Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 16, 2011

Gulbarga Dist Reported Crime


ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ .ಎ.ಟಿ ಜಯಪ್ಪ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬಾರಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 16/12/2011 ರಂದು 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀ.ರಾಮು ರಘೋಜಿ ಇವರು ನನಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ 6500/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲೇಂಡರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೋವ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ರಘೋಜಿರವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ವಿಠಲ ಚವ್ಹಾಣ ಶಿರಸ್ತೆದಾರರು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಫುಡ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್) ಇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಠಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಘೋಜಿರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ರಘೋಜಿರವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲೆಂಡರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋ & ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸುವದಾಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರೀಶ ತಂದೆ ಜನಾರ್ಧನ ಎಂಬುವವರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಿಲೇಂಡರ ಕೊಡಿಸುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ 5500/- ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಹಣವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚ ಮಾಡಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ ಇವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಸಹ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲೆಂಡರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ ಕಂಪನಿಯ ಅನಿಲ ವಿತರಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 225/2011 ಕಲಂ 170, 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ14/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉ J.f.PÁ¯ÉÆä ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÀAUÀªÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ²æÃvÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §dAwæ,42ªÀµÀð,qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á-D¯ÉÆÌÃqï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß læA¥sï 40 ªÁºÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉ.J.34/n.Dgï -1099 £ÉÃzÀÝgÀ°è CqÀPÀ® UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ EªÀjUÉ §vÀÛzÀ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ J.f PÁ¯ÉÆä ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÀAUÀªÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DPÀ¹äPÀªÀV ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÉÊ®£ÀìgÀ¢AzÀ ºÉÆUÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ §AzÀÄ D ¨ÉAQAiÀÄÄ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ vÀUÀÄ° ºÀÄ°è£À eÉÆvÉUÉ Er ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨ÉAQ CwÛ PÉÆAqÀÄ GjzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÁºÀ£À ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀiÁr¹zÀ ¨Ár CA.Q.30000/-2]ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ mÉÃ¥À gÉPÁqÀðgÀ,qÀPï CA.Q.5000/- ºÁUÀÆ læA¥sï 40 ªÁºÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉ.J.34/n.Dgï -1099 CA.Q.4,10,276/-»ÃUÉ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ.4,45,276/- ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 19/2011 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ. 16/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉJ¸ï.Dgï.n.¹ §¸À.£ÀA. PÉJ-35/J¥ï-56 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 §¸ï.£ÀA. PÉ.J.35/ J¥sï. 56 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉAUÀ¯ï vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¤qÀ±ÉõÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj.£ÀA.PÉJ-28/J-9001 gÀQèãÀgï ¸Á. vÁjªÁ¼À vÁ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ f¯Áè:- ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï FvÀ¤UÉ ¤gÀÄ¥Á¢ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ §® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdzÀ QîÄUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/11 PÀ®A.279.337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2011 gÀAzÀÄ 97 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,900 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ.ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ ಮನೆ ನಂ:2-811/6ಎ ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಮನೆ ನಂ:2-811/6ಎ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುತ್ತೆನೆ ದಿನಾಂಕ: 15/12/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅತ್ತೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 4,4,00-0 ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಭಾಯಿಲ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 47,400/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಬಸವಂತರಾಯ ತಂದೆ ಕರಿಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿರವರು ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶ ಎನೆಂದರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 18/2ಎ 40*60 ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯು ಬಸವಂತರಾಯ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರದಾಗಿದ್ದು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಕರಬಸಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ವಯಾ 50 ಉ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೊಬ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಉಪ ನೊಂದಣಿಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೊಹ ಮಾಡಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ತಿರುಚಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 212/2011 ಕಲಂ 419,420,425,426,448,463,467,468,471, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಹರೀನ ತಂದೆ ಸೀನಪ್ಪ ಉ:ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ ಟಿವಿ ಪ್ರೈ,ಲಿ. ಎ.ಎಸ.ಎಂ ವೃತ್ತಿ ಸಾ: ಮೈಸೂರ #358/1 ಕಾವೇರಿ ಮೇನ ರೋಡ ಮುಕುಂದ ಸ್ಟೋರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಹಾವ ರಂಗರಾವ ಕಲುಲ್ಕರ್ಣಿ ನಂ-3 ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲೇಜ ರಸ್ತೆ ಓಜಾ ಬಡಾವಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 15-11-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಜಾಪೂರದಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿದು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಮೋಬೈಲ ಕೇಳುವ ನೇಪದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬಿದರು ನಂತರ ನಾಗನನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಹಿಡಿದರು ನಂತರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರು 2 ಮೊಬೈಲ ಪೋನ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 3000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು 29000/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 283/11 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-12-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 192/11 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.n PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| §¼ÀvÀ (PÉ) vÁ|| OgÁzÀ ¸ÀzÀå ¥Áèl £ÀA 49 CgÀÄt ¤®AiÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10-12-2010 gÀAzÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀĪÀÄäPÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ¼À°è LzÀÄ (5) vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ C.Q. 75000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ NqÀªÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2011 PÀ®A 4(©) CqÀÄUÉ C¤® (gÉUÀĮıÀ£ï D¥sï ¸À¥ÉèöÊ ªÀÄvÀÄÛ r¹ÖççĵÀ£ï) CqÀðgï 2000 eÉÆÃvÉ 3 & 7 E.¹. CåPïÖ 336 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ªÀÄrªÁ¼É±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀȺÀ §¼ÀPÉ C¤Ã® ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëgÁzÀ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁ¢ªÀĤ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CgÉÆæ 1) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀ®ªÁ ¸Á|| ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ 2) C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á|| ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ 3) ¸ÀåAiÀÄzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ¸Á|| UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ 4) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà PÁf ¸Á;ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ JZï.¦ UÁå¸ï r®gÀ PÀqɬÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ NªÀĤ PÁgÀUÀ½UÉ UÁå¸ï vÀÄA© EvÀgÀgÀ ¥Áæt CxÀªÁ zÉÊ»PÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀå ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 246/2011 PÀ®A 406, 465, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ ¥sÀįÉÃPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 57, eÁw: J¸ïÀ.n.(UÉÆAqÀ) G: PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ, ¸Á|| ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JªÀÄ.f.J£À.DgÀ.E.f.J. AiÉÆÃd£ÉÃAiÀÄ CrAiÀÄ°è PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ 1] ªÀgÀzÉÃAzÀæ PÀÄ®PÀtÂð PÁAiÀÄðzÀ²ð C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (f) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ vÁ|| ©ÃzÀgÀ. 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ) vÁ|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©¯ï D¥sï PÁ¸ÀÖ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀvÉ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ªÉêl£ÀgÀ §¼À¹ 2007-08 £Éà ¸Á°£À C£ÀÄzÁ£À ¥ÁªÀwAiÀÄ£ÀÄß 2010-2011 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀÄ®PÀÆA±ÀªÁV £ÉÆÃrzÀgÉ zÁR¯É w¢Ý ¥sÉÆdðj (ªÉƸÀ) ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÀt ¥ÁªÀw¹gÀĪÀÅzÀÄ, PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 79/2011 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 448, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ G: »nÖ£À VgÀt PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ ] §¸ÀªÀgÁd ¨ÁªÀÅUÉ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 504, 326 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄA ºÀA¢PÉÃj ªÀAiÀÄ: 23 ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀjUÉ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà CgÀQ ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨ÁªÀÅUÉ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| J®ègÀÄ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ DzÀ £ÀµÀÖ vÀÄA§ÄªÀAvÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 ¢£ÁAPÀ : 15/12/2011 :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà L£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ : 16 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA MH-24/L-4600 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, »A¨sÁzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ºÁUÀÆ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.