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ºÉÆ£Àßr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÀUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ-ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É PÀlÖ ªÀiÁr wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀ UÀmÁ¬Ä PɼÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ FvÀ¤UÉ §®PÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄî¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄzÁ¸À EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÉÆA¢UÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


:: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ::
       ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ:27-04-2012 ರಂದು ನೀಡಿದ ತಿರ್ಪಿನಂತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಗಾಜುಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಲ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವದು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮ 1989 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯ ಗಾಜುಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 70% ಮತ್ತು 50% ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಗಾಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೀಲ್ಮನ್ನು (ಸನ್ ಪೀಲ್ಮ ) ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವದಲ್ಲದೇ, ವಾಹನಗಳ ಗಾಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಲ್ಮ ಅಂಟಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಿಕರ ವಿರುದ್ದ ನಿಯಾಮನುಸಾರ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವದಲ್ಲದೇ, ನೊಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ (ಆರ್.ಸಿ ಪುಸ್ತಕ) ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮ 1989 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ (ಸಿವಿಲ್ ) ಸಂಖ್ಯೆ:265/2012 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವದು.
        ಮಾಹನಗಳ ಮಾಲಿಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ:19-06-2012 ರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಗಾಜುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಲ್ಮ ಗಳನ್ನು ತೆಗದು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 20-06-2012 ರಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಹಾಗು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯವರಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ 1988 ಹಾಗೂ ನಿಯಮ 1989 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಥರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನ್ವಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವದಲ್ಲದೇ, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ನೊಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಹ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲಾಗುವದೆಂದು, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಅವಟಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವರು. 
ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂದನ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 09/06/2012 ರಂದು  7:00 ಪಿ.ಎಮಕ್ಕೆ  ಶ್ರೀ.ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಬಿ ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು 'ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶರಾಮು ಪವಾರ,ದೇವಿಂದ್ರ, ರವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಜಿ ಬೋರಸೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ () ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ  ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಜೀಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪೊಸ್ಟ ಆಫೀಸ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಿಂಧಿ ಮತ್ತು ಅನಧೀಕೃತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆತನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಶಹರಸಾ|| ಪೊಸ್ಟ ಆಫೀಸ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಂದ ಓ.ಸಿ ವಿಸ್ಕಿ 88 ಬಾಟಲ ಅ||ಕಿ|| 3784,ಲೀಟರ ವಿಷಪೂರಿತ ಸಿಂಧಿ ಅ||ಕಿ|| 140/-,ನಗದು ಹಣ 580/,ದೊರೆತ್ತವು. ಅವುಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 72/2012 ಕಲಂ: 32, 34 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 328 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.